Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013 -
LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumită în continuare ANP. (2) În înţelesul prezentei legi, prin perimetre ale unităţilor din subordinea ANP se înţelege secţiile de deţinere aparţinând unui penitenciar şi locurile delimitate din interiorul sectorului de deţinere al unui penitenciar la care au acces persoanele private de libertate. Articolul 2 (1) Blocarea şi întreruperea radiocomunicaţiilor se realizează numai în scopul prevenirii utilizării neautorizate, de către persoanele private de libertate, în interiorul penitenciarului, a dispozitivelor care sunt capabile să transmită sau să primească imagini, sunete şi informaţii, inclusiv telefoanele mobile. (2) Blocarea şi întreruperea radiocomunicaţiilor au la bază perturbarea radiocomunicaţiilor. (3) Perturbarea poate fi efectuată printr-un semnal electromagnetic sau o modificare a însuşi mediului de propagare. (4) Soluţia tehnică identificată pentru crearea perturbaţiilor electromagnetice este integrată într-un sistem a cărui funcţionare poate fi monitorizată de la distanţă. Sistemul este compus dintr-o combinaţie specifică mai multor tipuri de aparate şi, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate şi destinate utilizării permanente pentru blocarea şi întreruperea radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea ANP şi are următoarele caracteristici operaţionale: a) funcţionează strict în benzi de frecvenţe radio stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, conform destinaţiei prevăzute în tabelul naţional de atribuire a frecvenţelor radio, după analiza acestora în cadrul Comisiei interdepartamentale de radiocomunicaţii; b) blochează şi întrerupe comunicările dintre deţinuţi şi terţe persoane, efectuate în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; c) funcţionează la cea mai mică putere, din punct de vedere tehnic, pentru atingerea scopului prevăzut la alin. (1); d) este instalat în locuri aflate sub protecţia personalului unităţii penitenciare şi inaccesibile deţinuţilor; e) respectă cerinţa prevăzută la art. 3 alin. (2); f) nu depăşeşte limitele impuse de legislaţia naţională în ceea ce priveşte expunerea populaţiei generale la undele electromagnetice; g) nu reţine informaţiile privind traficul, localizarea, precum şi informaţiile necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator, precum şi conţinutul comunicării: imagini, sunete şi informaţii; h) nu perturbă activitatea curentă din penitenciar. Articolul 3 (1) Instalarea, punerea în funcţiune şi utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor se realizează cu avizul ANCOM, pentru fiecare amplasament ori loc în care urmează a se utiliza un astfel de sistem şi numai după informarea instituţiilor reprezentate în Comisia interdepartamentală de radiocomunicaţii. (2) Instalarea, punerea în funcţiune şi utilizarea sistemelor prevăzute la art. 2 alin. (4) se realizează în asemenea condiţii încât să se evite, într-o măsură rezonabilă, afectarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii din exteriorul unităţilor din subordinea ANP. Articolul 4 (1) Titularii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio care furnizează reţele sau servicii de comunicaţii electronice vor acorda ANCOM şi ANP, acolo unde este cazul, sprijin prin asigurarea suportului tehnic, furnizarea de informaţii, modificarea temporară a unor parametri tehnici de funcţionare a reţelelor şi orice acţiune necesară instalării, punerii în funcţiune şi utilizării sistemelor prevăzute la art. 2 alin. (4), în condiţiile stabilite potrivit art. 3 alin. (2). (2) În cazul în care sistemele prevăzute la art. 2 alin. (4) produc interferenţe prejudiciabile serviciilor furnizate de titularii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, ANCOM poate dispune suspendarea ori modificarea condiţiilor tehnice de utilizare a sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în unităţile subordonate ANP. (3) În situaţia în care aparatele destinate blocării ori întreruperii radiocomunicaţiilor în unităţile subordonate ANP sunt ori devin ineficiente ca urmare a propagării semnalului radio transmis prin reţele de comunicaţii electronice, ANCOM poate stabili, în cazuri specifice, modificarea unor condiţii tehnice şi operaţionale a frecvenţelor radio alocate titularilor drepturilor de utilizare. (4) Măsurile prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi dispuse simultan, în vederea atingerii scopului prevăzut la art. 2 alin. (1). Articolul 5 (1) ANP achiziţionează servicii destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din sistemul penitenciar, precum şi servicii de consultanţă şi proiectare, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) are ca obiectiv: a) asigurarea funcţionării sistemului prevăzut la art. 2 alin. (4); b) întocmirea documentaţiei de atribuire ce cuprinde toate informaţiile legate de contractul de achiziţie publică a serviciilor de blocare şi întrerupere a radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din sistemul penitenciar, procedura de atribuire a acestuia, caietul de sarcini în care sunt incluse specificaţiile tehnice ale sistemului prevăzut la art. 2 alin. (4) sau, după caz, documentaţia descriptivă. Articolul 6 (1) În vederea achiziţionării serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), ANCOM suportă, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, din bugetul propriu aprobat potrivit legii, o sumă în cuantum de 10 milioane lei/an. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se acoperă din sumele încasate cu titlu tarif de utilizare a spectrului, încasate de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012. (3) Suma prevăzută la alin. (1) constituie venituri proprii ale ANP, în completarea celor prevăzute de Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, şi se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor ocazionate de achiziţionarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1). (4) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, suma prevăzută la alin. (1) încasată şi neutilizată până la închiderea exerciţiului bugetar se reportează în anul următor şi va fi folosită cu aceeaşi destinaţie. Articolul 7 (1) În limita sumei prevăzute la art. 6 alin. (1), prin decizie a directorului general al ANP, sunt stabilite unităţile din subordinea sa în care se vor instala, în mod prioritar, sistemele destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor. Stabilirea unităţilor penitenciare în care se instalează aceste sisteme se face după evaluarea vulnerabilităţilor pe linia siguranţei deţinerii, ţinându-se cont de numărul de dispozitive de comunicare la distanţă descoperite, amplasarea geografică şi arhitectura unităţii de penitenciare, numărul persoanelor private de libertate deţinute şi regimul de executare în care acestea sunt incluse, de regulă, în regimul de maximă siguranţă şi închis, precum şi implementarea sistemelor integrate de pază, supraveghere video şi control acces. (2) Dispoziţiile art. 1-5 se aplică şi după perioada prevăzută la art. 6 alin. (1), sens în care ANP identifică sursele de finanţare necesare continuării activităţii de blocare şi întrerupere a radiocomunicaţiilor efectuate în afara prevederilor legale în perimetrele unităţilor din subordinea ANP.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 19 decembrie 2013.Nr. 374.----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 443 din 1 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 203 din 16 iulie 2015 privind planificarea apărării
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistraţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 9 din 9 ianuarie 2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare
 • LEGE nr. 163 din 1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 208 din 3 noiembrie 2017 privind acceptarea Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 503 din 28 decembrie 2006 pentru ratificarea Acordului, semnat la Bucureşti la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului central european de comerţ liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 13 iunie 2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
 • LEGE nr. 132 din 8 mai 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 249 din 28 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 22 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 53 din 17 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 221 din 28 noiembrie 2000 privind declararea comunei Geoagiu, judeţul Hunedoara, oraş
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 57 din 5 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusa, cu reducere de vârsta, a femeilor care lucrează în industria miniera
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 4 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru pregătirea, în vederea privatizării, unor societăţi comerciale producătoare de aparatură şi instrumente medicale
 • LEGE nr. 26 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 204 din 16 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 108 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 85 din 29 aprilie 2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
 • LEGE nr. 154 din 5 aprilie 1937 pentru autorizarea Casei Şcoalelor şi al Culturii Poporului de a vinde o parte din pădurea Vădeni, jud. Gorj
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 40 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 970/1968 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale
 • LEGE nr. 297 din 28 septembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 42 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2008 pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 14 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Croaţia, semnată la Zagreb la 19 mai 1997
 • LEGE nr. 34 din 29 martie 1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 18 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 160 din 19 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021