Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 36 din 8 aprilie 1992 a bugetului de stat pe anul 1992
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 21 aprilie 1992 -
LEGE Nr. 36 din 8 aprilie 1992a bugetului de stat pe anul 1992 Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 21 aprilie 1992

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Bugetul de stat cuprinde resursele financiare centralizate ale statului şi repartizarea acestora pentru realizarea acţiunilor social-culturale, asigurarea apărării tarii, ordinii publice şi infaptuirii justiţiei, administraţiei publice, protecţiei şi refacerii mediului înconjurător, realizării programelor prioritare de cercetare, în principal fundamentală, pentru asigurarea măsurilor de protecţie socială aprobate pentru populaţie.Veniturile şi cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 sînt stabilite în condiţiile cursului de schimb al leului în vigoare de la 11 noiembrie 1991, preţurilor şi măsurilor de protecţie socială decurgind din unificarea cursurilor valutare.Protecţia socială a populaţiei, prin subvenţionarea produselor şi serviciilor de baza în consumul acesteia, prevăzute în lista din anexa nr. 1 a, se stabileşte pentru a se aplică în anul 1992, astfel:- 100 la suta pentru perioada 1 ianuarie - 30 aprilie;- 75 la suta pentru perioada 1 mai - 31 august;- 50 la suta pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie.Corespunzător acestei măsuri, sînt prevăzute influentele din indexarea salariilor, pensiilor şi altor drepturi stabilite de lege.Bugetul de stat pe anul 1992 se stabileşte la venituri în suma de 1.031,5 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 1.120,5 miliarde lei, cu un deficit de 89,0 miliarde lei, acoperit prin împrumuturi de stat, în condiţiile legii.La partea de cheltuieli a bugetului de stat se prevede un fond de intervenţie în suma de 1,0 miliarde lei, care se utilizează, pe bază de hotărîri ale Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.În bugetul de stat este prevăzut un fond de rezerva la dispoziţia Guvernului, în suma de 4,0 miliarde lei, care reprezintă 0,3 la suta din totalul cheltuielilor şi se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini noi intervenite în cursul anului, potrivit legii.Sinteza bugetului de stat pe anul 1992 se prezintă în anexa nr. 1 b. Articolul 2Veniturile bugetului de stat cuprind veniturile curente în suma de 1.025,0 miliarde lei şi veniturile din capital în suma de 6,5 miliarde lei.În cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sînt în suma de 1.012,1 miliarde lei, din care 500,7 miliarde lei reprezintă impozitele directe şi 511,4 miliarde lei impozitele indirecte.Impozitele directe se constituie, în principal, din impozitul pe profit în suma de 244,5 miliarde lei şi impozitul pe salarii în suma de 247,1 miliarde lei.În cadrul impozitelor indirecte, impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele se stabilesc în suma de 475,0 miliarde lei.Veniturile nefiscale se stabilesc în suma de 12,9 miliarde lei şi provin, în principal, din vărsăminte de la instituţiile publice în suma de 3,5 miliarde lei, restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenti în suma de 1,2 miliarde lei, încasarea dobinzilor aferente ratelor lunare din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului în suma de 1,5 miliarde lei. Articolul 3Impozitele, taxele şi alte venituri, precum şi actele normative care le reglementează şi în baza cărora se încasează în anul 1992 la bugetul de stat şi la bugetele locale, după caz, sînt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 4Încasarea impozitelor şi celorlalte venituri ale bugetului de stat şi bugetelor locale pe anul 1992 se efectuează în conformitate cu prevederile din actele normative care au ca obiect de reglementare aceste resurse financiare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 5Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 se repartizează astfel:
         
    - miliarde lei -  ─────────────────
  Total cheltuieli1.120,5
  din care:  
  1.Cheltuieli curente994,3
    din care:  
    a)cheltuieli de personal291,6
    b)cheltuieli materiale191,7
    c)subvenţii şi transferuri504,5
    d)dobînzi aferente datoriei publice interne6,5
  2.Cheltuieli de capital121,2
    din care:  
    a)cheltuieli pentru investiţii115,4
    b)cheltuieli pentru rezerva de stat5,8
Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1992 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite, iar modificarea limitelor de cheltuieli se va face în condiţiile legii.Angajarea şi efectuarea de cheltuieli se pot face numai în cadrul limitelor aprobate.
Articolul 6Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale ce se finanţează de la bugetul de stat se stabilesc în suma de 350,7 miliarde lei, din care 174,1 miliarde lei pentru personal, 76,8 miliarde lei pentru materiale, 90,9 miliarde lei pentru subvenţii şi transferuri şi 8,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital. Articolul 7Cheltuielile pentru apărarea tarii se stabilesc în suma de 137,0 miliarde lei.Veniturile nete în lei şi valuta realizate de Ministerul Apărării Naţionale din valorificarea în ţara şi la export a unor produse aflate în dotare, precum şi din diferite prestaţii efectuate de acest minister, vor fi reţinute integral pentru satisfacerea nevoilor la cheltuielile materiale şi de capital.Prin hotărîre a Guvernului se va stabili modul de constituire şi utilizare a fondului special extrabugetar rezultat din aceste valorificari. Articolul 8Cheltuielile pentru ordinea publică se stabilesc în suma de 36,7 miliarde lei. Articolul 9Cheltuielile pentru autorităţile publice se stabilesc în suma de 34,8 miliarde lei.Din totalul acestor cheltuieli, se stabilesc 679,7 milioane lei pentru Senat, 1.775,0 milioane lei pentru Camera Deputaţilor, 647,3 milioane lei pentru Preşedinţia României, 4.489,0 milioane lei pentru autoritatea judecătorească.Cheltuielile pentru organele autorităţii executive se prevăd în suma de 27,2 miliarde lei, din care 2,6 miliarde lei pentru Guvern şi 24,6 miliarde lei pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Articolul 10Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc în suma de 467,5 miliarde lei, din care 24,8 miliarde lei pentru personal, 38,8 miliarde lei pentru materiale, 344,0 miliarde lei pentru subvenţii şi transferuri şi 59,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital.Cheltuielile bugetului de stat pentru acţiunile economice cuprind: a) 8,7 miliarde lei pentru susţinerea unor programe prioritare de cercetare ştiinţifică; b) 9,7 miliarde lei pentru prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi; c) 210,3 miliarde lei pentru subvenţii şi diferenţe de preţ şi tarif la produsele industriale şi serviciile destinate populaţiei, la care preţurile cu amănuntul şi, respectiv tarifele, nu se modifica pînă la 30 aprilie 1992 şi cheltuieli de capital la regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat; d) 162,9 miliarde lei pentru agricultura, silvicultura, ape şi mediul înconjurător, diferenţe de preţ la produsele alimentare de baza pentru populaţie la care preţurile cu amănuntul se menţin nemodificate pînă la 30 aprilie 1992, combaterea dăunătorilor şi bolilor din sectorul vegetal, reproductia şi selecţia animalelor, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului, susţinerea programelor privind combaterea poluarii mediului, cheltuieli de capital; e) 54,4 miliarde lei pentru extinderea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor, navigaţia şi aviaţia civilă, cheltuieli de capital în transporturi şi comunicaţii, precum şi pentru acoperirea diferenţelor de tarif la abonamentele pentru transportul de călători interurban şi metrou; f) 5,8 miliarde lei pentru rezerva de stat. Articolul 11În cadrul cheltuielilor bugetului de stat s-a prevăzut suma de 10,4 miliarde lei, reprezentind subvenţii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice la care finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii se asigura, potrivit legii, din venituri extrabugetare şi subvenţii acordate de la buget.Veniturile proprii, subvenţiile din bugetele ministerelor şi cheltuielile acestor instituţii publice sînt prevăzute în anexa la bugetul fiecărui minister. Articolul 12Cheltuielile aferente datoriei publice interne se stabilesc în suma de 6,5 miliarde lei pentru plata dobinzii pe anul 1992 aferentă împrumutului de stat destinat asigurării echilibrului bugetar.În bugetul de stat s-a prevăzut suma de 5,4 miliarde lei pentru rambursarea creditelor fără dobinda, angajate de România începînd din anul 1970 cu Republica Populara Chineza, prin livrări de echipamente şi prestări de servicii pentru Centrala Termoelectrica Pucheng - China. Articolul 13Pentru anul 1992, cheltuielile destinate stimulării activităţii de export, în numele şi în contul statului, se stabilesc în suma de 7,2 miliarde lei, din care: a) 4,5 miliarde lei cheltuieli destinate promovării, sprijinirii şi orientarii exportului în numele şi în contul statului, potrivit acordurilor guvernamentale, prin operaţiuni de bonificatii de dobinzi la creditele acordate de bănci pentru activitatea de export, pentru livrări de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate; b) 2,7 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele şi în contul statului, a creditelor de export împotriva riscurilor politice.Limitele şi orientările operaţiunilor de finanţare şi asigurare a creditelor de export, în numele şi în contul statului, pe tari, feluri de acţiuni unde se acordă sprijin şi plafoane valorice, se efectuează potrivit programului şi reglementărilor privind condiţiile, competentele şi criteriile de desfăşurare a acestor activităţi, aprobate de Parlament la propunerea Guvernului, respectiv a Ministerului Comerţului şi Turismului şi a Băncii de Export-Import a României, în funcţie de care se eliberează fondurile prevăzute în buget. Articolul 14Pentru asigurarea echilibrului bugetelor locale pe anul 1992 se acordă transferuri din bugetul de stat în suma de 65,4 miliarde lei, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 3.La stabilirea nivelului acestor transferuri din bugetul de stat s-a avut în vedere ca în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale să se prevadă, în anul 1992, categoriile de venituri şi cheltuieli cuprinse în anexa nr. 4. Articolul 15Repartizarea veniturilor, cheltuielilor şi transferurilor din bugetul de stat pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti, judeţe şi municipiul Bucureşti, pentru bugetele proprii ale acestora, se va realiza de către consiliul judeţean şi al municipiului Bucureşti, după caz, cu asistenţa de specialitate a direcţiilor generale ale finanţelor publice din subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor, pe baza bugetului fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit în condiţii de autonomie. Articolul 16Soldurile excedentare ale bugetelor locale de la finele anului 1991 - constituite pe seama veniturilor proprii ale acestor bugete - se vor utiliza în condiţiile prevederilor art. 59 din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice. Diferenţele excedentare de solduri, constituite pe seama transferurilor primite din bugetul de stat, se regularizează cu acest buget, în contul anului 1991. Articolul 17În bugetul de stat pe anul 1992, în scopul asigurării echilibrului bugetar sînt prevăzute venituri extraordinare în suma de 89,0 miliarde lei. Constituirea acestor venituri, precum şi cele necesare rambursarii ratelor scadente aferente împrumutului de stat contractat pentru acoperirea deficitului bugetului de stat pe anul 1991, se va realiza pe seama lansării unui împrumut de stat, prin intermediul Băncii Naţionale a României, ale cărui condiţii se vor stabili în baza unei legi. Articolul 18Cheltuielile bugetului de stat pe anul 1992 sînt prevăzute, pe ministere şi celelalte organe ale autorităţii publice centrale, în anexa nr. 5. Articolul 19Cheltuielile pentru investiţiile instituţiilor publice, precum şi cele pentru alte cheltuieli de investiţii, care potrivit legii se finanţează de la buget, se cuprind în bugetul pe anul 1992 la fiecare capitol de cheltuieli, în conformitate cu listele anexate la bugetele ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, Guvernul, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, în funcţie de derularea procesului investitional şi de eventualele modificări ale valorii investiţiilor ca urmare a creşterii preţurilor, se autorizeaza sa aprobe schimbări în listele de investiţii ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu încadrarea la nivelul alocaţiei de la buget pentru investiţii aprobate fiecărui ordonator principal de credite. Articolul 20În anul 1992 se constituie fondul special pentru cercetare-dezvoltare, ale cărui venituri şi cheltuieli se stabilesc în suma de 36,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6.Veniturile fondului special pentru cercetare-dezvoltare se constituie din contribuţia agenţilor economici cu capital integral sau majoritar de stat, în cota de 1 la suta aplicată asupra încasărilor realizate din activitatea industriala, de construcţii-montaj, agricolă, silvică, transporturi, telecomunicaţii, comerţ, turism şi prestări de servicii, după deducerea impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor.Pentru produsele şi serviciile subvenţionate de la buget, potrivit legii, pe calea diferenţelor de preţ sau de tarif, sau subvenţiilor pentru activitatea desfăşurată, agenţii economici nu datorează taxa menţionată la alineatul precedent.Din fondul special pentru cercetare-dezvoltare se asigura finanţarea programelor naţionale de cercetare-dezvoltare, altor teme de interes major pentru economie, subvenţionarea literaturii tehnico-ştiinţifice şi activităţii de informare şi documentare.Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condiţiile prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice, de către Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei prin Departamentul Ştiinţei care, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii, vor emite instrucţiuni cu privire la modul de încasare a veniturilor şi de alocare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor aprobate, de evidenţiere şi raportare a acestui fond.Prevederile alin. 2, 3, 4 şi 5 se vor aplica pînă la data de 31 decembrie 1992. În acest scop, pînă la data de 1 septembrie 1992, Guvernul va prezenta proiectul de lege cu privire la constituirea şi utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare.Utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se analizează pe parcursul anului de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare care va raporta constatările sale Guvernului României. Articolul 21Veniturile şi cheltuielile fondului special pentru sănătate pe anul 1992 se stabilesc potrivit anexei nr. 7.Modul de constituire şi utilizare a fondului special pentru sănătate pe anul 1992 se va stabili prin lege. Articolul 22Veniturile şi cheltuielile fondului special pentru învăţămînt pe anul 1992 se stabilesc potrivit anexei nr. 8.Veniturile şi cheltuielile acestui fond se repartizează pe instituţii publice de către ordonatorii principali de credite.Instituţiile publice vor finanta cheltuielile proprii din veniturile cuprinse în fondul special pentru învăţămînt şi vor gestiona aceste resurse în condiţiile prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finanţele publice. Articolul 23Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, în cazuri justificate, pot efectua din profitul realizat cheltuieli pentru satisfacerea unor necesitaţi sociale, culturale şi sportive, în limita unei cote de pînă la 1,5 la suta aplicate asupra fondului de salarii anual. Articolul 24Plătitorii de impozit pe profit, alţii decît cei prevăzuţi în articolul precedent, pot efectua anual prelevări şi donaţii în scopuri umanitare, precum şi pentru sprijinirea activităţilor sociale, culturale şi sportive, care se scad din veniturile realizate în vederea determinării profitului impozabil, într-o cota de pînă la 2 la suta aplicată asupra fondului de salarii anual. Articolul 25Agenţii economici plătitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate, deductibile din profitul impozabil, în limita unei cote de 3 la suta aplicate asupra diferenţei rezultate între totalul veniturilor încasate într-un an şi cheltuielile aferente activităţii desfăşurate corespunzătoare veniturilor încasate, evidentiate în costuri, impozitul pe circulaţia mărfurilor, accizele şi contribuţia la fondul de cercetare-dezvoltare. Articolul 26Partea din sumele încasate reprezentind contravaloarea produselor scoase din rezervele materiale naţionale în scopul asigurării protecţiei sociale, precum şi pentru nevoile economiei naţionale şi apărării tarii rămîne la Oficiul Naţional al Rezervelor Materiale în vederea reintregirii stocurilor respective.Trimestrial, Guvernul aproba modul de constituire şi utilizare a fondurilor respective, prezentat de Oficiul Naţional al Rezervelor Materiale cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Articolul 27Pentru încasarea unor amenzi, despăgubiri, contribuţii, taxe, cheltuieli de judecată, transmise spre urmărire şi încasare aparatului fiscal de către organele competente care le-au stabilit, organele din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti pot folosi, pentru localităţile unde volumul debitelor o justifica, personal angajat prin convenţii civile, plătit pe bază de tarife din încasări.Stimularea personalului utilizat pentru încasarea, potrivit legii, a unor venituri cuvenite altor beneficiari decît bugetul de stat şi bugetele locale, se poate face şi prin plata unui anumit procent din comisionul reţinut pentru serviciul prestat acestora.Veniturile realizate de personalul prevăzut la alineatele precedente sînt supuse impozitării în condiţiile legii.Tarifele pentru plata personalului care efectuează operaţiuni de încasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justifica încadrarea de salariaţi cu contract de muncă, precum şi stimulentele care se pot acorda personalului care contribuie la încasarea unor venituri pentru alte unităţi pe bază de comision, se stabilesc de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 28Dividendele cuvenite statului, potrivit legii, aferente anului 1991, în calitate de acţionar unic la societăţile comerciale cu capital de stat, devin venituri ale bugetului de stat pe anul 1992. Articolul 29În anul 1992 se constituie fondul special pentru asigurările sociale ale ţărănimii.Veniturile fondului special pentru asigurările sociale ale ţărănimii se constituie din contribuţia agenţilor economici cu capital integral sau majoritar de stat în cota de 0,5 la suta, aplicată asupra încasărilor realizate din activitatea industriala, de construcţii-montaj, agricolă, silvică, transporturi, telecomunicaţii, comerţ, turism şi prestări de servicii, după deducerea impozitului pe circulaţia mărfurilor şi a accizelor.Veniturile şi cheltuielile fondului special pentru asigurările sociale ale ţărănimii pentru anul 1992 se stabilesc în suma de 9.000.000 mii lei, conform anexei nr. 9.Începînd cu luna aprilie 1992, agenţii economici au obligaţia virarii sumelor calculate, conform alin. 2, o dată cu plata impozitului pe circulaţia mărfurilor şi accizelor, potrivit instrucţiunilor ce se vor emite de către Ministerul Economiei şi Finanţelor.Ministerul Economiei şi Finanţelor va transfera veniturile, prevăzute la alin. 3, la dispoziţia organelor cu atribuţii privind plata pensiilor ţărănimii.Prevederile prezentului articol se aplică pe perioada 1 aprilie - 30 septembrie 1992.Suma de 3 miliarde lei cu care se diminuează impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 0,5 la suta prevăzute de alin. 2 se va recupera din dividendele ce se vor incasa potrivit art. 28. Articolul 30În anul 1992, la instituţiile publice se va aplica sistemul de premiere, potrivit prevederilor legale în vigoare pentru anul 1991. Articolul 31Trimestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte şi propuneri privind modificările intervenite în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1992 ca urmare a unor măsuri fiscale, schimbărilor intervenite în evoluţia preţurilor şi din adaptarea legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa. Articolul 32Se autorizeaza Guvernul ca din resursele financiare peste cele prevăzute în buget sau altele identificate în procesul execuţiei bugetare să efectueze repartizari pentru finanţarea unor acţiuni urgente din domeniile: apărare, ordine publică, agricultura, sănătate, învăţămînt, cercetare ştiinţifică, cultura şi altele, urmînd ca trimestrial, în baza art. 31, să fie supuse aprobării Parlamentului. Articolul 33Guvernul va analiza, pînă la data de 30 aprilie 1992, dotarea şi inzestrarea armatei, organizarea, atribuţiile, subordonarea şi asigurarea cu fonduri băneşti a Departamentului de Informaţii din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi situaţia asistenţei sanitare a populaţiei, situaţia în domeniul învăţămîntului, al culturii şi va lua şi prezenta Parlamentului, după caz, pînă la aceeaşi dată, măsurile ce se impun, inclusiv propuneri de modificare a Legii bugetului de stat pe anul 1992 şi a altor reglementări legale. Articolul 34Guvernul va prezenta Parlamentului, pînă la 30 aprilie 1992, situaţia încadrării cu personal a ministerelor şi celorlalte structuri administrative subordonate, precum şi măsurile organizatorice şi legislative ce se impun pentru îmbunătăţirea structurii, încadrării cu personal şi functionalitatii acestora. Articolul 35Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat, în şedinţa comuna din 26 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR MARŢIAN DAN PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU Anexa 1 aLISTAproduselor şi serviciilor de baza în consumul populaţiei subvenţionate de la buget în anul 1992A. De al bugetul de stat1. Combustibil pentru încălzit şi prepararea hranei, inclusiv lemne de foc, precum şi diferenţa de tarif pentru transportul combustibililor2. Energia electrica3. Abonamente pentru transportul interurban de călători şi transportul cu metroul4. Transportul fluvial în Delta şi pe relaţia Orşova - Moldova Noua şi Brăila - Hîrşova, pentru localnici5. Pîine6. Zahăr7. Ulei comestibil8. Lapte de consum, inclusiv lapte praf9. Unt10. Caiete şcolare11. Taxe pentru întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe (inclusiv cele particulare)12. Proteze, produse ortopedice şi vata medicinala13. Carne, unele produse din carne, precum şi diferenţele de preţ de contractare la carne de porc în viu şi carne de pui14. Griul din import pentru panificatieB. De la bugetele locale1. Energie termica2. Abonamente pentru transportul urban de călători. Anexa 1 bBUGETUL DE STAT PE ANUL 1992- SINTEZA -
             
  - mii lei -
    Program 1992
     
  I. VENITURI - TOTAL1.031.538.000
    A. Venituri curente1.025.036.000
      1. Venituri fiscale1.012.081.000
      1.1.Impozite directe500.734.000
        Impozitul pe profit244.500.000
        Impozitul pe salarii247.051.000
        Alte impozite directe9.183.000
  Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente36.000
  Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de agenţii economici1.500.000
  Impozitul pe sumele din vînzarea activelor2.000.000
  Impozitul pe dividende la societăţile comerciale5.050.000
  Venituri din profitul realizat conform art. 6 din Legea id_link=917311;nr. 12/1991 (republicată)500.000
  Alte încasări din impozite directe97.000
      1.2.Impozite indirecte511.347.000
        Impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele475.000.000
        Taxe vamale35.015.000
  Taxe vamale de la persoane juridice31.715.000
  Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale3.300.000
        Alte impozite indirecte1.332.000
  Taxe de timbru de la persoane juridice650.000
  Majorări şi penalizări de întîrziere pentru venituri nevărsate la termen550.000
  Alte încasări din impozite indirecte132.000
      2.Venituri nefiscale12.955.000
        Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome1.400.000
        Vărsăminte de la instituţiile publice3.492.000
  Taxe de spitalizare, analize, consultaţii, tratamente, înregistrarea medicamentelor şi proteze100.000
  Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice17.000
  Taxe de metrologie45.000
  Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică37.000
  Venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări de servicii în porturi şi taxe pentru folosirea drumurilor şi aeroporturilor civile810.000
  Taxe consulare1.200.000
  Venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantină50.000
  Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decît cele sanitare, de pe lîngă instituţii20.000
  Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice350.000
  Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal150.000
  Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor10.000
  Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare40.000
  Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate30.000
  Taxe şi alte venituri din protecţia mediului33.000
  Alte venituri de la instituţiile publice600.000
    Diverse venituri8.063.000
  Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive310.000
  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată şi despăgubiri95.000
  Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale400.000
  Încasări din cota reţinută, conform Legii nr. 23/1973125.000
  Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi1.200.000
  Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget100.000
  Încasarea dobînzilor aferente creditelor externe acordate de la buget8.000
  Vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentînd plusuri de mărfuri şi produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive350.000
  Venituri din penalizări încasate conform Hotărîrii Guvernului id_link=917312;nr. 90/1991130.000
  Încasarea dobînzilor aferente ratelor lunare din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului1.500.000
  Încasări din alte surse3.845.000
    B. Venituri din capital6.502.000
      Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului6.502.000
  Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice512.000
  Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat470.000
  Venituri din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statului5.520.000
           
  II. CHELTUIELI - TOTAL1.120.537.148
  Cheltuieli curente994.378.162
    Cheltuieli de personal291.631.233
    Cheltuieli materiale şi servicii191.742.717
    Subvenţii şi transferuri504.504.212
      Subvenţii pentru instituţiile publice10.393.715
      Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat70.294.523
      Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif255.578.555
      Transferuri168.237.419
    Dobînzi aferente datoriei publice interne6.500.000
  Cheltuieli de capital121.158.986
         
      Partea I - Cheltuieli social-culturale350.716.332
  Cheltuieli curente341.786.790
    Cheltuieli de personal174.089.921
    Cheltuieli materiale şi servicii76.766.735
    Subvenţii şi transferuri90.930.134
      Subvenţii pentru instituţiile publice6.223.715
      Transferuri84.706.419
  Cheltuieli de capital8.929.542
         
  Învăţămînt141.751.344
  Cheltuieli curente138.555.144
    Cheltuieli de personal100.907.221
    Cheltuieli materiale şi servicii28.128.746
    Subvenţii şi transferuri9.519.177
      Subvenţii pentru instituţiile publice661.500
      Transferuri8.857.677
  Cheltuieli de capital3.196.200
         
  Sănătate115.357.300
  Cheltuieli curente111.956.400
    Cheltuieli de personal70.335.100
    Cheltuieli materiale şi servicii41.621.300
  Cheltuieli de capital3.400.900
           
  Cultură şi artă5.433.079
  Cheltuieli curente4.656.979
    Cheltuieli de personal669.820
    Cheltuieli materiale şi servicii1.665.230
    Subvenţii şi transferuri2.321.929
      Subvenţii pentru instituţiile publice2.016.889
      Transferuri305.040
  Cheltuieli de capital776.100
           
  Asistenţă socială8.956.257
  Cheltuieli curente7.699.915
    Cheltuieli de personal2.177.780
    Cheltuieli materiale şi servicii5.051.459
    Subvenţii şi transferuri470.676
      Subvenţii pentru instituţiile publice470.676
  Cheltuieli de capital1.256.342
           
  Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii53.205.736
  Cheltuieli curente53.205.736
    Subvenţii şi transferuri53.205.736
      Transferuri53.205.736
           
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane22.337.966
  Cheltuieli curente22.337.966
    Subvenţii şi transferuri22.337.966
      Transferuri22.337.966
           
  Alte cheltuieli social-culturale3.674.650
  Cheltuieli curente3.374.650
    Cheltuieli materiale şi servicii300.000
    Subvenţii şi transferuri3.074.650
      Subvenţii pentru instituţiile publice3.074.650
  Cheltuieli de capital300.000
         
      Partea a III-a - Gospodărie comunală şi locuinţe4.200.000
  Cheltuieli pentru gospodărie comunală şi locuinţe4.200.000
  Cheltuieli curente3.000.000
    Subvenţii şi transferuri3.000.000
      Transferuri3.000.000
  Cheltuieli de capital1.200.000
         
      Partea a IV-a - Apărarea naţională136.968.000
  Apărare136.968.000
  Cheltuieli curente98.068.000
    Cheltuieli de personal42.000.000
    Cheltuieli materiale şi servicii56.068.000
  Cheltuieli de capital38.900.000
         
      Partea a V-a - Ordinea publică36.720.000
  Ordinea publică36.720.000
  Cheltuieli curente34.720.000
    Cheltuieli de personal21.650.000
    Cheltuieli materiale şi servicii8.900.000
    Subvenţii şi transferuri4.170.000
      Subvenţii pentru instituţiile publice4.170.000
  Cheltuieli de capital2.000.000
         
      Partea a VI-a - Autorităţile publice34.785.139
  Cheltuieli curente31.410.999
    Cheltuieli de personal22.113.368
    Cheltuieli materiale şi servicii7.571.631
    Subvenţii şi transferuri1.726.000
      Transferuri1.726.000
  Cheltuieli de capital3.374.140
         
  Cheltuieli pentru Preşedinţia României647.294
  Cheltuieli curente547.294
    Cheltuieli de personal108.945
    Cheltuieli materiale şi servicii438.349
  Cheltuieli de capital100.000
         
  Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative2.454.745
  Cheltuieli curente1.609.805
    Cheltuieli de personal1.378.889
    Cheltuieli materiale şi servicii230.916
  Cheltuieli de capital844.940
         
  Cheltuieli pentru organele autorităţii judecătoreşti4.488.986
  Cheltuieli curente4.259.606
    Cheltuieli de personal3.547.029
    Cheltuieli materiale şi servicii712.577
  Cheltuieli de capital229.380
         
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive27.194.114
  Cheltuieli curente24.994.294
    Cheltuieli de personal17.078.505
    Cheltuieli materiale şi servicii6.189.789
    Subvenţii şi transferuri1.726.000
      Transferuri1.726.000
  Cheltuieli de capital2.199.820
         
      Partea a VII-a - Acţiuni economice467.525.672
  Cheltuieli curente402.619.768
    Cheltuieli de personal24.762.048
    Cheltuieli materiale şi servicii38.807.642
    Subvenţii şi transferuri339.050.078
      Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat70.294.523
      Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif255.555.555
      Transferuri13.200.000
  Cheltuieli de capital64.905.904
         
  Cercetare ştiinţifică8.703.719
  Cheltuieli curente8.573.719
    Cheltuieli de personal1.791.177
    Cheltuieli materiale şi servicii6.782.542
  Cheltuieli de capital130.000
         
  Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi9.680.617
  Cheltuieli curente9.680.617
    Cheltuieli materiale şi servicii9.680.617
         
  Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei210.323.530
  Cheltuieli curente171.483.530
    Subvenţii şi transferuri171.483.530
      Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat57.517.978
      Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif108.565.552
      Transferuri5.400.000
  Cheltuieli de capital38.840.000
         
  Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător162.870.811
  Cheltuieli curente151.240.811
    Cheltuieli de personal13.500.405
    Cheltuieli materiale şi servicii7.574.390
    Subvenţii şi transferuri130.166.016
      Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat299.000
      Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif129.267.016
      Transferuri600.000
  Cheltuieli de capital11.630.000
         
  Transporturi şi comunicaţii54.358.693
  Cheltuieli curente45.858.693
    Cheltuieli de personal7.946.790
    Cheltuieli materiale şi servicii13.211.371
    Subvenţii şi transferuri24.700.532
      Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat12.477.545
      Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif12.222.987
  Cheltuieli de capital8.500.000
         
  Alte acţiuni economice21.588.302
  Cheltuieli curente15.782.398
    Cheltuieli de personal1.523.676
    Cheltuieli materiale şi servicii1.558.722
    Subvenţii şi transferuri12.700.000
      Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif5.500.000
      Transferuri7.200.000
  Cheltuieli de capital5.805.904
         
      Partea a VIII-a - Alte acţiuni12.722.005
  Alte acţiuni12.722.005
  Cheltuieli curente10.872.605
    Cheltuieli de personal7.015.896
    Cheltuieli materiale şi servicii3.628.709
    Subvenţii şi transferuri228.000
      Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif23.000
      Transferuri205.000
  Cheltuieli de capital1.849.400
           
      Partea a IX-a - Transferuri65.400.000
  Transferuri din bugetul de stat65.400.000
           
      Partea a X-a - Datoria publică6.500.000
  Dobînzi aferente datoriei publice6.500.000
  Cheltuieli curente6.500.000
    Dobînzi aferente datoriei publice interne6.500.000
           
      Partea a XI-a - Rezerve5.000.000
  Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului1.000.000
  Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului4.000.000
       
  III. DEFICIT (I-II)- 88.999.148
Anexa 2
  LISTA impozitelor, taxelor şi celorlalte venituri pe anul 1992
     
  Denumirea impozitelor, taxelor sau celorlalte venituriActele normative care reglementează încasarea impozitelor, taxelor sau celorlalte venituri
  1. Pentru bugetul de stat
     
    I. Venituri curente  
    A. Venituri fiscale  
    A.1. Impozite directe  
  1.Impozitul pe profitLegea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, modificată prin Legea nr. 55/1991 şi Hotărîrea Guvernului nr. 804/1991
  2.Impozitul pe salariiLegea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
  3.Alte impozite directe  
    din care:  
    a)impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidenteDecretul nr. 276/1973 privind reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, cu modificările aduse prin Decretul nr. 125/1977
    b)taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de agenţii economiciLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale; Hotărîrea Guvernului nr. 257/1991 privind modificarea nivelului unor taxe stabilite în sume fixe, datorate statului în lei, de persoane fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice
    c)impozitul pe sumele din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de statHotărîrea Guvernului nr. 782/1991 privind impozitul pe sumele obţinute din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat
    d)impozitul pe dividende la societăţile comercialeHotărîrea Guvernului nr. 781/1991 privind stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale
    e)impozitul pe profitul realizat ilicitLegea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva
      conform art. 6 din Legea nr. 12/1990unor activităţi comerciale ilicite, republicată
    A.2. Impozite indirecte  
  I.Impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizeleHotărîrea Guvernului nr. 779/1991 privind impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele
  2.Taxe vamale  
    a)taxe vamale de la persoane juridiceLegea nr. 30/1978 privind Codul vamal al României; Decretul nr. 337/1981 privind aprobarea regulamentului vamal; Hotărîrea Guvernului nr. 673/1991 privind tariful vamal de import al României
    b)taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoanele fizice prin unităţile vamaleIdem Hotărîrea Guvernului ;nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice; Hotărîrea Guvernului nr. 1.046/1990 privind aplicarea unor prevederi din regimul vamal al bunurilor aparţinînd persoanelor fizice
  3.Alte impozite indirecte  
    a)taxe de timbru de la persoane juridiceH.C.M. nr. 911/1955 privind stabilirea listei, actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi tarifului taxelor de timbru; Hotărîrea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse de instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea; Hotărîrea Guvernului nr. 318/1991
    b)majorări şi penalizări de întîrziere pentru venituri nevărsate la termenActul normativ care reglementează venitul în cauză
    c)alte încasări din impozite indirecte  
      -venituri din rezerve pentru cheltuieli preliminate rămase neconsumate în anul precedent şi constatate în anul în curs, la regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de statInstrucţiunile Ministerului Economiei şi Finanţelor de aplicare a planurilor de conturi
      -contravaloarea ambalajelor şi paletelor care însoţesc mărfurile incluse în preţul acestora, importate de regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de statDecretul nr. 146/1980 privind unele măsuri de îmbunătăţire a circulaţiei, utilizării şi recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comerţul cu amănuntul (art. 21)
    B.Venituri nefiscale  
  1.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeLegea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit
  2.Vărsăminte de la instituţiile publice  
    a)taxe de spitalizare, analize, consultaţii, tratamente, înregistrarea medicamentelor şi protezeDecretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor; Hotărîrea Guvernului nr. 541/1991 privind stabilirea şi aplicarea taxelor de înregistrare a medicamentelor şi a produselor biologice de uz uman
    b)veniturile sanatoriilor balneoclimatericeDecretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor
    c)taxe de metrologieLegea nr. 27/1978 privind metrologia
    d)taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabricăLegea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţii; Hotărîrea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor
    e)venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări de servicii în porturi şi taxe pentru folosirea drumurilor şi aeroporturilor civileHotărîrea Guvernului nr. 257/1991 privind modificarea nivelului unor taxe stabilite în sume fixe, datorate statului în lei de persoanele fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice
    f)taxe consulareHotărîrea Guvernului nr. 443/1990 privind stabilirea taxelor consulare, cu modificările aduse prin Hotârîrea Guvernului nr. 257/1991
    g)venituri din sumele ce se încasează de către instituţii drept regie de cămin şi cantinăHotărîrea Guvernului nr. 730/1991 privind atribuirea burselor de şcolarizare, burselor de merit şi a altor forme de sprijin material elevilor de la învăţămîntul de stat, curs de zi
    h)taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decît cele sanitare, de pe lîngă instituţiiDecretul nr. 446/1966 privind organizarea instituţiilor şi serviciilor medicale (expertize medico-legale); Hotărîrea Guvernului nr. 163/1991 privind înfiinţarea Oficiului pentru controlul calităţii vinului şi băuturilor alcoolice
    i)taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publiceDecretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice republicat în 1984; Hotărîrea Guvernului nr. 257/1991
    j)venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetalLegea nr. 11/1974 privind pomicultura; Decretul nr. 697/1956 privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor
    k)veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelorLegea nr. 8/1971 pentru organizarea, administrarea pajiştilor, loturilor zootehnice şi semincere, precum şi a staţiunilor comunale de montă; Legea nr. 40/1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor
    l)veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinareDecretul nr. 217/1957 privind stabilirea modului de acordare a asistenţei sanitar-veterinare şi a materialelor de uz veterinar
    m)vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, cu completările ulterioare; Hotărîrea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenţei medicale cu plată în unităţile sanitare
    n)taxe şi alte venituri din protecţia mediuluiHotărîrea Guvernului nr. 264/1991 privind organizarea Ministerului Mediului
    o)alte venituri de la instituţiile publice  
      -venituri din vînzarea reportajelor şi din serviciile de ştiri realizate de RompresHotărîrea Guvernului nr. 1.066/1990 privind atribuţiile şi structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de Presă "Rompres"; Statutul de organizare şi funcţionare nr. 1/481/1991 aprobat de Guvern
      -venituri realizate din activitatea de import-export şi comercializarea de standarde şi alte publicaţii de specialitateHotărîrea Guvernului nr. 442/1991 privind autorizarea Institutului Român de Standardizare să desfăşoare activităţi de import-export şi comercializare de standarde şi alte publicaţii de specialitate
  3.Diverse venituri  
    a)venituri din aplicarea prescripţiei extinctiveDecretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă; Decretul nr. 219/1960 privind obligaţiile unităţilor debitoare urmare a prescripţiei extinctive
    b)venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiriCodul penal, Codul civil şi Codul muncii; Decretul nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obştesc
    c)venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; Legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc amenzi
    d)încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/1973Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului penal al României
    e)restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţiLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice
    f)încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la bugetAcorduri guvernamentale
    g)încasarea dobînzilor aferente creditelor externe acordate de la bugetIdem
    h)vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentînd plusuri de mărfuri şi produse constatate cu ocazia inventarierilor, rămase definitiveH.C.M. nr. 1.397/1974 privind unele măsuri pentru realizarea de economii la cheltuielile unităţilor economice din sectorul public
    i)venituri din concesiuniHotărîrea Guvernului nr. 1.228/1990 privind aprobarea metodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii
    j)venituri din penalizări încasate conform Hotărîrii Guvernului nr. 90/1991Hotărîrea Guvernului nr. 90/1991 privind unele măsuri pentru motivaţia consumatorilor în utilizarea raţională a gazelor naturale, energiei electrice şi termice
 
 
    k)încasarea dobînzilor aferente ratelor lunare din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statuluiHotărîrea Guvernului nr. 562/1991 privind unele măsuri referitoare la încasarea avansului şi ratelor la vînzarea-cumpărarea locuinţelor construite din fondurile statului
    l)încasări din alte surse  
      -venituri din expertize în domeniul navigaţieiDecretul nr. 212/1981 privind expertizele în domeniul navigaţiei civile
      -taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilorLegea nr. 71/1991 privind instituirea taxei pentru utilizarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
           
    II. Venituri din capital  
  1.Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului  
    a)venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Hotărîrea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate publică, potrivit legii
    b)venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de statDecretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat
    c)venituri din vînzarea locuinţelor construite din fondurile statuluiDecretul-lege nr. 61/1990 privind vînzarea de locuinţe din fondurile statului către populaţie; Hotărîrea Guvernului nr. 562/1991 privind unele măsuri referitoare la încasarea avansului şi ratelor la vînzarea-cumpărarea locuinţelor construite din fondurile statului
         
  2. Pentru bugetele locale
         
    I.Venituri curente  
    A.Venituri fiscale  
    A.1. Impozite directe  
  1.Impozitul pe profitLegea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, modificată prin Legea nr. 55/1991 şi Hotărîrea Guvernului nr. 804/1991
  2.Impozite şi taxe de la populaţie  
    a)impozitul pe terenurile agricole ale populaţieiLegea nr. 2/1977 privind impozitul agricol
    b)impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţii familialeDecretul nr. 153/1954 cu privire la impozitul pe veniturile populaţiei, modificat cu Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative; Decretul nr. 394/1973 cu privire la impunerea veniturilor realizate din închirieri de imobile; Hotărîrea Guvernului nr. 201/1990 privind aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990
    c)impozitul pe clădirile şi terenurile populaţieiLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
    d)taxa asupra mijloacelor de transportIdem
    e)taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţieDecretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru; H.C.M. nr. 911/1955 cu modificările ulterioare; Hotărîrile Guvernului nr. 1.295/1990, nr. 318/1991
    f)alte impozite şi taxe de la populaţieLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale; Hotărîrea Guvernului nr. 257/1991
  3.Alte impozite directe  
    a)taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de statLegea nr. 18/1991 privind fondul funciar; Hotărîrea Guvernului nr. 251/1991 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decît pentru producţia vegetală, agricolă sau silvică
    b)impozitul pe clădiri de la persoane juridiceLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
    A.2. Impozite indirecte  
  1.Impozitul pe spectacoleHotărîrea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole
  2.Alte impozite indirecte  
    a)majorări şi penalizări de întîrziere pentru venituri nevărsate la termenActul normativ care reglementează venitul în cauză
    b)alte încasări din impozite indirecteDecretul nr. 974/1968 privind condiţiile de extragere a substanţelor minerale, a substanţelor mineraliere utile pentru construcţii din carierele şi balastierele aflate în administrarea directă a primăriilor
    B.Venituri nefiscale  
  1.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de subordonare localăLegea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit
  2.Diverse venituri  
    a)venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiriCodul penal, Codul civil şi Codul muncii; Decretul nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obştesc
    b)venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; Legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc amenzi
    c)venituri din concesiuniHotărîrea Guvernului nr. 1.228/1990 privind aprobarea metodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii
    II. Venituri din capital  
  1.Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului  
    a)venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice
Anexa 3TRANSFERURILE DIN BUGETUL DE STAT LA BUGETELE LOCALEPE ANUL 1992
      - mii lei -
    JudeţulTransferuri
    TOTAL65.400.000
  01.Alba1.085.900
  02.Arad1.273.800
  03.Argeş1.269.400
  04.Bacău1.932.000
  05.Bihor1.335.000
  06.Bistriţa-Năsăud960.000
  07.Botoşani1.209.000
  08.Braşov1.676.600
  09.Brăila1.105.000
  10.Buzău832.700
  11.Caraş-Severin1.181.000
  12.Călăraşi790.000
  13.Cluj-Napoca2.030.000
  14.Constanţa2.840.000
  15.Covasna848.500
  16.Dîmboviţa1.021.000
  17.Dolj1.810.000
  18.Galaţi1.275.000
  19.Giurgiu600.000
  20.Gorj550.000
  21.Harghita847.600
  22.Hunedoara1.380.300
  23.Ialomiţa666.000
  24.Iaşi2.295.900
  25.Maramureş1.788.000
  26.Mehedinţi718.300
  27.Mureş1.596.000
  28.Neamţ1.135.000
  29.Olt905.500
  30.Prahova1.566.000
  31.Satu Mare976.600
  32.Sălaj785.000
  33.Sibiu1.504.500
  34.Suceava1.437.400
  35.Teleorman695.000
  36.Timiş2.508.000
  37.Tulcea775.000
  38.Vaslui1.509.000
  39.Vîlcea1.095.000
  40.Vrancea1.155.000
  41.Municipiul Bucureşti14.161.700
  42.Sectorul agricol Ilfov274.300
Anexa 4CATEGORII DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AVUTE ÎN VEDERE LA STABILIREATRANSFERURILOR DIN BUGETUL DE STAT LA BUGETELE LOCALEVENITURI PROPRII1. Impozitul pe profit (de la regiile autonome de subordonare locală)2. Impozite şi taxe de la populaţie- Impozitul pe terenurile agricole ale populaţiei- Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor şi a altor persoane fizice independente şi asociaţii familiale- Impozitul pe clădirile şi terenurile populaţiei- Taxe asupra mijloacelor de transport- Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie- Alte impozite şi taxe de la populaţie3. Alte impozite directe- Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat- Impozitul pe clădiri de la persoane juridice- Alte încasări din impozite directe4. Impozitul pe spectacole5. Alte impozite indirecte- Majorări şi penalităţi de întîrziere pentru venituri nevărsate la termen- Alte încasări din impozite indirecte6. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome (de subordonare locală)7. Vărsăminte de la instituţiile publice- Alte venituri de la instituţiile publice8. Diverse venituri- Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată şi despăgubiri- Venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale- Venituri din concesiuni- Încasări din alte surse9. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului- Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceCHELTUIELI CURENTE ŞI DE CAPITAL1. Cultura şi arta; asigurarea condiţiilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive şi de tineret2. Asistenţa socială3. Gospodărie comunală şi locuinţe4. Cheltuieli pentru organele autorităţii executive5. Transporturi şi comunicaţii6. Alte acţiuni economice7. Alte acţiuniNOTĂ:La stabilirea alocaţiei de la buget pentru construcţii de locuinţe s-a avut în vedere, în principal, satisfacerea necesităţilor de spaţii locative pentru familiile cu venituri scăzute şi pentru persoanele handicapate.Necesităţile de locuinţe pentru celelalte categorii de cetăţeni urmează să se realizeze cu fonduri de la populaţie şi prin credite bancare, în condiţiile legii. Anexa 5/01PREŞEDINŢIA ROMÂNIEIBUGETUL PE ANUL 1992
           
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total647.294
    Cheltuieli curente547.294
      Cheltuieli de personal108.945
      Cheltuieli materiale şi servicii438.349
    Cheltuieli de capital100.000
        Partea a VI-a - Autorităţile publice647.294
  Cheltuieli pentru Preşedinţia României647.294
    Cheltuieli curente547.294
      Cheltuieli de personal108.945
      Cheltuieli materiale şi servicii438.349
    Cheltuieli de capital100.000
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total647.294
    Cheltuieli curente547.294
      Cheltuieli de personal108.945
      Cheltuieli materiale şi servicii438.349
    Cheltuieli de capital100.000
  Cheltuieli pentru Preşedinţia României647.294
    Cheltuieli curente547.294
      Cheltuieli de personal108.945
        Cheltuieli cu salariile70.591
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat15.530
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.824
        Deplasări, detaşări, transferări20.000
      Cheltuieli materiale şi servicii438.349
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5.900
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional111.400
        Cărţi şi publicaţii5.900
        Alte cheltuieli315.149
    Cheltuieli de capital100.000
      Investiţii ale instituţiilor publice100.000
Anexa 5/02SENATUL ROMÂNIEIBUGETUL PE ANUL 1992
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total679.753
    Cheltuieli curente619.353
      Cheltuieli de personal502.850
      Cheltuieli materiale şi servicii116.503
    Cheltuieli de capital60.400
        Partea a VI-a - Autorităţile publice679.753
  Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative679.753
    Cheltuieli curente619.353
      Cheltuieli de personal502.850
      Cheltuieli materiale şi servicii116.503
    Cheltuieli de capital60.400
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total679.753
    Cheltuieli curente619.353
      Cheltuieli de personal502.850
      Cheltuieli materiale şi servicii116.503
    Cheltuieli de capital60.400
  Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative679.753
    Cheltuieli curente619.353
      Cheltuieli de personal502.850
        Cheltuieli cu salariile338.400
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat64.296
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj10.154
        Deplasări, detaşări, transferări90.000
      Cheltuieli materiale şi servicii116.503
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie52.600
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.900
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.370
        Reparaţii curente3.550
        Cărţi şi publicaţii5.900
        Alte cheltuieli43.183
    Cheltuieli de capital60.400
        Investiţii ale instituţiilor publice60.400
Anexa 5/03CAMERA DEPUTAŢILORBUGETUL PE ANUL 1992
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total1.774.992
    Cheltuieli curente990.452
      Cheltuieli de personal876.039
      Cheltuieli materiale şi servicii114.413
    Cheltuieli de capital784.540
        Partea a VI-a - Autorităţile publice1.774.992
  Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative1.774.992*)
    Cheltuieli curente990.452
      Cheltuieli de personal876.039
      Cheltuieli materiale şi servicii114.413
    Cheltuieli de capital784.540
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
  Cheltuieli - Total1.774.992
    Cheltuieli curente990.452
      Cheltuieli de personal876.039
      Cheltuieli materiale şi servicii114.413
    Cheltuieli de capital784.540
  Cheltuieli pentru organele autorităţii legislative1.774.992*)
    Cheltuieli curente990.452
      Cheltuieli de personal876.039
        Cheltuieli cu salariile693.156
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat79.020
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj13.863
        Deplasări, detaşări, transferări90.000
      Cheltuieli materiale şi servicii114.413
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie87.000
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4.300
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament6.500
        Reparaţii curente3.250
        Cărţi şi publicaţii3.250
        Alte cheltuieli10.113
    Cheltuieli de capital784.540
        Investiţii ale instituţiilor publice784.540
Notă *) Pe măsura asigurării şi aprobării documentaţiei tehnico-economice de execuţie se vor asigura resursele financiare necesare continuării lucrărilor la "Casa Poporului", din veniturile prevăzute la art. 28. De asemenea, se vor asigura fondurile necesare pentru apariţia publicaţiei "Parlamentul".
Anexa 5/04MINISTERUL JUSTIŢIEIBUGETUL PE ANUL 1992
           
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total7.335.406
    Cheltuieli curente7.109.406
      Cheltuieli de personal2.367.558
      Cheltuieli materiale şi servicii571.848
      Subvenţii şi transferuri4.170.000
        Subvenţii pentru instituţiile publice4.170.000
    Cheltuieli de capital226.000
        Partea a V-a - Ordinea publică4.170.000
  Ordinea publică4.170.000
    Cheltuieli curente4.170.000
      Subvenţii şi transferuri4.170.000
        Subvenţii pentru instituţiile publice4.170.000
        din total cheltuieli:  
  Cheltuieli privind penitenciarele4.170.000
        Partea a VI-a - Autorităţile publice3.165.406
    Cheltuieli curente2.939.406
      Cheltuieli de personal2.367.558
      Cheltuieli materiale şi servicii571.848
    Cheltuieli de capital226.000
  Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească3.004.772
    Cheltuieli curente2.790.772
      Cheltuieli de personal2.232.552
      Cheltuieli materiale şi servicii558.220
    Cheltuieli de capital214.000
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive160.634
    Cheltuieli curente148.634
      Cheltuieli de personal135.006
      Cheltuieli materiale şi servicii13.628
    Cheltuieli de capital12.000
    din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate160.634
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total7.335.406
    Cheltuieli curente7.109.406
      Cheltuieli de personal2.367.558
      Cheltuieli materiale şi servicii571.848
      Subvenţii şi transferuri4.170.000
        Subvenţii pentru instituţiile publice4.170.000
    Cheltuieli de capital226.000
  Ordinea publică4.170.000
    Cheltuieli curente4.170.000
      Subvenţii şi transferuri4.170.000
        Subvenţii pentru instituţiile publice4.170.000
  Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească3.004.772
    Cheltuieli curente2.790.772
      Cheltuieli de personal2.232.552
        Cheltuieli cu salariile1.767.105
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat388.763
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj70.684
        Deplasări, detaşări, transferări6.000
      Cheltuieli materiale şi servicii558.220
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie67.900
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional198.100
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.300
        Reparaţii curente44.600
        Reparaţii capitale243.400
        Cărţi şi publicaţii1.100
        Alte cheltuieli820
    Cheltuieli de capital214.000
        Investiţii ale instituţiilor publice214.000
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive160.634
    Cheltuieli curente148.634
      Cheltuieli de personal135.006
        Cheltuieli cu salariile100.798
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat22.176
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.032
        Deplasări, detaşări, transferări8.000
      Cheltuieli materiale şi servicii13.628
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie8.400
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament230
        Reparaţii curente340
        Cărţi şi publicaţii570
        Alte cheltuieli4.088
    Cheltuieli de capital12.000
        Investiţii ale instituţiilor publice12.000
VENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
        - mii lei -
  Instituţia publicăProgram 1992
  VenituriSubvenţiiCheltuieli
  Cap. 64.1 "Ordinea publică"2.100.0004.170.0006.270.000
  -Direcţia Generală a Penitenciarelor2.100.0004.170.0006.270.000
Anexa 5/05MINISTERUL PUBLICBUGETUL PE ANUL 1992
           
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total1.380.732
    Cheltuieli curente1.370.632
      Cheltuieli de personal1.224.366
      Cheltuieli materiale şi servicii146.266
    Cheltuieli de capital10.100
        Partea a VI-a - Autorităţile publice1.380.732
  Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească1.380.732
    Cheltuieli curente1.370.632
      Cheltuieli de personal1.224.366
      Cheltuieli materiale şi servicii146.268
    Cheltuieli de capital10.100
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total1.380.732
    Cheltuieli curente1.370.632
      Cheltuieli de personal1.224.366
      Cheltuieli materiale şi servicii146.268
    Cheltuieli de capital10.100
  Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească1.380.732
    Cheltuieli curente1.370.632
      Cheltuieli de personal1.224.366
        Cheltuieli cu salariile943.941
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat207.667
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj37.758
        Deplasări, detaşări, transferări35.000
      Cheltuieli materiale şi servicii146.266
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie95.100
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional6.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament950
        Reparaţii curente17.400
        Reparaţii capitale24.300
        Cărţi şi publicaţii2.516
    Cheltuieli de capital10.100
        Investiţii ale instituţiilor publice10.100
Anexa 5/06CURTEA SUPREMA DE JUSTIŢIEBUGETUL PE ANUL 1992
           
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total103.482
    Cheltuieli curente98.202
      Cheltuieli de personal90.111
      Cheltuieli materiale şi servicii8.091
    Cheltuieli de capital5.280
        Partea a VI-a autorităţile publice103.482
  Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească103.482
    Cheltuieli curente98.202
      Cheltuieli de personal90.111
      Cheltuieli materiale şi servicii8.091
    Cheltuieli de capital5.280
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total103.482
    Cheltuieli curente98.202
      Cheltuieli de personal90.111
      Cheltuieli materiale şi servicii8.091
    Cheltuieli de capital5.280
  Cheltuieli pentru autoritatea judecătorească103.482
    Cheltuieli curente98.202
      Cheltuieli de personal90.111
        Cheltuieli cu salariile67.548
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat14.861
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.702
        Deplasări, detaşări, transferări5.000
      Cheltuieli materiale şi servicii8.091
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5.550
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament20
        Reparaţii curente1.200
        Cărţi şi publicaţii120
        Alte cheltuieli1.201
    Cheltuieli de capital5.280
      Investiţii ale instituţiilor publice5.280
Anexa 5/07SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUIBUGETUL PE ANUL 1992
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total2.620.929
    Cheltuieli curente1.624.929
      Cheltuieli de personal489.679
      Cheltuieli materiale şi servicii910.510
      Subvenţii şi transferuri224.740
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif166.000
        Transferuri58.740
    Cheltuieli de capital996.000
      Partea I - Cheltuieli social-culturale376.930
    Cheltuieli curente376.930
      Cheltuieli materiale şi servicii318.190
      Subvenţii şi transferuri58.740
        Transferuri58.740
  Asistenţă socială318.190
    Cheltuieli curente318.190
      Cheltuieli materiale şi servicii318.190
      din total cheltuieli:  
    Alte acţiuni de asistenţă socială318.190
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane58.740
    Cheltuieli curente58.740
      Subvenţii şi transferuri58.740
        Transferuri58.740
  din total cheltuieli:  
    Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R. şi veterani de război58.740
      Partea a VI-a - Autorităţile publice2.077.999
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive2.077.999
    Cheltuieli curente1.081.999
      Cheltuieli de personal489.679
      Cheltuieli materiale şi servicii592.320
    Cheltuieli de capital996.000
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate2.077.999
      Partea a VII-a - Acţiuni economice166.000
  Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător166.000
    Cheltuieli curente166.000
      Subvenţii şi transferuri166.000
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif166.000
  din total cheltuieli:  
    Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole166.000
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total2.620.929
    Cheltuieli curente1.624.929
      Cheltuieli de personal489.679
      Cheltuieli materiale şi servicii910.510
      Subvenţii şi transferuri224.740
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif166.000
        Transferuri58.740
    Cheltuieli de capital996.000
  Asistenţă socială318.190
    Cheltuieli curente318.190
      Cheltuieli materiale şi servicii318.190
        Drepturi cu caracter social318.190
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane58.740
    Cheltuieli curente58.740
      Subvenţii şi transferuri58.740
        Transferuri58.740
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive2.077.999
    Cheltuieli curente1.081.999
      Cheltuieli de personal489.679
        Cheltuieli cu salariile315.530
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat62.790
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj11.359
        Deplasări, detaşări, transferări100.000
      Cheltuieli materiale şi servicii592.320
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie150.300
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional75.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.000
        Reparaţii curente8.000
        Cărţi şi publicaţii1.500
        Alte cheltuieli355.520
    Cheltuieli de capital996.000
      Investiţii ale instituţiilor publice996.000
  Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător166.000
    Cheltuieli curente166.000
      Subvenţii şi transferuri166.000
      Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif166.000
Anexa 5/08MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÎNTULUI ŞI ŞTIINŢEIBUGETUL PE ANUL 1992
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total124.884.407
    Cheltuieli curente121.567.457
      Cheltuieli de personal89.723.503
      Cheltuieli materiale şi servicii22 694.674
      Subvenţii şi transferuri9 149.280
        Subvenţii pentru instituţiile publice933.450
        Transferuri8.215.8,30
    Cheltuieli de capital3.316.950
        Partea I - Cheltuieli social-culturale119.642.581
    Cheltuieli curente116.325.631
      Cheltuieli de personal89.419.752
      Cheltuieli materiale şi servicii17.756.599
      Subvenţii şi transferuri9 149.280
        Subvenţii pentru instituţiile publice933.450
        Transferuri8.215.830
    Cheltuieli de capital3.316.950
  Învăţămînt118.829.481
    Cheltuieli curente115.640.481
      Cheltuieli de personal89.191.212
      Cheltuieli materiale şi servicii17.57,1.939
      Subvenţii şi transferuri8.877.330
        Subvenţii pentru instituţiile publice661.500
        Transferuri8.215.830
    Cheltuieli de capital3.189.000
  din total cheltuieli:  
    Învăţămînt preşcolar13.688.390
    Învăţămînt primar şi gimnazial55.943.850
    Învăţămînt complementar1.785.440
    Învăţămînt profesional4.047.000
    Învăţămînt liceal18.844.700
    Învăţămînt postliceal714.180
    Învăţămînt superior17.854.400
    Case de copii2.737.700
    Inspectorate şcolare595.140
    Alte instituţii şi acţiuni de învăţămînt2.618.681
  Cultură şi artă571.150
    Cheltuieli curente443.200
      Cheltuieli de personal228.540
      Cheltuieli materiale şi servicii184.660
      Subvenţii şi transferuri30.000
        Subvenţii pentru instituţiile publice30.000
    Cheltuieli de capital127.950
  din total cheltuieli:  
    Biblioteci naţionale, universitare, judeţene, municipale şi orăşeneşti541.150
    Muzee20.000
    Teatre şi instituţii muzicale10.000
  Alte cheltuieli social-culturale241.950
    Cheltuieli curente241.950
      Subvenţii şi transferuri241.950
        Subvenţii pentru instituţiile publice241.950
  din total cheltuieli:  
    Activitatea sportivă şi tineret241.950
        Partea a VI-a - Autorităţile publice191.816
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive191.816
    Cheltuieli curente191.816
      Cheltuieli de personal147.859
      Cheltuieli materiale şi servicii43.957
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate191.816
        Partea a VII-a - Acţiuni economice5.050.010
  Cercetare ştiinţifică5.050.010
    Cheltuieli curente5.050.010
      Cheltuieli de personal155.892
      Cheltuieli materiale şi servicii4.894.118
  din total cheltuieli:  
    Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe4.820.706
    Unităţi de cercetare162.044
    Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică67.260
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total124.884.407
    Cheltuieli curente121.567.457
      Cheltuieli de personal89.723.503
      Cheltuieli materiale şi servicii22.694.674
      Subvenţii şi transferuri9.149.280
        Subvenţii pentru instituţiile publice933.450
        Transferuri8.215.830
    Cheltuieli de capital3.316.950
  Învăţămînt118.829.481
    Cheltuieli curente115.640.481
      Cheltuieli de personal89.191.212
        Cheltuieli cu salariile70.431.559
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat15.533.400
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.826.253
        Deplasări, detaşări, transferări400.000
      Cheltuieli materiale şi servicii17.571.939
        Drepturi cu caracter social1.100.000
        Hrană3.794.000
        Medicamente şi materiale sanitare10.000
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.647.939
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional250.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament620.000
        Reparaţii curente3.400.000
        Reparaţii capitale1.550.000
        Cărţi şi publicaţii100.000
        Alte cheltuieli100.000
      Subvenţii şi transferuri8.877.330
        Subvenţii pentru instituţiile publice661.500
        Transferuri8.215.830
    Cheltuieli de capital3.189.000
        Investiţii ale instituţiilor publice3.189.000
  Cultură şi artă571.150
    Cheltuieli curente443.200
      Cheltuieli de personal228.540
        Cheltuieli cu salariile180.413
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat39.830
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.697
        Deplasări, detaşări, transferări600
      Cheltuieli materiale şi servicii184.660
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.685
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional74.083
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament162
        Reparaţii curente1.620
        Reparaţii capitale92.500
        Cărţi şi publicaţii8.500
        Alte cheltuieli110
      Subvenţii şi transferuri30.000
        Subvenţii pentru instituţiile publice30.000
    Cheltuieli de capital127.950
        Investiţii ale instituţiilor publice127.950
  Alte cheltuieli social-culturale241.950
    Cheltuieli curente241.950
      Subvenţii şi transferuri241.950
        Subvenţii pentru instituţiile publice241.950
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive191.816
    Cheltuieli curente191.816
      Cheltuieli de personal147.859
        Cheltuieli cu salariile97.507
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat21.452
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.900
        Deplasări, detaşări, transferări25.000
      Cheltuieli materiale şi servicii43.957
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9.950
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.400
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament200
        Reparaţii curente4.500
        Cărţi şi publicaţii400
        Alte cheltuieli23.507
  Cercetare ştiinţifică5.050.010
    Cheltuieli curente5.050.010
      Cheltuieli de personal155.892
        Cheltuieli cu salariile123.182
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat27.100
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj4.927
        Deplasări, detaşări, transferări683
      Cheltuieli materiale şi servicii4.894.118
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie31.847
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional28.620
        Reparaţii curente2.266
        Cărţi şi publicaţii1.179
        Alte cheltuieli4.830.206
VENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICEfinanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
        - mii lei -
  Instituţia publicăProgram 1992
  VenituriSubvenţiiCheltuieli
    Cap. 51.1 "Învăţămînt"63.350661.500724.850
  -Casele studenţeşti63.350160.650224.000
  -Tabere şcolare şi studenţeşti-500.850*)500.850
    Cap. 53.1 "Cultură şi artă"2.80030.00032.800
  -Corul de Cameră Madrigal80010.00010.800
  -Muzeul Antipa2.00020.00022.000
    Cap. 57.1 "Alte cheltuieli social-culturale"500241.950242.450
  -Cluburi sportive universitare500241.950242.450
Notă *) Suma a fost stabilită în baza Hotărîrilor Guvernului nr. 934/1990 şi nr. 625/1991.
Anexa 5/09MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIBUGETUL PE ANUL 1992
           
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total108.567.846
    Cheltuieli curente105.510.681
      Cheltuieli de personal66.108.700
      Cheltuieli materiale şi servicii39.331.481
      Subvenţii şi transferuri70.500
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif70.000
        Transferuri500
    Cheltuieli de capital3.057.165
        Partea I - Cheltuieli social-culturale108.125.000
  Sănătate108.125.000
    Cheltuieli curente105.167.900
      Cheltuieli de personal65.939.200
        Cheltuieli materiale şi servicii39.228.700
    Cheltuieli de capital2.957.100
  din total cheltuieli:  
    Dispensare24.760.600
    Spitale63.577.500
    Sanatorii, preventorii şi dispensare cu staţionar TBC1.189.400
    Creşe2.811.300
    Leagăne de copii2.270.600
    Centre de recoltare şi conservare a sîngelui973.200
    Staţii de salvare3.460.000
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare9.082.400
        Partea a VI-a - Autorităţile publice109.165
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive109.165
    Cheltuieli curente109.165
      Cheltuieli de personal80.867
      Cheltuieli materiale şi servicii27.798
      Subvenţii şi transferuri500
        Transferuri500
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate109.165
        Partea a VII-a - Acţiuni economice272.540
    Cheltuieli curente172.475
      Cheltuieli de personal37.267
      Cheltuieli materiale şi servicii65.208
      Subvenţii şi transferuri70.000
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif70.000
    Cheltuieli de capital100.065
  Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei70.000
    Cheltuieli curente70.000
      Subvenţii şi transferuri70.000
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif70.000
    Alte subramuri ale industriei70.000
  Alte acţiuni economice202.540
    Cheltuieli curente102.475
      Cheltuieli de personal37.267
      Cheltuieli materiale şi servicii65.208
    Cheltuieli de capital100.065
  din total cheltuieli:  
    Rezerva de stat şi de mobilizare202.540
        Partea a VIII-a - Alte acţiuni61.141
  Alte acţiuni61.141
    Cheltuieli curente61.141
      Cheltuieli de personal51.366
      Cheltuieli materiale şi servicii9.775
  din total cheltuieli:  
    Centre şi oficii de calcul61.141
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total108.567.846
    Cheltuieli curente105.510.681
      Cheltuieli de personal66.108.700
      Cheltuieli materiale şi servicii39.331.481
      Subvenţii şi transferuri70.500
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif70.000
        Transferuri500
    Cheltuieli de capital3.057.165
  Sănătate108.125.000
    Cheltuieli curente105.167.900
      Cheltuieli de personal65.939.200
        Cheltuieli cu salariile52.300.000
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat11.500.000
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.100.000
        Deplasări, detaşări, transferări39.200
      Cheltuieli materiale şi servicii39.228.700
        Drepturi cu caracter social150.000
        Hrană10.600.000
        Medicamente şi materiale sanitare16.100.000
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5.700.000
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.700.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.800.000
        Reparaţii curente2.300.000
        Reparaţii capitale700.000
        Cărţi şi publicaţii10.000
        Alte cheltuieli168.700
    Cheltuieli de capital2.957.100
        Investiţii ale instituţiilor publice2.957.100
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive109.165
    Cheltuieli curente109.165
      Cheltuieli de personal80.867
        Cheltuieli cu salariile59.418
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat13.072
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.377
        Deplasări, detaşări, transferări6.000
      Cheltuieli materiale şi servicii27.798
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie26.698
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament100
        Reparaţii curente500
        Cărţi şi publicaţii400
        Alte cheltuieli100
      Subvenţii şi transferuri500
        Transferuri500
        Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale500
  Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei70.000
    Cheltuieli curente70.000
      Subvenţii şi transferuri70.000
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif70.000
  Alte acţiuni economice202.540
    Cheltuieli curente102.475
      Cheltuieli de personal37.267
        Cheltuieli cu salariile29.143
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat6.410
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.192
        Deplasări, detaşări, transferări522
      Cheltuieli materiale şi servicii65.208
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie14.750
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament880
        Reparaţii curente10.570
        Reparaţii capitale38.747
        Cărţi şi publicaţii52
        Alte cheltuieli209
    Cheltuieli de capital100.065
      Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare76.065
      Investiţii ale instituţiilor publice24.000
  Alte acţiuni61.141
    Cheltuieli curente61.141
      Cheltuieli de personal51.366
        Cheltuieli cu salariile40.529
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat8.916
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.621
        Deplasări, detaşări, transferări300
      Cheltuieli materiale şi servicii9.775
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.825
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional6.770
        Reparaţii curente60
        Cărţi şi publicaţii60
        Alte cheltuieli60
Anexa 5/10MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEBUGETUL PE ANUL 1992
           
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total67.963.857
    Cheltuieli curente67.681.215
      Cheltuieli de personal1.302.306
      Cheltuieli materiale şi servicii372.647
      Subvenţii şi transferuri66.006.262
        Transferuri66.006.262
    Cheltuieli de capital282.642
        Partea I - Cheltuieli social-culturale66.292.853
    Cheltuieli curente66.177.411
      Cheltuieli de personal116.710
      Cheltuieli materiale şi servicii54.439
      Subvenţii şi transferuri66.006.262
        Transferuri66.006.262
    Cheltuieli de capital115.442
  Sănătate195.500
    Cheltuieli curente149.600
      Cheltuieli de personal107.000
      Cheltuieli materiale şi servicii42.600
    Cheltuieli de capital45.900
  din total cheltuieli:  
    Spitale195.500
  Asistenţă socială91.091
    Cheltuieli curente21.549
      Cheltuieli de personal9.710
      Cheltuieli materiale şi servicii11.839
    Cheltuieli de capital69.542
  din total cheltuieli:  
    Cămine de bătrîni şi pensionari13.360
    Cămine de primire a minorilor8.189
    Alte acţiuni de asistenţă socială69.542
  Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii53.205.736
    Cheltuieli curente53.205.736
      Subvenţii şi transferuri53.205.736
        Transferuri53.205.736
  din total cheltuieli:  
    Alocaţie de stat pentru copii48.187.043
    Ajutoare pentru mame cu mulţi copii4.795.800
    Indemnizaţii de naştere182.000
    Ajutoare pentru soţii de militari în termen40.893
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane12.800.526
    Cheltuieli curente12.800.526
      Subvenţii şi transferuri12.800.526
        Transferuri12.800.526
  din total cheltuieli:  
    Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V R. şi veterani de război12.339.062
    Alte pensii şi ajutoare461.464
        Partea a VI-a - Autorităţile publice1.671.004
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.671.004
    Cheltuieli curente1.503.804
      Cheltuieli de personal1.185.596
      Cheltuieli materiale şi servicii318.208
    Cheltuieli de capital167.200
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate1.671.004
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total67.963.857
    Cheltuieli curente67.681.215
      Cheltuieli de personal1.302.306
      Cheltuieli materiale şi servicii372.647
      Subvenţii şi transferuri66.006.262
        Transferuri66.006.262
    Cheltuieli de capital282.642
  Sănătate195.500
    Cheltuieli curente149.600
      Cheltuieli de personal107.000
        Cheltuieli cu salariile84.900
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat18.600
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.400
        Deplasări, detaşări, transferări100
      Cheltuieli materiale şi servicii42.600
        Drepturi cu caracter social100
        Hrană17.000
        Medicamente şi materiale sanitare7.200
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie14.680
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.000
        Reparaţii curente1.600
        Cărţi şi publicaţii10
        Alte cheltuieli10
    Cheltuieli de capital45.900
        Investiţii ale instituţiilor publice45.900
  Asistenţă socială91.091
    Cheltuieli curente21.549
      Cheltuieli de personal9.710
        Cheltuieli cu salariile7.707
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.695
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj308
      Cheltuieli materiale şi servicii11.839
        Drepturi cu caracter social300
        Hrană6.500
        Medicamente şi materiale sanitare300
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.600
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.000
        Reparaţii curente1.000
        Cărţi şi publicaţii3
        Alte cheltuieli1.136
    Cheltuieli de capital69.542
        Investiţii ale instituţiilor publice69.542
  Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii53.205.736
    Cheltuieli curente53.205.736
      Subvenţii şi transferuri53.205.736
        Transferuri53.205.736
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane12.800.526
    Cheltuieli curente12.800.526
      Subvenţii şi transferuri12.800.526
        Transferuri12.800.526
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.671.004
    Cheltuieli curente1.503.804
      Cheltuieli de personal1.185.596
        Cheltuieli cu salariile901.266
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat198.279
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj36.051
        Deplasări, detaşări, transferări50.000
      Cheltuieli materiale şi servicii318.208
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie165.600
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament7.100
        Reparaţii curente35.900
        Reparaţii capitale36.100
        Cărţi şi publicaţii5.800
        Alte cheltuieli59.708
    Cheltuieli de capital167.200
        Investiţii ale instituţiilor publice167.200
Anexa 5/11MINISTERUL CULTURIIBUGETUL PE ANUL 1992
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total3.895.556
    Cheltuieli curente3.295.556
      Cheltuieli de personal331.146
      Cheltuieli materiale şi servicii1.340.171
      Subvenţii şi transferuri1.624.239
        Subvenţii pentru instituţiile publice1.624.239
    Cheltuieli de capital600.000
        Partea I - Cheltuieli social-culturale3.741.739
  Cultură şi artă3.741.739*)
    Cheltuieli curente3.141.739
      Cheltuieli de personal207.500
      Cheltuieli materiale şi servicii1.310.000
      Subvenţii şi transferuri1.624.239
        Subvenţii pentru instituţiile publice1.624.239
    Cheltuieli de capital600.000
  din total cheltuieli:  
    Biblioteci naţionale, universitare, judeţene, municipale şi  
    orăşeneşti250.000
    Muzee440.109
    Teatre şi instituţii muzicale1.099.130
    Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă1.952.500
        Partea a VI-a - Autorităţile publice153.817
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive153.817
    Cheltuieli curente153.817
      Cheltuieli de personal123.646
      Cheltuieli materiale şi servicii30.171
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate153.817
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total3.895.556
    Cheltuieli curente3.295.556
      Cheltuieli de personal331.146
      Cheltuieli materiale şi servicii1.340.171
      Subvenţii şi transferuri1.624.239
        Subvenţii pentru instituţiile publice1.624.239
    Cheltuieli de capital600.000
  Cultură şi artă3.741.739*)
    Cheltuieli curente3.141.739
      Cheltuieli de personal207.500
        Cheltuieli cu salariile136.680
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat30.070
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj5.470
        Deplasări, detaşări, transferări35.280
      Cheltuieli materiale şi servicii1.310.000
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie32.000
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional40.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament30.000
        Reparaţii curente30.000
        Reparaţii capitale750.000
        Cărţi şi publicaţii6.000
        Alte cheltuieli422.000
      Subvenţii şi transferuri1.624.239
        Subvenţii pentru instituţiile publice1.624.239
    Cheltuieli de capital600.000
        Investiţii ale instituţiilor publice600.000
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive153.817
    Cheltuieli curente153.817
      Cheltuieli de personal123.646
        Cheltuieli cu salariile86.226
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat18.970
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.450
        Deplasări, detaşări, transferări15.000
      Cheltuieli materiale şi servicii30.171
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie23.871
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament500
        Reparaţii curente500
        Cărţi şi publicaţii300
        Alte cheltuieli5.000
Notă *) Din sumele prevăzute se poate utiliza o cota-parte pentru dotări ale unor instituţii culturale din Republica Moldova cu care Ministerul Culturii realizează acţiuni comune, precum şi pentru dotarea instituţiilor de cultura, proprietatea statului român, situate în afară teritoriului tarii şi plasate în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. VENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
           
        - mii lei -
  Instituţia publicăProgram 1992
  VenituriSubvenţiiCheltuieli
    Total teatre şi instituţii muzicale70.5001.099.1301.169.630
    din care:      
  Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" Bucureşti14.000139.730153.730
  Opera Română Bucureşti5.000205.300210.300
  Teatrul de operetă Bucureşti2.50081.19083.690
  Filarmonica "G. Enescu" Bucureşti7.00067.18074.180
  Teatrul Naţional Cluj-Napoca2.00033.70035.700
  Opera română Cluj-Napoca2.50081.43083.930
  Teatrul maghiar Cluj-Napoca2.20032.59034.790
  Opera maghiară Cluj-Napoca3.30070.15073.450
  Teatrul Naţional "V. Alecsandri" Iaşi2.50045.00047.500
  Opera română Iaşi2.50073.00075.500
  Teatrul Naţional "M. Millo" Timişoara2.20030.00032.200
  Opera română Timişoara7.00082.90089.900
  Teatrul Naţional Craiova4.00048.00052.000
  Teatrul Naţional Tîrgu Mureş4.20052.76056.960
  Teatrul "Excelsior"1.20012.40013.600
  Teatrul "Masca"1.00011.30012.300
  Ansamblul artistic al tineretului6.00017.00023.000
  Teatrul "Urmuz"1.40015.50016.900
    Total muzee47.900440.109488.009
    din care:      
  Muzeul naţional de istorie a României3.00054.26957.269
  Muzeul naţional de artă a României6.80073.58680.386
  Muzeul Satului7.00054.52861.528
  Muzeul ţăranului român2.00038.51740.517
  Muzeul literaturii române2.00022.08424.084
  Muzeul Brukenthal Sibiu8.00055.20663.206
  Muzeul Peleş8.00033.57241.572
  Muzeul Bran2.50018.23220.732
  Muzeul Cotroceni5.00050.00055.000
  Muzeul Civilizaţiei Populare Sibiu3.00033.11536.115
  Muzeul "G. Enescu"6007.0007.600
    Alte instituţii144.00085.000229.000
    din care:      
  Oficiul naţional de documentaţie şi expoziţii10.0008.00018.000
  Studioul de creaţie cinematografică10.00030.00040.000
  Editura "Video"2.00012.00014.000
  Unităţi subvenţionate subordonate Trustului "Domus"122.00035.000157.000
Anexa 5/12MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUIBUGETUL PE ANUL 1992
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total3.206.099
    Cheltuieli curente2.916.099
      Cheltuieli de personal59.369
      Cheltuieli materiale şi servicii312.430
      Subvenţii şi transferuri2.544.300
        Subvenţii pentru instituţiile publice2.544.300
    Cheltuieli de capital290.000
        Partea I - Cheltuieli social-culturale3.134.300
  Alte cheltuieli social-culturale3.134.300
    Cheltuieli curente2.844.300
      Cheltuieli materiale şi servicii300.000
      Subvenţii şi transferuri2.544.300*)
        Subvenţii pentru instituţiile publice2.544.300
    Cheltuieli de capital290.000
  din total cheltuieli:  
    Activitatea sportivă şi tineret3.134.300
        Partea a VI-a - Autorităţile publice71.799
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive71.799
    Cheltuieli curente71.799
      Cheltuieli de personal59.369
      Cheltuieli materiale şi servicii12.430
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate71.799
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
  Cheltuieli - Total3.206.099
    Cheltuieli curente2.916.099
      Cheltuieli de personal59.369
      Cheltuieli materiale şi servicii312.430
      Subvenţii şi transferuri2.544.300
        Subvenţii pentru instituţiile publice2.544.300
    Cheltuieli de capital290.000
  Alte cheltuieli social-culturale3.134.300
    Cheltuieli curente2.844.300
      Cheltuieli materiale şi servicii300.000
        Reparaţii capitale300.000
      Subvenţii şi transferuri2.544.300*)
        Subvenţii pentru instituţiile publice2.544.300
    Cheltuieli de capital290.000
        Investiţii ale instituţiilor publice290.000
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive71.799
    Cheltuieli curente71.799
      Cheltuieli de personal59.369
        Cheltuieli cu salariile43.150
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat9.493
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.726
        Deplasări, detaşări, transferări5.000
      Cheltuieli materiale şi servicii12.430
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5.700
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.400
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament600
        Reparaţii curente2.400
        Cărţi şi publicaţii450
        Alte cheltuieli1.880
*)Din care, 300 milioane lei pentru Comitetul Olimpic Român.VENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICEfinanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
           
  - mii lei -
  Instituţia publicăProgram 1992
  VenituriSubvenţiiCheltuieli
    Cap. 57.1 "Alte cheltuieli social-culturale"825.0002.544.3003.369.300
  -Asociaţii, cluburi sportive, oficii judeţene pentru educaţie fizică şi sport825.0002.544.3003.369.300
Anexa 5/13SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATIBUGETUL PE ANUL 1992
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total22.413.177
    Cheltuieli curente21.203.077
      Cheltuieli de personal8.143.233
      Cheltuieli materiale şi servicii12.589.168
      Subvenţii şi transferuri470.676
        Subvenţii pentru instituţiile publice470.676
    Cheltuieli de capital1.210.100
        Partea I - Cheltuieli social-culturale22.249.562
    Cheltuieli curente21.059.462
      Cheltuieli de personal8.011.799
      Cheltuieli materiale şi servicii12.576.987
      Subvenţii şi transferuri470.676
        Subvenţii pentru instituţiile publice470.676
    Cheltuieli de capital1.190.100
  Învăţămînt13.702.586
    Cheltuieli curente13.699.286
      Cheltuieli de personal5.843.729
      Cheltuieli materiale şi servicii7.855.557
    Cheltuieli de capital3.300
  din total cheltuieli:  
    Învăţămînt pentru copii cu deficienţe13.702.586
  Asistenţă socială8.546.976
    Cheltuieli curente7.360.176
      Cheltuieli de personal2.168.070
      Cheltuieli materiale şi servicii4.721.430
      Subvenţii şi transferuri470.676
        Subvenţii pentru instituţiile publice470.676
    Cheltuieli de capital1.186.800
  din total cheltuieli:  
    Cămine de bătrîni şi pensionari1.962.660
    Cămine-spital pentru invalizi şi bolnavi cronici3.129.600
    Cămine pentru copii infirmi şi cămine-atelier84.870
    Alte acţiuni de asistenţă socială3.369.846
        Partea a VI-a - Autorităţile publice163.615
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive163.615
    Cheltuieli curente143.615
      Cheltuieli de personal131.434
      Cheltuieli materiale şi servicii12.181
    Cheltuieli de capital20.000
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate163.615
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total22.413.177
    Cheltuieli curente21.203.077
      Cheltuieli de personal8.143.233
      Cheltuieli materiale şi servicii12.589.168
      Subvenţii şi transferuri470.676
        Subvenţii pentru instituţiile publice470.676
    Cheltuieli de capital1.210.100
  Învăţămînt13.702 586
    Cheltuieli curente13.699.286
      Cheltuieli de personal5.843.729
        Cheltuieli cu salariile4.782.159
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat898.250
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj163.320
      Cheltuieli materiale şi servicii7.855.557
        Drepturi cu caracter social820.000
        Hrană3.813.500
        Medicamente şi materiale sanitare25.000
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.277.300
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional100.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament766.000
        Reparaţii curente690.000
        Reparaţii capitale150.000
        Cărţi şi publicaţii3.000
        Alte cheltuieli210.757
    Cheltuieli de capital3.300
      Investiţii ale instituţiilor publice3.300
  Asistenţă socială8.546.976
    Cheltuieli curente7.360.176
      Cheltuieli de personal2.168.070
        Cheltuieli cu salariile1.712.600
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat376.772
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj68.504
        Deplasări, detaşări, transferări10.194
      Cheltuieli materiale şi servicii4.721.430
        Drepturi cu caracter social2.772.480
        Hrană1.286.900
        Medicamente şi materiale sanitare20.000
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie300.000
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional16.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament75.000
        Reparaţii curente150.750
        Reparaţii capitale20.000
        Cărţi şi publicaţii300
        Alte cheltuieli80.000
      Subvenţii şi transferuri470.676
        Subvenţii pentru instituţiile publice470.676
    Cheltuieli de capital1.186.800
      Investiţii ale instituţiilor publice1.186.800
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive163.615
    Cheltuieli curente143.615
      Cheltuieli de personal131.434
        Cheltuieli cu salariile96.376
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat21.203
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.855
        Deplasări, detaşări, transferări10.000
      Cheltuieli materiale şi servicii12.181
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie8.200
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional220
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament560
        Reparaţii curente2.200
        Cărţi şi publicaţii220
        Alte cheltuieli781
    Cheltuieli de capital20.000
      Investiţii ale instituţiilor publice20.000
VENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICEfinanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
        - mii lei -
  Instituţia publicăProgram 1992
  VenituriSubvenţiiCheltuieli
  1.Asociaţia Nevăzătorilor din România2.190409.480411.670
  2.Asociaţia Surzilor din România2.00061.19663.198
Anexa 5/14MINISTERUL INDUSTRIEI BUGETUL PE ANUL 1992
           
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total226.258.263
    Cheltuieli curente184.846.413
      Cheltuieli de personal2.859.761
      Cheltuieli materiale şi servicii10.527.375
      Subvenţii şi transferuri171.459.277
        Subvenţii pentru instituţiile publice3.600
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat57.517.978
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif108.495.552
        Transferuri5.442.147
    Cheltuieli de capital41.411.850
        Partea I - Cheltuieli social-culturale2.456.768
    Cheltuieli curente2.456.768
      Cheltuieli de personal1.924.021
      Cheltuieli materiale şi servicii487.000
      Subvenţii şi transferuri45.747
        Subvenţii pentru instituţiile publice3.600
        Transferuri42.147
  Învăţămînt2.453.168
    Cheltuieli curente2.453.168
      Cheltuieli de personal1.924.021
      Cheltuieli materiale şi servicii487.000
      Subvenţii şi transferuri42.147
        Transferuri42.147
  din total cheltuieli:  
    Învăţămînt profesional981.268
    Învăţămînt liceal1.471.900
  Cultură şi artă3.600
    Cheltuieli curente3.600
      Subvenţii şi transferuri3.600
        Subvenţii pentru instituţiile publice3.600
  din total cheltuieli:  
    Muzee3.600
        Partea a VI-a - Autorităţile publice1.076.125
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.076.125
    Cheltuieli curente1.073.525
      Cheltuieli de personal824.302
      Cheltuieli materiale şi servicii249.223
    Cheltuieli de capital2.600
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate1.076.125
        Partea a VII-a - Acţiuni economice222.644.836
    Cheltuieli curente186.235.586
      Cheltuieli de personal46.103
      Cheltuieli materiale şi servicii9.775.953
      Subvenţii şi transferuri176.413.530
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat62.517.978
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif108.495.552
        Transferuri5.400.000
    Cheltuieli de capital36.409.250
  Cercetare ştiinţifică130.000
    Cheltuieli de capital130.000
  din total cheltuieli:  
    Acţiuni de reducere a consumurilor energetice130.000
  Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi9.531.731
    Cheltuieli curente9.531.731
      Cheltuieli materiale şi servicii9.531.731
  Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei210.253.530
    Cheltuieli curente171.413.530
      Subvenţii şi transferuri171.413.530
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat57.517.978
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif108.495.552
        Transferuri5.400.000
    Cheltuieli de capital38.840.000
  din total cheltuieli:  
    Industria extractivă89.757.294
    Industria energetică76.688.768
    Industria chimică29.337.426
    Alte subramuri ale industriei14.470.042
  Alte acţiuni economice2.729.575
    Cheltuieli curente290.325
      Cheltuieli de personal46.103
      Cheltuieli materiale şi servicii244.222
    Cheltuieli de capital2.439.250
  din total cheltuieli:  
    Rezerva de stat şi de mobilizare2.729.575
        Partea a VIII-a - Alte acţiuni80.534
  Alte acţiuni80.534
    Cheltuieli curente80.534
      Cheltuieli de personal65.335
      Cheltuieli materiale şi servicii15.199
  din total cheltuieli:  
    Centre şi oficii de calcul80.534
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total226.258.263
    Cheltuieli curente184.846.413
      Cheltuieli de personal2.859.761
      Cheltuieli materiale şi servicii10.527.375
      Subvenţii şi transferuri171.459.277
        Subvenţii pentru instituţiile publice3.600
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat57.517.978
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif108.495.552
        Transferuri5.442.147
    Cheltuieli de capital41.411.850
  Învăţămînt2.453.168
    Cheltuieli curente2.453.168
      Cheltuieli de personal1.924.021
        Cheltuieli cu salariile1.526.051
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat335.730
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj61.040
        Deplasări, detaşări, transferări1.200
      Cheltuieli materiale şi servicii487.000
        Drepturi cu caracter social45.000
        Medicamente şi materiale sanitare2.500
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie255.000
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional15.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament35.000
        Reparaţii curente52.500
        Reparaţii capitale60.000
        Cărţi şi publicaţii20.000
        Alte cheltuieli2.000
      Subvenţii şi transferuri42.147
        Transferuri42.147
  Cultură şi artă3.600
    Cheltuieli curente3.600
      Subvenţii şi transferuri3.600
        Subvenţii pentru instituţiile publice3.600
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive1.076.125
    Cheltuieli curente1.073.525
      Cheltuieli de personal824.302
        Cheltuieli cu salariile598.652
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat131.704
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj23.946
        Deplasări, detaşări, transferări70.000
      Cheltuieli materiale şi servicii249.223
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie152.500
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional50.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.200
        Reparaţii curente4.400
        Reparaţii capitale3.400
        Cărţi şi publicaţii7.870
        Alte cheltuieli28.853
    Cheltuieli de capital2.600
      Investiţii ale instituţiilor publice2.600
  Cercetare ştiinţifică130.000
    Cheltuieli de capital130.000
        Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat130.000
  Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi9.531.731
    Cheltuieli curente9.531.731
      Cheltuieli materiale şi servicii9.531.731
        Alte cheltuieli9.531.731
  Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică şi alte subramuri ale industriei210.253.530
    Cheltuieli curente171.413.530
      Subvenţii şi transferuri171.413.530
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat57.517.978
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif108.495 552
        Transferuri5.400.000
    Cheltuieli de capital38.840.000
      Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat38.840.000
  Alte acţiuni economice2.729.575
    Cheltuieli curente290.325
      Cheltuieli de personal46.103
        Cheltuieli cu salariile37.897
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat6.915
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj968
        Deplasări, detaşări, transferări323
      Cheltuieli materiale şi servicii244.222
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie87.100
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament890
        Reparaţii curente7.107
        Reparaţii capitale147.800
        Alte cheltuieli1.325
    Cheltuieli de capital2.439.250
      Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare2.439.250
  Alte acţiuni80.534
    Cheltuieli curente80.534
      Cheltuieli de personal65.335
        Cheltuieli cu salariile51.615
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat11.355
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.065
        Deplasări, detaşări, transferări300
      Cheltuieli materiale şi servicii15.199
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.500
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional7.700
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament430
        Reparaţii curente3.200
        Reparaţii capitale430
        Cărţi şi publicaţii110
        Alte cheltuieli829
VENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICEfinanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
           
        - mii lei -
  Instituţia publicăProgram 1992
  VenituriSubvenţiiCheltuieli
    Cap. 53.1 "Cultură şi artă"5003.6004.100
  -Muzeul Petrolului5003.6004.100
Anexa 5/15MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEIBUGETUL PE ANUL 1992
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total154.140.825
    Cheltuieli curente149.586.021
      Cheltuieli de personal15.592.984
        Cheltuieli materiale şi servicii8.637.432
      Subvenţii şi transferuri125.355.605
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif124.309.565
        Transferuri1.046.040
      Cheltuieli de capital4.554.804
        Partea I - Cheltuieli social-culturale3.993.270
  Învăţămînt3.993.270
    Cheltuieli curente3.991.670
      Cheltuieli de personal2.502.730
      Cheltuieli materiale şi servicii1.042.900
      Subvenţii şi transferuri446.040
        Transferuri446.040
    Cheltuieli de capital1.600
  din total cheltuieli:  
    Învăţămînt profesional1.597.300
    Învăţămînt liceal2.395.970
        Partea a VI-a - Autorităţile publice493.247
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive493.247
    Cheltuieli curente493.247
      Cheltuieli de personal405.549
      Cheltuieli materiale şi servicii87.698
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate493.247
        Partea a VII-a - Acţiuni economice149.654.308
    Cheltuieli curente145.101.104
      Cheltuieli de personal12.684.705
      Cheltuieli materiale şi servicii7.506.834
      Subvenţii şi transferuri124.909.565
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif124.309.565
        Transferuri600.000
    Cheltuieli de capital4.553.204
  Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător143.436.660
    Cheltuieli curente139.186.660
      Cheltuieli de personal12.671.205
      Cheltuieli materiale şi servicii7.105.890
      Subvenţii şi transferuri119.409.565
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif118.809.565
        Transferuri600.000
    Cheltuieli de capital4.250.000
  din total cheltuieli:  
    Amendarea solurilor acide50.000
    Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantităţile de seminţe147.000
    Combaterea dăunătorilor şi bolilor din sectorul vegetal4.450.000
    Reproducţia şi selecţia animalelor3.350.000
    Direcţii sanitar-veterinare, circumscripţii, spitale şi laboratoare veterinare, precum şi cheltuieli pentru combaterea epizootiilor5.850.000
    Direcţii generale pentru agricultură şi alimentaţie4.650.000
    Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole119.409.565
    Irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului3.550.000
    Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor100.000
    Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii1.580.095
    Supravegherea şi protecţia mediului300.000
  Alte acţiuni economice6.217.648
    Cheltuieli curente5.914.444
      Cheltuieli de personal13.500
      Cheltuieli materiale şi servicii400.944
      Subvenţii şi transferuri5.500.000
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif5.500.000*)
    Cheltuieli de capital303.204
  din total cheltuieli:  
    Rezerva de stat şi de mobilizare717.648
    Exploatarea şi întreţinerea sistemelor de îmbunătăţiri funciare5.500.000
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total154.140.825
    Cheltuieli curente149.586.021
      Cheltuieli de personal15.592.984
      Cheltuieli materiale şi servicii8.637.432
      Subvenţii şi transferuri125.355.605
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif124.309.565
        Transferuri1.046.040
    Cheltuieli de capital4.554.804
  Învăţămînt3.993.270
    Cheltuieli curente3.991.670
      Cheltuieli de personal2.502.730
        Cheltuieli cu salariile1.978.357
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat435.238
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj79.135
        Deplasări, detaşări, transferări10.000
      Cheltuieli materiale şi servicii1.042.900
        Drepturi cu caracter social43.000
        Medicamente şi materiale sanitare2.700
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie520.800
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional43.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament61.000
        Reparaţii curente128.300
        Reparaţii capitale219.700
        Cărţi şi publicaţii9.800
        Alte cheltuieli14.600
      Subvenţii şi transferuri446.040
        Transferuri446.040
    Cheltuieli de capital1.600
        Investiţii ale instituţiilor publice1.600
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive493.247
    Cheltuieli curente493.247
      Cheltuieli de personal405.549
        Cheltuieli cu salariile290.118
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat63.826
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj11.605
        Deplasări, detaşări, transferări40.000
      Cheltuieli materiale şi servicii87.698
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie58.500
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional17.500
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.250
        Reparaţii curente1.250
        Cărţi şi publicaţii1.170
        Alte cheltuieli8.028
  Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător143.436.660
    Cheltuieli curente139.186.660
      Cheltuieli de personal12.671.205
        Cheltuieli cu salariile10.000.000
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.200.000
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj400.000
        Deplasări, detaşări, transferări71.205
      Cheltuieli materiale şi servicii7.105.890
        Drepturi cu caracter social890
        Hrană150.000
        Medicamente şi materiale sanitare3.648.000
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.000.000
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.000.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament100.000
        Reparaţii curente300.000
        Reparaţii capitale200.000
        Cărţi şi publicaţii7.000
        Alte cheltuieli700.000
      Subvenţii şi transferuri119.409.565
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif118.809.565
        Transferuri600.000
    Cheltuieli de capital4.250.000
        Investiţii ale instituţiilor publice400.000
        Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat3.850.000
  Alte acţiuni economice6.217.648
    Cheltuieli curente5.914.444
      Cheltuieli de personal13.500
        Deplasări, detaşări, transferări13.500
      Cheltuieli materiale şi servicii400.944
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional400.944
      Subvenţii şi transferuri5.500.000
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif5.500.000
    Cheltuieli de capital303.204
        Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare303.204
Notă *) Fondurile alocate de la buget se utilizează pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de întreţinere şi reparare a sistemelor de îmbunătăţiri funciare. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor vor supune spre aprobare tarife pentru prestaţiile din domeniul imbunatatirilor funciare care se vor incasa de la beneficiar, în vederea acoperirii cheltuielilor cu exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.
Anexa 5/16MINISTERUL COMERŢULUI ŞI TURISMULUIBUGETUL PE ANUL 1992
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total16.141.515
    Cheltuieli curente16.134.995
      Cheltuieli de personal1.458.808
      Cheltuieli materiale şi servicii919.736
      Subvenţii şi transferuri13.756.451
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif6.556.451
        Transferuri7.200.000
    Cheltuieli de capital6.520
        Partea a VI-a - Autorităţile publice2.385.064
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive2.385.064
    Cheltuieli curente2.378.544
      Cheltuieli de personal1.458.808
      Cheltuieli materiale şi servicii919.736
    Cheltuieli de capital6.520
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate2.385.064
        Partea a VII-a - Acţiuni economice13.756.451
    Cheltuieli curente13.756.451
      Subvenţii şi transferuri13.756.451
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif6.556.451
        Transferuri7.200.000
  Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător6.556.451
    Cheltuieli curente6.556.451
      Subvenţii şi transferuri6.556.451
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif6.556.451
    Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole6.556.451
  Alte acţiuni economice7.200.000
    Cheltuieli curente7.200.000
      Subvenţii şi transferuri7.200.000
        Transferuri7.200.000
  Stimularea şi asigurarea activităţii de export7.200.000
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total16.141.515
    Cheltuieli curente16.134.995
      Cheltuieli de personal1.458.808
      Cheltuieli materiale şi servicii919.736
      Subvenţii şi transferuri13.756.451
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif6.556.451
        Transferuri7.200.000
    Cheltuieli de capital6.520
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive2.385.064
    Cheltuieli curente2.378.544
      Cheltuieli de personal1.458.808
        Cheltuieli cu salariile1.041.157
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat98.909
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj18.742
        Deplasări, detaşări, transferări300.000
      Cheltuieli materiale şi servicii919.736
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie267.736
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional6.200
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.800
        Reparaţii curente27.000
        Cărţi şi publicaţii14.000
        Alte cheltuieli600.000
    Cheltuieli de capital6.520
        Investiţii ale instituţiilor publice6.520
  Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător6.556.451
    Cheltuieli curente6.556.451
      Subvenţii şi transferuri6.556.451
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif6.556.451
  Alte acţiuni economice7.200.000
    Cheltuieli curente7.200.000
      Subvenţii şi transferuri7.200.000
        Transferuri7.200.000
Anexa 5/17MINISTERUL TRANSPORTURILORBUGETUL PE ANUL 1992
           
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total59.040.174
    Cheltuieli curente50.967.305
      Cheltuieli de personal11.385.769
      Cheltuieli materiale şi servicii14.727.344
      Subvenţii şi transferuri24.854.192
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat12.477.545
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif12.222.987
        Transferuri153.660
    Cheltuieli de capital8.072.869
        Partea I - Cheltuieli social-culturale4.549.756
    Cheltuieli curente4.450.256
      Cheltuieli de personal3.084.696
      Cheltuieli materiale şi servicii1.211.900
      Subvenţii şi transferuri153.660
        Transferuri153.660
    Cheltuieli de capital99.500
  Învăţămînt1.618.756
    Cheltuieli curente1.618.756
      Cheltuieli de personal1.020.096
      Cheltuieli materiale şi servicii445.000
      Subvenţii şi transferuri153.660
        Transferuri153.660
  din total cheltuieli:  
    Învăţămînt profesional622.756
    Învăţămînt liceal934.000
    Alte instituţii şi acţiuni de învăţămînt62.000
  Sănătate2.931.000
    Cheltuieli curente2.831.500
      Cheltuieli de personal2.064.600
      Cheltuieli materiale şi servicii766.900
    Cheltuieli de capital99.500
  din total cheltuieli:  
    Dispensare1.061.000
    Spitale1.591.550
    Creşe2.931
    Centre de recoltare şi conservare a sîngelui2.931
    Staţii de salvare11.728
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare260.860
        Partea a VI-a - Autorităţile publice532.080
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive532.080
    Cheltuieli curente529.280
      Cheltuieli de personal354.283
      Cheltuieli materiale şi servicii174.997
    Cheltuieli de capital2.800
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate532.080
        Partea a VII-a - Acţiuni economice53.958.338
    Cheltuieli curente45.987.769
      Cheltuieli de personal7.946.790
      Cheltuieli materiale şi servicii13.340.447
      Subvenţii şi transferuri24.700.532
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat12.477.545
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif12.222.987
    Cheltuieli de capital7.970.569
  Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi15.172
    Cheltuieli curente15.172
      Cheltuieli materiale şi servicii15.172
  Transporturi şi comunicaţii53.508.693
    Cheltuieli curente45.858.693
      Cheltuieli de personal7.946.790
      Cheltuieli materiale şi servicii13.211.371
      Subvenţii şi transferuri24.700.532
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat12.477.545
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif12.222.987
    Cheltuieli de capital7.650.000
  din total cheltuieli:  
    Aviaţia civilă6.100.000
    Navigaţia civilă6.200.900
    Drumuri şi poduri20.359 248
    Transportul feroviar17.881.545
    Transportul în comun2.967.000
  Alte acţiuni economice434.473
    Cheltuieli curente113.904
      Cheltuieli materiale şi servicii113.904
    Cheltuieli de capital320.569
  din total cheltuieli:  
    Rezerva de stat şi de mobilizare434.473
   
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
   
  Cheltuieli - Total59.040.174
    Cheltuieli curente50.967.305
      Cheltuieli de personal11.385.769
      Cheltuieli materiale şi servicii14.727.344
      Subvenţii şi transferuri24.854.192
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat12.477.545
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif12.222.987
        Transferuri153.660
    Cheltuieli de capital8.072.869
  Învăţămînt1.618.756
    Cheltuieli curente1.618.756
      Cheltuieli de personal1.020.096
        Cheltuieli cu salariile808.965
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat177.972
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj32.359
        Deplasări, detaşări, transferări800
      Cheltuieli materiale şi servicii445.000
        Drepturi cu caracter social31.000
        Medicamente şi materiale sanitare1.000
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie195.000
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional14.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament25.000
        Reparaţii curente48.000
        Reparaţii capitale50.000
        Cărţi şi publicaţii1.000
        Alte cheltuieli80.000
      Subvenţii şi transferuri153.660
        Transferuri153.660
  Sănătate2.931.000
    Cheltuieli curente2.831.500
      Cheltuieli de personal2.064.600
        Cheltuieli cu salariile1.640.000
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat360.000
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj63.000
        Deplasări, detaşări, transferări1.600
      Cheltuieli materiale şi servicii766.900
        Drepturi cu caracter social500
        Hrană182.000
        Medicamente şi materiale sanitare306.400
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie200.000
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional20.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament20.000
        Reparaţii curente30.000
        Reparaţii capitale5.000
        Cărţi şi publicaţii1.000
        Alte cheltuieli2.000
    Cheltuieli de capital99.500
        Investiţii ale instituţiilor publice99.500
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive532.080
    Cheltuieli curente529.280
      Cheltuieli de personal354.283
        Cheltuieli cu salariile229.590
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat50.510
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj9.183
        Deplasări, detaşări, transferări65.000
      Cheltuieli materiale şi servicii174.997
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie61.000
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional42.800
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.100
        Reparaţii curente4.900
        Reparaţii capitale50.300
        Cărţi şi publicaţii960
        Alte cheltuieli13.937
    Cheltuieli de capital2.800
        Investiţii ale instituţiilor publice2.800
  Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi15.172
    Cheltuieli curente15.172
      Cheltuieli materiale şi servicii15.172
        Alte cheltuieli15.172
  Transporturi şi comunicaţii53.508.693
    Cheltuieli curente45.858.693
      Cheltuieli de personal7.946.790
        Cheltuieli cu salariile6.243.850
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.373.621
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj249.703
        Deplasări, detaşări, transferări79.616
      Cheltuieli materiale şi servicii13.211.371
        Drepturi cu caracter social29.175
        Hrană16.000
        Medicamente şi materiale sanitare2.100
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie537.795
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional571.119
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament181.148
        Reparaţii curente5.924.000
        Reparaţii capitale5.678.770
        Cărţi şi publicaţii5.240
        Alte cheltuieli266.024
      Subvenţii şi transferuri24.700.532
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat12.477.545
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif12.222.987
    Cheltuieli de capital7.650.000
        Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat7.650.000
  Alte acţiuni economice434.473
    Cheltuieli curente113.904
      Cheltuieli materiale şi servicii113.904
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie11.235
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional71.188
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament384
        Reparaţii curente27.980
        Alte cheltuieli3.117
    Cheltuieli de capital320.569
        Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare320.569
Anexa 5/18MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUIBUGETUL PE ANUL 1992
           
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total3.363.339
    Cheltuieli curente3.359.739
      Cheltuieli de personal291.590
      Cheltuieli materiale şi servicii68.149
      Subvenţii şi transferuri3.000.000
        Transferuri3.000.000
    Cheltuieli de capital3.600
        Partea a III-a - Gospodărie comunală şi locuinţe3.000.000
  Cheltuieli pentru gospodărie comunală şi locuinţe3.000.000
    Cheltuieli curente3.000.000
      Subvenţii şi transferuri3.000.000
        Transferuri3.000.000
  din total cheltuieli:  
    Locuinţe3.000.000
        Partea a VI-a - Autorităţile publice349.430
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive349.430
    Cheltuieli curente345.830
      Cheltuieli de personal291.590
      Cheltuieli materiale şi servicii54.240
    Cheltuieli de capital3.600
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate349.430
        Partea a VII-a - Acţiuni economice13.909
  Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi13.909
    Cheltuieli curente13.909
      Cheltuieli materiale şi servicii13.909
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total3.363.339
    Cheltuieli curente3.359.739
      Cheltuieli de personal291.590
      Cheltuieli materiale şi servicii68.149
      Subvenţii şi transferuri3.000.000
        Transferuri3.000.000
    Cheltuieli de capital3.600
  Cheltuieli pentru gospodărie comunală şi locuinţe3.000.000
    Cheltuieli curente3.000.000
      Subvenţii şi transferuri3.000.000
        Transferuri3.000.000
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive349.430
    Cheltuieli curente345.830
      Cheltuieli de personal291.590
        Cheltuieli cu salariile219.516
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat48.294
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj8.780
        Deplasări, detaşări, transferări15.000
      Cheltuieli materiale şi servicii54.240
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie29.100
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional11.500
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament230
        Reparaţii capitale2.300
        Cărţi şi publicaţii1.200
        Alte cheltuieli9.910
    Cheltuieli de capital3.600
        Investiţii ale instituţiilor publice3.600
  Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi13.909
    Cheltuieli curente13.909
      Cheltuieli materiale şi servicii13.909
        Alte cheltuieli13.909
Anexa 5/19MINISTERUL COMUNICAŢIILORBUGETUL PE ANUL 1992
           
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total1.142.712
    Cheltuieli curente59.424
      Cheltuieli de personal45.732
      Cheltuieli materiale şi servicii13.692
    Cheltuieli de capital1.083.288
        Partea a VI-a - Autorităţile publice55.759
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive55.759
    Cheltuieli curente55.759
      Cheltuieli de personal42.264
      Cheltuieli materiale şi servicii13.495
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate55.759
        Partea a VII-a - Acţiuni economice1.088.953
    Cheltuieli curente3.665
      Cheltuieli de personal3.468
      Cheltuieli materiale şi servicii197
    Cheltuieli de capital1.083.288
  Transporturi şi comunicaţii850.000
    Cheltuieli de capital850.000
  din total cheltuieli:  
    Comunicaţii850.000
  Alte acţiuni economice236.953
    Cheltuieli curente3.665
      Cheltuieli de personal3.468
      Cheltuieli materiale şi servicii197
    Cheltuieli de capital233.288
  din total cheltuieli:  
    Rezerva de stat şi de mobilizare236.953
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total1.142.712
    Cheltuieli curente59.424
      Cheltuieli de personal45.732
      Cheltuieli materiale şi servicii13.692
    Cheltuieli de capital1.083.288
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive55.759
    Cheltuieli curente55.759
      Cheltuieli de personal42.264
        Cheltuieli cu salariile27.414
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat6.031
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.097
        Deplasări, detaşări, transferări7.722
      Cheltuieli materiale şi servicii13.495
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.500
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional500
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.120
        Reparaţii curente110
        Cărţi şi publicaţii220
        Alte cheltuieli5.045
  Transporturi şi comunicaţii850.000
    Cheltuieli de capital850 000
      Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat850.000
  Alte acţiuni economice236.953
    Cheltuieli curente3.665
      Cheltuieli de personal3.468
        Cheltuieli cu salariile2.500
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat550
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj100
        Deplasări, detaşări, transferări318
      Cheltuieli materiale şi servicii197
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie197
    Cheltuieli de capital233.288
      Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare233.288
Anexa 5/20MINISTERUL MEDIULUIBUGETUL PE ANUL 1992
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total9.258.878
    Cheltuieli curente1.876.878
      Cheltuieli de personal968.781
      Cheltuieli materiale şi servicii609.097
      Subvenţii şi transferuri299.000
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat299.000
    Cheltuieli de capital7.382.000
        Partea a VI-a - Autorităţile publice162.373
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive162.373
    Cheltuieli curente160.373
      Cheltuieli de personal139.581
      Cheltuieli materiale şi servicii20.792
    Cheltuieli de capital2.000
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate162.373
        Partea a VII-a - Acţiuni economice9.096.505
    Cheltuieli curente1.716.505
      Cheltuieli de personal829.200
      Cheltuieli materiale şi servicii588.305
      Subvenţii şi transferuri299.000
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat299.000
    Cheltuieli de capital7.380.000
  Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi119.805
    Cheltuieli curente119.805
      Cheltuieli materiale şi servicii119.805
  Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător8.976.700
    Cheltuieli curente1.596.700
      Cheltuieli de personal829.200
      Cheltuieli materiale şi servicii468.500
      Subvenţii şi transferuri299.000
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat299.000
    Cheltuieli de capital7.380.000
  din total cheltuieli:  
    Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor28.500
    Silvicultură680.000
    Activitatea de gospodărire a apelor5.650.000
    Supravegherea şi protecţia mediului2.069.200
    Meteorologie şi hidrologie299.000
    Rezervaţii naturale200.000
    Alte unităţi şi acţiuni în domeniul protecţiei mediului50.000
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total9.258.878
    Cheltuieli curente1.876.878
      Cheltuieli de personal968.781
      Cheltuieli materiale şi servicii609.097
      Subvenţii şi transferuri299.000
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat299.000
    Cheltuieli de capital7.382.000
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive162.373
    Cheltuieli curente160.373
      Cheltuieli de personal139.581
        Cheltuieli cu salariile94.905
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat20.879
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.797
        Deplasări, detaşări, transferări20.000
      Cheltuieli materiale şi servicii20.792
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.500
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.500
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament500
        Reparaţii curente1.200
        Cărţi şi publicaţii500
        Alte cheltuieli8.592
    Cheltuieli de capital2.000
        Investiţii ale instituţiilor publice2.000
  Prospecţiuni şi lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi119.805
    Cheltuieli curente119.805
      Cheltuieli materiale şi servicii119.805
        Alte cheltuieli119.805
  Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător8.976.700
    Cheltuieli curente1.596.700
      Cheltuieli de personal829.200
        Cheltuieli cu salariile650.000
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat143.000
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj26.000
        Deplasări, detaşări, transferări10.200
      Cheltuieli materiale şi servicii468.500
        Medicamente şi materiale sanitare2.000
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie100.000
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional200.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament10.000
        Reparaţii curente35.500
        Reparaţii capitale30.000
        Cărţi şi publicaţii1.000
        Alte cheltuieli90.000
      Subvenţii şi transferuri299.000
        Subvenţii pentru regii autonome şi societăţi comerciale de stat299.000
    Cheltuieli de capital7.380.000
        Investiţii ale instituţiilor publice1.050.000
        Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat6.330.000
Anexa 5/21MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALEBUGETUL PE ANUL 1992
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total152.419.861
    Cheltuieli curente111.630.421
      Cheltuieli de personal45.806.771
      Cheltuieli materiale şi servicii60.555.950
      Subvenţii şi transferuri5.267.700
        Subvenţii pentru instituţiile publice206.000
        Transferuri5.061.700
    Cheltuieli de capital40.789.440
        Partea I - Cheltuieli social-culturale9.544.971
    Cheltuieli curente9.327.971
      Cheltuieli de personal2.222.371
      Cheltuieli materiale şi servicii1.837.900
      Subvenţii şi transferuri5.267.700
        Subvenţii pentru instituţiile publice206.000
        Transferuri5.061.700
    Cheltuieli de capital217.000
  Învăţămînt964.871
    Cheltuieli curente962.571
      Cheltuieli de personal349.471
      Cheltuieli materiale şi servicii613.100
    Cheltuieli de capital2.300
  din total cheltuieli:  
    Învăţămînt preşcolar93.600
    Învăţămînt liceal871.271
  Sănătate3.297.700
    Cheltuieli curente3.097.700
      Cheltuieli de personal1.872.900
      Cheltuieli materiale şi servicii1.224.800
    Cheltuieli de capital200.000
  din total cheltuieli:  
    Spitale3.293.100
    Creşe4.600
  Cultură şi artă71.800
    Cheltuieli curente67.100
      Subvenţii şi transferuri67.100
        Subvenţii pentru instituţiile publice67.100
    Cheltuieli de capital4.700
  din total cheltuieli:  
    Muzee37.800
    Teatre şi instituţii muzicale34.000
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane5.061.700
    Cheltuieli curente5.061.700
      Subvenţii şi transferuri5.061.700
        Transferuri5.061.700
  din total cheltuieli:  
    Pensii militari5.053.700
    Alte pensii şi ajutoare8.000
  Alte cheltuieli social-culturale148.900
    Cheltuieli curente138.900
      Subvenţii şi transferuri138.900
        Subvenţii pentru instituţiile publice138.900
    Cheltuieli de capital10.000
  din total cheltuieli:  
    Activitatea sportivă şi tineret148.900
        Partea a III-a - Gospodărie comunală şi locuinţe1.200.000
  Cheltuieli pentru gospodărie comunală şi locuinţe1.200.000
    Cheltuieli de capital1.200.000
  din total cheltuieli:  
    Locuinţe1.200.000
        Partea a-IV-a - Apărarea naţională136.968.000
  Apărare136.968.000
    Cheltuieli curente98.068.000
      Cheltuieli de personal42.000.000
      Cheltuieli materiale şi servicii56.068.000
    Cheltuieli de capital38.900.000
  Partea a VII-a - Acţiuni economice1.861.890
    Cheltuieli curente1.599.650
      Cheltuieli materiale şi servicii1.599.650
    Cheltuieli de capital262.240
  Cercetare ştiinţifică1.590.000
    Cheltuieli curente1.590.000
      Cheltuieli materiale şi servicii1.590.000
      Obiective, teme de cercetare şi cercetări complexe1.590.000
  Alte acţiuni economice271.890
    Cheltuieli curente9.650
      Cheltuieli materiale şi servicii9.650
    Cheltuieli de capital262.240
  din total cheltuieli:  
    Rezerva de stat şi de mobilizare271.890
        Partea a VIII-a - Alte acţiuni2.845.000
  Alte acţiuni2.845.000
    Cheltuieli curente2.634.800
      Cheltuieli de personal1.584.400
      Cheltuieli materiale şi servicii1.050.400
    Cheltuieli de capital210.200
  din total cheltuieli:  
    Alte cheltuieli2.845.000
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total152.419.861
    Cheltuieli curente111.630.421
      Cheltuieli de personal45.806.771
      Cheltuieli materiale şi servicii60.555.950
      Subvenţii şi transferuri5.267.700
        Subvenţii pentru instituţiile publice206.000
        Transferuri5.061.700
    Cheltuieli de capital40.789.440
  Învăţămînt964.871
    Cheltuieli curente962.571
      Cheltuieli de personal349.471
      Cheltuieli materiale şi servicii613.100
    Cheltuieli de capital2.300
  Sănătate3.297.700
    Cheltuieli curente3.097.700
      Cheltuieli de personal1.872.900
      Cheltuieli materiale şi servicii1.224.800
    Cheltuieli de capital200.000
  Cultură şi artă71.800
    Cheltuieli curente67.100
      Subvenţii şi transferuri67.100
        Subvenţii pentru instituţiile publice67.100
    Cheltuieli de capital4.700
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane5.061.700
    Cheltuieli curente5.061.700
      Subvenţii şi transferuri5.061.700
        Transferuri5.061.700
  Alte cheltuieli social-culturale148.900
    Cheltuieli curente138.900
      Subvenţii şi transferuri138.900
        Subvenţii pentru instituţiile publice138.900
    Cheltuieli de capital10.000
  Cheltuieli pentru gospodărie comunală şi locuinţe1.200.000
    Cheltuieli de capital1.200.000
  Apărare136.968.000
    Cheltuieli curente98.068.000
      Cheltuieli de personal42.000.000
      Cheltuieli materiale şi servicii56.068.000
    Cheltuieli de capital38.900.000
  Cercetare ştiinţifică1.590.000
    Cheltuieli curente1.590.000
      Cheltuieli materiale şi servicii1.590.000
  Alte acţiuni economice271.890
    Cheltuieli curente9.650
      Cheltuieli materiale şi servicii9.650
    Cheltuieli de capital262.240
  Alte acţiuni2.845.000
    Cheltuieli curente2.634.800
      Cheltuieli de personal1.584.400
      Cheltuieli materiale şi servicii1.050.400
    Cheltuieli de capital210.200
VENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICEfinanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
      - mii lei -
  Instituţia publicăProgram 1992
  VenituriSubvenţiiCheltuieli
    Cap. 53.1 "Cultură şi artă"58.20067.100125.300
  -Ansamblul "Doina" al Armatei şi muzeele militare Cap. 57.1 "Alte cheltuieli social-culturale"58.20067.100125.300
  101.100138.900240.000
  -Clubul Sportiv al Armatei "Steaua"101.100138.900240.000
Anexa 5/22MINISTERUL DE INTERNEBUGETUL PE ANUL 1992
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total37.257.155
    Cheltuieli curente35.220.700
      Cheltuieli de personal21.910.200
      Cheltuieli materiale şi servicii9.069.300
      Subvenţii şi transferuri4.241.200
        Subvenţii pentru instituţiile publice161.200
        Transferuri4.080.000
    Cheltuieli de capital2.036.455
        Partea I - Cheltuieli social-culturale4.700.700
    Cheltuieli curente4.670.700
      Cheltuieli de personal260.200
      Cheltuieli materiale şi servicii169.300
      Subvenţii şi transferuri4.241.200
        Subvenţii pentru instituţiile publice161.200
        Transferuri4.080.000
    Cheltuieli de capital30.000
  Sănătate459.500
    Cheltuieli curente429.500
      Cheltuieli de personal260.200
      Cheltuieli materiale şi servicii169.300
    Cheltuieli de capital30.000
  din total cheltuieli:  
    Spitale119.500
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare340.000
  Cultură şi artă11.700
    Cheltuieli curente11 700
      Subvenţii şi transferuri11.700
        Subvenţii pentru instituţiile publice11 700
      din total cheltuieli:  
    Teatre şi instituţii muzicale11.700
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane4.080.000
    Cheltuieli curente4.080.000
      Subvenţii şi transferuri4.080.000
        Transferuri4.080.000
  din total cheltuieli:  
    Pensii militari4.077.000
    Alte pensii şi ajutoare3.000
  Alte cheltuieli social-culturale149.500
    Cheltuieli curente149.500
      Subvenţii şi transferuri149.500
        Subvenţii pentru instituţiile publice149.500
  din total cheltuieli:  
    Activitatea sportivă şi tineret149.500
        Partea a V-a - Ordinea publică32.550.000
  Ordinea publică32.550.000
    Cheltuieli curente30.550.000
      Cheltuieli de personal21.650.000
      Cheltuieli materiale şi servicii8.900.000
    Cheltuieli de capital2.000 000
  din total cheltuieli:  
    Cheltuieli privind ordinea publică32.550.000
        Partea a VII-a - Acţiuni economice6.455
    Cheltuieli de capital6.455
  Alte acţiuni economice6.455
    Cheltuieli de capital6.455
  din total cheltuieli:  
    Rezerva de stat şi de mobilizare6.455
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
  Cheltuieli - Total37.257.155
    Cheltuieli curente35.220.700
      Cheltuieli de personal21.910.200
      Cheltuieli materiale şi servicii9.069.300
      Subvenţii şi transferuri4.241.200
        Subvenţii pentru instituţiile publice161.200
        Transferuri4.080.000
    Cheltuieli de capital2.036.455
  Sănătate459.500
    Cheltuieli curente429.500
      Cheltuieli de personal260.200
      Cheltuieli materiale şi servicii169.300
    Cheltuieli de capital30.000
  Cultură şi artă11.700
    Cheltuieli curente11.700
      Subvenţii şi transferuri11.700
        Subvenţii pentru instituţiile publice11.700
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane4.080.000
    Cheltuieli curente4.080.000
      Subvenţii şi transferuri4.080.000
        Transferuri4.080.000
  Alte cheltuieli social-culturale149.500
    Cheltuieli curente149.500
      Subvenţii şi transferuri149.500
        Subvenţii pentru instituţiile publice149.500
  Ordinea publică32.550.090
    Cheltuieli curente30.550.000
      Cheltuieli de personal21.650.000
      Cheltuieli materiale şi servicii8.900.000
    Cheltuieli de capital2.000.000
  Alte acţiuni economice6.455
    Cheltuieli de capital6.455
VENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE finanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
           
        - mii lei -
  Instituţia publicăProgram 1992
  VenituriSubvenţiiCheltuieli
    Cap. 53.1 "Cultură şi artă"86.79011.70098.490
  -Ansamblul Artistic "Ciocîrlia"86.79011.70098.490
    Cap. 57.1 "Alte cheltuieli social-culturale"25.500149.500175.000
  -Clubul sportiv Dinamo25.500149.500175.000
Anexa 5/23SERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢIIBUGETUL PE ANUL 1992
           
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total7.527.000
    Cheltuieli curente6.475.600
      Cheltuieli de personal3.848.400
      Cheltuieli materiale şi servicii2.309.200
      Subvenţii şi transferuri318.000
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif23.000
        Transferuri295.000
    Cheltuieli de capital1.051.400
        Partea I - Cheltuieli social-culturale643.600
    Cheltuieli curente575.200
      Cheltuieli de personal91.200
      Cheltuieli materiale şi servicii189.000
      Subvenţii şi transferuri295.000
        Transferuri295.000
    Cheltuieli de capital68.400
  Sănătate348.600
    Cheltuieli curente280.200
      Cheltuieli de personal91.200
      Cheltuieli materiale şi servicii189.000
    Cheltuieli de capital68.400
  din total cheltuieli:  
    Alte instituţii şi acţiuni sanitare348.600
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane295.000
    Cheltuieli curente295.000
      Subvenţii şi transferuri295.000
        Transferuri295.000
  din total cheltuieli:  
    Pensii militari294.500
    Alte pensii şi ajutoare500
        Partea a VIII-a - Alte acţiuni6.883.400
  Alte acţiuni6.883.400
    Cheltuieli curente5.900.400
      Cheltuieli de personal3.757.200
      Cheltuieli materiale şi servicii2.120.200
      Subvenţii şi transferuri23.000
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif23.000
    Cheltuieli de capital983.000
  din total cheltuieli:  
    Alte cheltuieli6.883.400
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total7.527.000
    Cheltuieli curente6.475.600
      Cheltuieli de personal3.848.400
      Cheltuieli materiale şi servicii2.309.200
      Subvenţii şi transferuri318.000
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif23.000
        Transferuri295.000
    Cheltuieli de capital1.051.400
  Sănătate348.600
    Cheltuieli curente280.200
      Cheltuieli de personal91.200
      Cheltuieli materiale şi servicii189.000
    Cheltuieli de capital68.400
  Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane295.000
    Cheltuieli curente295.000
      Subvenţii şi transferuri295.000
        Transferuri295.000
  Alte acţiuni6.883.400
    Cheltuieli curente5.900.400
      Cheltuieli de personal3.757.200
      Cheltuieli materiale şi servicii2.120.200
      Subvenţii şi transferuri23.000
        Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif23.000
    Cheltuieli de capital983.000
Anexa 5/24MINISTERUL AFACERILOR EXTERNEBUGETUL PE ANUL 1992
    - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total5.324.197
    Cheltuieli curente5.272.197
      Cheltuieli de personal3.021.300
      Cheltuieli materiale şi servicii2.117.187
      Subvenţii şi transferuri133.710
        Subvenţii pentru instituţiile publice115.260
        Transferuri18.450
    Cheltuieli de capital52.000
        Partea I - Cheltuieli social-culturale119.472
    Cheltuieli curente119.472
      Cheltuieli de personal3.762
      Cheltuieli materiale şi servicii450
      Subvenţii şi transferuri115.260
        Subvenţii pentru instituţiile publice115.260
  Învăţămînt4.212
    Cheltuieli curente4.212
      Cheltuieli de personal3.762
      Cheltuieli materiale şi servicii450
  din total cheltuieli:  
    Alte instituţii şi acţiuni de învăţămînt4.212
  Cultură şi artă115.260
    Cheltuieli curente115.269
      Subvenţii şi transferuri115.260
        Subvenţii pentru instituţiile publice115.260
    Alte instituţii şi acţiuni de cultură şi artă115.260
        Partea a VI-a - Autorităţile publice5.204.273
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive5.204.273*)
    Cheltuieli curente5.152.273
      Cheltuieli de personal3.017.538
      Cheltuieli materiale şi servicii2.116.285
      Subvenţii şi transferuri18.450
        Transferuri18.450
    Cheltuieli de capital52.000
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate5.204.273
        Partea a VIII-a - Alte acţiuni452
  Alte acţiuni452
    Cheltuieli curente452
      Cheltuieli materiale şi servicii452
  din total cheltuieli:  
    Alte cheltuieli452
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
  Cheltuieli - Total5.324.197
    Cheltuieli curente5.272.197
      Cheltuieli de personal3.021.300
      Cheltuieli materiale şi servicii2.117.187
      Subvenţii şi transferuri133.710
        Subvenţii pentru instituţiile publice115.260
        Transferuri18.450
    Cheltuieli de capital52.000
  Învăţămînt4.212
    Cheltuieli curente4.212
      Cheltuieli de personal3.762
        Cheltuieli cu salariile2.986
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat657
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj119
      Cheltuieli materiale şi servicii450
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie450
  Cultură şi artă115.260
    Cheltuieli curente115.260
      Subvenţii şi transferuri115.260
        Subvenţii pentru instituţiile publice115.260
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive5.204.273
    Cheltuieli curente5.152.273
      Cheltuieli de personal3.017.538
        Cheltuieli cu salariile1.839.316
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat404.649
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj73.573
        Deplasări, detaşări, transferări700.000
      Cheltuieli materiale şi servicii2.116.285
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.600.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament38.000
        Reparaţii curente210.000
        Cărţi şi publicaţii13.000
        Alte cheltuieli255.285
      Subvenţii şi transferuri18.450
        Transferuri18.450
        Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale18.450
    Cheltuieli de capital52.000
        Investiţii ale instituţiilor publice52.000
  Alte acţiuni452
    Cheltuieli curente452
      Cheltuieli materiale şi servicii452
        Alte cheltuieli452
VENITURILE, SUBVENŢIILE ŞI CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICEfinanţate din veniturile extrabugetare şi subvenţii de la buget
           
        - mii lei -
  Instituţia publicăProgram 1992
  VenituriSubvenţiiCheltuieli
    Cap. 53.1 "Cultură şi artă"400115.260115.660
  -Fundaţia Culturală Română400115.260115.660
Notă *) Cheltuielile de întreţinere şi funcţionare pe anul 1992 ale misiunilor diplomatice, înfiinţate în anul 1991 prin Decretul nr. 57/1991, vor fi acoperite din sumele realizate peste prevederile bugetare pe anul 1992 la taxele consulare stabilite Ministerului Afacerilor Externe în suma de 720,0 milioane lei, respectiv 4,0 milioane dolari S.U.A.
Anexa 5/25MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORBUGETUL PE ANUL 1992
  - mii lei -
    Program 1992
  Cheltuieli - Total8.936.786
    Cheltuieli curente7.904.786
      Cheltuieli de personal6.666.581
      Cheltuieli materiale şi servicii1.233.205
      Subvenţii şi transferuri5.000
        Transferuri5.000
    Cheltuieli de capital1.032.000
        Partea I - Cheltuieli social-culturale140.000
  Învăţămînt140.000
    Cheltuieli curente140.000
      Cheltuieli de personal27.200
      Cheltuieli materiale şi servicii112.800
  din total cheltuieli:  
    Alte instituţii şi acţiuni de învăţămînt140.000
        Partea a VI-a - Autorităţile publice7.697.835
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive7.697.835
    Cheltuieli curente6.825.835
      Cheltuieli de personal5.815.125
      Cheltuieli materiale şi servicii1.010.710
    Cheltuieli de capital872.000
  din total cheltuieli:  
    Organele administraţiei publice centrale de specialitate7.697.835
        Partea a VII-a - Acţiuni economice896.290
  Alte acţiuni economice896.290
    Cheltuieli curente836.290
      Cheltuieli de personal751.427
      Cheltuieli materiale şi servicii84.863
    Cheltuieli de capital60.000
  din total cheltuieli:  
    Unităţi vamale896.290
        Partea a VIII-a - Alte acţiuni202.661
  Alte acţiuni202.661
    Cheltuieli curente102.661
      Cheltuieli de personal72.829
      Cheltuieli materiale şi servicii24.832
      Subvenţii şi transferuri5.000
        Transferuri5.000
    Cheltuieli de capital100.000
  din total cheltuieli:  
    Centre şi oficii de calcul197.661
    Despăgubiri civile, potrivit dispoziţiilor legale5.000
           
  DETALIEREA PE ARTICOLE DE CHELTUIELI
           
  Cheltuieli - Total8.936.786
    Cheltuieli curente7.904.786
      Cheltuieli de personal6.666.581
      Cheltuieli materiale şi servicii1.233.205
      Subvenţii şi transferuri5.000
        Transferuri5.000
    Cheltuieli de capital1.032.000
  Învăţămînt140.000
    Cheltuieli curente140.000
      Cheltuieli de personal27.200
        Cheltuieli cu salariile20.400
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.480
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj820
        Deplasări, detaşări, transferări1.500
      Cheltuieli materiale şi servicii112.800
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie45.800
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional25.000
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament30.000
        Cărţi şi publicaţii2.000
        Alte cheltuieli10.000
  Cheltuieli pentru organele autorităţii executive7.697.835
    Cheltuieli curente6.825.835
      Cheltuieli de personal5.815.125
        Cheltuieli cu salariile4.535.813
        Contribuţii pentru asigurări sociale de stat997.879
        Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj181.433
        Deplasări, detaşări, transferări100.000
      Cheltuieli materiale şi servicii1.010.710
        Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie407.200
        Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional164.500
        Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament78.300
        Reparaţii curente172.300