Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 212 din 27 iunie 2013 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 9 iulie 2013 -
LEGE nr. 212 din 27 iunie 2013privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 9 iulie 2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se ratifică Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare*), în valoare de 70 milioane euro, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013, denumit în continuare acord.----- Notă *) Traducere. Articolul 2 (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este desemnată agenţie de implementare a proiectului şi în această calitate i se deleagă întreaga autoritate şi responsabilitate în realizarea acestuia. (2) Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile părţilor în aplicarea prevederilor acordului. Articolul 3Sumele trase din împrumut şi virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României se utilizează pe măsura necesităţilor de finanţare a deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare. Articolul 4Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislaţiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanţărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice guvernamentale. Articolul 5 (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor Publice, să convină cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare amendamente la conţinutul acordului de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligaţiile financiare asumate de România faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. (2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 27 iunie 2013.Nr. 212.Împrumut nr. 8261-ROACORDde împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale)între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareDatat 8 mai 2013Acord din data de 8 mai 2013 între România (Împrumutat) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca). Prin prezentul acord Împrumutatul şi Banca convin următoarele: Articolul ICondiţii generale. Definiţii1.01. Condiţiile generale (aşa cum sunt definite în documentul ataşat la prezentul acord) constituie parte integrantă a acestui acord.1.02. Cu excepţia cazului în care contextul necesită alt înţeles, termenii scrişi cu majusculă în prezentul acord au înţelesurile atribuite lor în Condiţiile generale sau în documentul ataşat la prezentul acord. Articolul IIÎmprumutul2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, suma de şaptezeci de milioane euro (70.000.000 EURO) (împrumutul), pentru a sprijini finanţarea proiectului descris în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul acord (Proiectul).2.02. Împrumutatul poate trage sumele împrumutului în conformitate cu secţiunea a IV-a din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul acord.2.03. Comisionul iniţial plătibil de către Împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului. Împrumutatul va plăti comisionul iniţial nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în efectivitate.2.04. Dobânda plătibilă de către Împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referinţă pentru valuta împrumutului plus o marjă fixă, cu condiţia ca, la conversia în totalitate sau a oricărei porţiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către Împrumutat pe durata perioadei de conversie a respectivei sume să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante ale articolului IV din Condiţiile generale. Fără a aduce atingere celor de mai sus, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadenţă şi această neplată continuă pentru o perioadă de 30 de zile, atunci dobânda plătibilă de către Împrumutat va fi calculată respectiv conform prevederilor secţiunii 3.02(e) din Condiţiile generale.2.05. Datele de plată sunt 1 aprilie şi 1 octombrie ale fiecărui an.2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu graficul de rambursare stabilit în anexa nr. 3 la prezentul acord.2.07. (a) Împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a valutei împrumutului a întregii sume sau oricărei părţi din suma împrumutului, trasă sau netrasă într-o valută aprobată; (îi) o schimbare a ratei de bază a dobânzii aplicabile (A) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului trase şi neutilizate - de la o rată variabilă la o rată fixă ori viceversa; sau (B) întregii sume sau oricărei părţi a sumei împrumutului, trase şi neutilizate - de la o rată variabilă bazată pe o rată de referinţă şi marja variabilă la o rată variabilă, bazată pe o rată de referinţă fixă şi marja variabilă, sau viceversa; sau (C) suma împrumutului trasă şi neutilizată de la o rată variabilă bazată pe o marjă variabilă la o rată variabilă bazată pe o marjă fixă; şi (iii) stabilirea unor limite asupra ratei variabile ori ratei de referinţă aplicabile întregii sume a împrumutului sau oricărei părţi a acestuia trase şi neutilizate, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje de variaţie a ratei dobânzii asupra ratei variabile sau ratei de referinţă.(b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului (a) al acestei secţiuni care este acceptată de Bancă va fi considerată o "conversie", aşa cum este definită în Condiţiile generale, şi se va efectua în conformitate cu prevederile articolului IV din Condiţiile generale şi ale Ghidului de conversie. Articolul IIIProiectul3.01. Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele proiectului. În acest scop, Împrumutatul va determina implementarea prezentului proiect de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), în conformitate cu prevederile articolului V din Condiţiile generale.3.02. Fără a se limita la prevederile secţiunii 3.01 din prezentul acord şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca nu convin altfel, Împrumutatul va determina ANAF să se asigure că proiectul este implementat în conformitate cu prevederile din anexa nr. 2 la prezentul acord. Articolul IVClauze asigurătorii pentru Bancă4.01. Evenimentele suplimentare de suspendare constau în următoarele:(a) Legislaţia ANAF a fost modificată, suspendată, abrogată, anulată sau s-a renunţat la ea astfel încât a dus la afectarea materială a abilităţii ANAF de a-şi îndeplini oricare dintre obligaţiile sale conform proiectului.(b) A apărut o situaţie care face improbabilă realizarea Planului de implementare a proiectului sau a unei părţi importante din acesta.4.02. Evenimentele suplimentare de plată anticipată constau în următoarele: (a) oricare eveniment specificat în paragraful (a) al secţiunii 4.01 a prezentului acord se produce şi continuă pentru o perioadă de 120 de zile după ce notificarea producerii unui astfel de eveniment a fost transmisă de către Bancă Împrumutatului; şi (b) oricare eveniment specificat în paragraful (b) al Secţiunii 4.01 se produce şi continuă pentru o perioadă de 60 de zile după ce notificarea producerii unui astfel de eveniment a fost transmisă de către Bancă Împrumutatului. Articolul VTerminarea5.01. Data-limită pentru intrarea în efectivitate este data care survine după o sută cincizeci de zile (150) de la data semnării prezentului acord. Articolul VIReprezentant. Adrese6.01. Cu excepţia prevederilor secţiunii 2.02 din prezentul acord, reprezentantul Împrumutatului este Ministrul Finanţelor Publice al Împrumutatului.6.02. Adresa Împrumutatului este:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17BucureştiRomâniaFax: +(402) 131 216306.03. Adresa Băncii este:Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare1818 H Street, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiAdresă cablu: Telex: Fax:INTBAFRAD 248423(MCI) sau 1-202-477-6391Washington, D.C. 64145(MCI)Convenit la Bucureşti la data şi anul înscrise primele în cele de mai sus.ROMÂNIA,prinDaniel Chiţoiu,viceprim-ministru, ministrul finanţelor publiceLiviu Voinea,ministru delegat pentru bugetReprezentanţi autorizaţiBANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE,prinMamta Murthi,director de ţară, Europa Centrală şi Ţările BalticeReprezentant autorizat Anexa 1 DESCRIEREA PROIECTULUIObiectivele Proiectului sunt: (a) creşterea eficacităţii şi eficienţei în colectarea taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale; (b) creşterea conformării fiscale; şi (c) reducerea poverii asupra contribuabililor pentru asigurarea conformării.Proiectul constă din următoarele părţi: Partea A Dezvoltarea instituţională1. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă, precum şi instruire pentru a sprijini dezvoltarea organizaţională a ANAF prin îmbunătăţirea sistemelor sale de management şi a proceselor analitice2. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă, precum şi instruire pentru a sprijini şi a consolida controlul intern, auditul public intern şi funcţia de integritate ale ANAF în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie deja în curs de implementare în cadrul ANAF3. Asigurarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru a sprijini şi a consolida resursele umane şi sistemele de pregătire şi strategiile în ceea ce priveşte, printre altele, procedurile de recrutare, selecţie şi angajare, sistemele de stimulare a performanţei, planificarea strategică a forţei de muncă, dezvoltarea managementului, proiectele de curriculum, nevoile pe termen scurt şi lung, precum şi asigurarea infrastructurii de instruire pentru a satisface necesităţile operaţionale şi tehnice ale ANAF4. Asigurarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru a asista ANAF: (a) să revizuiască legislaţia existentă şi celelalte reglementări pentru a promova conformarea cu legislaţia privind impozitele şi contribuţiile sociale, recunoscând, în acelaşi timp, drepturile şi obligaţiile contribuabililor, şi a propune MFP şi altor organisme guvernamentale îmbunătăţiri în cadrul legal şi instituţional; (b) să promoveze aplicarea uniformă a legislaţiei fiscale; şi (c) să instituie un proces îmbunătăţit de soluţionare a contestaţiilor administrative pentru ANAF.5. Asigurarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru a sprijini şi a consolida reproiectarea proceselor de activitate ale ANAF, în concordanţă cu efortul de reproiectare a tuturor proceselor, beneficiind de toate avantajele soluţiilor de piaţă pentru managementul veniturilor, de asigurarea calităţii şi de utilizarea tabloului de bord proiectat de către MFP Partea B Creşterea eficacităţii şi eficienţei operaţionale1. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă, precum şi instruire, pentru a îmbunătăţi funcţiile operaţionale ale ANAF cu privire la inspecţia fiscală, controlul documentar, antifraudă, informaţii fiscale, executare silită, înregistrarea, declararea şi procesarea plăţilor, procesarea în volum mare a veniturilor în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale, în special acelea urmate în statele membre ale Uniunii Europene şi reproiectarea proceselor de activitate2. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă pentru a susţine modernizarea şi consolidarea proceselor de activitate şi a fluxurilor de lucru prin: (a) dezvoltarea, instalarea şi implementarea de sisteme adecvate de management al veniturilor; (b) efectuarea unei evaluări a activelor IT ale ANAF existente şi planificate, a aplicaţiilor, a infrastructurii şi facilităţilor fizice pentru comunicaţii şi reţele, dezvoltarea unei arhitecturi şi strategii eficiente şi cuprinzătoare pe termen lung pentru sistemele de informaţii şi tehnologia comunicaţiilor pentru ANAF, precum şi dezvoltarea cerinţelor privind hardware şi software adecvate; (c) dezvoltarea, îmbunătăţirea şi implementarea unui sistem centralizat de management al veniturilor, a unei baze de date şi a unei capacităţi de back-up, securitate şi recuperare în caz de dezastru; (d) asigurarea de software de management; şi (e) asigurarea de instruire de tipul instruirea instructorilor privind noile aplicaţii software.3. Asigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă, precum şi instruire pentru a dezvolta şi implementa infrastructura de tehnologia informaţiei Partea C Servicii pentru contribuabili şi comunicare corporativăAsigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, servicii, altele decât cele de consultanţă, precum şi instruire pentru: (a) modernizarea serviciilor pentru contribuabili; (b) implementarea unor mecanisme pentru transparenţă şi responsabilitate, cum ar fi panelul tehnic consultativ şi sondaje comunitare, pentru a asigura intrarea de informaţii corecte din partea comunităţii; (c) modernizarea canalelor de livrare a serviciilor pentru a furniza servicii avansate contribuabililor; (d) promovarea înţelegerii de către comunitate a legislaţiei fiscale, a procedurilor, a drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor; (e) promovarea eficienţei contribuabililor prin asigurarea şi simplificarea serviciilor electronice; şi (f) întărirea comunicării externe şi interne. Partea D Coordonarea şi managementul ProiectuluiAsigurarea de bunuri, servicii de consultanţă, inclusiv audit extern, instruire şi costuri operaţionale pentru UMP pentru a desfăşura activităţile de management ale Proiectului. Anexa 2 REALIZAREA PROIECTULUI Secţiunea I Aranjamentele de implementareA. Aranjamentele Instituţionale1. Împrumutatul va determina ANAF să stabilească în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în efectivitate şi ulterior să menţină, pe perioada implementării Proiectului, un consiliu de coordonare (CC), prezidat de ministrul finanţelor publice al Împrumutatului şi incluzând reprezentanţi de nivel înalt ai ANAF şi ai caselor sociale, cu termeni de referinţă, structură/componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care, printre alte funcţii, va fi responsabil pentru furnizarea de îndrumare strategică generală pentru Proiect.2. Împrumutatul va determina ANAF să fie responsabilă pentru: (a) managementul general, coordonarea şi facilitarea implementării Proiectului; (b) prezentarea rapoartelor de progres pentru Proiect întocmite de către UMP; (c) urmărirea orientărilor şi recomandărilor CC; şi (d) asigurarea coordonării dintre diferitele părţi implicate în Proiect.3. Împrumutatul va determina ANAF să stabilească în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în efectivitate şi să menţină ulterior pe perioada implementării Proiectului un panel tehnic consultativ (PTC), cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care se va reuni cel puţin de două ori pe an şi va fi responsabil pentru furnizarea de sugestii către ANAF privitor la schimbările instituţionale susţinute prin Proiect şi va facilita responsabilitatea externă.4. În momentul demarării activităţilor Proiectului, Împrumutatul va determina ANAF să stabilească şi ulterior să menţină, pe durata implementării Proiectului, un comitet de implementare a Proiectului (CIP), cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, ce va fi responsabil pentru: (a) asigurarea monitorizării implementării Planului de implementare a Proiectului şi a impactului schimbărilor instituţionale realizate în cadrul Proiectului; şi (b) validarea rapoartelor de progres pregătite de către echipa administrativă a UMP.5. Împrumutatul va determina ANAF să menţină, pe perioada implementării Proiectului, UMP cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care va fi responsabilă, între altele, pentru: (a) managementul financiar zilnic al Proiectului, inclusiv auditul; (b) monitorizarea şi evaluarea activităţilor Proiectului; (c) efectuarea achiziţiilor Proiectului şi pregătirea actualizărilor Planului de achiziţii; (d) supravegherea tuturor activităţilor de instruire efectuate în cadrul Proiectului; (e) coordonarea generală şi facilitarea implementării Proiectului; (f) pregătirea propunerii de buget anual al Proiectului; (g) pregătirea rapoartelor de progres pentru Proiect; şi (h) urmărirea orientărilor şi recomandărilor CC. Ca parte a UMP, Împrumutatul va determina ANAF să înfiinţeze o echipă administrativă a Proiectului şi o echipă pentru managementul schimbării, fiecare cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă.6. Împrumutatul va determina ANAF să înfiinţeze, nu mai târziu de începerea respectivelor activităţi ale Proiectului, şi ulterior să menţină, pe perioada implementării acestor activităţi ale Proiectului, o echipă de implementare pentru fiecare dintre componentele Proiectului (cu excepţia părţii D a Proiectului), în cadrul ANAF, fiecare cu termeni de referinţă, componenţă şi resurse satisfăcătoare pentru Bancă, care să fie responsabile pentru a asista ANAF în implementarea zilnică a activităţilor Proiectului în următoarele domenii: (a) dezvoltarea organizaţională, managementul resurselor umane şi al instruirii, sistemul de informaţii de management (SIM) şi management strategic, audit şi executare silită, audit public intern şi control intern, servicii pentru contribuabili şi comunicare, reproiectarea proceselor de activitate, sistemul de management al veniturilor, tehnologia informaţiei şi infrastructură şi procese şi contestaţii.B. AnticorupţieÎmprumutatul va determina ANAF să asigure faptul că Proiectul este realizat în conformitate cu prevederile Ghidului anticorupţie.C. Manualul operaţional al Proiectului1. Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, Împrumutatul va determina ca Proiectul să fie realizat de către ANAF în conformitate cu Manualul operaţional al Proiectului şi, dacă Banca nu convine altfel, să nu amendeze, să nu abroge, să nu renunţe la sau să nu permită amendarea, abrogarea ori renunţarea la cele mai sus menţionate sau a oricăror prevederi ale acestuia, fără a avea acordul prealabil şi în formă scrisă al Băncii.2. În eventualitatea unui conflict între prevederile Manualului operaţional şi cele ale prezentului acord, prevederile acordului vor prevala.D. Planul de implementare a Proiectului1. Cu excepţia situaţiei în care Banca nu va conveni altfel, Împrumutatul va determina ANAF să implementeze Proiectul în conformitate cu Planul de implementare a Proiectului şi, dacă Banca nu convine altfel, să nu amendeze, să nu abroge, să nu renunţe la sau să nu permită amendarea, abrogarea ori renunţarea la cele mai sus menţionate sau a oricăror prevederi ale acestuia, fără a avea acordul prealabil şi în formă scrisă al Băncii.2. În eventualitatea unui conflict între prevederile Planului de implementare a Proiectului şi cele ale prezentului acord, prevederile acordului vor prevala. Secţiunea a II-a Monitorizarea, raportarea şi evaluarea ProiectuluiA. Rapoartele Proiectului1. Împrumutatul va monitoriza şi evalua progresul Proiectului şi va determina ANAF să pregătească rapoarte ale Proiectului în conformitate cu prevederile secţiunii 5.08 din Condiţiile generale şi în baza unor indicatori acceptabili pentru Bancă după cum urmează: (a) un raport de Proiect semestrial care să acopere perioada primului semestru calendaristic al fiecărui an pe toată durata implementării Proiectului; (b) un raport de Proiect anual, care să acopere perioada anului calendaristic al fiecărui an pe toată durata de implementare a Proiectului (exceptând primul an al Proiectului care va acoperi perioada de la semnarea acestui acord până la 31 decembrie 2013) şi care va fi transmis Băncii în termen de cel mult 45 de zile de la sfârşitul perioadei acoperite de un astfel de raport.2. Împrumutatul:(a) la solicitarea Băncii va discuta cu Banca referitor la progresul Proiectului, îndeplinirea obligaţiilor sale în baza prezentului acord şi va informa prompt Banca despre orice condiţie care interferează cu sau ameninţă să interfereze cu progresul Proiectului, îndeplinirea obiectivelor Proiectului ori îndeplinirea obligaţiilor sale în baza prezentului acord;(b) la sau aproximativ la treizeci (30) de luni de la data intrării în efectivitate va efectua împreună cu Banca o analiză la mijlocul perioadei cu privire la progresul înregistrat în realizarea Proiectului (analiza de la mijlocul perioadei), care să acopere, printre alte aspecte, progresul înregistrat în îndeplinirea obiectivului Proiectului şi performanţa generală a Proiectului raportat la indicatorii de performanţă a Proiectului;(c) va determina ANAF să pregătească şi, cu cel puţin 4 săptămâni înainte de analiza de la mijlocul perioadei, să furnizeze Băncii un raport care să descrie stadiul implementării fiecărei componente a Proiectului şi un raport rezumativ privind implementarea generală a Proiectului; şi(d) în cel mult 4 săptămâni de la analiza de la mijlocul perioadei va determina ANAF să pregătească şi să prezinte Băncii un program de acţiune acceptabil pentru Bancă, pentru implementarea ulterioară a Proiectului, ţinând cont de constatările analizei de la mijlocul perioadei, şi, ulterior, va implementa acest program de acţiune.B. Managementul financiar, rapoartele financiare şi auditurile1. Împrumutatul va determina ANAF să menţină un sistem de management financiar în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09 din Condiţiile generale.2. Fără a se limita la prevederile din partea A a prezentei secţiuni, Împrumutatul va determina ANAF să pregătească şi să transmită Băncii în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru calendaristic rapoarte financiare intermediare neauditate pentru Proiect, care să acopere trimestrul respectiv, într-o formă şi cu un conţinut satisfăcătoare pentru Bancă.3. Împrumutatul va determina ANAF să îşi organizeze auditarea declaraţiilor financiare în conformitate cu prevederile secţiunii 5.09(b) din Condiţiile generale. Fiecare audit al declaraţiilor financiare va acoperi perioada unui an fiscal al Împrumutatului, începând cu anul fiscal în care a fost efectuată prima tragere în cadrul Proiectului. Declaraţiile financiare auditate pentru fiecare astfel de perioadă vor fi furnizate Băncii în termen de cel mult 6 luni de la sfârşitul perioadei respective. Secţiunea a III-a AchiziţiiA. Generalităţi1. Bunuri şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Toate bunurile şi toate serviciile, altele decât cele de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele prevăzute în sau la care se face referire în secţiunea I din Ghidul privind achiziţiile, precum şi cu prevederile prezentei secţiuni.2. Serviciile de consultanţă. Toate serviciile de consultanţă necesare pentru Proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile stabilite în sau la care se face referire în secţiunile I şi IV din Ghidul privind consultanţii şi cu prevederile prezentei secţiuni.3. Definiţii. Termenii cu majusculă folosiţi mai jos în prezenta secţiune pentru a descrie metode specifice de achiziţii sau metode de revizuire de către Bancă a anumitor contracte fac referire la metoda corespunzătoare descrisă în secţiunile II şi III din Ghidul privind achiziţiile sau secţiunile II, III, IV şi V din Ghidul privind consultanţii, după caz.B. Metode specifice de achiziţii pentru bunuri şi servicii altele decât cele de consultanţă1. Licitaţie competitivă internaţională. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel la paragraful 2 de mai jos, bunurile şi serviciile, altele decât cele de consultanţă, vor fi achiziţionate în baza unor contracte acordate în conformitate cu procedurile de licitaţie competitivă internaţională.2. Alte metode de achiziţii pentru bunuri şi servicii, altele decât cele de consultanţă. Următoarele metode, altele decât licitaţia competitivă internaţională, pot fi folosite pentru achiziţia de bunuri şi servicii, altele decât cele de consultanţă, pentru acele contracte specificate în planul de achiziţii: (a) licitaţia competitivă naţională, cu următoarele prevederi suplimentare: contracte de bunuri şi servicii, altele decât cele de consultanţă, pot fi achiziţionate în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale ale Împrumutatului în măsura în care sunt acceptabile pentru Bancă; (b) cumpărare; şi (c) atribuire directă.C. Metode specifice de achiziţie a serviciilor de consultanţă1. Selecţia în funcţie de calitate şi cost. Cu excepţia altor cazuri decât cele prevăzute la paragraful 2 de mai jos, serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate în baza unor contracte atribuite prin selecţie în funcţie de calitate şi cost.2. Alte metode de achiziţii pentru serviciile de consultanţă. Următoarele metode, altele decât selecţia în funcţie de calitate şi cost, pot fi folosite pentru achiziţia de servicii de consultanţă pentru acele contracte care sunt specificate în planul de achiziţii: (a) selecţie în funcţie de calitate; (b) selecţie pe baza unui buget fix; (c) selecţie în funcţie de costul cel mai redus; (d) selecţie în baza calificărilor consultanţilor; (e) selecţie din sursă unică a firmelor de consultanţă; (f) proceduri prevăzute la paragrafele 5.2 şi 5.3 din Ghidul privind consultanţii pentru selecţia consultanţilor individuali; şi (g) proceduri din sursă unică pentru selecţia unor consultanţi individuali.D. Revizuirea de către Bancă a deciziilor privind achiziţiilePlanul de achiziţii va prevedea acele contracte care vor face obiectul analizei prealabile a Băncii. Toate celelalte contracte vor face obiectul revizuirii ulterioare de către Bancă. Secţiunea a IV-a Tragerea sumelor împrumutuluiA. Generalităţi1. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în conformitate cu prevederile articolului II din Condiţiile generale, prezenta secţiune şi alte instrucţiuni suplimentare pe care Banca le poate specifică prin notificare către Împrumutat (inclusiv Ghidul Băncii Mondiale privind disponibilizarea pentru proiecte din mai 2006, cu revizuirile periodice ale Băncii şi aşa cum sunt aplicabile prezentului acord în baza instrucţiunilor respective), pentru a finanţa cheltuielile eligibile, aşa cum sunt prevăzute în tabelul de la paragraful 2 de mai jos.2. Următorul tabel specifică acele categorii de cheltuieli eligibile care pot fi finanţate din sumele împrumutului ("Categoria"), alocarea sumelor împrumutului fiecărei categorii şi procentajul de cheltuieli ce urmează să fie finanţat pentru cheltuielile eligibile din fiecare categorie.
*Font 8*
 
Categoria Suma alocată din împrumut (exprimată în euro) Procentajul din cheltuieli ce urmează să fie finanţat (inclusiv taxe)
(1) Bunuri, servicii, altele decât cele de consultanţă, servicii de consultanţă, instruire şi costuri operaţionale ale Proiectului 70.000.000 100%
SUMĂ TOTALĂ: 70.000.000
B. Condiţii de tragere. Perioada de tragere1. Fără a contraveni prevederilor din partea A a acestei secţiuni, nu se va efectua nicio tragere:(a) din contul împrumutului, până când Banca nu a primit plata totală a comisionului iniţial; şi(b) pentru plăţi efectuate anterior datei semnării prezentului acord, cu excepţia acelor trageri de până la o sumă cumulată care să nu depăşească echivalentul a un milion euro (1.000.000 euro) care pot fi făcute pentru plăţi efectuate înainte de această dată, dar la sau după 30 martie 2013 pentru cheltuieli eligibile.2. Data-limită de tragere este 31 martie 2019.
Anexa 3 GRAFICUL DE RAMBURSARE1. Tabelul următor prezintă datele de plată a sumelor împrumutului şi procentul din suma totală a împrumutului plătibil la fiecare dată de plată a principalului ("Rata de capital"). Dacă sumele împrumutului au fost trase în totalitate la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma împrumutului plătibilă de către Împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată de Bancă prin înmulţirea: (a) soldului împrumutului tras la momentul primei date de plată a sumei împrumutului; cu (b) rata de capital pentru fiecare dată de plată a sumei împrumutului, suma rambursabilă respectivă urmând să fie ajustată, dacă este cazul, pentru a se deduce orice sume la care se face referire la paragraful 4 din prezenta anexă, cărora li se aplică o conversie valutară.
Data de plată a sumei împrumutului Rata de capital (exprimată ca procentaj)
La fiecare 1 aprilie şi 1 octombrie, cu începere de la 1 octombrie 2018 până la 1 octombrie 2024 7,140%
La 1 aprilie 2025 7,180%
2. Dacă sumele împrumutului nu au fost trase în totalitate la prima dată de plată a sumei împrumutului, suma împrumutului rambursabilă de către Împrumutat la fiecare dată de plată a sumei împrumutului va fi determinată după cum urmează:(a) În măsura în care orice sume ale împrumutului au fost trase la prima dată de plată a sumei împrumutului, Împrumutatul va plăti soldul împrumutului tras la data respectivă în conformitate cu paragraful 1 din prezenta anexă.(b) Orice sumă trasă după prima dată de plată a sumei împrumutului va fi rambursată la fiecare dată de plată a sumei împrumutului ulterioară tragerii respective, în sume stabilite de către Bancă prin înmulţirea sumei fiecărei astfel de trageri cu o fracţie, al cărei numărător este rata de capital iniţială specificată în tabelul din paragraful 1 din prezenta anexă pentru acea dată de plată a sumei împrumutului ("Rata de capital iniţială") şi numitorul este suma tuturor ratelor de capital rămase pentru datele de plată a sumei împrumutului care cad la sau după această dată, aceste sume rambursabile urmând să fie ajustate, după caz, pentru a scădea orice sume la care se face referire în paragraful 4 din prezenta anexă, cărora li se aplică o conversie valutară.3. (a) Sumele împrumutului trase în termen de două luni calendaristice anterior oricărei date de plată a sumei împrumutului, doar în scopul de a calcula valorile sumei de plată la orice dată de plată a sumei împrumutului, vor fi tratate ca fiind trase şi scadente la cea de-a doua dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii şi vor fi rambursabile la fiecare dată de plată a sumei împrumutului, începând cu cea de-a doua dată de plată a sumei împrumutului care urmează datei tragerii.(b) Fără a contraveni prevederilor subparagrafului (a) al prezentului paragraf, dacă în orice moment Banca adoptă un sistem de facturare cu scadenţă în baza căruia facturile sunt emise la sau după respectiva dată de plată a sumei împrumutului, prevederile acestui subparagraf nu se vor mai aplica vreunei trageri efectuate după adoptarea acestui sistem de facturare.4. Fără a contraveni prevederilor de la paragrafele 1 şi 2 din prezenta anexă, în momentul conversiei valutare a întregii sau oricărei părţi din soldul tras al împrumutului într-o valută aprobată, suma astfel convertită într-o valută aprobată care este rambursabilă la orice dată de plată a sumei împrumutului, care cade pe durata perioadei de conversie, va fi determinată de Bancă prin înmulţirea sumei respective în valută sa de denominare imediat anterior conversiei cu: (i) rata de schimb care reflectă sumele împrumutului în valută aprobată plătibile de către Bancă în baza tranzacţiilor de acoperire a riscului valutar referitoare la conversie; sau (îi) dacă banca o determină în conformitate cu Ghidul de conversie, "rată de schimb" - componentă a ratei de referinţă.5. Dacă soldul tras al împrumutului este denominat în mai mult de o valută a împrumutului, prevederile prezentei anexe se vor aplica separat sumei denominate în fiecare valută a împrumutului, pentru a produce un grafic separat de rambursare pentru fiecare astfel de sumă.Document ataşat Secţiunea I Definiţii1. Ghidurile anticorupţie înseamnă Ghidurile privind prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţiei pentru proiecte finanţate prin împrumuturi BIRD, credite AID şi granturi, din data de 15 octombrie 2006 şi revizuite în ianuarie 2011.2. Categorie înseamnă o categorie prevăzută în tabelul din secţiunea a IV-a din anexa nr. 2 la prezentul Acord.3. Consultanţi înseamnă consultanţii descrişi în Ghidul privind consultanţii (aşa cum este definit în continuare), incluzând o varietate de entităţi publice şi private cum ar fi firmele de consultanţă, de inginerie, management, auditori, organizaţii multinaţionale, bănci de investiţii şi comerciale, universităţi, institute de cercetare, agenţii guvernamentale, organizaţii neguvernamentale (ONG-uri) şi persoane fizice.4. Ghidul privind consultanţii înseamnă Ghidul: Selecţia şi angajarea consultanţilor în cadrul împrumuturilor BIRD, credite AID şi granturi de către împrumutaţi ai Băncii Mondiale, din ianuarie 2011.5. Panelul tehnic consultativ sau PTC înseamnă Comitetul Împrumutatului care va fi înfiinţat în conformitate şi aşa cum este descris în partea A.3 din anexa nr. 2 la prezentul acord.6. Consiliul de coordonare sau CC înseamnă Comitetul Împrumutatului care va fi înfiinţat în conformitate şi aşa cum este descris în partea A.2 din anexa nr. 2 la prezentul acord.7. An fiscal înseamnă perioada dintre 1 ianuarie şi 31 decembrie a fiecărui an calendaristic pe întreaga perioadă de implementare a Proiectului.8. Condiţiile generale înseamnă Condiţiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, din data de 12 martie 2012.9. Bunuri înseamnă bunurile descrise în Ghidul de achiziţii (definit mai sus), incluzând mărfuri, materii prime, maşini, echipamente, vehicule şi unităţi industriale.10. Ministerul Finanţelor Publice sau MFP înseamnă Ministerul Finanţelor Publice sau succesorul acestuia al Împrumutatului.11. ANAF înseamnă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a Împrumutatului, înfiinţată în baza legislaţiei ANAF (aşa cum este descrisă mai jos).12. Legislaţia ANAF înseamnă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înfiinţată în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau succesorul acesteia.13. Strategia Naţională Anticorupţie înseamnă Strategia naţională a Împrumutatului de luptă împotriva corupţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015.14. Servicii, altele decât cele de consultanţă, înseamnă servicii, altele decât cele de consultanţă, descrise în ghidurile de achiziţii (definite mai jos), incluzând serviciile, altele decât cele de consultanţă, pentru care aspectele fizice ale activităţii predominante sunt licitate şi contractate pe baza performanţei rezultatelor fizice măsurabile şi pentru care standardele de performanţă pot fi identificate cu claritate şi aplicate în mod consistent, cum ar fi forare, fotografii aeriene, imagini din satelit, cartografiere şi operaţiuni similare.15. Costuri operaţionale înseamnă cheltuielile de funcţionare efectuate de Împrumutat pentru implementarea, managementul şi monitorizarea Proiectului, pentru închirierea spaţiului, utilităţi şi consumabile, comisioane bancare, comunicaţii, funcţionarea, întreţinerea şi asigurarea autovehiculelor, întreţinerea clădirii şi a echipamentelor, cheltuieli de publicitate, de traducere, de deplasare şi supervizare (inclusiv supervizarea activităţilor în legătură cu Proiectul, salarii pentru personalul contractual sau temporar, dar exclusiv salarii, onorarii, şi prime pentru membrii serviciilor publice ale Împrumutatului).16. Ghidul privind achiziţiile înseamnă Ghidul: Achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, altele decât cele de consultanţă în cadrul împrumuturilor BIRD, credite AID şi granturi de către împrumutaţii Băncii Mondiale, din ianuarie 2011.17. Planul de achiziţii înseamnă planul de achiziţii al Împrumutatului pentru Proiect, datat 19 martie 2013, la care se face referire la paragraful 1.18 din Ghidul privind achiziţiile şi la paragraful 1.25 din Ghidul privind consultanţii, aşa cum acesta va fi actualizat periodic în conformitate cu prevederile de la paragrafele respective.18. Comitetul de implementare a Proiectului sau CIP înseamnă Comitetul Împrumutatului, înfiinţat în conformitate şi aşa cum este descris în secţiunea I partea A.4 din anexa nr. 2 la prezentul acord.19. Planul de implementare a Proiectului înseamnă planul ANAF din data de 29 martie 2013 care descrie ţintele şi paşii care trebuie îndepliniţi în cadrul Proiectului, conform secţiunii I.D din anexa nr. 2 la prezentul acord.20. Unitatea de management a Proiectului sau UMP înseamnă unitatea înfiinţată în cadrul ANAF, conform Ordinului ANAF nr. 837/2012*) şi Ordinului ANAF nr. 301/2013*), aşa cum este descrisă în secţiunea I partea A.5 din anexa nr. 2 la prezentul acord.----- Notă *) Ordinele ANAF nr. 837/2012 şi nr. 301/2013 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.21. Manualul operaţional al Proiectului reprezintă manualul din data de 29 martie 2013, incluzând toate anexele la manual, subliniind, printre altele, responsabilităţile, procedurile de achiziţii şi contractare şi procedurile de pregătire a planurilor anuale de formare, pentru implementarea Proiectului, conform secţiunii I.C din anexa nr. 2 la prezentul acord.22. Case sociale înseamnă: (a) Casa Naţională de Pensii Publice a Împrumutatului, înfiinţată conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar public de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau succesorul acesteia; (b) Casa Naţională pentru Asigurările de Sănătate, înfiinţată conform Legii nr. 95/2006 privind reforma sectorului sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau succesorul; şi (c) Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, înfiinţată conform Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 6 mai 2009, sau succesorul acesteia.23. Instruire înseamnă instruirea şi activităţile conexe, inclusiv seminare, ateliere de lucru şi vizite de studiu, cheltuielile de deplasare şi diurnă pentru participanţii la instruire, onorariile instructorilor, închirierea facilităţilor pentru instruire, pregătirea şi reproducerea materialelor de instruire şi alte activităţi conexe pregătirii şi implementării activităţilor de instruire.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • LEGE nr. 79 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
 • LEGE nr. 374 din 11 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 512 din 6 septembrie 1940 privitor la reglementarea succesiunii la Tronul României a Marelui Voevod Mihai de Alba Iulia
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 156 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 256 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 11 iunie 1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 16 mai 2007 pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 50 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 29 martie 2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 38 din 16 iunie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Moscova la 27 septembrie 1993
 • LEGE nr. 73 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 290 din 14 noiembrie 2008 privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 5 noiembrie 2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 335 din 3 decembrie 2007 camerelor de comerţ din România
 • LEGE nr. 432 din 18 iulie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1999 pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 301 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 438 din 18 iulie 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. privind finanţarea Proiectului de modernizare a metroului Bucureşti, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 44 din 27 mai 1996 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960, şi la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriană, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981
 • LEGE nr. 76 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
 • LEGE nr. 41 din 4 aprilie 2011 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 267 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
 • LEGE nr. 346 din 6 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1998 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 465 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2003 pentru suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 133 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Artifex" din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 387 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
 • LEGE nr. 237 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "George Bacovia" din Bacău
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 14 octombrie 1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificaţie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020