Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 33 din 27 martie 2014 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014 -
LEGE nr. 33 din 27 martie 2014pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 2 aprilie 2014

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013. Articolul 2 (1) Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti va funcţiona în Casa ONU, situată în municipiul Bucureşti, Bulevardul Primăverii nr. 48 A, sectorul 1, în baza condiţiilor stabilite de Guvernul României, Consiliul Europei şi Organizaţia Naţiunilor Unite, prin agenţiile sale care funcţionează în prezent în Casa ONU. (2) Orice modificare cu privire la sediul Oficiului Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti se va face prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 27 martie 2014.Nr. 33.MEMORANDUM DE ÎNŢELEGEREîntre Guvernul României şi ConsiliulEuropei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniulcriminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia*)---------- Notă *) Traducere.Guvernul României şi Consiliul Europei (denumite în continuare părţile),având în vedere Rezoluţia CM/Res (2010)5 privind statutul oficiilor Consiliului Europei adoptată de Comitetul Miniştrilor la 7 iulie 2010,având în vedere dispoziţiile Acordului general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei (denumit în cele ce urmează GAPI), adoptat la Paris la 2 septembrie 1949, la care România este parte,au convenit următoarele:1. Se instituie o nouă formă instituţională de cooperare între părţi prin crearea la Bucureşti a unui Oficiu în domeniul criminalităţii informatice al Consiliului Europei (denumit în cele ce urmează Oficiu).2. Principalele obiective ale Oficiului vor fi următoarele: a) reprezentarea secretarului general în relaţia cu autorităţile din ţara gazdă în limita competenţelor atribuite; b) facilitarea identificării nevoilor de asistenţă tehnică în domeniul criminalităţii informatice, în cooperare cu autorităţile naţionale, cu alte state, precum şi cu alţi parteneri; c) furnizarea de consultanţă, sprijin şi coordonare în pregătirea, negocierea şi implementarea la timp a activităţilor organizate de Consiliul Europei în domeniul luptei împotriva criminalităţii informatice, inclusiv proiecte comune cu Uniunea Europeană şi alţi donatori; d) stabilirea de parteneriate cu organizaţii din sectorul public şi privat în domeniul luptei împotriva criminalităţii informatice; e) cooperarea cu autorităţile din România în domeniul luptei împotriva criminalităţii informatice; f) organizarea de activităţi pentru identificarea de fonduri pentru proiecte şi programe specifice; g) coordonarea activităţilor la nivel naţional cu alte organizaţii şi instituţii internaţionale (UE, OSCE, ONU), precum şi cu alţi parteneri locali şi internaţionali care desfăşoară activităţi în ţară.3. Oficiul va funcţiona cu oficiali ai Consiliului Europei (denumiţi în continuare funcţionari ai Oficiului), incluzând următoarele categorii: membri ai Consiliului Europei angajaţi în baza regulamentelor şi regulilor privind personalul Consiliului Europei, inclusiv personal recrutat la nivel local, şi personal detaşat la Consiliul Europei în conformitate cu normele aplicabile.4. Consiliul Europei va notifica Ministerului Afacerilor Externe al României numele, funcţia şi categoria funcţionarilor Oficiului de la Bucureşti.5. Secretarul general al Consiliului Europei va numi şeful Oficiului şi va informa în scris Ministerul Afacerilor Externe al României cu privire la decizia luată în acest sens.6. Ca instituţie a Consiliului Europei, Oficiul şi funcţionarii acestuia vor beneficia de dispoziţiile GAPI.7. Ca instituţie a Consiliului Europei, Oficiul va avea personalitate juridică şi va avea capacitatea de a încheia contracte, de a achiziţiona şi a înstrăina bunuri mobiliare, de a iniţia proceduri legale, de a deschide şi a deţine conturi bancare în moneda naţională şi străină.8. Oficiul, bunurile şi activele sale vor beneficia de imunitate cu privire la orice procedură legală, cu excepţia cazului în care Comitetul Miniştrilor a autorizat ridicarea imunităţii. Ridicarea imunităţii nu se extinde asupra vreunei măsuri de executare sau sechestrare de bunuri.9. Clădirile şi sediul Oficiului sunt inviolabile. Bunurile şi activele sale vor fi exceptate de la percheziţie, rechiziţionare, confiscare, expropriere sau orice altă formă de interferenţă de natură administrativă, judiciară sau legislativă.Autorităţile Guvernului României vor avea dreptul de a pătrunde în incinta Oficiului doar cu consimţământ expres sau la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei sau a şefului Oficiului de la Bucureşti. În caz de incendiu, inundaţii sau alte situaţii de urgenţă, consimţământul acestuia este prezumat.10. Arhivele Oficiului şi, în general, toate documentele care îi aparţin sau pe care le deţine sunt inviolabile, oriunde se găsesc.11. Fără a fi limitat de controale, reglementări sau moratorii financiare de orice fel: a) Oficiul va putea deţine monedă de orice fel şi va putea opera conturi în orice monedă; b) Oficiul va putea transfera în mod liber fondurile sale dintr-o ţară în alta sau în interiorul unei ţări şi converti orice monedă deţinută de acesta în orice altă monedă; c) în exercitarea drepturilor prevăzute la literele a) şi b) sus-menţionate, Oficiul va avea în vedere orice solicitări făcute de Guvernul României pentru a le da curs în măsura în care acest lucru este posibil fără a prejudicia interesele Oficiului.12. Oficiul, activele, veniturile şi alte bunuri care îi aparţin sunt scutite de: a) orice impozit direct; cu toate acestea, Oficiul nu va putea solicita scutirea de impozite, taxe sau alte plăţi care constituie doar plata unor servicii de utilitate publică; b) orice taxe vamale, interdicţii şi restricţii la import şi export cu privire la articolele necesare funcţionării oficiale a Oficiului; articole importate cu scutire vamală nu pot fi vândute pe teritoriul ţării în care au fost importate decât în condiţiile autorizate de guvernul acestei ţări; c) orice taxe vamale, interdicţii şi restricţii la import şi export cu privire la publicaţiile sale.13. Funcţionarii Oficiului beneficiază în ceea ce priveşte comunicările oficiale de un tratament cel puţin la fel de favorabil ca acela acordat de către Guvernul României misiunilor diplomatice ale oricărui stat.Corespondenţa şi celelalte comunicări oficiale ale funcţionarilor Oficiului nu pot fi cenzurate.Oficiul poate utiliza canalele, mijloacele şi serviciile de comunicare necesare pentru a-şi asigura întreaga capacitate de comunicare. Oficiul poate utiliza, potrivit dispoziţiilor şi normelor legale aplicabile în România, spectrul electronic şi magnetic pentru operaţiunile sale şi se obligă în cooperare cu autorităţile competente ale Guvernului României să obţină licenţele necesare în acest scop. Oficiul nu va avea dreptul de a utiliza frecvenţe de emisie.Corespondenţa privată şi alte forme de comunicare adresate sau transmise de către funcţionarii Oficiului sunt considerate comunicare oficială a Oficiului, fiind aplicabile dispoziţiile prezentului memorandum de înţelegere.14. Funcţionarii Oficiului, cu excepţia personalului recrutat local şi a personalului detaşat, beneficiază de următoarele privilegii şi imunităţi: a) imunitate de jurisdicţie cu privire la intervenţiile orale, scrise sau orice acte îndeplinite de aceştia în calitate oficială în limitele atribuţiilor conferite; b) scutire de orice impozite pe salarii sau alte drepturi băneşti acordate de Consiliul Europei; c) imunitate cu privire la restricţiile de imigrare şi înregistrare a străinilor, împreună cu soţii/le şi rudele aflate în întreţinerea lor; d) acordarea aceloraşi înlesniri privind schimbul valutar ca şi funcţionarii misiunilor diplomatice acreditate pe lângă guvernul respectiv; e) acordarea aceloraşi înlesniri de repatriere de care beneficiază diplomaţii împreună cu soţii/le şi rudele aflate în întreţinerea lor, în cazul unei crize internaţionale; f) dreptul de a importa, cu scutire de taxe vamale, mobilier şi obiecte, cu prilejul preluării funcţiei în ţara respectivă, şi de a le reexporta, cu scutire de taxe vamale, spre ţara lor de domiciliu.15. Funcţionarii Oficiului, inclusiv cetăţenii ţării gazdă care sunt personal recrutat local, se vor bucura de privilegiile şi imunităţile prevăzute la alineatul 14a şi 14b, în conformitate cu regulile relevante adoptate de Consiliul Europei.16. Funcţionarii Oficiului care sunt detaşaţi se bucură de privilegiile şi imunităţile prevăzute la alineatul 14, cu excepţia alineatului 14b, în conformitate cu regulile relevante adoptate de Consiliul Europei.17. Privilegiile şi imunităţile sunt acordate funcţionarilor Oficiului în interesul Consiliului Europei, şi nu în avantajul personal al acestora. Secretarul general are dreptul şi obligaţia să ridice imunitatea acordată unui funcţionar în cazul în care, în opinia sa, aceasta ar împiedica exercitarea normală a justiţiei şi poate fi ridicată fără ca această măsură să prejudicieze interesele Consiliului Europei.18. Orice diferend între Oficiu şi persoane private în legătură cu servicii sau lucrări prestate sau tranzacţii imobiliare efectuate în numele Oficiului sunt supuse arbitrajului, astfel cum se prevede în Ordinul administrativ al secretarului general, aprobat de Comitetul de Miniştri.19. Funcţionarea Oficiului va fi finanţată din alocări de la bugetul ordinar al Consiliului Europei şi, când este cazul, precum şi din resurse extrabugetare puse la dispoziţie pentru implementarea unor programe de cooperare.20. Guvernul României va contribui la finanţarea Oficiului prin punerea la dispoziţie în mod gratuit a sediului acestuia.21. Oficiul şi funcţionarii acestuia pot afişa însemnele Consiliului Europei la sediu şi pe mijloacele de transport.22. În cazurile în care Oficiul achiziţionează bunuri sau servicii pentru uzul său oficial, al căror cost include accize şi taxe, Guvernul României va lua măsurile administrative adecvate pentru scutirea sau rambursarea contravalorii acestor taxe şi impozite.23. În afara dispoziţiilor prevăzute în GAPI, în conformitate cu regulile relevante adoptate de Consiliul Europei, funcţionarii Oficiului, cu excepţia personalului detaşat din România sunt exceptaţi de la aplicarea legislaţiei României privind securitatea socială, cu condiţia ca funcţionarii să fie cuprinşi într-o schemă de securitate socială prevăzută de Consiliul Europei. Această scutire nu va aduce atingere participării voluntare la sistemul de securitate socială din România, cu condiţia ca această participare să fie permisă de legislaţia aplicabilă în România.24. În afara prevederilor prevăzute în GAPI, pentru funcţionarii Oficiului, soţii/soţiile şi rudele aflate în întreţinerea lor vor fi emise în mod corespunzător permise de rezidenţă pe durata numirii lor în România.25. Autovehiculele aparţinând Consiliului Europei vor fi înmatriculate sub numere diplomatice şi vor beneficia de asigurare de răspundere civilă corespunzătoare.26. Funcţionarii Oficiului vor respecta legile naţionale şi se vor abţine de la activităţi incompatibile cu mandatul şi obiectivele Oficiului.27. Prestatorii de servicii şi consultanţii contractaţi la nivel local de către Oficiu sunt supuşi reglementărilor şi normelor legale naţionale.28. Diferendele dintre părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului memorandum de înţelegere vor fi soluţionate pe căi diplomatice.29. Memorandumul de înţelegere poate fi amendat prin acordul părţilor, în scris. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu alineatul 30.30. Prezentul memorandum de înţelegere se încheie pe o durată nedeterminată şi va intra în vigoare la data primirii notificării Guvernului României privind îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.31. Oricare parte poate rezilia memorandumul de înţelegere printr-o notificare transmisă celeilalte părţi, caz în care acest memorandum de înţelegere va înceta să îşi producă efectele după 6 luni de la data primirii notificării.Semnat la Bucureşti la 15 octombrie 2013, în două exemplare originale în limba engleză.Pentru Guvernul RomânieiTitus CorlăţeanPentru Consiliul EuropeiGabriella Battaini-Dragoni------

Noutăți

 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 4 din 17 ianuarie 2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGEA nr. 25 din 29 octombrie 1990 privind completarea articolului 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 225 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 24 octombrie 2003 pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • LEGE nr. 108 din 3 octombrie 1992 pentru abrogarea Decretului nr. 24/1970 privind urmărirea şi judecarea unor infracţiuni, depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 72 din 26 martie 2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 442 din 28 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 156 din 5 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 53 din 14 martie 2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 170 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 98 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 19 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Văleni prin reorganizarea comunei Boteşti, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 13 octombrie 2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 28 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • LEGE nr. 538 din 11 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2001 privind modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor
 • LEGE nr. 115 din 16 mai 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 282 din 24 octombrie 2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 455 din 12 noiembrie 2003 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 230 din 6 octombrie 2015 privind instituirea zilei de 14 noiembrie - Ziua Dobrogei
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 595 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
 • LEGE nr. 146 din 26 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 83 din 6 octombrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 59 din 24 aprilie 2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
 • LEGE nr. 457 din 1 noiembrie 2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
 • LEGE nr. 356 din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
 • LEGE nr. 132 din 27 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 250 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 16 decembrie 2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 172 din 7 octombrie 2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 (*republicată*) pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
 • LEGE nr. 406 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 15 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020