Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 45 din 14 mai 1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice, introducerea taxei asupra mijloacelor de transport
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL 100 DIN 21/5 /92 -
LEGE nr. 45 din 14 mai 1992privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice, introducerea taxei asupra mijloacelor de transport Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 21 mai 1992

Articolul 1Taxele în lei stabilite în sume fixe pe feluri de servicii prestate sau pe bunuri taxabile, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice şi juridice sînt cele prevăzute în anexele nr. 1-9 la prezenta lege. Articolul 2Taxele în suma fixa prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, anexa nr. 3 şi anexa nr. 4 pot fi modificate, potrivit legii, de către consiliile locale pe raza cărora se desfăşoară astfel de activităţi, în funcţie de condiţiile specifice locale. Articolul 3Taxele asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apa, înmatriculate potrivit legii, se datorează şi de regiile autonome, societăţile comerciale, precum şi de ceilalţi agenţi economici organizati ca persoane juridice şi se calculează în conformitate cu normele în vigoare privind stabilirea şi încasările impozitelor şi taxelor locale.Se exceptează de la plata taxei prevăzută la alineatul precedent instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum şi agenţii economici de stat care au ca profil de activitate transportul în comun din interiorul localităţilor. Articolul 4Prevederile prezentei legi intra în vigoare la data de 1 mai 1992. Articolul 5Guvernul României va analiza sistemul impozitelor şi taxelor locale, în vederea asigurării aplicării principiului autonomiei unităţilor administrativ-teritoriale şi va prezenta Parlamentului un proiect distinct, împreună cu proiectele de legi pentru introducerea unui nou sistem fiscal, într-o structura unitară. Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 257/1991 privind modificarea nivelului unor taxe stabilite în sume fixe, datorate statului în lei de persoanele fizice şi juridice, şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizati ca persoane juridice, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Bucureşti, 14 mai 1992Nr. 45. Anexa 1 TAXE CONSULARE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. -lei- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          A. Taxe pentru paşapoarte şi vize, percepute de         Ministerul de Interne - Direcţia generală de paşapoarte                        şi a poliţiei de frontieră   1. Taxa de cerere pentru eliberarea unui paşaport sau a altui docu-      ment de trecere a frontierei:      - individual 100      - colectiv, de fiecare persoană 60   2. Taxa pentru eliberarea sau prelungirea unui pasaport sau a altui      document de trecere a frontierei:      - individual 400      - colectiv, de fiecare persoana 200      B. Taxe pentru vize de călătorie   1. Viza de ieşire a cetăţenilor străini veniţi temporar în România,      care si-au pierdut documentul de călătorie 200   2. Prelungire de viza de şedere temporară a cetăţenilor străini 270   3. Acordare de viza cetăţenilor străini a căror şedere depăşeşte      termenul stabilit în convenţiile de desfiinţare a vizelor 320      NOTA:   Vizele oficiale şi de şedere temporară, cele turistice, de tranzit si   dublu tranzit acordate de punctele de control pentru trecerea   frontierei se taxeaza la nivelul vizelor acordate de misiunile   diplomatice şi oficiile consulare ale României, la care se adauga   taxa de urgenta de 7,5 $ S.U.A.   4. Înregistrarea cererii pentru acordarea cetateniei romane 750   5. Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia romana 4.500   6. Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetateniei romane 200      C. Taxe pentru serviciile prestate şi documentele eliberate de           Ministerul Afacerilor Externe - Direcţia consulară   1. Legalizarea sigiliului şi semnăturile de pe actele judiciare si      extrajudiciare eliberate de autorităţile romane 200   2. Legalizarea semnăturilor şi sigiliilor de pe certificatele de      origine a mărfurilor, facturile comerciale şi orice documente      cerute la exportul mărfurilor din România 120   3. Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare, la cererea      misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, inclusiv a      unor persoane particulare 120   4. Înregistrarea cererii pentru identificarea de persoane 100   5. Înregistrarea cererii de repatriere 200   6. Înregistrarea cererii pentru acordarea cetateniei romane prin      efectul repatrierii 750   7. Eliberarea unui pasaport oficial 500   8. Alte servicii sau prestaţii consulare 200      NOTA:   a) Se eliberează cu scutire de taxa:      - dovada privind acordarea cetateniei romane;      - pasaportul diplomatic;      - cererile privind redobindirea cetateniei, formulate de foştii cetăţeni        romani care, înainte de 22 decembrie 1989, au pierdut cetăţenia romana        din diferite motive, chiar dacă au alta cetăţenie şi nu-si stabilesc        domiciliul în România.        De aceeaşi scutire beneficiază şi persoanele cărora li s-a ridicat        cetăţenia romana fără voia lor sau din alte motive neimputabile lor,        precum şi descendenţii acestora.   b) Plata serviciilor în lei, în ţara, pentru serviciile prestate cetăţenilor      străini se efectuează pe baza leilor proveniţi din schimb valutar oficial   c) Taxele pentru care s-au anulat timbre consulare nu se restituie.   d) In termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi,      Guvernul României va prezenta un proiect de lege privind reglementarea      taxelor consulare. Anexa 2 LISTAtaxelor anuale asupra mijloacelor de transport cutracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apă    1. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică se    stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrica a motorului, de    fiecare 500 cmc sau fracţiune de 500 cmc, astfel:                                                              - lei/an-                                                              ──────────   - autoturisme 300   - autobuze, microbuze, inclusiv speciale 900   - autocamioane, inclusiv speciale 750   - tractoare 600   - motociclete 230   - tricicluri 230   - biciclete cu motor şi motorete 150   2. Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa se stabileşte pentru fiecare   mijloc de transport în parte, după cum urmează:   - luntre 30   - barci folosite pentru uz personal 30   - barci folosite pentru transport de persoane 60   - barci folosite în alte scopuri 200   - barci cu motor 750   - poduri plutitoare 550   - şalupe 1.100 Anexa 3 LISTAtaxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere    Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere se stabilesc în  funcţie de modul de folosire a locului public, după cum urmează: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Modul de folosire a locului public - lei/zi -   crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Pentru vînzarea produselor:     a) de pe animale de povara sau din vehicule cu un trăgător 10     b) din vehicule cu tracţiune animala cu doi tragatori 20     c) din autovehicule 30   2. Pentru folosirea:      a) platourilor, de fiecare mp 10      b) meselor şi tarabelor, de fiecare mp 10      c) meselor acoperite, de fiecare mp 10   3. Pentru animale şi păsări aduse spre vînzare, de fiecare animal sau      pasare:      a) bovine, bubaline, cabaline şi porci peste 6 luni 20      b) porcine pînă la 6 luni, ovine şi caprine 10      c) animale mici şi păsări, cu excepţia puilor de o zi 10   4. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii produselor rezultate      din exercitarea meseriilor şi altor îndeletniciri autorizate, de      fiecare mp 15   5. Pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii obiectelor de ocazie      şi ocuparea platourilor cu mijloace de transport goale,      de fiecare mp 20   6. Intrarea în tirgurile în care se vînd obiecte de ocazie 10 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Pentru folosirea locurilor publice, altele decît cele prevăzute mai sus,                     se percep următoarele taxe, pe zi: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Modul de folosire a locului public - lei/mp -   crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Pentru depozitarea de diverse materiale 5-10   2. Pentru vînzarea de produse sau prestări de servicii diverse 10-20   3. Pentru confecţionarea de produse 5-10 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 4 LISTAtaxelor pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamaîn locuri publice, pe panouri asigurate de administraţia locală   1. Taxele pentru publicitate, afişaj şi reclama datorate, în funcţie de   dimensiune, de asociaţiile familiale şi persoanele independente, romane sau   străine, ce desfăşoară activităţi autorizate pe baza liberei iniţiative:                                                      - lei/semestru -                                                      ────────────────    a) sub 1/2 mp 500    b) între 1/2 şi 1 mp 1.000    c) între 1 şi 2 mp 1.500    d) între 2 şi 3 mp 3.500    e) între 3 şi 5 mp 10.000    f) peste 5 mp 2.500 lei                                                       pentru fiecare mp                                                           sau fracţiune   2. Taxele se majorează cu 150% în cazul persoanelor fizice altele decît cele   prevăzute la pct. 1, precum şi în cazul persoanelor juridice, organizate   potrivit legii, romane sau străine.   3. Taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul executării activităţii   de către asociaţiile familiale şi persoanele independente, sînt următoarele:                                                           - lei/an -                                                          ─────────────    a) pînă la 1/2 mp inclusiv 500    b) între 1/2 mp şi 1mp inclusiv 1.000    c) între 1 şi 2 mp inclusiv 1.500    d) peste 2 mp 1.000 lei                                                         pentru fiecare                                                              fracţiune   4. Afisele şi biletele de publicitate netiparite,      de fiecare exemplar 100 lei Anexa 5 TAXEpentru examinarea conducătorilor de autovehicule,eliberarea permiselor de conducere ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. - lei - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A. Taxa pentru examinarea candidaţilor care au absolvit       o şcoala de conducători de autovehicule amatori;       a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru          autovehiculele din categoria A 100       b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru          autovehicule din categoriile A şi B sau numai din          categoria B 200   B. Taxe pentru examinarea persoanelor care au absolvit o       şcoala de conducători de autovehicule:       a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru          autovehicule din categoria A 600       b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru          autovehicule din categoria B 1.000       c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru          autovehicule din categoriile A şi B 1.200   C. Examinarea persoanelor care prezintă certificatul de       absolvire prevăzut la art. 111 alin. 3 lit. c) din       Decretul nr. 328/1966 - nu se taxeaza - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:1. Se percepe o taxa de 1.200 lei de la persoanele care prezintă certificatul de absolvire prevăzut la alineatul precedent, în cazul în care solicita sa fie supuse la un nou examen în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile C şi E. Aceeaşi taxa se percepe şi de la persoanele prevăzute în art. 111 alin. 9 din Decretul 328/1966.De la dispoziţiile prezentului alineat se exceptează absolvenţii şcolilor sau cursurilor de conducători auto organizate de Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul de Interne, precum şi absolvenţii şcolilor de conducători de tramvaie sau troleibuze.Pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere se percepe o taxa de 2.000 lei, respectiv 1.000 lei, în cazul permisului de conducere a tramvaielor sau troleibuzelor.2. Sînt scutite de plata taxelor prevăzute în prezenta anexa: a) persoanele handicapate fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A, adaptate infirmităţii lor b) membrii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, pe baza de reciprocitate. Anexa 6                             TAXE        privind folosirea drumurilor publice şi pentru     alte prestări de servicii în porturi şi aeroporturi ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Taxe aplicabile aeronavelor româneşti pentru utilizarea aeroporturilor        civile, a instalaţiilor şi serviciilor de navigaţie aeriană de pe        teritoriul României, precum şi pentru asistenta tehnica acordată acestor        aeronave, călătorilor, bagajelor şi mesageriilor transportate la bordul        lor   1. Taxa de aterizare 6 lei/tona de greutate                                                         a aeronavei   2. Taxa de iluminat 2 lei/tona de greutate                                                         a aeronavei   3. Taxa de staţionare 0,50 lei tona de                                                          greutate a aeronavei   4. Taxa de servicii pentru călători 36 lei/persoana                                    TAXE         pentru trecerea podurilor peste Dunare de la Giurgiu - Vadul Oii                         şi Feteşti - Cernavodă ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Felul autovehiculului Taxa de trecere   crt. Autovehicule aparţinînd                                                      pers. fizice şi juridice                                                         romane şi străine ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Motociclete, inclusiv cele cu ataş 10   2. Autoturisme, inclusiv cele de teren 30   3. Microbuze, autoutilitare, autovehicule pînă la 5       tone, tractoare 90   4. Autobuze şi autovehicule peste 5 tone 180   5. Autovehicule peste 16 tone, autospeciale, agabaritice,       inclusiv maşini agricole (tractoare cu trailere,       combine, screpere etc.) 300   6. Remorci de orice tip, tractate de autovehicule 40 Anexa 7 TAXEpentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decîtcele eliberate de instanţe şi notariate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. -lei- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1. Eliberarea pentru particulari, de către persoane juridice       şi fizice care, în exercitarea atributiei sau profesiei       lor, sînt în drept sa certifice anumite situaţii de fapt,       a certificatelor, adeverinţelor şi oricăror alte acte prin       care se atesta un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor       acte pentru care se plăteşte o alta taxa de timbru mai mare 10    2. Eliberarea certificatelor de producători agricoli 40    3. Certificarea de către primării a semnăturilor şi darea de       data certa 10    4. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,       pe cap de animal:       - pentru animale mari ( cai, vite cornute etc. peste 2 ani 20       - pentru animale mari sub 2 ani 10       - pentru porci peste 6 luni 10       - pentru toate celelalte animale 10    5. Certificarea (transcrierea ) transmisiunii proprietăţii       asupra animalelor, în bilete de proprietate:       - pentru boi, bivoli şi tauri peste 2 ani 120       - pentru vaci şi bivoliţe peste 2 ani 100       - pentru cai peste 2 ani 120       - pentru magari, catiri 80       - pentru boi, vaci, bivoli, cai, catiri sub 2 ani 50       - pentru viţei de lapte 40       - pentru oi, berbeci şi capre 10    6. Eliberarea către cetăţeni, la cerere, a certificatelor       medico-legale, cu excepţia acelora prin care se constata       decesul, care nu se taxeaza 40    7. Eliberarea actelor care au dreptul la achiziţionarea de       cereale pentru gospodăria proprie 10    8. Înregistrarea, rectificarea şi reconstituirea la cerere       a actelor de stare civilă, eliberarea duplicatelor,       certificatelor constatatoare a stării civile şi înregistrarea       schimbării numelui sau prenumelui:       - înregistrarea actelor de stare civilă 20       - înregistrarea schimbării de nume sau prenume 400       - reconstituirea sau rectificarea actelor de stare civilă 20       - eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare         a stării civile 20    9. Cererile făcute de persoane fizice, adresate oricăror       organe de stat, prin care se contesta amenzi fixe sau       solicita reducerea sau anularea lor 10   10. Înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor şi schimbarea       caracteristicilor tehnice şi de folosinţa ale acestora:       - motociclete şi remorci cu masa totală maxima autorizata         de pînă la 750 kg inclusiv 1.000       - autovehicule, cu excepţia motocicletelor cu masa totală         maxima autorizata de pînă la 3.500 kg inclusiv, si         remorci cu masa totală maxima autorizata cuprinsă între         750 kg şi 3.500 kg inclusiv 2.000       - autovehicule cu remorci cu masa totală maxima autorizata          mai mare de 3.500 kg 4.000   11. Autorizarea provizorie de circulaţie şi autorizarea de       circulaţie pentru probe 200 Anexa 8 TAXEpentru eliberarea sau preschimbarea actelor de indentitate,pentru eliberarea permiselor de vînătoare şi de pescuit ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. -lei- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1. Acte de indentitate:       - eliberarea sau preschimbarea buletinelor de identitate         pentru cetăţenii romani şi a carnetelor de identitate         pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie 10       - viza buletinului de identitate şi a carnetului de         identitate pentru cetăţenii străini, ca urmare a schimbărilor         de domiciliu, precum şi viza de flotant 10       - viza anuala a carnetelor de identitate ale cetăţenilor         străini şi persoanelor fără cetăţenie 160       - eliberarea unui nou buletin de identitate în locul celui         pierdut sau furat, precum şi preschimbarea buletinului de         identitate deteriorat 100       - eliberarea unui nou carnet de identitate cetăţenilor         străini şi persoanelor fără cetăţenie, în locul celui         pierdut, furat sau deteriorat 240    2. Înregistrarea cererilor persoanelor particulare pentru       identificarea unor persoane 10    3. Eliberarea permiselor de vînătoare 60    4. Eliberarea permiselor de pescuit 30 Anexa 9 TAXEpentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel şi viza anuală a acestora ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea serviciului Taxa   crt. -lei- ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            A. Autorizaţiile de funcţionare pentru activităţi                   lucrative şi viza anuala a acestora   1. Pentru meseriasi şi cărăuşi 200   2. Pentru cazane de fabricat rachiu 300   3. Pentru liberi-profesionisti 600   4. Pentru mori, prese de ulei şi darace 1.000   5. Pentru autorizaţii ce dau dreptul de a executa proiecte       în sectorul particular 1.000   6. Pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 2.000            B. Autorizaţiile sanitare eliberate persoanelor                              particulare 400---------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGEA zootehniei nr. 32 din 16 ianuarie 2019
 • LEGE nr. 13 din 25 martie 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay, semnat la Asuncion la 21 mai 1994
 • LEGE nr. 791 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • LEGE nr. 131 din 21 iulie 2000 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 71/1995 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 13 martie 2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 80 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 370/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Materialelor de Construcţii, devenit Legea nr. 49/1969
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 26 ianuarie 2001 (*republicată*) privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 51 din 14 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 247 din 5 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicată pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 288 din 27 iunie 2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Acordul privind înfiinţarea Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterana (CGPM) (Roma, septembrie 1949), adoptate la cea de-a 22-a sesiune a Consiliului General pentru Pescuit în Marea Mediterana din octombrie 1997 şi aprobate la cea de-a 113-a sesiune a Consiliului Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Agricultura şi Alimentaţie (FAO) din 4-6 noiembrie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei
 • LEGE nr. 124 din 23 septembrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 12 din 23 aprilie 1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanţurilor contabile ale agenţilor economici, pe anul 1996
 • LEGE nr. 307 din 13 noiembrie 2007 pentru acceptarea Protocolului privind resturile explozive de război (Protocolul V), adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional la Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la New York la 8 aprilie 1982
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 426 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 33 din 6 aprilie 1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Republica Turcia
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 379 din 28 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 737 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 690 din 28 noiembrie 2001 pentru declararea municipiului Reşita Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 14 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 182 din 19 iunie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 114 din 15 iunie 2011 pentru ratificarea Convenţiei europene privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 şi semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 214 din 16 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/1997 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 14 iunie 2001 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 *** Republicată privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 266 din 20 iulie 2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 august 2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 10 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 133 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 • LEGE nr. 87 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*) privind Depozitul legal de documente*)
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 152 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 307 din 25 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 44 din 30 iunie 1993 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Polona, semnată la Bucureşti la 25 ianuarie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021