Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 48 din 21 mai 1992 LEGEA audiovizualului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 104 DIN 25/5 /92 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 48 din 21 mai 1992LEGEA audiovizualului Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 104 din 25 mai 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Libera exprimare a ideilor şi a optiunilor, precum şi libera comunicare a informaţiilor prin mijloacele de radiodifuziune şi de televiziune sînt garantate prin lege, în spiritul drepturilor şi libertăţilor constituţionale. (2) Mijloacele de informare audiovizuala, publice şi private, sînt obligate să asigure informarea corecta a opiniei publice. (3) Cenzura de orice fel este interzisă. (4) Selectarea cu buna-credinţa a informatiei audio-vizuale de persoanele care poarta răspunderea pentru conţinutul acesteia nu constituie cenzura şi se poate exercita în condiţiile prezentei legi. Articolul 2 (1) Libertatea de exprimare audiovizuala nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. (2) Sînt interzise de lege defăimarea tarii şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ura naţionala, rasială, de clasa sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publică. (3) Este interzisă difuzarea de informaţii care, potrivit legii, au caracter secret sau pot aduce prejudicii siguranţei naţionale. (4) De asemenea, sînt interzise programarea şi difuzarea de manifestări obscene, contrare bunurilor moravuri. (5) Răspunderea civilă pentru conţinutul informatiei transmise prin mijloace de comunicare audiovizuale prin care s-au adus daune materiale sau morale revine, după caz, în condiţiile legii, realizatorului, autorului, titularului licenţei de emisie, proprietarului statiei radioelectrice prin care s-a făcut comunicarea. Articolul 3Publicitatea radiodifuzata sau cea televizata trebuie concepută astfel încît să poată fi distinsa cu usurinta de alte programe. Articolul 4 (1) Persoana care se considera vătămată într-un drept sau într-un interes legitim, moral sau material, printr-o comunicaţie audiovizuala, are dreptul sa ceara rectificarea necesară, iar în cazul în care acesta i se refuza, are dreptul la replica. Rectificarea şi replica vor fi difuzate în aceleaşi condiţii în care dreptul sau interesul i-a fost lezat. (2) Răspunderea pentru difuzarea rectificarii sau pentru asigurarea dreptului la replica revine titularului licenţei de emisie a statiei prin care s-a produs vătămarea. Articolul 5 (1) Persoanele juridice din domeniul radiodifuziunii şi din cel al televiziunii care concep, produc şi emit programe sînt publice sau private. (2) Persoanele juridice publice sînt instituţii de stat, regii autonome sau societăţi comerciale române cu capital integral de stat. (3) Persoanele juridice private sînt societăţi comerciale române cu capital integral sau parţial privat, român sau străin. (4) Persoanele juridice publice sau private au dreptul sa închirieze reţele de comunicaţii audiovizuale radioelectrice proprietate a regiilor autonome sau a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat. De asemenea, pot avea în proprietate staţii de emisie şi linii pentru transmiterea programelor. Programul 1 al televiziunii publice, precum şi programele Radiodifuziunii Române, existente la data apariţiei legii, sînt exceptate de la închiriere şi de la privatizare. Articolul 6 (1) O persoana fizica sau o persoană juridică, publică sau privată, nu poate fi investitor sau acţionar majoritar, direct sau indirect, decît la o singura societate de comunicaţie audiovizuala, iar la altele nu poate deţine mai mult de 20% din capitalul social. (2) Acţiunile reprezentind capitalul social al unor societăţi titulare de autorizaţie pentru exploatarea unui serviciu de comunicaţie audiovizuala nu pot fi decît nominative. (3) Sînt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele juridice publice prevăzute la art. 41. (4) Nu se acordă licenta de emisie partidelor sau altor formaţiuni politice, nici autorităţilor publice. Articolul 7Reţelele de distribuire prin cablu a comunicaţiilor audiovizuale sînt proprietatea persoanelor juridice române, publice sau private. Articolul 8 (1) Comunicatia audiovizuala în domeniul radiodifuziunii şi în cel al televiziunii se face pe baza licenţei de emisie şi a deciziei de autorizare, eliberate în condiţiile prezentei legi. (2) Difuzarea de programe prin reţelele publice proprietate a regiilor autonome din domeniul telecomunicatiilor sau prin alte staţii de emisie, care au fost autorizare tehnic, se face numai în baza licenţei de emisie, în care se precizează reţelele sau staţiile respective. (3) Licentele de emisie pentru persoanele juridice publice prevăzute la art. 41 se eliberează fără concurs şi gratuit. Articolul 9Serviciile publice autonome prevăzute la art. 41 sînt obligate sa transmită cu prioritate şi în mod gratuit comunicatele sau mesajele de interes public primite de la Parlament, de la Preşedinţia României sau de la Guvern. Articolul 10Persoanele juridice functionînd în temeiul prezentei legi sînt obligate sa informeze publicul cu privire la: a) denumirea, sediul, numele reprezentantului legal şi a 3 dintre principalii asociaţi sau membri în consiliul de administraţie; b) serviciile de comunicaţie audiovizuala pe care le asigura; c) numele realizatorului de programe sau de emisiuni. Articolul 11Se înfiinţează Consiliul Naţional al Audiovizualului, autoritate publică autonomă, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi. Capitolul 2 Comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica Secţiunea I Licenta de emisie Articolul 12 (1) Licenta de emisie cuprinde categoriile de informaţii ce vor putea face, în funcţie de natura lor, obiectul difuzării în public. (2) Licenta se eliberează de Consiliul Naţional al Audiovizualului, în urma unui concurs la care pot participa solicitanţii care au obţinut avizul tehnic prealabil al Ministerului Comunicaţiilor. Avizul se da în cel mult 30 de zile de la solicitare. (3) Condiţiile de participare la concurs şi criteriile concrete pentru departajarea participanţilor se aduc la cunoştinţa publică de Consiliul Naţional al Audiovizualului cu cel puţin 45 de zile înainte de data la care urmează să se desfăşoare concursul. (4) Criteriile de departajare pentru obţinerea licenţei de emisie trebuie să asigure pluralismul opiniilor, egalitatea de tratament al participanţilor, calitatea şi diversificarea programelor, favorizarea liberei concurente, a creatiei şi a producţiei audiovizuale naţionale, ilustrarea culturii naţionale, independenta şi imparţialitatea programelor difuzate de persoanele juridice publice. (5) Accesul organizaţiilor social-culturale, politice, religioase şi al altor solicitanţi la programele audiovizuale se face respectînd prevederile alin. (4), în condiţiile stabilite prin licenta de emisie. Articolul 13 (1) Numărul de licenţe de emisie pentru care se organizează concursul se aproba de Consiliul Naţional al Audiovizualului, cu avizul Ministerului Comunicaţiilor. (2) La stabilirea numărului de licenţe este obligatorie respectarea condiţiilor tehnice pentru asigurarea calităţii transmisiei şi a înţelegerilor internaţionale din domeniul radiocomunicatiilor. Articolul 14 (1) Licenta de emisie se acordă pentru o perioadă de 5 ani în domeniul radiodifuziunii şi de 7 ani în domeniul televiziunii. Termenul curge de la data obţinerii deciziei de autorizare. (2) Licenta de emisie este netransmisibila, iar modificarea ei se poate face numai de Consiliul Naţional al Audiovizualului, în condiţiile prevăzute de art. 12. (3) La expirarea termenului se organizează, în mod obligatoriu, un nou concurs. Articolul 15Dreptul rezultat din licenta de emisie se stinge, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 8 alin. (2), dacă beneficiarul licenţei nu solicita, în cel mult 30 de zile, eliberarea autorizaţiei tehnice de funcţionare sau dacă depăşeşte, din vina sa, termenul de eliberare a acestei autorizaţii, precum şi la expirarea termenului pentru care a fost eliberata licenta. Secţiunea a II-a Decizia de autorizare Articolul 16 (1) Decizia de autorizare se acordă de Consiliul Naţional al Audiovizualului, în baza licenţei de emisie şi a autorizaţiei tehnice de funcţionare eliberate de Ministerul Comunicaţiilor. (2) Decizia se emite în termen de 5 zile de la prezentarea de către solicitant a autorizaţiei tehnice de funcţionare. Decizia de autorizare sau licenta de emisie, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (2), se publică în Monitorul Oficial al României. (3) Refuzul emiterii deciziei se comunică în termenul prevăzut la alin. (2) şi trebuie motivat. (4) Litigiile rezultate din refuzul emiterii deciziei de autorizare se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ. Articolul 17 (1) Autorizarea tehnica de funcţionare, prevăzută la art. 16, conţine parametrii tehnici ai echipamentelor, atestarea conformitatii instalaţiilor cu aceşti parametri şi tarifele ce trebuie achitate. În vederea acordării autorizaţiei, Ministerul Comunicaţiilor va stabili, împreună cu solicitantul, detaliile şi etapele de realizare a statiilor de emisie. (2) Autorizaţia se eliberează în termen de 15 zile de la prezentarea pentru măsurători a statiei. Statia trebuie realizată în cel mult 18 luni de la data solicitării autorizaţiei. (3) Termenul de valabilitate a autorizaţiilor tehnice de funcţionare este cel prevăzut în art. 14 alin. (1). Articolul 18 (1) Ministerul Comunicaţiilor poate modifica, din motive tehnice, frecventa prevăzută în decizia de autorizare, fără întreruperea serviciului şi cu asigurarea unei recepţii de calitate echivalenta, precum şi a altor caracteristici tehnice implicate. (2) Modificarea se comunică titularului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului cu 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a acesteia. Secţiunea a III-a Autorizarea recepţiei programelor audiovizuale transmise prin satelit Articolul 19 (1) Recepţia programelor audiovizuale, transmise prin satelit, se face fie cu instalaţii comunitare ce asigura distribuirea în scopuri comerciale, fie cu instalaţii individuale. (2) Pentru instalaţiile de recepţie comunitara, decizia de autorizare se emite de Ministerul Comunicaţiilor, în baza licenţei de acces acordate de proprietarii satelitilor sau de cei ai capacităţilor de transmisie aferente. (3) Pentru recepţia individuală se pot produce, pune în vînzare şi utiliza numai instalaţii care au autorizaţie de tip eliberata de Ministerul Comunicaţiilor. Articolul 20Este interzisă redistribuirea prin cablu în scopuri comerciale sau retransmiterea pe cale radioelectrica terestra a programelor pe care le receptioneaza deţinătorii instalaţiilor de recepţie individuale. Capitolul 3 Autorizarea comunicatiei audiovizuale distribuite prin cablu Articolul 21Prin serviciile de comunicaţie audiovizuala distribuite prin cablu se pot efectua, separat sau cumulativ: a) retransmisia programelor difuzate pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit; b) retransmisia de producţii audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace c) difuzarea programelor de conceptie proprie. Articolul 22 (1) Licenta de emisie pentru radiodifuziune sau pentru televiziune transmisă prin cablu se emite de Consiliul Naţional al Audiovizualului şi cuprinde natura programelor ce urmează a fi distribuite, potrivit art. 21, respectîndu-se prevederile art. 12 alin. (4). (2) Licenta se eliberează în termen de 15 zile de la data cererii, însoţită de solicitarea comunităţii către care urmează a se face distribuţia, solicitare certificată de primar. (3) Dreptul rezultat din licenta de emisie se stinge dacă beneficiarul licenţei nu solicita, în cel mult un an de la obţinerea acesteia, eliberarea avizului tehnic prealabil, dacă nu asigură realizarea condiţiilor tehnice pentru emiterea în termen a deciziei de autorizare şi la expirarea termenului de valabilitate a acesteia. Articolul 23 (1) Autorizarea funcţionarii reţelei de distribuţie prin cablu se face de Ministerul Comunicaţiilor în doua etape: a) avizul tehnic prealabil emis în termen de 15 zile, în baza licenţei de emisie şi a proiectului reţelei întocmit de o unitate autorizata, sub aspect tehnic, de Ministerul Comunicaţiilor; în avizul tehnic prealabil se va conveni şi termenul de realizare a lucrărilor; b) decizia de autorizare, emisă în termen de 30 de zile de la solicitare, în baza verificării tehnice a instalaţiei executate. (2) În decizia de autorizare se stabileşte şi durata de valabilitate a acesteia, durata care nu poate fi mai mare de 10 ani; valabilitatea deciziei se poate prelungi la cererea titularului. Articolul 24Comunicaţiile audiovizuale prin cablu, aparţinînd Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne, se fac în condiţiile stabilite de acestea. Capitolul 4 Consiliul Naţional al Audiovizualului Articolul 25 (1) Consiliul Naţional al Audiovizualului este constituit din 11 membri, numiţi de: a) Preşedintele României - 2 membri; b) Parlamentul României - Senat şi Camera Deputaţilor - cîte 3 membri; c) Guvernul României - 3 membri, dintre care un specialist în domeniul telecomunicatiilor, un specialist în domeniul radiodifuziunii şi un specialist în domeniul televiziunii. (2) Membrii consiliului sînt garanţi ai interesului public în domeniul audiovizualului şi nu reprezintă autoritatea care i-a numit. (3) Durata mandatului este de 4 ani. (4) Numirea membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului se face eşalonat, la fiecare 2 ani, pentru jumătate din numărul acestora. (5) La constituirea primului consiliu, 5 dintre membrii acestuia vor fi numiţi pentru o durată de 2 ani, astfel: a) Preşedintele României - 1 membru; b) Senatul şi Camera Deputaţilor - cîte 1 membru; c) Guvernul - 2 membri. (6) În cazul în care un loc în consiliu devine vacant sau în cazul indisponibilitatii unui membru pentru o durată mai mare de 45 de zile consecutive, autoritatea care a făcut numirea va desemna, pentru restul duratei neexpirate, un nou membru. (7) Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului vor fi revocaţi, de autoritatea care i-a numit, în cazul încălcării prezentei legi sau al săvîrşirii de fapte penale. Articolul 26 (1) Preşedintele consiliului se alege, din 4 în 4 ani şi pentru un singur mandat, prin votul secret al majorităţii membrilor acestuia. (2) Dacă nu a fost posibila alegerea preşedintelui la primul tur de scrutin cu majoritatea prevăzută la alin. (1), votarea se repeta între cei care au obţinut cel mai mare număr de voturi, pînă la întrunirea unei majorităţi de cel puţin 6 voturi. (3) În absenta preşedintelui pe o perioadă mai mare de 4 zile sau în caz de forta majoră, atribuţiile sale se preiau, de drept, de cel mai în vîrsta membru al consiliului. (4) Dacă funcţia de preşedinte devine vacantă, se alege, potrivit alin. (1) şi (2), un preşedinte interimar; la expirarea mandatului de preşedinte interimar, acesta poate fi ales ca preşedinte. Articolul 27Membrii consiliului sînt salarizaţi la nivelul echivalent subsecretarilor de stat, iar preşedintele, la nivelul echivalent secretarului de stat. Articolul 28 (1) Calitatea de membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului este incompatibilă cu funcţiile publice sau private, afară de cele didactice în instituţii de învăţămînt superior. (2) Membrii consiliului şi ai aparatului tehnic nu pot face parte din partide sau alte formaţiuni politice. Articolul 29Consiliul deliberează în prezenta a cel puţin 9 dintre membrii săi, iar hotărîrile se adoptă dacă întrunesc votul a cel puţin 6 membri. Articolul 30Consiliul Naţional al Audiovizualului are un buget de venituri şi de cheltuieli, care face parte integrantă din bugetul de stat. Articolul 31În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de lege, consiliul îşi elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare şi îşi constituie un aparat tehnic. Articolul 32 (1) Consiliul Naţional al Audiovizualului stabileşte norme obligatorii privind: transmiterea informaţiilor referitoare la calamitati şi la cazurile de stare de necesitate, publicitatea, programarea şi acordarea dreptului la replica, sponsorizarea, modul în care se soluţionează contestaţiile, precum şi norme referitoare la alte aspecte legate de aplicarea prezentei legi. (2) Consiliul stabileşte duratele şi condiţiile de prezentare a programelor destinate campaniilor electorale. (3) Dezbaterile privind atribuirea licenţelor de emisie sînt publice, iar deciziile adoptate şi motivarea acestora se publică în Monitorul Oficial al României. (4) De asemenea, se dau publicităţii frecventele disponibile pentru transmisiile de radio şi de televiziune destinate publicului. Articolul 33 (1) Consiliul Naţional al Audiovizualului întocmeşte, la finele fiecărui an, un raport privind activitatea sa şi modul în care titularii de autorizaţie respecta obligaţiile prevăzute în prezenta lege. (2) Raportul se prezintă Parlamentului. Articolul 34Consiliul Naţional al Audiovizualului îşi exercită atribuţiile sub controlul Parlamentului. Capitolul 5 Raspunderi Articolul 35 (1) Consiliul Naţional al Audiovizualului controlează respectarea obligaţiilor ce revin titularilor de licenţă de emisie, iar Ministerul Comunicaţiilor, respectarea condiţiilor tehnice din decizia de autorizare. (2) În caz de încălcare a acestor obligaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului sau Ministerul Comunicaţiilor, după caz, adresează consiliului de administraţie al societăţii respective observaţii publice şi dispune reintrarea în legalitate. (3) Consiliul Naţional al Audiovizualului sau Ministerul Comunicaţiilor, după caz, desemnează pe unul dintre membrii săi spre a expune consiliului de administraţie al societăţii respective conţinutul acestor observaţii şi spre a hotărî, împreună cu acesta, măsurile necesare pentru încetarea incalcarilor; măsurile se vor aplica într-un termen stabilit printr-o decizie a Consiliului Naţional al Audiovizualului sau, după caz, a Ministerului Comunicaţiilor. Articolul 36 (1) La prima încălcare a prevederilor prezentei legi, titularul de autorizaţie este somat de îndată. (2) Somaţia se face publică prin mijloacele de informare în masa. Articolul 37 (1) În cazul în care titularul unei autorizaţii sau al unei licenţe de emisie nu îşi respecta obligaţiile şi nu se conformează somaţiei primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului sau Ministerul Comunicaţiilor, după caz, poate aplica împotriva acestuia, în funcţie de gravitatea faptelor, una dintre următoarele sancţiuni administrative: a) amenda între 2% şi 5% din cifra de afaceri a anului precedent; în cazul în care titularul se afla în primul an de activitate, se ia în considerare cifra de afaceri existenta în momentul aplicării sancţiunii; b) suspendarea autorizaţiei de la o luna la 3 luni; c) reducerea pînă la jumătate a duratei totale a autorizaţiei sau a licenţei; d) retragerea deciziei de autorizare sau a licenţei de emisie; retragerea este obligatorie în cazul în care titularul de autorizaţie încetează sa mai emita, respectînd regularitatea şi durata prevăzută în decizie, din alte motive decît cele de avarie tehnica. (2) Împotriva aplicării sancţiunii, persoana sancţionată poate face plîngere, în termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ în a carei raza teritorială s-a savirsit fapta. Articolul 38 (1) Constituie infracţiuni şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 200.000 lei la 800.000 lei următoarele fapte: a) emiterea sau retransmiterea de programe fără autorizaţie sau fără licenta de emisie ori pe timpul suspendării acestora; b) emiterea pe alta frecventa sau cu o putere radianta mai mare ori dintr-un alt amplasament decît cele prevăzute în decizia de autorizare, dacă autorul nu se conformează de îndată somaţiei Ministerului Comunicaţiilor . (2) Somarea se poate face prin orice mijloace de comunicaţie şi prin difuzare de cei care exploatează reţelele publice de radiodifuziune şi de televiziune. Difuzarea se face, în mod gratuit, în cel mult 30 de minute de la solicitare. (3) În cazul săvîrşirii infracţiunii prevăzute la lit. a), instanţa poate dispune şi confiscarea echipamentului tehnic. Articolul 39Programarea şi difuzarea de emisiuni cu încălcarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) - (4) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare: a) de la 6 luni la 5 ani, în cazul alin. (1); b) de la 2 la 7 ani, în cazul alin. (2); c) de la 3 la 10 ani, în cazul alin. (3); d) de la 3 luni la 2 ani sau amenda, în cazul alin. (4). Articolul 40 (1) În cazul în care se constata comiterea faptelor prevăzute la art. 38 şi art. 39, Consiliul Naţional al Audiovizualului sau Ministerul Comunicaţiilor, după caz, sesizează organele de urmărire penală şi suspenda decizia de autorizare pînă la soluţionarea definitivă a cauzei. (2) Procurorul poate dispune, la cererea organului care a făcut sesizarea, indisponibilizarea echipamentului tehnic. Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 41Radioteleviziunea Română se reorganizează, prin lege organică, în servicii publice autonome de radiodifuziune şi de televiziune. Articolul 42Pentru activităţile desfăşurate de Consiliul Naţional al Audiovizualului şi de Ministerul Comunicaţiilor, în vederea eliberării deciziei de autorizare, se percep taxe prevăzute prin lege. Articolul 43 (1) Persoanele juridice publice, altele decît cele prevăzute de art. 41 şi regiile autonome din domeniul telecomunicatiilor, precum şi cele private care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, funcţionează autorizat îşi vor putea continua activitatea timp de 5 luni. (2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), activitatea se va putea desfăşura numai în baza autorizaţiilor prevăzute de prezenta lege. Articolul 44 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se constituie Consiliul Naţional al Audiovizualului. (2) Cheltuielile de organizare şi funcţionare ale Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul 1992 se asigura de Guvern din rezerva bugetară. Articolul 45La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga orice dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 77 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN------------

Noutăți

 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 73 din 4 mai 2000 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 584 din 22 decembrie 2003 pentru declararea ca municipiu a oraşului Gheorgheni, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 222 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 7 iulie 2000
 • LEGE nr. 315 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 6 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 274 din 15 mai 2002 privind înfiinţarea Universităţii Româno-Americane din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • LEGE nr. 212 din 27 iunie 2013 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 652 din 7 decembrie 2002 pentru aderarea României la Protocolul Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi cu privire la finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 16 februarie 2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 105 din 18 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 16 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 180 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 417 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apa potabilă în municipiul Buzău, judeţul Buzău, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 21 din 15 martie 1995 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 485 din 18 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 93 din 13 aprilie 1933 pentru organizarea cadastrului funciar şi pentru introducerea cărţilor funduare în Vechiul Regat şi Basarabia
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • LEGE nr. 76 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
 • LEGE nr. 28 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene asupra coproducţiilor cinematografice, adoptată la Strasbourg la 2 octombrie 1992
 • LEGE nr. 79 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005
 • LEGE nr. 361 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu aceasta destinaţie
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 76 din 12 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 688 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 219 din 6 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 83 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2000 pentru ratificarea Convenţiei dintre Ministerul de Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind finanţarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a dotării cu mobilier şi material didactic a localului Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 25 iulie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 7 aprilie 2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 64 din 31 martie 2010 privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi"
 • LEGE nr. 433 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 94 din 13 mai 1998 privind afilierea Academiei Române la unele organizaţii internaţionale
 • LEGE nr. 210 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 235/2000 pentru completarea art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 20 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2004 privind susţinerea proiectului "Dezvoltarea zonelor turistice Luna Şes-Borşa" judeţele Satu Mare şi Maramureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 180 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021