Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 57 din 9 iunie 1992 privind încadrarea în munca a persoanelor handicapate
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 131 DIN 12/6 /92 -
LEGE Nr. 57 din 9 iunie 1992privind încadrarea în munca a persoanelor handicapate Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 12 iunie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Integrarea socio-profesională a persoanelor handicapate, prin încadrarea în munca şi realizarea de venituri de către acestea, se face în conformitate cu legislaţia generală a muncii, cu celelalte reglementări legale în vigoare, precum şi cu dispoziţiile speciale din prezenta lege. Articolul 2 (1) Persoanele handicapate pot fi încadrate în munca de către persoane juridice şi fizice care angajează personal salariat şi pot exercita profesii potrivit capacităţii lor fizice şi intelectuale. Încadrarea lor în munca se poate realiza şi prin crearea de locuri de muncă protejate, special organizate, asigurindu-se înlesnirile şi adaptarile corespunzătoare. (2) În raport cu numărul de salariaţi, constituit din persoane handicapate, pot fi înfiinţate, la solicitarea asociaţiilor de handicapati, legal constituite, locuri de muncă şi unităţi protejate, special organizate, cu sprijinul inspectoratelor judeţene pentru handicapati şi al autorităţilor publice locale. (3) Unităţile protejate, special organizate, au cel puţin 70% din numărul de salariaţi constituit din persoane handicapate. (4) Unităţile protejate, organizate pentru nevăzători, vor avea cel puţin 50% din salariaţi persoane handicapate. (5) Unităţile şi locurile de muncă protejate se organizează de către persoane juridice şi de persoanele fizice autorizate sa desfăşoare o activitate economică sau care folosesc munca salariata. (6) Constituie vechime în munca, în afară celei dobîndite de persoanele handicapate în temeiul unui contract de muncă, şi activitatea desfăşurată de aceste persoane în baza altor raporturi recunoscute de lege ca asimilate celor de muncă, precum şi activitatea depusa potrivit unei autorizaţii proprii, cu condiţia achitării contribuţiei de asigurări sociale prevăzute de lege. (7) La cererea persoanelor handicapate, ziua de muncă a acestora poate fi redusă cu 1-2 ore, cu diminuarea corespunzătoare a salariului, fără a afecta vechimea în munca. Articolul 3Unităţile protejate pot angaja şi persoane handicapate care îşi desfăşoară activitatea la domiciliu, asigurindu-le transportul materiilor prime şi produselor finite de la şi, respectiv, la sediul unităţii. Articolul 4 (1) Secretariatul de Stat pentru Handicapati, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei şi celelalte organe centrale vor întocmi lista de profesii în care se asigura, cu prioritate, locuri de muncă pentru handicapati ori pentru care se va organiza instruire specială, ţinînd seama de specificul handicapului. (2) Ministerele şi celelalte organe centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu Secretariatul de Stat pentru Handicapati, vor stabili, în unităţile din sectorul lor de activitate, locurile de muncă în care, în limita solicitărilor, pot fi încadrate numai persoane handicapate. Articolul 5Persoanele handicapate beneficiază de următoarele drepturi de protecţie specială: a) un termen de încercare de 30 de zile lucrătoare, la angajare; b) un preaviz plătit de 30 de zile lucrătoare, în cazul desfacerii contractului de muncă din motive neimputabile lor. Articolul 6Bunurile şi activităţile care pot fi produse, respectiv îndeplinite, numai de către persoane handicapate în cadrul unităţilor prevăzute la art. 2, ori, potrivit autorizaţiei proprii, asigurindu-se realizarea acestora prin comenzi de stat şi alte înlesniri pentru aprovizionarea cu resurse energetice, materii prime şi materiale, vor fi cuprinse în lista elaborata de Comisia centrala pentru încadrarea în munca a persoanelor handicapate, care va fi supusă spre aprobare Guvernului. Articolul 7 (1) Ministerele, celelalte organe centrale şi autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate sa sprijine persoanele juridice şi fizice prevăzute la art. 2, care organizează unităţi şi locuri de muncă protejate, potrivit specificului şi domeniului de activitate. (2) Ministerul Industriei, prin împuterniciţii statului, va recomanda agenţilor economici asimilarea în producţie, cu prioritate, a maşinilor, utilajelor, instalaţiilor specifice şi adaptarilor necesare desfăşurării activităţii productive a persoanelor handicapate, în vederea usurarii efortului acestora, precum şi pentru asigurarea realizării unei cantităţi corespunzătoare de produse. (3) Agenţii economici care au organizate unităţi sau locuri de muncă protejate vor lua măsuri pentru asigurarea integrală şi prioritara cu materii prime şi materiale, maşini, utilaje şi instalaţii cu adaptari specifice, din ţara şi din import, necesare producţiei ce se realizează de către persoanele handicapate, astfel încît să fie acoperite capacitatile de producţie. Articolul 8 (1) În vederea încadrării în munca a unui număr cît mai mare de solicitanţi din rindul persoanelor handicapate, organele administraţiei publice şi organizaţiile cooperaţiei vor lua măsuri pentru dezvoltarea şi diversificarea unităţilor special organizate pentru munca acestora. (2) Direcţiile de muncă şi protecţie socială vor lua măsuri ca absolvenţii învăţămîntului special - profesional, liceal, postliceal - ori ai cursurilor de calificare-recalificare să fie luati în evidenta imediat la prezentare, pentru a fi încadraţi într-un loc de muncă corespunzător pregătirii şi handicapului. Articolul 9 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 2 alin. (3) beneficiază de o reducere cu 50% a impozitului pe circulaţia mărfurilor, iar cele prevăzute la art. 2 alin. (4) sînt scutite de plată acestui impozit. (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 10 beneficiază de reducerea impozitului pe circulaţia mărfurilor, proporţional cu ponderea persoanelor cu handicap angajate în totalul salariaţilor. Articolul 10Persoanele juridice cu un număr de peste 250 de salariaţi au obligaţia de a angaja un procent de cel puţin 3% persoane handicapate. Persoana juridică care refuza sa încadreze persoane handicapate în procentul menţionat este obligată sa verse la Fondul de risc şi de accident, constituit în baza Legii privind protecţia specială a persoanelor handicapate, sumele aferente numărului de persoane neincadrate, la nivelul salariului minim brut pe ţara, lunar. Articolul 11 (1) Persoanele handicapate beneficiază la cerere, de pensie integrală pentru limita de vîrsta dacă dovedesc o vechime în munca, după data dobîndirii handicapului, de 15 ani bărbaţii şi de 10 ani femeile, în cazul celor incadrabili în gradul I de invaliditate, de 20 ani pentru bărbaţi şi 15 ani pentru femei, în cazul celor incadrabili în gradul II de invaliditate, de 25 ani pentru bărbaţi şi 20 ani pentru femei, în cazul celor incadrabili în gradul III de invaliditate. (2) Pentru timpul care depăşeşte vechimea prevăzută la alin. (1) se acordă un spor la pensie de 1% pentru fiecare an în plus pentru primii 5 ani şi de 0,5% pentru următorii ani, potrivit legii. (3) Persoanele pensionate în baza alin. (1) nu pot cumula pensia cu salariul pe timpul cît se reincadreaza, pînă la împlinirea virstelor de 60 ani bărbaţii şi 55 ani femeile. (4) Persoanele handicapate care prezintă invaliditati preexistente la data încadrării în munca pot fi pensionate de invaliditate, la cerere, dacă dovedesc o vechime în munca, în raport cu vîrsta, prevăzută la art. 38^1 din Legea nr. 3/1977, modificată. (5) Ajutorul special pentru persoane handicapate da dreptul, în cazul decesului titularului, la stabilirea unui ajutor special de urmaşi, dacă aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia de pensii, şi se va plati din Fondul de risc şi de accident. Articolul 12Pentru îndrumarea şi coordonarea acţiunilor de pregătire şi încadrare selectiva în activităţi utile a persoanelor handicapate, se constituie, pe lîngă Secretariatul de Stat pentru Handicapati, Comisia centrala pentru încadrarea în munca a persoanelor handicapate. Componenta comisiei este prevăzută în anexa. Articolul 13Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abroga orice dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN Anexa 1 COMISIA CENTRALApentru încadrarea în munca a persoanelor handicapate - Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Handicapati - preşedinte - Un secretar de stat de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - vicepreşedinte - Un secretar de stat de la Ministerul Sănătăţii - vicepreşedinte - Un director din Ministerul Economiei şi Finanţelor - membru - Un director din Ministerul Industriei - membru - Un director din Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei - membru - Un director din Ministerul Justiţiei - membru - Un reprezentant al cooperaţiei meşteşugăreşti - membru - Un reprezentant al cooperaţiei de consum şi de credit - membru - 4 delegaţi ai organizaţiilor persoanelor handicapate - membri.

Noutăți

 • LEGE nr. 237 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 133 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 21 martie 2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 124 din 7 iunie 2018 privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaţionale de Investiţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 72 din 7 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent
 • LEGE nr. 137 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 439 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 750 din 13 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendata, şi a unor amendamente la Convenţia internaţionala din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 257 din 5 decembrie 2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila
 • LEGE nr. 9 din 5 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 573 din 23 octombrie 2002 pentru acceptarea Amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţionala din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritima Internaţionala prin Rezoluţia MEPC.95 (46) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001
 • LEGE nr. 30 din 12 noiembrie 1968 pentru punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Socialiste România din 21 iunie 1968
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 239 din 20 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 11 din 3 martie 2017 pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 230 din 13 iulie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor
 • LEGE nr. 10 din 15 decembrie 1950 privind anularea ratelor de împroprietărire datorate în baza decretului lege nr. 187 din 1945, pentru înfăptuirea reformei agrare
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • LEGE nr. 81 din 11 mai 1999 Legea datoriei publice
 • LEGE nr. 161 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2011 privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformităţii dispozitivelor medicale şi a sistemelor de management de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 17 mai 2001 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 24 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 192 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 223 din 27 mai 2004 pentru acceptarea amendamentelor la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.124 (75) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 24 mai 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 120 din 4 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
 • LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE nr. 1.378 din 17 octombrie 1864 pentru Espropriatie in casu de utilitate publica
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 18 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 133 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 19 mai 2004 privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 160 din 24 noiembrie 2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 21 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 115/1982 pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 12 septembrie 2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021