Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 377 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 23 decembrie 2013 -
LEGE nr. 377 din 19 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 23 decembrie 2013

Având în vedere prevederile Directivei 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerinţele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 306 din 23 noiembrie 2011,ţinând cont de necesitatea respectării prevederilor Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012, ratificat prin Legea nr. 83/2012,Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică autorităţilor, instituţiilor şi entităţilor publice şi/sau de utilitate publică prevăzute la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, finanţate potrivit art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 67 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor entităţi clasificate în administraţia publică conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 26 iunie 2013."2. La articolul 3, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. bugetul general consolidat - ansamblul bugetelor componente ale sistemului bugetar, incluzând bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele instituţiilor publice autonome, bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetele fondurilor speciale, după caz, bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice, bugetul fondurilor externe nerambursabile, precum şi al altor entităţi clasificate în administraţia publică, agregate, consolidate şi ajustate conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 pentru a forma un întreg;"3. La articolul 3, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"2^1. cadru fiscal-bugetar - prezentare sintetică a principalilor indicatori bugetari, atât pe partea de venituri, cât şi pe cea de cheltuieli, incluzând o descriere agregată a politicii fiscal-bugetare;2^2. datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene - datoria administraţiei publice raportată către Comisia Europeană (Eurostat) şi publicată de Eurostat, exprimată ca procent în produsul intern brut;"4. La articolul 3, după punctul 6 se introduc şase noi puncte, punctele 6^1, 6^2, 6^3, 6^4, 6^5 şi 6^6 cu următorul cuprins:"6^1. sold structural anual al administraţiei publice - soldul anual ajustat ciclic din care se deduc măsurile cu caracter excepţional şi măsurile temporare, calculat pe baza metodologiei agreate la nivelul Uniunii Europene;6^2. obiectiv bugetar pe termen mediu - ţintă a soldului structural anual al administraţiei publice, stabilită potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 2 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare;6^3. administraţie publică - unitate instituţională parte componentă a economiei naţionale, definită conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013;6^4. circumstanţe extraordinare - un eveniment neobişnuit asupra căruia autorităţile administraţiei publice nu au niciun control şi care are o influenţă majoră asupra poziţiei financiare a administraţiei publice sau perioade de recesiune economică severă, astfel cum este definită în Pactul de stabilitate şi creştere revizuit;6^5. Pactul de stabilitate şi creştere - instrument prin care se asigură disciplina bugetară a statelor membre, pentru a evita apariţia deficitului excesiv conform Regulamentului (CE) nr. 1.466/1997 , cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (CE) nr. 1.467/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea şi clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 2 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare;6^6. administraţii de securitate socială - are înţelesul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 549/2013;"5. La articolul 3, punctul 9 se abrogă.6. La articolul 3, punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. cheltuieli de investiţii - are înţelesul prevăzut de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;"7. La articolul 3, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:"13. cheltuieli fiscale - totalitatea prevederilor legislaţiei fiscale, reglementări sau norme legislative al căror efect este reducerea veniturilor bugetare sau amânarea încasării acestora, aplicabile anumitor categorii de contribuabili, în raport cu standardele de impozitare stabilite în mod general. Acestea pot include scutiri, deduceri şi facilităţi fiscale, cote reduse de impozitare, reguli diferenţiate de calcul al impozitelor, taxelor şi contribuţiilor stabilite în scopul acordării unui tratament preferenţial unei categorii de contribuabili, precum şi orice alte reglementări fiscale de natură să reducă încasările bugetare."8. La articolul 5 alineatul (2), litera b) se abrogă.9. La capitolul II, după titlul secţiunii a 3-a "Regulile politicii fiscal-bugetare" se introduc şase noi articole, articolele 5^1, 5^2, 5^3, 5^4, 5^5 şi 5^6 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - În vederea respectării valorilor de referinţă pentru deficitul bugetar şi datoria publică, astfel cum sunt acestea menţionate în Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexă la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, poziţia bugetară a administraţiei publice este echilibrată sau în excedent.Art. 5^2. - Regula prevăzută la art. 5^1 se consideră respectată dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: a) obiectivul bugetar pe termen mediu nu depăşeşte o limită inferioară a soldului structural anual al administraţiei publice de -0,5% din produsul intern brut la preţurile pieţei; b) atunci când raportul dintre datoria publică calculată conform metodologiei Uniunii Europene şi produsul intern brut, la preţurile pieţei, este semnificativ sub nivelul de 60% şi când riscurile în ceea ce priveşte sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice sunt scăzute, limita inferioară a obiectivului bugetar pe termen mediu nu poate depăşi un sold structural anual al administraţiei publice de cel mult -1,0% din produsul intern brut, la preţurile pieţei; c) deficitul structural anual al administraţiei publice converge către obiectivul bugetar pe termen mediu, conform unui calendar de ajustare agreat cu instituţiile Uniunii Europene, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.466/1997 , cu modificările şi completările ulterioare.Art. 5^3. - (1) Este permisă devierea temporară de la regulile prevăzute la art. 5^2 şi 6^2 doar în condiţiile manifestării unor circumstanţe extraordinare, iar această deviere nu periclitează sustenabilitatea fiscal-bugetară pe termen mediu. (2) În urma analizării periodice a situaţiei macroeconomice, inclusiv a prognozelor indicatorilor macroeconomici, Guvernul anunţă public, dacă este cazul, începerea manifestării unor circumstanţe extraordinare şi solicită opinia Consiliului fiscal asupra acestui aspect. (3) Consiliul fiscal poate semnala în mod direct Guvernului începerea manifestării unor circumstanţe extraordinare, prezentând totodată o analiză economică, care să susţină această opţiune. (4) După analizarea opiniei Consiliului fiscal exprimate potrivit prevederilor alin. (2) sau (3), Guvernul informează, dacă este cazul, Parlamentul României şi Comisia Europeană asupra începerii manifestării unor circumstanţe extraordinare şi asupra aplicării prevederilor alin. (1). (5) În urma analizării periodice a situaţiei macroeconomice, inclusiv a prognozelor indicatorilor macroeconomici, Guvernul anunţă public, dacă este cazul, încetarea manifestării unor circumstanţe extraordinare şi solicită opinia Consiliului fiscal asupra acestui aspect. (6) Consiliul fiscal poate semnala în mod direct Guvernului încetarea manifestării unor circumstanţe extraordinare, prezentând totodată o analiză economică, care să susţină această opţiune. (7) După analizarea opiniei Consiliului fiscal, exprimată potrivit prevederilor alin. (5) sau (6), Guvernul informează, dacă este cazul, Parlamentul României şi Comisia Europeană asupra încetării manifestării unor circumstanţe extraordinare şi asupra reintrării sub incidenţa regulilor prevăzute la art. 5^2 şi 6^2. (8) După fiecare situaţie de încetare a manifestării unor circumstanţe extraordinare, măsurile de corectare a devierii, aplicate potrivit prevederilor art. 6^2, conduc la o îmbunătăţire a soldului structural al bugetului general consolidat cel puţin egală cu cerinţele Pactului de stabilitate şi creştere. (9) În cazul în care Guvernul nu este de acord cu opiniile Consiliului fiscal emise în sensul aplicării prevederilor art. 5^1-5^4 şi art. 6^2, explică public diferenţele de opinie.Art. 5^4. - Datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, nu va depăşi 60% din produsul intern brut.Art. 5^5. - În cazul în care raportul dintre datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, şi produsul intern brut depăşeşte valoarea de referinţă de 60% din produsul intern brut, menţionată la art. 1 din Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, anexat la tratatele Uniunii Europene, datoria publică se va reduce cu o rată medie de 5% pe an, ca rată de referinţă, astfel cum este prevăzut la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.467/1997 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 306 din 23 noiembrie 2011.Art. 5^6. - Pentru îmbunătăţirea coordonării planificării privind contractarea datoriei publice la nivelul Uniunii Europene, Ministerul Finanţelor Publice transmite ex ante Comisiei Europene rapoarte referitoare la planul de contractare a datoriei publice."10. La articolul 6, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) creşterea anuală a cheltuielilor administraţiei publice respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.466/1997 , cu modificările şi completările ulterioare;"11. La articolul 6, literele e) şi f) se abrogă.12. La articolul 6, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) pe parcursul exerciţiului bugetar, creditele de angajament şi cele bugetare aprobate şi neutilizate pentru cheltuieli de investiţii nu pot fi virate şi utilizate pentru cheltuieli curente;"13. La articolul 6, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) prin excepţie de la prevederile lit. g), pe parcursul exerciţiului bugetar se pot efectua virări de credite de angajament şi bugetare aprobate şi neutilizate pentru cheltuieli de investiţii, în cazul în care aceste virări sunt realizate pentru asigurarea fondurilor necesare proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile sau când sunt realizate în structura acestor proiecte, şi numai în limita a 20% din creditele aprobate pentru cheltuieli de investiţii;"14. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - Limite pentru datoria publică calculată conform metodologiei Uniunii Europene:1. Dacă datoria publică depăşeşte 45% din produsul intern brut, dar se situează sub 50% din produsul intern brut, Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului un raport privind justificarea creşterii datoriei şi prezintă propuneri pentru menţinerea acestui indicator la un nivel sustenabil.2. Dacă datoria publică depăşeşte 50% din produsul intern brut, dar se situează sub 55% din produsul intern brut: a) Guvernul prezintă public şi aplică în cel mai scurt timp un program pentru reducerea ponderii datoriei publice în produsul intern brut; b) programul prevăzut la lit. a) cuprinde, fără a se limita la acestea, şi măsuri care determină îngheţarea cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public; c) măsurile cuprinse în programul prevăzut la lit. a) se aplică prin aprobarea unui act normativ la nivel de lege, astfel încât să se asigure aplicabilitatea măsurilor într-un termen cât mai scurt, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.3. Dacă datoria publică depăşeşte 55% din produsul intern brut, dar se situează sub 60% din produsul intern brut: a) se aplică prevederile pct. 2; b) Guvernul iniţiază măsuri care să determine îngheţarea cheltuielilor totale privind asistenţa socială din sistemul public; c) măsurile prezentate potrivit lit. b) se aplică prin aprobarea unui act normativ la nivel de lege, astfel încât să se asigure aplicabilitatea acestora într-un termen cât mai scurt, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.4. Dacă datoria publică depăşeşte 60% din produsul intern brut: a) se aplică prevederile pct. 3; b) Guvernul iniţiază şi aplică un program de reducere a datoriei publice potrivit prevederilor art. 55; c) măsurile cuprinse în programul prevăzut la lit. b) se aplică prin aprobarea unor acte normative la nivel de lege, prin care să fie identificate măsuri urgente de reducere a deficitului bugetar şi a datoriei publice, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.5. Prevederile pct. 2, 3 şi pct. 4 lit. a) nu se aplică în condiţiile manifestării unor circumstanţe extraordinare, dacă neaplicarea nu periclitează sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu şi lung."15. La capitolul II, după secţiunea a 3-a "Regulile politicii fiscal-bugetare" se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4-a "Mecanismul de corecţie", cuprinzând articolul 6^2, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4-aMecanismul de corecţieArt. 6^2. - (1) În cazul în care se constată o deviere de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la calendarul de ajustare către acesta, Guvernul aprobă sau, după caz, transmite Parlamentului, spre adoptare, un set de măsuri, cu scopul de a corecta această deviere. (2) În sensul aplicării prezentului articol, devierea de la obiectivul bugetar pe termen mediu are înţelesul prevăzut la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.466/1997 , cu modificările şi completările ulterioare. (3) Măsurile de corectare a devierii sunt formulate în termeni cuantificabili, eşalonate pe ani, şi vor produce efecte cel târziu asupra exerciţiului bugetar al următorului an. (4) Măsurile de corectare a devierii sunt proporţionale cu dimensiunea devierii. (5) Măsurile de corectare a devierii sunt aplicate cu prioritate acelor bugete sau entităţi componente ale administraţiei publice care au generat devierea. (6) Măsurile de corectare a devierii vor asigura implementarea recomandărilor adresate României de către instituţiile Uniunii Europene, precum şi un ritm de corectare stabilit în conformitate cu Pactul de stabilitate şi creştere. (7) Constatarea situaţiei de deviere de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la calendarul de ajustare către acesta poate avea loc în oricare dintre următoarele moduri: a) pe baza documentelor emise de instituţiile Uniunii Europene, în contextul procesului de supraveghere bugetară; b) la iniţiativa Guvernului, caz în care acesta solicită opinia Consiliului fiscal. (8) Consiliul fiscal emite opinii asupra măsurilor de corectare a devierii, precum şi asupra implementării acestora. (9) Guvernul informează comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului asupra constatării situaţiei de deviere, precum şi asupra măsurilor de corectare a acestora."16. La articolul 10, alineatul (7) se abrogă.17. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul înrăutăţirii semnificative a prognozei indicatorilor macroeconomici care au stat la baza legii bugetare, se poate promova o rectificare bugetară în primul semestru al anului."18. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Până la data de 31 iulie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor Publice va înainta Guvernului strategia fiscal-bugetară pentru următorii 3 ani, care va conţine cadrul macroeconomic ce stă la baza politicii fiscal-bugetare, cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară şi o declaraţie de răspundere, conform prevederilor prezentei legi, pe care acesta o va prezenta Parlamentului până la data de 15 august a fiecărui an."19. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Proiectul legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar cuprinde şi obiectivul bugetar pe termen mediu, precum şi calea de ajustare către acesta."20. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - Cadrul macroeconomic utilizează cele mai actuale informaţii şi reprezintă scenariul macrofiscal cel mai probabil sau un scenariu mai prudent."21. La articolul 19, litera f) a punctului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) o declaraţie privind concordanţa sau diferenţele faţă de cele mai recente prognoze ale Comisiei Europene. Diferenţele semnificative dintre scenariul macrobugetar ales şi previziunile Comisiei Europene sunt descrise şi motivate, în special dacă nivelul sau creşterea variabilelor din ipotezele externe se îndepărtează în mod semnificativ de valorile menţionate în previziunile Comisiei;"22. La articolul 20 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) soldul structural anual al administraţiei publice, exprimat ca pondere în produsul intern brut;"23. La articolul 20 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b)cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca pondere în produsul intern brut;"24. La articolul 20 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) datoria publică, calculată conform metodologiei Uniunii Europene;"25. La articolul 20 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) rezultatele efective pe 2 ani anteriori anului bugetar în curs şi rezultatele estimate ale anului în curs, precum şi prognozele pentru 3 ani ulteriori acestuia pentru bugetul general consolidat şi pentru bugetele componente ale acestuia, referitoare la:- nivelul veniturilor bugetului general consolidat, pe tipuri de venituri;- nivelul cheltuielilor bugetului general consolidat, în clasificaţie economică şi în clasificaţie funcţională;- cheltuieli de investiţii;- datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene;- garanţiile guvernamentale acordate conform legislaţiei naţionale;- orice alte informaţii pe care Ministerul Finanţelor Publice le consideră importante pentru strategia fiscal-bugetară;- premisele-cheie care stau la baza determinării indicatorilor din strategia fiscal-bugetară;- analiza de senzitivitate a ţintelor fiscale la schimbările indicatorilor macroeconomici, precum şi analize de senzitivitate a datoriei publice şi a cheltuielilor cu dobânzile, în funcţie de diferite ipoteze privind ratele de creştere economică şi ratele de dobândă;"26. La articolul 20 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) proiectele de investiţii publice prioritare ale Guvernului propuse să fie finanţate pe perioada de 3 ani acoperiţi de strategia fiscal-bugetară."27. La articolul 22, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) informaţii privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, şi garanţiile guvernamentale, conform metodologiei Uniunii Europene;"28. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - Raportul care însoţeşte legea bugetului de stat cuprinde şi informaţii detaliate referitoare la impactul cheltuielilor fiscale asupra veniturilor bugetare."29. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - Sunt permise abateri de la regulile prevăzute la art. 6 lit. a), art. 18 alin. (3) şi art. 20 alin. (1) lit. d1), în cazul în care se înregistrează revizuiri statistice ale produsului intern brut."30. După articolul 26 se introduc două noi articole, articolele 26^1 şi 26^2, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - (1) Ministerul Finanţelor Publice publică pe propria pagină de internet date bugetare bazate pe contabilitatea de casă sau datele echivalente provenite din contabilitatea publică, în cazul în care datele bazate pe contabilitatea de casă nu sunt disponibile, cel puţin cu următoarea frecvenţă:- lunar şi înainte de sfârşitul lunii următoare, pentru administraţia centrală, administraţia de stat şi subsectoarele administraţiilor de securitate socială;- trimestrial şi înainte de sfârşitul trimestrului următor, pentru subsectorul administraţiei locale. (2) Ministerul Finanţelor Publice publică pe propria pagină de internet datele privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, cu următoarea frecvenţă:- lunar şi înainte de sfârşitul lunii următoare, pentru datoria publică aferentă subsectorului administraţiei publice centrale şi aferentă subsectorului sistemului fondurilor de asigurare socială;- trimestrial şi înainte de sfârşitul trimestrului următor, pentru datoria publică aferentă subsectorului administraţiei publice locale.Art. 26^2. - Ministerul Finanţelor Publice publică anual pe propria pagină de internet, pentru toate subsectoarele administraţiei publice, informaţii relevante referitoare la datoriile contingente cu impact potenţial major asupra bugetelor publice, inclusiv informaţii cu privire la garanţiile de stat, creditele neperformante şi pasivele care rezultă din funcţionarea societăţilor publice, inclusiv cuantumul pasivelor. De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice publică pe propria pagină de internet informaţii privind participaţiile administraţiei publice în capitalul societăţilor comerciale şi companiilor naţionale."31. Articolul 32 se abrogă.32. La articolul 33, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 33. - În termen de cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului bugetar, Ministerul Finanţelor Publice va publică pe site-ul propriu un raport cu privire la execuţia bugetară finală, care va include: a) informaţii cu privire la rezultatele politicii bugetare în anul încheiat şi compararea acestor rezultate atât cu obiectivele şi priorităţile strategice, cât şi cu ţintele fiscale din strategia fiscal-bugetară şi din bugetul anual;"33. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - Raportul privind execuţia bugetară finală cuprinde şi un tabel de corespondenţă detaliat privind indicatorii bugetari şi cei aferenţi datoriei publice, care indică metodologia de tranziţie între datele bazate pe contabilitatea publică şi datele bazate pe standardele Uniunii Europene."34. La articolul 40 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) monitorizează respectarea şi aplicarea regulilor fiscale prevăzute de prezenta lege, inclusiv a celor referitoare la mecanismul de corecţie şi circumstanţele extraordinare;"35. La articolul 40, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Opiniile şi recomandările Consiliului fiscal vor fi analizate de către Guvern şi Parlament la elaborarea strategiei fiscal-bugetare, a legilor bugetare anuale, precum şi la elaborarea altor măsuri determinate de aplicarea prezentei legi şi, respectiv, la însuşirea/aprobarea acestora."36. La articolul 40, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În cazul în care Consiliul fiscal constată, potrivit prevederilor art. 48 alin. (2), deviaţii persistente de acelaşi sens ale prognozelor macroeconomice faţă de datele efective, care sau înregistrat pe o perioadă de cel puţin 4 ani consecutivi, Guvernul ia măsurile necesare şi le face publice."37. La articolul 47, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Secretariatul tehnic al Consiliului fiscal nu poate depăşi un număr de 10 posturi. Drepturile salariale ale personalului din Secretariatul tehnic se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale ale personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice."38. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Până la sfârşitul lunii mai a fiecărui an, Consiliul fiscal va elabora şi va publică un raport anual."39. La articolul 48 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) evaluarea ex post a prognozelor macroeconomice şi bugetare cuprinse în strategia fiscal-bugetară şi în bugetul anual din anul bugetar care face obiectul raportului, inclusiv semnalarea, dacă este cazul, a unor eventuale deviaţii persistente de acelaşi sens ale prognozelor macroeconomice faţă de datele efective, care s-au înregistrat pe o perioadă de cel puţin 4 ani consecutivi;" Articolul IIPrevederile art. I se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014. Articolul IIILegea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 19 decembrie 2013.Nr. 377.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 195 din 20 iulie 2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 536 din 15 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • LEGE nr. 433 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 113 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1995 cu privire la perfecţionarea unor reglementări referitoare la datoria publică internă, garantarea creditelor interne şi la datoria publică externa, precum şi în legătură cu formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 297 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2010
 • LEGE nr. 367 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 39 din 9 martie 2010 pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus prin Rezoluţia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 51 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră RO 0003 dintre România şi Ungaria, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 123 din 18 martie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în combaterea traficului ilicit şi a abuzului de droguri şi substanţe psihotrope şi a altor infracţiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 44 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • LEGE nr. 56 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 50 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 414/1970 privind trecerea Direcţiei Centrale de Statistica ca organ al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 406 din 9 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 171 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 67 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • LEGEA nr. 33 din 23 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 202 din 7 noiembrie 2011 privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • LEGE nr. 98 din 21 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 296 din 30 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 17 noiembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru
 • LEGE nr. 75 din 9 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1996 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 168 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 272 din 21 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 241 din 17 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 41 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
 • LEGE nr. 177 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică
 • LEGE nr. 96 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 128 din 17 mai 2005 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României la Asociaţia Înaltelor Jurisdicţii de Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.)
 • LEGE nr. 37 din 9 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 267 din 21 septembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 187 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 152 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021