Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 18 martie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*) Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 18 martie 2014

_____________ Notă *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2009 şi a mai fost modificată prin:- Legea nr. 27/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 16 martie 2011;- Legea nr. 255/2011 pentru modificarea Legii nr. 16/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 8 decembrie 2011. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Se înfiinţează Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul instituţionalizării dialogului social dintre persoanele vârstnice şi autorităţile publice, pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor acestor persoane. Articolul 2Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti. Articolul 3Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. Capitolul II Atribuţiile Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice Articolul 4Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atribuţii: a) sprijină instituţiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice şi urmăreşte realizarea lor; b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă a persoanelor vârstnice; c) urmăreşte aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice şi sesizează organele competente despre abaterile constatate; d) formulează teme de cercetare şi contractează elaborarea de studii sociologice privind viaţa persoanelor vârstnice cu instituţii şi unităţi specializate în domeniu, realizează analize proprii şi elaborează puncte de vedere referitoare la îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice; e) avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ; f) sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice şi participarea lor activă la viaţa socială; g) reprezintă persoanele vârstnice din România în relaţiile cu organizaţii similare din alte ţări sau cu organizaţii internaţionale ale persoanelor vârstnice; h) participă, în calitate de reprezentant al societăţii civile privind persoanele vârstnice, în grupuri de lucru, consilii şi comitete organizate la nivel naţional, local şi în cadrul ministerelor, al agenţiilor şi al instituţiilor asimilate acestora, alături de alţi parteneri sociali şi guvernamentali, care analizează şi propun măsuri ce privesc îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice; i) informează semestrial şi ori de câte ori este nevoie pe Preşedintele României, pe prim-ministru, conducerile organelor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, prefecţii şi primarii, precum şi conducerile celor două Camere ale Parlamentului în legătură cu aspecte ce privesc riscurile şi situaţia de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice; j) întreţine relaţii permanente de colaborare cu reprezentanţii mass-media, pentru informarea populaţiei cu privire la problematica persoanelor vârstnice. Capitolul III Organizarea şi structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice Articolul 5Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are următoarea componenţă: a) preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti; b) preşedinţii sau vicepreşedinţii organizaţiilor centrale reprezentative ale pensionarilor a căror stare de sănătate le permite să participe permanent la acţiunile stabilite; c) câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Sănătăţii, al Ministerului Economiei, al Ministerului Finanţelor Publice, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al Ministerului Culturii, al Institutului Naţional de Statistică, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Casei Naţionale de Pensii Publice, desemnat de conducerea autorităţii publice respective. Articolul 6 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se aleg de către plen pe o perioadă de 2 ani, dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. b), fără posibilitatea reînnoirii mandatului de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte. Articolul 7Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au cetăţenie română şi domiciliul în România; b) au capacitate deplină de exerciţiu; c) nu au suferit condamnări pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; d) nu prezintă afecţiuni de sănătate care ar putea împiedica participarea la acţiunile organizate. Articolul 8Membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzuţi la art. 5 lit. a) şi b), sunt verificaţi individual de comisia prevăzută la art. 29 înainte de dobândirea acestei calităţi, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7. Articolul 9Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este de 2 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7. Articolul 10 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice se consideră legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate. (2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 45 de zile de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îşi continuă activitatea. Articolul 11 (1) Calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c); e) în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 7. (2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. Articolul 12În situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmată potrivit prevederilor art. 8. Articolul 13Membrii comisiei permanente a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice reprezintă persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) şi c), astfel încât organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor să aibă în mod obligatoriu câte un reprezentant. Articolul 14 (1) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite şi pot funcţiona comisii de specialitate pentru analizarea şi iniţierea de propuneri, în vederea soluţionării problemelor ce privesc persoanele vârstnice. (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnaţi dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. Capitolul IV Funcţionarea şi conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice Articolul 15Funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se asigură de: a) plenul consiliului; b) comisia permanentă; c) preşedinte. Articolul 16 (1) Plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se întruneşte semestrial în sesiuni ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puţin unei pătrimi din numărul membrilor săi. (2) Lucrările plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanentă. Articolul 17Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi are următoarele atribuţii principale: a) alege preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2); b) alege membrii comisiei permanente; c) aprobă componenţa comisiilor de specialitate; d) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice; e) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie, precum şi raportul privind execuţia bugetară; f) aprobă raportul anual privind activitatea desfăşurată de membrii săi; g) aprobă planul de acţiuni pentru perioada următoare. Articolul 18 (1) În exercitarea atribuţiilor sale plenul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) Sesiunile plenului se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (3) Membrii plenului şi ai comisiei permanente nu pot delega votul. Articolul 19 (1) Comisia permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 10 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este şi preşedintele comisiei permanente. (2) Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre şedinţele plenului şi adoptă hotărâri cu majoritate calificată de voturi, urmând ca acestea să fie ratificate ulterior de către plen. (3) Comisia permanentă se întruneşte în şedinţe de lucru cel puţin o dată pe lună şi are următoarele atribuţii principale: a) aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice; b) adoptă hotărâri între sesiunile plenului, în prezenţa preşedintelui şi a cel puţin 8 membri; c) soluţionează problemele curente apărute între sesiunile plenului; d) pregăteşte desfăşurarea în bune condiţii a sesiunilor plenului; e) aprobă statul de funcţii şi structura organizatorică a secretariatului tehnic. (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. (5) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar vicepreşedinţii beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia preşedintelui. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este de 30% din indemnizaţia preşedintelui. Articolul 20Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul său de organizare şi funcţionare. Articolul 21Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice reprezintă consiliul în relaţiile cu terţii, potrivit hotărârilor luate de comisia permanentă şi de plen. Articolul 22 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, comisia permanentă şi comisiile de specialitate îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 10 persoane, încadrate în muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Secretariatul tehnic este condus de un director general şi are un contabil-şef. (3) Angajaţii secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice. (4) Salarizarea angajaţilor secretariatului tehnic se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor. (5) Atribuţiile secretariatului tehnic sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, iar repartizarea lor pe funcţiile de conducere şi execuţie se realizează prin fişa postului. (6) Secretariatul tehnic asigură, în principal, lucrările de secretariat pentru desfăşurarea activităţii plenului, a comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi cele necesare acţiunilor de relaţionare cu Guvernul, instituţiile publice centrale şi locale, prefecturi, consilii judeţene şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile care au atribuţii şi preocupări în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice; administrează şi gestionează fondurile pe care le are la dispoziţie, monitorizează execuţia bugetară în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat. Articolul 23 (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor consiliului, iar aceste persoane au obligaţia să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare. (2) Păstrarea şi folosirea datelor şi a informaţiilor se vor face cu respectarea confidenţialităţii stabilite de emitent. Articolul 24 (1) La nivelul judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti se înfiinţează şi funcţionează câte un consiliu al persoanelor vârstnice, îndeplinind atribuţiile stabilite în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare. (2) Consiliul persoanelor vârstnice prevăzut la alin. (1) se constituie din toţi preşedinţii sau vicepreşedinţii, în cazuri bine justificate, ai organizaţiilor pensionarilor şi persoanelor vârstnice judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică sau care sunt afiliate la una dintre organizaţiile centrale ale pensionarilor cu reprezentant în Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice. (3) Conducerea consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, este asigurată de un preşedinte şi de un vicepreşedinte şi se desfăşoară prin aportul voluntar al celorlalţi membri ai acestora. (4) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se aleg pe o perioadă de 2 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7. (5) Preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, beneficiază, trimestrial, de o indemnizaţie la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, iar vicepreşedinţii, de o indemnizaţie trimestrială în cuantum de 75% din acesta. Articolul 25 (1) Pentru soluţionarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice vor fi desemnate persoane care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice. (2) Pentru soluţionarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei direcţii de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este desemnată persoana care asigură colaborarea permanentă cu consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Articolul 26Prefecturile, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice pentru repartizarea sediilor necesare desfăşurării activităţii. Capitolul V Finanţarea activităţilor Articolul 27 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se asigură din donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal, materiale şi capital pentru secretariatul tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice; b) plata indemnizaţiilor membrilor comisiei permanente a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti; c) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, în cuantumurile stabilite de dispoziţiile legale; d) cheltuieli materiale şi servicii pentru funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi a comisiei permanente şi a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti; e) cheltuieli de capital pentru dotarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în calitate de ordonator principal de credite, asigură Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice fondurile pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), pe baza documentelor justificative, potrivit legii. În cazul consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, aceste documente se elaborează sub coordonarea metodologică a direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (4) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, răspund de cheltuirea sumelor alocate de la bugetul de stat, potrivit destinaţiilor reglementate la alin. (2). Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 28 (1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizaţiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice. (2) În sensul prezentei legi, prin organizaţie centrală reprezentativă a pensionarilor se înţelege organizaţia care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are minimum 75.000 de membri cotizanţi; b) are cel puţin 15 filiale la nivel de judeţ şi, respectiv, al municipiului Bucureşti; c) desfăşoară în mod constant acţiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice dezavantajate. (3) Sunt exceptate de la obligaţia îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. a) organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor militari şi cele ale veteranilor de război. Articolul 29Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice este formată din 15 membri, câte 2 din partea organizaţiilor centrale ale pensionarilor, şi este condusă de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Articolul 30Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuţii: a) confirmă membrii primului Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice, la propunerea consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, a organizaţiilor centrale ale pensionarilor; b) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice; c) convoacă plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în prima şedinţă. Articolul 31Comisia de pregătire pentru înfiinţarea şi organizarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice îşi încetează activitatea la prima şedinţă a plenului consiliului, a cărei dată de desfăşurare nu poate depăşi 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 32La expirarea mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, secretariatul tehnic preia atribuţiile comisiei de pregătire prevăzute la art. 30, pentru înfiinţarea unui nou consiliu, şi se preocupă ca într-o perioadă de cel mult 30 de zile acesta să fie validat şi să aleagă preşedintele şi vicepreşedintele._________

Noutăți

 • LEGE nr. 453 din 6 decembrie 2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 4.215 din 10 decembrie 1938 pentru crearea zonelor militare şi pentru măsurile necesare apărării tarii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 79 din 20 iulie 1992 cu privire la constituirea şi utilizarea fondului special din sumele încasate din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 iunie 2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 466 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • LEGE nr. 66 din 3 iulie 1996 (*republicată*) privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 174 din 25 iulie 1931 pentru acordarea unei pensiuni viagere d-nei Eliza I. Mincu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 30 iunie 1999 privind organizarea şi desfăşurarea celei de a doua sesiuni a examenului naţional de capacitate în anul 1999
 • LEGE nr. 144 din 26 iulie 2000 (*republicată*)*) privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 201 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 7 februarie 2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • LEGE nr. 226 din 1 august 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 10 noiembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 47 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieţei transporturilor rutiere şi măsurile ce trebuie luate în situaţii de criza în domeniul transportului rutier de mărfuri
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 124 din 13 iulie 2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 28 aprilie 1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României şi acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federala Iugoslavia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 28 decembrie 1998 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 483 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2004 privind unele măsuri financiare referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 • LEGE nr. 201 din 16 iulie 2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 64 din 31 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 275 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 328 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei Parlamentul României adopta prezenta lege
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 207 din 2 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 203 din 16 mai 2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 octombrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 126 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976
 • LEGE nr. 45 din 3 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE nr. 54 din 30 martie 2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 540 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 13 septembrie 2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 70 din 16 iulie 1992 pentru acordarea drepturilor unităţilor de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române de a folosi veniturile suplimentare obţinute din contracte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 25 octombrie 2001 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 5 din 28 februarie 2005 privind schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei Dorgoş, judeţul Arad
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 124 din 30 iunie 2000 pentru aprobarea modificării taxelor vamale aplicate în România la importul anumitor produse agricole originare din Uniunea Europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 160 din 4 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 290 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 578 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020