Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 287 din 24 iunie 2004 (*republicată*) consorţiilor universitare*)
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 287 din 24 iunie 2004 (*republicată*)consorţiilor universitare*) Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 13 februarie 2014

------------ Notă *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 287/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004. Articolul 1Prezenta lege reglementează constituirea, organizarea şi funcţionarea consorţiilor universitare. Articolul 2 (1) Consorţiul universitar este o asociere voluntară, de interes general, constituită pe bază de contract de parteneriat, încheiat în formă autentică între două sau mai multe instituţii de învăţământ superior, dintre care cel puţin una este acreditată. (2) La constituirea consorţiului universitar pot participa şi unităţi de cercetare-dezvoltare. (3) O instituţie de învăţământ superior sau o unitate de cercetare-dezvoltare se poate asocia la un singur consorţiu universitar. (4) Consorţiul universitar constituit conform prevederilor alin. (1)-(3) este de drept persoană juridică de utilitate publică. Articolul 3 (1) Membrii consorţiului universitar pot fuziona într-o singură instituţie de învăţământ superior prin încheierea unui contract în formă autentică. (2) Instituţia de învăţământ superior rezultată din fuziunea unor instituţii de învăţământ superior acreditate se înfiinţează prin lege, fără parcurgerea procedurilor de acreditare. (3) Fuziunea prin absorbţie într-o instituţie de învăţământ superior acreditată a altor instituţii acreditate se face cu păstrarea statutului de instituţie de învăţământ superior acreditată şi a legii de înfiinţare a acesteia. La momentul încheierii contractului legile de înfiinţare a instituţiilor absorbite se abrogă. (4) Fuziunea prin absorbţie într-o instituţie de învăţământ superior acreditată a unor instituţii autorizate provizoriu se face cu păstrarea statutului de instituţie de învăţământ superior acreditată şi a legii de înfiinţare a acesteia. (5) Specializările autorizate provizoriu din instituţiile formate conform alin. (2)-(4) urmează procedura de acreditare prevăzută de lege. Articolul 4 (1) Contractul de parteneriat, ca act constitutiv al consorţiului universitar, stabileşte modul de cooperare şi principalele domenii de activitate. (2) În cazul unor investiţii comune realizate în cadrul consorţiului universitar, contractele de investiţii vor prevedea, pentru fiecare partener: contribuţia la realizarea investiţiei, drepturile de folosinţă, împărţirea timpului de acces, cota-parte din acoperirea cheltuielilor pentru întreţinerea şi funcţionarea obiectivului, cota-parte din eventualele venituri care se obţin din utilizarea investiţiei. (3) Bunurile comune rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul consorţiului universitar se află în indiviziune pe întreaga perioadă a existenţei consorţiului universitar. (4) În situaţia în care consorţiul universitar se desfiinţează sau un partener se retrage din consorţiul universitar, modalităţile de reglementare a situaţiei bunurilor sau a altor rezultate ale activităţilor desfăşurate în comun sunt cele stabilite prin contractul de parteneriat. Articolul 5 (1) Consorţiul universitar este condus de un consiliu de administraţie format din 5-13 membri, reprezentanţi ai instituţiilor componente. (2) Reprezentarea instituţiilor componente în consiliul de administraţie al consorţiului universitar se face conform prevederilor contractului de parteneriat. (3) Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte, ales dintre membrii acestuia, prin vot secret, şi validat de fiecare senat universitar, respectiv de consiliile de administraţie ale unităţilor de cercetare-dezvoltare. (4) Activitatea consorţiului universitar se desfăşoară pe baza unui regulament elaborat de consiliul de administraţie şi aprobat de senatele universitare şi, după caz, de consiliile de administraţie ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la înfiinţare. Articolul 6 (1) La nivelul consorţiului universitar se pot constitui comisii pe domenii de activitate. Activităţile comisiilor sunt coordonate de preşedintele consiliului de administraţie al consorţiului universitar. (2) Competenţele comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul consorţiului universitar. Articolul 7Consorţiul universitar realizează următoarele obiective: a) asigură utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare şi umane ale instituţiilor partenere din cadrul consorţiului universitar; b) propune principiile de conlucrare şi obiectivele strategice comune pentru toate instituţiile din consorţiul universitar; c) urmăreşte reducerea substanţială a costurilor prin utilizarea în comun a infrastructurii didactice şi de cercetare, a Internetului, a spaţiilor de cazare, a bazelor sportive şi a altor facilităţi, printr-o politică unitară de dezvoltare, de achiziţie a cărţilor şi bazelor de date, printr-o mai bună folosire, în beneficiul studenţilor, a tuturor facilităţilor; d) promovează programe academice comune; e) oferă studenţilor posibilitatea de a urma cursuri/specializări, pe baza acumulării şi transferului de credite, în cadrul consorţiului universitar; f) elaborează o strategie integrată de admitere şi un ghid unic al studentului la nivelul consorţiului universitar, în care se menţionează toate cursurile şi specializările pe care le poate urma, pe baza acumulării şi transferului de credite de studiu la oricare dintre universităţile din cadrul consorţiului universitar; g) identifică domeniile de excelenţă în cercetare şi susţine logistic şi financiar centrele de cercetare rezultate din conjugarea resurselor instituţiilor implicate; h) facilitează mobilitatea cadrelor didactice în interiorul consorţiului universitar. Articolul 8 (1) Consiliul de administraţie are următoarele competenţe: a) elaborează planurile de cooperare a instituţiilor din cadrul consorţiului universitar; b) consiliază universităţile partenere cu privire la organizarea, comasarea sau desfiinţarea programelor de studii; c) propune măsuri de utilizare eficientă a resurselor existente în instituţiile care compun consorţiul universitar; d) propune programe educaţionale şi de cercetare comune pentru membrii consorţiului universitar; e) propune planuri de investiţii realizate în comun de instituţiile din consorţiul universitar; f) sprijină concentrarea în domeniul învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice, formarea de asociaţii, dezvoltarea de programe comune naţionale şi europene; g) elaborează studii, prognoze şi strategii care să fundamenteze politicile educaţionale ale consorţiului universitar şi ale organismelor naţionale care asigură managementul învăţământului superior; h) formulează propuneri de includere în consorţiul universitar a altor universităţi sau unităţi de cercetare-dezvoltare. (2) Consiliul de administraţie poate avea şi alte competenţe stabilite prin regulament. Articolul 9Consorţiul universitar dispune de un sediu propriu cu dotările corespunzătoare, precum şi de alte bunuri necesare funcţionării sale, conform contractului de parteneriat. Articolul 10 (1) Consorţiul universitar dispune de personal tehnic şi administrativ permanent, potrivit contractului de parteneriat. (2) Personalul permanent care lucrează în structura administrativă a consorţiului universitar este salarizat conform grilelor de salarizare pentru învăţământul superior. (3) Preşedintele consiliului de administraţie al consorţiului universitar primeşte o indemnizaţie lunară, propusă de consiliul de administraţie şi aprobată de senatele universitare, respectiv, după caz, de consiliile de administraţie ale unităţilor de cercetare-dezvoltare. (4) Membrii consiliului de administraţie al consorţiului universitar primesc o indemnizaţie lunară care nu poate depăşi 25% din cea a preşedintelui consorţiului universitar. Articolul 11Consorţiul universitar dispune de un buget propriu, constituit din contribuţia partenerilor, conform contractului de parteneriat. Articolul 12Ministerul Educaţiei Naţionale, respectând principiile autonomiei universitare, sprijină înfiinţarea de consorţii universitare printr-o politică de finanţare complementară stimulativă. Articolul 13Universităţile şi unităţile de cercetare-dezvoltare membre ale consorţiilor universitare îşi păstrează întreaga autonomie în gestionarea resurselor de care dispun.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 113 din 8 aprilie 1947 privind ratificarea Tratatului de Comerţ şi Navigaţie între România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, încheiat la Moscova la 20 februarie 1947
 • LEGE nr. 123 din 9 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • LEGE nr. 167 din 3 august 1929 pentru organizarea administraţiunii locale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 451 din 6 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 21 din 6 mai 1993 bugetului de stat pe anul 1993
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 175 din 11 aprilie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii cuvenite pensionarilor militari aflaţi în evidenta Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 323 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • LEGE nr. 186 din 12 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a, dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 august 1997
 • LEGE nr. 182 din 20 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 69 din 25 aprilie 2016 privind achiziţiile publice verzi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 237 din 15 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 25 din 4 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2015 privind reorganizarea activităţii de inspecţie pentru clasificarea carcaselor, funcţionarea sistemului de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, monitorizarea şi raportarea preţurilor acestora
 • LEGE nr. 173 din 12 iunie 2007 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 226 din 29 noiembrie 2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
 • LEGE nr. 294 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
 • LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 septembrie 2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • LEGE nr. 75 din 12 iulie 1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • LEGE nr. 153 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale
 • LEGE nr. 266 din 7 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Legea apiculturii nr. 89/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
 • LEGE nr. 199 din 7 noiembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
 • LEGE nr. 115 din 16 mai 2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 50 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 388 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului "Iniţiativa Copiii Străzii", semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 113 din 23 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 29 martie 2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură
 • LEGE nr. 50 din 27 mai 1992 pentru ratificarea Acordului privind relaţiile comerciale dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 1992
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 (*republicată*) privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare*)
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 393 din 7 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 9 noiembrie 2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2x330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 27 decembrie 2011 pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021