Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 169 din 31 mai 2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 5 iunie 2013 -
LEGE nr. 169 din 31 mai 2013privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 5 iunie 2013

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta lege stabilește unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare pe teritoriul României a Conductei de gaze naturale Nabucco. Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) Acord - înseamnă Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România și Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009 și ratificat prin Legea nr. 57/2010;b) afiliat - înseamnă, în legătură cu o persoană, orice altă persoană care, în mod direct sau indirect, prin unul sau mai mulți intermediari, controlează această persoană, este controlată de aceasta sau se află sub control comun împreună cu această persoană;c) cesionari permiși - are înțelesul prevăzut la art. 34 din Acordul de sprijin al Proiectului dintre România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011, astfel cum acesta a fost ratificat prin Legea nr. 28/2013;d) control - are înțelesul stabilit la art. 1 din Acordul de sprijin al Proiectului dintre România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011, astfel cum acesta a fost ratificat prin Legea nr. 28/2013;e) companiile Nabucco - înseamnă Compania Nabucco Internațional și Compania Nabucco România, precum și toți afiliații și succesorii în drepturi ai acestora;f) Compania Nabucco Internațional - înseamnă societatea Nabucco Gas Pipeline International GMBH, înființată la 24 iunie 2004, având sediul social în Viena, Austria, precum și succesorii în drepturi ai acesteia;g) Compania Nabucco România - înseamnă Societatea Comercială Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L., înființată în anul 2007, având sediul social în Mediaș, județul Sibiu, România, filială a Companiei Nabucco Internațional, precum și succesorii în drepturi ai acesteia;h) compensații - înseamnă indemnizațiile și/sau despăgubirile datorate de companiile Nabucco în schimbul constituirii și exercitării drepturilor prevăzute la art. 6;i) Conducta de gaze naturale Nabucco - înseamnă secțiunea din sistemul de conducte pentru transportul gazului natural, inclusiv instalațiile de suprafață, respectiv toate facilitățile aferente Proiectului Nabucco, situată pe teritoriul României;j) coridorul de construcție - înseamnă zona situată de ambele părți ale axei Conductei de gaze naturale Nabucco, având o lățime totală de 36 m, redusă până la lățimea de 30 m în zonele împădurite, de livezi sau în zonele cu teren accidentat, folosită temporar pe perioada efectuării lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco;k) facilități - are înțelesul stabilit la art. 2 pct. 5 din Acord;l) instalații de suprafață - înseamnă stații aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, respectiv stații de măsurare, stații de compresare, stații cu valve de blocare, stații de protecție catodică, stații de preluare, centrul de control din România, precum și altele asemenea, pentru a căror construire și utilizare este necesară folosirea terenului aferent pe care sunt construite pe toată durata existenței și funcționării respectivelor stații;m) legile de reconstituire - înseamnă Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;n) lucrările - înseamnă lucrările de construcții, realizare, dezvoltare, modernizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare, de intervenție în caz de avarie, revizie sau reparație și de întreținere aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, ce includ lucrările la conducta din subsol, la instalațiile de suprafață, clădirile, instalațiile și alte facilități aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, necesare pentru exploatarea acesteia;o) Proiectul Nabucco - are înțelesul stabilit la art. 1.3 din Acord;p) persoane îndreptățite - înseamnă proprietarii imobilelor afectate de construirea și operarea Conductei de gaze naturale Nabucco, îndreptățiți să primească indemnizații și/sau despăgubiri conform prezentei legi, precum și titularii de activități, îndreptățiți să primească despăgubiri conform prezentei legi;q) titularii de activități - înseamnă orice persoană care desfășoară o activitate de orice natură, pe orice bază sau cu orice titlu, pe/sau asupra imobilelor afectate de exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6, ce implică utilizarea în orice mod a acestor imobile;r) zona de protecție - înseamnă zona situată de ambele părți ale axei Conductei de gaze naturale Nabucco, având o lățime totală de 12 m, 6 m la dreapta axei Conductei de gaze naturale Nabucco, 6 m la stânga axei Conductei de gaze naturale Nabucco;s) zona de siguranță - înseamnă zona adiacentă Conductei de gaze naturale Nabucco, situată de ambele părți ale axei Conductei de gaze naturale Nabucco, în care se instituie restricții și interdicții în scopul funcționării normale a Conductei de gaze naturale Nabucco și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, stabilită conform normativelor tehnice în vigoare aplicabile conductelor de transport de gaze naturale; zona de siguranță include zona de protecție. Articolul 3Proiectul Nabucco este proiect de interes național, iar lucrările aferente Conductei de gaze naturale Nabucco sunt lucrări de utilitate publică. Articolul 4(1) Prin derogare de la pct. 17 din Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, prevăzută ca anexă la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare, Compania Nabucco România beneficiază, de la data începerii lucrărilor și pe întreaga durată de existență și operare a Conductei de gaze naturale Nabucco, de un drept de proprietate privată și de un drept de operare asupra Conductei de gaze naturale Nabucco.(2) De dreptul prevăzut la alin. (1), precum și de celelalte drepturi prevăzute de prezenta lege beneficiază și succesorii legali și cesionarii permiși ai Companiei Nabucco România, în condițiile legii.(3) În vederea înființării, operării și/sau modificării Conductei de gaze naturale Nabucco și pentru desfășurarea activității de transport de gaze naturale prin Conducta de gaze naturale Nabucco, Compania Nabucco România are obligația de a solicita și de a obține autorizațiile și/sau licențele specifice emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE. Articolul 5(1) Prin derogare de la prevederile art. 103 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, prin Conducta de gaze naturale Nabucco se desfășoară servicii de transport de gaze naturale, fără a fi necesară acordarea unei concesiuni a serviciului public de transport de gaze naturale.(2) Prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile Proiectului Nabucco și activității de transport de gaze naturale desfășurate prin Conducta de gaze naturale Nabucco.(3) Prin derogare de la prevederile art. 126 din Legea nr. 123/2012, operatorul de transport și de sistem Compania Nabucco România sau Compania Nabucco Internațional, după caz, se organizează și funcționează după unul dintre modelele "operator de transport independent", "operator de transport și de sistem separat din punctul de vedere al proprietății" sau "operator de sistem independent" și este persoana juridică certificată de către ANRE conform procedurii de certificare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005 . Capitolul II Drepturi legale asupra terenurilor, stabilite și recunoscute în favoarea Companiei Nabucco România Articolul 6(1) Asupra imobilelor aflate în proprietatea publică sau proprietatea privată a persoanelor fizice sau a altor persoane juridice, Compania Nabucco România beneficiază, în condițiile prezentei legi, în vederea executării lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, pe toată durata de executare a acestor lucrări, precum și pe durata de operare a Conductei de gaze naturale Nabucco, de un drept de superficie, precum și de un drept de servitute constituite prin prezenta lege.(2) Dreptul de superficie instituit prin prezenta lege în favoarea Companiei Nabucco România este dreptul de a construi Conducta de gaze naturale Nabucco, inclusiv instalațiile de suprafață, deasupra sau în subsolul terenurilor traversate de Conducta de gaze naturale Nabucco, respectiv deasupra sau în subsolul terenurilor afectate de instalațiile de suprafață și de zona de protecție, Compania Nabucco România dobândind un drept de folosință asupra acestor terenuri și dreptul de proprietate asupra Conductei de gaze naturale Nabucco.(3) Dreptul de superficie prevăzut la alin. (2) se constituie pentru o perioadă de maximum 50 de ani de la data punerii în funcțiune a Conductei de gaze naturale Nabucco, inclusiv pe toată durata de construire a acesteia, și se exercită pe toată această durată.(4) Dreptul de servitute instituit prin prezenta lege în favoarea Companiei Nabucco România constă în:a) dreptul de acces și de efectuare a lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, pe terenurile ce formează coridorul de construcție aferent Conductei de gaze naturale Nabucco, pe terenurile pe care se vor construi instalațiile de suprafață, pe terenurile pe care se instituie zona de protecție, precum și pe terenurile ce permit accesul la acestea dinspre și către drumurile publice; șib) dreptul de operare și uz asupra Conductei de gaze naturale Nabucco, pe terenurile aflate în vecinătatea terenurilor efectiv traversate de Conducta de gaze naturale Nabucco, pe terenurile pe care se instituie zonele de protecție, precum și pe terenurile ce permit accesul la acestea dinspre și către drumurile publice.(5) Dreptul de servitute prevăzut la alin. (4) lit. a) se constituie și se exercită pe toată durata efectuării lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco.(6) Dreptul de servitute prevăzut la alin. (4) lit. b) se constituie pentru o perioadă de maximum 50 de ani de la data punerii în funcțiune a Conductei de gaze naturale Nabucco, inclusiv pe toată durata de construire a acesteia, și se exercită în mod periodic, în vederea reviziilor, reparațiilor, întreținerii, extinderilor și a intervențiilor necesare, pentru durata necesară realizării acestor lucrări. Articolul 7(1) Dreptul de superficie și dreptul de servitute, prevăzute la art. 6, asupra imobilelor proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice sunt de utilitate publică, au caracter legal și se pot exercita necondiționat de înscrierea acestora în cartea funciară, cu îndeplinirea ulterioară a obligațiilor prevăzute la art. 20.(2) Pentru toate lucrările aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, exercitarea drepturilor de superficie și servitute asupra imobilelor afectate de Conducta de gaze naturale Nabucco se realizează de drept, prin efectul legii, fără a necesita obținerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi sau activități desfășurate în legătură cu imobilele ce ar urma să fie afectate de Conducta de gaze naturale Nabucco, cu condiția plății, respectiv consemnării compensațiilor datorate conform alin. (4) și efectuării formalităților de notificare sau afișare conform alin. (6)-(9).(3) În cazul lucrărilor de construire aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, exercitarea drepturilor de superficie și servitute asupra imobilelor se realizează cu condiția acordării în prealabil de către Compania Nabucco România a următoarelor compensații:a) indemnizații pentru proprietarii de imobile în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință ca urmare a constituirii drepturilor în favoarea Companiei Nabucco România; și, respectiv,b) despăgubiri pentru toate pagubele cauzate proprietarilor de imobile sau titularilor de activități afectați de exercitarea drepturilor de către Compania Nabucco România, stabilite conform art. 9.(4) Accesul la imobilele relevante pentru executarea lucrărilor de construire pe aceste imobile este permis după plata sau, respectiv, consemnarea în conturi bancare deschise pe numele companiilor Nabucco la dispoziția persoanelor îndreptățite a indemnizațiilor și, respectiv, a despăgubirilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu respectarea alin. (6)-(10).(5) În cazul lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, modernizare, exploatare, de intervenție în caz de avarie, revizie sau reparație și de întreținere aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, indemnizațiile sau despăgubirile prevăzute la alin. (3) sunt plătite sau consemnate de companiile Nabucco în termen de 30 de zile de la data efectuării respectivelor lucrări sau intervenții.(6) Compania Nabucco România transmite persoanelor îndreptățite, cu minimum 5 zile înainte de data preconizată pentru accesul la imobilele relevante, o notificare privind începerea executării lucrărilor prevăzute la alin. (3)-(5), ce trebuie să cuprindă următoarele:a) enumerarea operațiunilor ce urmează a fi efectuate de Compania Nabucco România asupra imobilului;b) enumerarea condițiilor și interdicțiilor pe care trebuie să le respecte proprietarul și orice alte persoane îndreptățite în derularea operațiunilor de eliberare a imobilului;c) indicarea datei calendaristice până la care persoanele îndreptățite trebuie să elibereze imobilul;d) în măsura în care imobilele prevăzute la lit. c) sunt folosite de persoanele îndreptățite cu destinație de locuință, companiile Nabucco vor pune la dispoziția acestora locuințe alternative corespunzătoare;e) perioada calendaristică în interiorul căreia operațiunile prevăzute la lit. a) urmează să fie efectuate de către Compania Nabucco România;f) mențiunea privind rezervarea dreptului de către Compania Nabucco România de a înlocui/modifica anumite operațiuni și/sau de a adăuga operațiuni noi;g) mențiunea privind obligația proprietarilor de a le notifica titularilor de activități, dacă aceștia sunt diferiți de proprietari;h) suma compensației plătite sau consemnate în legătură cu respectivul imobil; în cazul în care, la acea dată, compensația în legătură cu imobilul este consemnată, notificarea va menționa și detaliile contului în care a fost depusă această sumă.(7) În cazul în care doar proprietarii imobilelor sunt cunoscuți, notificarea se transmite acestora, proprietarii având obligația să informeze la rândul lor titularii de activități, în cazul în care sunt diferiți de proprietari.(8) În cazul în care proprietarii și titularii activităților nu sunt cunoscuți, notificarea este afișată la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul, cu respectarea termenului de minimum 5 zile înainte de data preconizată pentru acces.(9) Proprietarii terenurilor și titularii de activități afectați de exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6 sunt obligați ca, după o perioadă de 5 zile de la notificarea emisă sau afișată de către Compania Nabucco România, să permită accesul pentru efectuarea lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (3)-(9), în caz de avarii, accidente tehnice, calamități sau alte evenimente cu caracter excepțional, pentru lucrări sau intervenții de primă urgență, Compania Nabucco România are drept de acces imediat la imobile. În termen de 5 zile de la data la care a fost efectuat accesul, Compania Nabucco România transmite o notificare scrisă proprietarilor și titularilor de activități afectați, urmând ca plata sau consemnarea indemnizațiilor și despăgubirilor, după caz, să se efectueze în termen de 30 de zile de la data transmiterii acestei notificări. Articolul 8(1) În exercitarea drepturilor de superficie și de servitute prevăzute la art. 6, Compania Nabucco România poate:a) folosi imobilul pentru executarea lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco;b) folosi imobilul pentru asigurarea funcționării normale a capacității, inclusiv prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și a intervențiilor necesare;c) avea dreptul de trecere în subteran și la suprafață pentru construirea, instalarea, existența și operarea Conductei de gaze naturale Nabucco, inclusiv pentru lucrările de organizare de șantier, depozitare de materiale și echipamente, și pentru accesul la locul de amplasare al acestuia;d) obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri și ar afecta construirea și/sau operarea Conductei de gaze naturale Nabucco;e) avea acces la utilitățile publice, în condițiile legii.(2) În exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru executarea lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, Compania Nabucco România poate:a) să ridice și să organizeze șantiere și să depoziteze pe imobilele proprietate publică sau privată, în măsura strict necesară, materiale, echipamente, utilaje și instalații;b) să desființeze culturi sau plantații ori alte amenajări și construcții existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară, pentru executarea lucrărilor, în condițiile legii;c) să extragă materiale și să capteze apa, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;d) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri și locuințe de șantier;e) să oprească ori să restrângă activități desfășurate în legătură cu imobilele, în măsura strict necesară, pentru executarea lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco.(3) În exercitarea drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. b), pentru asigurarea funcționării normale a Conductei de gaze naturale Nabucco, Compania Nabucco România poate:a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalații pentru întreținere, revizii, reparații și intervenții necesare pentru asigurarea operării normale a Conductei de gaze naturale Nabucco;b) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea;c) să afecteze culturi, plantații sau alte amenajări existente și să restrângă activități ale proprietarului sau ale altor deținători cu orice titlu ai imobilelor, în măsura și pe durata strict necesară, în vederea executării operațiunilor de întreținere, reparații, revizii sau intervenții pentru asigurarea funcționării normale a Conductei de gaze naturale Nabucco.(4) Dreptul de trecere în subteran și la suprafață prevăzut la alin. (1) lit. c) cuprinde dreptul la instalarea oricăror facilități aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, dreptul de a menține în stare operațională Conducta de gaze naturale Nabucco după instalare, precum și accesul la locul de amplasare a acestora pentru lucrări, conform prevederilor legale în vigoare.(5) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau afectarea în alt mod a unor activități desfășurate în coridorul de construcție, Compania Nabucco România are dreptul, în baza prevederilor alin. (1) lit. d), de a obține restrângerea sau sistarea, în măsura necesară și pe durata lucrărilor, a activităților desfășurate în vecinătatea zonelor respective.(6) Dreptul de acces la utilitățile publice prevăzut la alin. (1) lit. e) trebuie exercitat de Compania Nabucco România cu bună-credință și în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilități publice.(7) La încetarea dreptului de superficie și a dreptului de servitute prin expirarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (3) și (6), Compania Nabucco România are obligația de a întreprinde toate acțiunile necesare în vederea dezafectării Conductei de gaze naturale Nabucco, conform prevederilor legale aplicabile.(8) Titularii dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de dreptul de superficie și de dreptul de servitute stabilite în favoarea Companiei Nabucco România prin prezenta lege nu pot invoca accesiunea în ceea ce privește secțiunea din Conducta de gaze naturale Nabucco construită pe imobilele lor.(9) Drepturile prevăzute la art. 6 se exercită asupra terenurilor proprietate publică, după cum urmează:a) cu titlu gratuit asupra terenurilor aflate în proprietatea publică a statului;b) cu titlu gratuit și cu acordul unităților administrativ-teritoriale asupra terenurilor aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale.(10) În cazul terenurilor proprietate publică din fondul forestier național pentru care este necesară scoaterea definitivă sau ocuparea temporară se aplică obligațiile bănești determinate conform art. 21 alin. (9). Articolul 9(1) Drepturile de superficie și de servitute prevăzute de prezenta lege asupra imobilelor aflate în proprietate privată se constituie cu titlu oneros, conform art. 7. Companiile Nabucco plătesc sau, după caz, consemnează:a) indemnizațiile pentru proprietarii de imobile în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință ca urmare a constituirii drepturilor în favoarea Companiei Nabucco România; și, respectiv,b) despăgubirile pentru toate pagubele cauzate proprietarilor sau titularilor de activități afectați de exercitarea drepturilor de către Compania Nabucco România.(2) Indemnizațiile datorate de companiile Nabucco în schimbul limitării folosinței imobilelor, pentru constituirea drepturilor de superficie, respectiv servitute prevăzute în prezenta lege, se stabilesc prin negociere cel mult la nivelul chiriei minime pe metru pătrat stabilite pentru folosința unui imobil din aceeași categorie de către autoritățile administrației publice locale în a căror rază teritorială se află imobilul.(3) Indemnizațiile prevăzute la alin. (2) se calculează de către un evaluator autorizat, prin raportare la valoarea suprafeței afectate, așa cum această suprafață este delimitată în conformitate cu prevederile protocolului care va fi încheiat cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, conform art. 19.(4) În situația în care la nivelul autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială se află terenul nu există stabilit un nivel al chiriei minime pe metru pătrat pentru folosința unui imobil din aceeași categorie, nefiind astfel posibilă determinarea cuantumului indemnizației potrivit prevederilor alin. (2) și (3), întinderea acesteia este determinată de către un evaluator autorizat în condițiile legii.(5) Suma reprezentând valoarea indemnizației calculate conform alin. (2)-(4) înmulțită cu perioada de timp pentru care se constituie drepturile de superficie sau de servitute în favoarea Companiei Nabucco România se plătește sau, respectiv, se consemnează conform art. 14 alin. (5). Această sumă se actualizează cu indicele inflației, pentru fiecare imobil, la intervale de 5 ani calculate de la data plății sau consemnării indemnizațiilor, urmând ca diferențele pozitive rezultate în urma actualizării să fie plătite sau, respectiv, consemnate în modul stabilit la art. 14 alin. (5).(6) Despăgubirile datorate proprietarilor imobilelor sau titularilor de activități afectați de exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6 se stabilesc prin negociere având în vedere următoarele criterii:a) suprafața imobilelor afectată cu ocazia lucrărilor;b) valorile pentru producțiile existente sau, respectiv, producțiile estimate ale culturilor și plantațiilor afectate, inclusiv în ceea ce privește anul/anii calendaristic/calendaristici în care nu pot fi realizate lucrări de însămânțare sau alte plantații datorită efectuării lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, comunicate de organismele abilitate pe linie de agricultură - în speță, camerele agricole, direcțiile pentru agricultură, Institutul Național de Statistică sau Bursa Agricolă -, precum și pentru amenajările și/sau facilitățile afectate de lucrări;c) diminuarea valorii de circulație a imobilelor afectate, datorită instituirii restricțiilor stabilite prin normativele tehnice în vigoare în ceea ce privește zona de protecție și zona de siguranță aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, ținând cont de categoria de folosință a imobilelor conform normelor de urbanism, la data întocmirii raportului de evaluare, după cum urmează: pentru imobilele ale căror categorii de folosință la momentul întocmirii raportului de evaluare permit edificarea de construcții se va lua în considerare diminuarea valorii de circulație datorită instituirii interdicției și restricțiilor de a construi în respectivele zone și pentru imobilele cu destinație de livezi sau păduri se va lua în considerare diminuarea valorii de circulație datorită instituirii restricției de plantare arbori sau alte plante cu rădăcini adânci și/sau mai lungi de 50 cm în zona de protecție a Conductei de gaze naturale Nabucco;d) activitățile restrânse cu ocazia executării lucrărilor.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier național și, respectiv, pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național, contravaloarea obligațiilor bănești datorate de companiile Nabucco se calculează în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (9).(8) Îmbunătățirile de orice fel aduse imobilelor afectate de construirea Conductei de gaze naturale Nabucco după data primirii sau, respectiv, afișării notificării prevăzute la art. 7 alin. (6) și până la data accesului Companiei Nabucco România la imobile relevante nu sunt luate în considerare la stabilirea valorilor finale ale compensațiilor.(9) Persoanele îndreptățite sau, respectiv, reprezentanții companiilor Nabucco pot solicita încheierea unei convenții cu privire la cuantumul compensațiilor odată cu depunerea solicitării și a documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) și alin. (2). În cazul în care niciuna dintre părți nu solicită încheierea convenției sau dacă părțile nu încheie convenția menționată în termen de 30 de zile de la comunicarea solicitării către Compania Nabucco România conform art. 13, cuantumul compensațiilor este stabilit de către companiile Nabucco în baza raportului de evaluare întocmit pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință a imobilelor relevante, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(4), (6) și (7).(10) Persoanele îndreptățite nemulțumite de cuantumul compensațiilor stabilite conform prezentului articol se pot adresa instanțelor judecătorești în condițiile art. 16.(11) Evaluatorul autorizat în condițiile legii este selectat dintre evaluatorii autorizați înscriși în tabloul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, denumită în continuare ANEVAR.(12) Costul evaluării cuantumului compensațiilor este suportat în toate cazurile direct de către companiile Nabucco. Capitolul III Măsuri prealabile în vederea identificării imobilelor afectate de construcția, respectiv existența și operarea Conductei de gaze naturale Nabucco Articolul 10(1) Companiile Nabucco întocmesc documentația necesară realizării lucrărilor, care trebuie să cuprindă planuri cu amplasamentul lucrării, precum și datele necesare în vederea încadrării lucrării în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului. Aceste planuri cu amplasamentul lucrării se realizează în conformitate cu prevederile legale și cuprind coridorul de construcție, zonele de protecție și zonele de siguranță aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, limitele imobilelor afectate și suprafețele acestora, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, având conținutul reglementat prin protocolul încheiat conform art. 19. Companiile Nabucco au obligația de a transmite respectiva documentație către ANCPI și, ulterior, ANCPI va transmite respectiva documentație, conform alin. (2), Ministerului Economiei în vederea avizării și recepției planurilor cu amplasamentul lucrării.(2) În termen de 15 zile de la primirea documentației aferente construcției Conductei de gaze naturale Nabucco de la companiile Nabucco, ANCPI avizează această documentație, acest aviz fiind dat cu privire la planul cu amplasamentul lucrărilor, urmând să transmită documentația avizată unităților teritoriale subordonate. În termen de două zile de la avizarea documentației de toate unitățile teritoriale ale ANCPI, aceasta va transmite documentația Ministerului Economiei care o va aviza în termen de 5 zile de la primire, comunicând avizul către ANCPI. În termen de 5 zile de la comunicarea avizului Ministerului Economiei, fiecare unitate teritorială subordonată ANCPI are obligația de a transmite primăriilor și prefecturilor relevante lista imobilelor situate pe coridorul de construcție a Conductei de gaze naturale Nabucco. După data transmiterii acestei liste se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis și a oricărei autorizații cu privire la imobilele ce vor fi afectate de construirea Conductei de gaze naturale Nabucco, altele decât cele necesare efectuării lucrărilor.(3) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării și suprafețele imobilelor afectate de construirea Conductei de gaze naturale Nabucco, precum și zonele de protecție, coridorul de construcție și zonele de siguranță aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, întocmit conform prevederilor alin. (1) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, precum și modul de calculare a indemnizațiilor și despăgubirilor conform art. 9, se aduc la cunoștința publică de către companiile Nabucco prin afișarea la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul și rămân afișate până la finalizarea lucrărilor.(4) Începând cu data afișării acestor informații și pe întreaga durată de operare a Conductei de gaze naturale Nabucco, orice persoane fizice sau juridice respectă zona de protecție și de siguranță aferentă acesteia și restricționarea activităților desfășurate în aceste zone, astfel cum sunt acestea stabilite prin actele normative care reglementează proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport de gaze naturale adoptate de ANRE.(5) Cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru acces, companiile Nabucco vor notifica în scris proprietarilor, deținătorilor cu orice titlu ai imobilelor, precum și titularilor de activități, după caz, această dată. Toate aceste persoane sunt obligate să permită accesul la imobile pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiilor de fezabilitate, precum și a cercetării arheologice. În măsura în care, în baza informațiilor prevăzute la art. 13 alin. (1), reprezentanții companiilor Nabucco nu pot să identifice adresele deținătorilor cu orice titlu ai imobilelor vizate și/sau titularii de activități, înștiințarea prealabilă se consideră efectuată prin afișarea acesteia la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află imobilul cu cel puțin 10 zile înaintea datei stabilite pentru efectuarea accesului la imobilele vizate.(6) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi și alte avize și autorizații necesare se eliberează conform art. 26 și 27. Articolul 11(1) Toate autoritățile și instituțiile publice la nivel local, județean sau național cu competențe în procesul de identificare, delimitare tehnică sau juridică a imobilelor aferente construirii, operării și întreținerii Conductei de gaze naturale Nabucco, precum și cele având competențe în ceea ce privește stabilirea sau clarificarea situației juridice a acestor imobile, serviciul de evidență a populației, au obligația de a răspunde tuturor solicitărilor privind acordarea de informații și asistență de specialitate, în îndeplinirea atribuțiilor legale ale acestora, emise de reprezentanții companiilor Nabucco în regim de urgență, în termen de 15 zile de la data primirii acestor solicitări.(2) În îndeplinirea obligațiilor prevăzute în alin. (1), secretarii unităților administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmează a fi afectate de construirea Conductei de gaze naturale Nabucco sunt obligați să comunice, în termen de 15 zile de la cererea companiilor Nabucco, informațiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și companiile Nabucco încheie, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, un protocol având drept scop reglementarea unei proceduri simplificate de transmitere de către Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, la solicitarea companiilor Nabucco, a informațiilor cuprinse în Registrul național notarial de evidență a succesiunilor, Registrul național notarial de evidență a liberalităților și Registrul național notarial de evidență a opțiunilor succesorale, pentru identificarea titularilor dreptului de proprietate și ai altor drepturi reale asupra imobilelor afectate de construcția, respectiv existența și operarea Conductei de gaze naturale Nabucco. Articolul 12(1) În termen de 20 de zile de la primirea planurilor de amplasament/localizare al/a Conductei de gaze naturale Nabucco conform art. 10, precum și a informațiilor privind imobilele necesare pentru constituirea și exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6, toate autoritățile, instituțiile publice și entitățile de la nivel local și județean au obligația de a transmite la cererea companiilor Nabucco date centralizate privind situația juridică a imobilelor situate în aria de competență a fiecărei astfel de autorități, instituții publice și/sau entități, inclusiv informații privind:a) imobilele care fac obiectul procedurilor de constituire sau de reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legilor de retrocedare, cu precizarea imobilelor pentru care procedurile de restituire s-au finalizat, pentru acestea indicându-se și titlurile de proprietate emise, și, respectiv, cu precizarea imobilelor pentru care procedura de reconstituire a dreptului de proprietate este în curs, pentru acestea menționându-se adeverințele de proprietate și/sau procesele-verbale de punere în posesie, în măsura în care aceste documente au fost emise;b) imobilele care nu fac obiectul procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate descrise mai sus; pentru acele imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului român sau a unităților administrativ-teritoriale se precizează titularul dreptului de proprietate și al celorlalte drepturi reale.(2) În sensul prezentului articol, autoritățile, instituțiile publice și entitățile de la nivel local și județean se referă la primari și serviciile subordonate acestora, organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, instituțiile prefectului, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, comisiile locale/județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, autoritățile administrației publice centrale deconcentrate în teritoriu, cu atribuții în domeniul fiscal, precum și orice alte autorități, instituții publice și entități competente la nivel local și/sau județean.(3) Fiecare oficiu teritorial transmite companiilor Nabucco situația înregistrării imobilelor în cartea funciară, conținând inclusiv numărul cărții funciare, numărul cadastral și numărul tarlalei și parcelei, titularii dreptului de proprietate și ai altor drepturi reale asupra imobilelor, precum și copii certificate conform legii ale titlului de proprietate deținut de actualul titular asupra imobilelor, în termenul prevăzut la alin. (1).(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în vederea realizării lucrărilor de construire și dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco și a exercitării drepturilor prevăzute la art. 6 se face cu respectarea Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 13(1) Identificarea proprietarilor imobilelor pe care urmează a fi construită Conducta de gaze naturale Nabucco, precum și a titularilor activităților afectați de construcția și operarea acesteia se face de către companiile Nabucco prin consultarea:a) extraselor de carte funciară pentru informare;b) informațiilor privind titlurile de proprietate și/sau procesele-verbale de punere în posesie obținute de la comisiile pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra imobilelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare;c) informațiilor privind dispozițiile de restituire emise în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectivd) informațiilor privind ordinele prefectului emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; precum șie) solicitărilor adresate companiilor Nabucco, prevăzute la alin. (2).(2) În termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștința publică a informațiilor prevăzute la art. 10 alin. (3), orice persoană interesată poate adresa solicitări scrise companiilor Nabucco, care trebuie să conțină numele și prenumele solicitantului, adresa de domiciliu, precum și datele de identificare a imobilelor relevante, atașându-se la acestea și actele doveditoare referitoare la existența titlului asupra imobilelor ce vor fi afectate de Conducta de gaze naturale Nabucco, și, după caz, documente și informații privind litigiile ce afectează imobilul. În cazul în care imobilul este înregistrat în cartea funciară, se atașează extrase de carte funciară pentru informare recente, nu mai vechi de 30 de zile înainte de data adresei, iar în cazul în care asupra imobilului s-au constituit dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sau imobilul este grevat de sarcini, se vor prezenta datele de identificare ale titularilor acestora și se vor atașa documente justificative.(3) Solicitările scrise prevăzute la alin. (2), împreună cu actele doveditoare, în copii legalizate sau certificate conform legii, sunt depuse de către persoanele interesate la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilele. Reprezentanții consiliului local au obligația de a comunică companiilor Nabucco solicitările scrise primite în termen de 5 zile de la sfârșitul fiecărei luni calendaristice.(4) În cazul în care compensațiile referitoare la același imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane, despăgubirile se consemnează pe numele companiilor Nabucco, la dispoziția tuturor persoanelor relevante, urmând să fie împărțite potrivit legii civile. Stabilirea compensațiilor se face în conformitate cu prevederile art. 9, iar accesul la imobil se face cu respectarea prevederilor art. 7. Respectiva compensație este eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin hotărâri judecătorești definitive. Eventualele litigii amână plata compensațiilor, dar nu suspendă exercitarea drepturilor de superficie și servitute, astfel cum este prevăzut la art. 6.(5) În situația în care imobilele afectate de lucrări fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii sunt cunoscuți și pot prezenta certificat de moștenitor, despăgubirea se consemnează într-un cont deschis pe numele companiilor Nabucco, la dispoziția moștenitorilor. Articolul 14(1) În cazul în care nu se depune nicio solicitare scrisă și/sau documentele doveditoare, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) și (2), și dacă există date suficiente de identificare a persoanelor îndreptățite, companiile Nabucco au obligația de a trimite, în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a solicitărilor prevăzut la art. 13 alin. (2), o notificare acestora, menționând sumele propuse pentru plata compensațiilor conform art. 9. Notificarea precizează și suprafața din imobile necesară Proiectului Nabucco, iar sumele sunt consemnate în conturi bancare deschise pe numele companiilor Nabucco, la dispoziția persoanelor îndreptățite.(2) În situația în care nu există suficiente date de identificare ale persoanelor îndreptățite, companiile Nabucco afișează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul afectat liste menționând sumele propuse pentru plata compensațiilor conform art. 7 și 9, precum și suprafața din imobilele relevante afectată Conductei de gaze naturale Nabucco.(3) Identificarea imobilelor necesare Conductei de gaze naturale Nabucco, aflate în litigiu, se face în conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu procedurile stabilite prin protocolul care va fi încheiat cu ANCPI conform art. 19.(4) Dreptul de a solicita eliberarea sumelor consemnate în conformitate cu dispozițiile prezentei legi este supus unui termen de prescripție de 5 ani. Orice sume consemnate și nesolicitate de persoanele îndreptățite să primească compensațiile relevante până la expirarea termenului de prescripție rămân la dispoziția companiilor Nabucco.(5) Plata, consemnarea și eliberarea sumelor individuale reprezentând compensațiile se efectuează după cum urmează:a) indemnizațiile pentru limitarea folosinței imobilelor afectate de construirea și operarea Conductei de gaze naturale Nabucco sunt plătite sau, respectiv, consemnate și eliberate proprietarilor imobilelor afectate, acestora revenindu-le obligația să despăgubească titularii oricăror altor drepturi reale asupra imobilelor;b) despăgubirile datorate exercitării drepturilor de superficie și/sau de servitute asupra imobilelor de către Compania Nabucco România stabilite conform prezentei legi sunt plătite, respectiv consemnate și eliberate proprietarilor imobilelor sau, după caz, persoanelor îndreptățite care au fost prejudiciate prin exercitarea drepturilor prevăzute mai sus;c) în lipsa depunerii unei solicitări scrise și/sau a documentelor doveditoare conform alin. (1), cu referire la prejudiciile cauzate imobilelor afectate de construirea și operarea Conductei de gaze naturale Nabucco, se prezumă că proprietarii imobilelor sunt cei îndreptățiți să primească sumele datorate cu titlu de despăgubire, acestora revenindu-le obligația să despăgubească alte persoane îndreptățite care au suferit efectiv prejudiciul;d) în cazul în care persoanele îndreptățite sunt identificate și acestea își dau acordul cu privire la cuantumul compensațiilor stabilite conform art. 9, companiile Nabucco fie efectuează plata compensațiilor prin transfer bancar în conturile persoanelor prevăzute mai sus, fie consemnează sumele la dispoziția persoanelor îndreptățite conform convenției încheiate cu acestea;e) în cazul în care sumele sunt consemnate la dispoziția persoanelor îndreptățite, plata acestora se face conform termenilor stabiliți prin convenție cu persoanele îndreptățite la compensații;f) în cazul în care, deși persoanele îndreptățite sunt identificate, acestea refuză să încheie o convenție cu companiile Nabucco, sumele aferente compensațiilor se consemnează la dispoziția persoanelor îndreptățite, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au refuzat încheierea convenției;g) sumele consemnate conform lit. f) sunt plătite persoanelor îndreptățite pe baza prezentării actelor de identitate în modalitatea solicitată de instituția financiară unde se consemnează aceste sume;h) în cazul în care persoana sau persoanele îndreptățite aflate în concurs sunt identificate, însă contestă sumele aferente compensației stabilite conform prevederilor art. 9, sumele se consemnează în conturi deschise pe numele companiilor Nabucco, la dispoziția tuturor persoanelor îndreptățite, și sunt eliberate acestora la instrucțiunea sau solicitarea emisă de companiile Nabucco instituțiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data semnării convenției cu persoanele îndreptățite sau de la data comunicării către companiile Nabucco a hotărârii judecătorești definitive sau de la data primirii de către companiile Nabucco a unei declarații încheiate în formă autentică, semnată de persoanele îndreptățite, cu privire la acceptarea cuantumului compensației consemnate în conturi de companiile Nabucco;i) în cazul în care persoanele îndreptățite nu pot fi identificate sau în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu cunoscut sau adus la cunoștința companiilor Nabucco, sumele de bani aferente compensațiilor pentru respectivele imobile se consemnează în conturi deschise pe numele companiilor Nabucco;j) sumele prevăzute la lit. i) se eliberează, pe baza instrucțiunii sau solicitării emise de companiile Nabucco instituțiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data la care companiile Nabucco au intrat în posesia cererii de plată semnate de persoanele îndreptățite, la care sunt anexate documentele justificative sau hotărârile judecătorești definitive prin care este demonstrată calitatea solicitantului de persoană îndreptățită la compensație;k) în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu care nu este cunoscut sau nu a fost adus la cunoștința companiilor Nabucco conform prevederilor prezentei legi, sumele aferente compensațiilor se consemnează sau se plătesc conform lit. a)-h);l) dacă, până la finalizarea litigiului prevăzut la lit. k) sumele au fost efectiv plătite, persoanele care au încasat sumele urmează a despăgubi părțile ce au fost desemnate de instanță ca titulari de drepturi asupra imobilelor conform legii;m) dacă la finalizarea litigiului prevăzut la lit. k) sumele sunt consemnate în conturi, acestea se eliberează după pronunțarea hotărârii judecătorești definitive conform lit. j);n) în cazul în care moștenitorii nu sunt cunoscuți sau nu pot prezenta certificat de moștenitor sau, respectiv, succesiunea nu este deschisă, despăgubirea se consemnează într-un cont deschis pe numele companiilor Nabucco, pe seama succesiunii;o) despăgubirile prevăzute la lit. n) se eliberează la instrucțiunea sau solicitarea emisă de companiile Nabucco instituțiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data prezentării companiilor Nabucco de către moștenitori a certificatului de moștenitor sau a hotărârii judecătorești definitive care le dovedesc această calitate;p) în cazul în care se identifică suprapuneri reale sau virtuale, sumele alocate cu titlu de indemnizație se consemnează pe numele tuturor proprietarilor imobilelor afectate de suprapunere;q) sumele prevăzute la lit. p) se eliberează în conformitate cu prevederile declarațiilor autentice semnate de proprietari, în cazul soluționării suprapunerilor pe cale amiabilă, sau conform hotărârii judecătorești definitive pronunțate în acest sens. Articolul 15(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, existența oricăror proceduri administrative și, după caz, judiciare, generate de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu împiedică și nu invalidează constituirea, înregistrarea și exercitarea valabilă a drepturilor prevăzute la art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România. De asemenea, existența unui litigiu privind imobilul, notat sau nu în cartea funciară, precum și lipsa acordului persoanelor îndreptățite cu privire la compensație nu împiedică și nu invalidează constituirea, înregistrarea și exercitarea valabilă a drepturilor prevăzute la art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România, situație în care compensațiile vor fi consemnate pe numele persoanei înregistrate ca proprietar în cartea funciară.(2) În aplicarea alin. (1), în cazul în care imobilul se află în domeniul privat al statului, suma reprezentând cuantumul compensației se consemnează pe numele companiilor Nabucco, la dispoziția deținătorului și a persoanei care a făcut notificarea de restituire în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 16(1) Planul amplasamentului și lista conținând imobilele afectate de construirea Conductei de gaze naturale Nabucco pe fiecare unitate administrativ-teritorială, datele de identificare, conținând numele și prenumele, respectiv denumirea persoanelor pe seama cărora sunt consemnate sau cărora le-au fost plătite compensațiile stabilite în conformitate cu prezenta lege, sau, respectiv, imobilele ai căror proprietari nu sunt cunoscuți pentru care compensațiile au fost consemnate conform art. 14 alin. (5) lit. i) se afișează prin grija companiilor Nabucco și cu sprijinul oficiului teritorial și al consiliilor locale la sediul consiliilor locale relevante, în termen de 30 de zile de la finalizarea procedurilor de plată sau, respectiv, consemnarea compensațiilor pentru imobilele situate în respectiva unitate administrativ-teritorială.(2) Persoanele îndreptățite nemulțumite de cuantumul compensației determinate conform art. 7 și 9 și plătite sau, respectiv, consemnate în baza prevederilor prezentei legi se pot adresa instanței judecătorești competente. Termenul de depunere a acestor cereri este de un an de la afișarea de către companiile Nabucco a listelor finale conținând identificarea persoanelor îndreptățite și sumele plătite sau consemnate cu titlu de compensație, conform alin. (1), sub sancțiunea decăderii. Exercitarea căilor de atac cu privire la valoarea compensațiilor nu suspendă și nu afectează în niciun mod lucrările sau operarea Conductei de gaze naturale Nabucco, respectiv exercitarea drepturilor de superficie și servitute stabilite la art. 6 sau înregistrarea acestora.(3) Acțiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se soluționează potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. Pentru stabilirea cuantumului compensației se iau în considerare valorile de la momentul afectării imobilelor relevante de lucrările aferente Conductei de gaze naturale Nabucco.(4) Constituirea și exercitarea drepturilor de superficie și servitute stabilite conform art. 6, precum și lucrările privind edificarea, întreținerea și/sau operarea Conductei de gaze naturale Nabucco sau funcționarea acesteia nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existența unor drepturi, pretenții sau litigii privind detenția, posesia ori proprietatea imobilelor necesare Proiectului Nabucco. Articolul 17(1) Cererile adresate instanței judecătorești pentru stabilirea, în contradictoriu cu companiile Nabucco, a dreptului la compensații și a cuantumului acestora, stabilite conform prezentei legi, sunt scutite de taxa judiciară de timbru și sunt de competența instanțelor de drept comun.(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor afectate de drepturile de superficie și servitute stabilite la art. 6.(3) Cheltuielile de judecată, inclusiv costurile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului compensațiilor cuvenite conform prevederilor art. 9, în cadrul litigiilor prevăzute la alin. (1), sunt avansate în conformitate cu procedura de drept comun.(4) Apariția, ulterior consemnării sau plății compensațiilor, fie anterior, fie ulterior publicării listei prevăzute la art. 16 alin. (1), a oricăror litigii, cereri, inclusiv cererile de rectificare prevăzute la art. 18, sau pretenții în legătură cu cuantumul compensațiilor, cu drepturile sau cu titlul persoanelor pe seama cărora sunt consemnate sau cărora le-au fost plătite compensațiile nu poate duce la suspendarea, invalidarea sau amânarea constituirii, înregistrării sau exercitării valabile a drepturilor prevăzute la art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România.(5) Reclamanții au posibilitatea de a se îndrepta împotriva persoanelor cărora le-au fost plătite sau eliberate compensațiile, conform normelor de drept comun. Articolul 18(1) În urma demersurilor realizate în conformitate cu prevederile art. 12-15, pentru imobilele afectate de Proiectul Nabucco care sunt înscrise în cartea funciară, companiile Nabucco evidențiază drepturile constituite în baza art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România, în conformitate cu prevederile protocolului încheiat între ANCPI și companiile Nabucco, potrivit art. 19.(2) În urma demersurilor realizate în conformitate cu prevederile art. 12-15, pentru imobilele afectate de Proiectul Nabucco care nu sunt înscrise în cartea funciară, iar proprietarii sunt cunoscuți, companiile Nabucco întocmesc documentații cadastrale în conformitate cu prevederile protocolului încheiat între ANCPI și companiile Nabucco, prevăzut la art. 19, în care sunt evidențiate drepturile constituite în conformitate cu art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România.(3) Ori de câte ori proprietarul sau alte persoane interesate refuză emiterea acordului necesar în baza prevederilor legale aplicabile, în vederea întocmirii sau actualizării documentației cadastrale, acest refuz nu afectează și nu poate duce la suspendarea, invalidarea sau amânarea constituirii sau exercitării valabile a drepturilor prevăzute la art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România.(4) Documentațiile întocmite de companiile Nabucco conform alin. (1) și (2) se publică prin afișare la sediul primăriei și al consiliului local și județean în a căror rază teritorială se află imobilele.(5) Cererile de rectificare a documentelor afișate conform alin. (3) se formulează în termen de 30 de zile de la afișare, în scris, și trebuie să fie însoțite de documente doveditoare. Oficiul teritorial soluționează cererile de rectificare în termen de 15 zile de la terminarea perioadei de afișare, prin proces-verbal. Pentru soluționarea cererilor de rectificare, oficiile teritoriale cooperează cu reprezentanții companiilor Nabucco, cu reprezentanții unității administrativ-teritoriale și cu Camera Notarilor Publici din România. Documentațiile se finalizează și înscrierea în cartea funciară se efectuează după soluționarea cererilor de rectificare. Articolul 19(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ANCPI și companiile Nabucco încheie un protocol având drept scop reglementarea unei proceduri de identificare a suprafețelor de teren afectate de constituirea și exercitarea drepturilor de superficie și servitute reglementate prin prezenta lege, de întocmire a documentațiilor cadastrale pentru imobilele necesare Proiectului Nabucco și înregistrare în cartea funciară a drepturilor constituite în favoarea Companiei Nabucco România, conform art. 6.(2) Protocolul este încheiat cu respectarea următoarelor reguli și principii:a) se reglementează conținutul și modul de întocmire a planurilor cu amplasamentul lucrărilor prevăzut la art. 10;b) în cazul imobilelor neintabulate în cartea funciară necesare Proiectului Nabucco, protocolul reglementează conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, după cum titularii dreptului de proprietate sunt sau nu sunt cunoscuți;c) documentațiile cadastrale se întocmesc prin grija companiilor Nabucco, cu sprijinul oficiului teritorial competent. Ulterior, imobilele se intabulează în cartea funciară, cu evidențierea drepturilor constituite în favoarea Companiei Nabucco România;d) în cazul imobilelor intabulate în cartea funciară necesare Proiectului Nabucco, protocolul reglementează modalitatea de evidențiere și de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a drepturilor constituite în favoarea Companiei Nabucco România;e) în cazul în care doar o parte din imobil este afectată de Proiectul Nabucco, respectiva suprafață afectată pe care se constituie drepturile în favoarea Companiei Nabucco România se evidențiază direct în documentațiile cadastrale, în modalitatea reglementată prin protocol, fără a fi necesară întocmirea unui act de dezmembrare a acestor imobile;f) în cazul în care se identifică suprapuneri reale sau virtuale implicând imobilele necesare construirii și operării Conductei de gaze naturale Nabucco, titularii dreptului de proprietate asupra imobilelor afectate de suprapunere sunt convocați de către oficiul teritorial competent la sediul acestuia pentru a soluționa suprapunerea pe cale amiabilă, cu sprijinul companiilor Nabucco;g) dacă respectiva suprapunere nu este soluționată pe cale amiabilă în termen de 10 zile de la data convocării, drepturile constituite în favoarea Companiei Nabucco România conform art. 6 se înscriu din oficiu asupra tuturor imobilelor implicate în suprapunere;h) oficiile teritoriale comunică încheierile și extrasele de carte funciară companiilor Nabucco pe măsura deschiderii cărților funciare ale imobilelor prevăzute la lit. b);i) introducerea în baza de date grafice gestionată de ANCPI a limitelor zonelor afectate de amplasarea Proiectului Nabucco nu este condiționată de intabularea imobilelor afectate sau de înscrierea în cartea funciară a drepturilor constituite în favoarea Companiei Nabucco România;j) prin protocol sunt reglementate inclusiv situațiile speciale în care procedura de identificare sau înscriere în cartea funciară ar fi împiedicată de motive cum ar fi: imobile aflate în litigiu, lipsa titlurilor de proprietate, refuzul titularilor de drepturi și/sau activități de a colabora, imposibilitatea identificării proprietarilor;k) în cazurile prevăzute la lit. j), operațiunile descrise mai sus, precum și înscrierea drepturilor constituite în favoarea Companiei Nabucco România se realizează de către oficiile teritoriale la cererea companiilor Nabucco.(3) Delimitarea terenurilor necesare în vederea constituirii drepturilor de superficie și servitute stabilite la art. 6 și următoarele în favoarea Companiei Nabucco România și înregistrarea în cartea funciară a acestor drepturi se face numai pe baza documentației cadastrale întocmite și recepționate conform protocolului prevăzut la alin. (1) și (2), fără a fi necesară întocmirea unui act de dezmembrare în acest sens.(4) Documentațiile cadastrale necesare în vederea îndeplinirii formalităților de publicitate imobiliară cu privire la drepturile constituite în favoarea Companiei Nabucco România conform art. 6 se întocmesc prin grija companiilor Nabucco.(5) În vederea pregătirii documentației cadastrale, precum și a efectuării tuturor formalităților necesare în vederea constituirii și a înscrierii drepturilor prevăzute la art. 6 în favoarea Companiei Nabucco România în cartea funciară, ANCPI și oficiile teritoriale eliberează documentele solicitate, recepționează documentațiile cadastrale în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizează înscrierile în cartea funciară și prestează oricare dintre serviciile aflate în competența lor pentru scopul prevăzut mai sus.(6) Serviciile vor fi prestate cu celeritate de către ANCPI și unitățile subordonate, în termenele stabilite în protocolul prevăzut la alin. (1). Articolul 20(1) Companiile Nabucco au obligația de a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării Companiei Nabucco România drept titular al drepturilor de superficie și de servitute prevăzute la art. 6, în cartea funciară a fiecăruia dintre imobilele necesare realizării și exploatării Conductei de gaze naturale Nabucco.(2) Documentația pentru efectuarea înscrierii în cărțile funciare trebuie depusă de Compania Nabucco România în termen de 6 luni de la data începerii exercitării drepturilor de superficie și de servitute conform prezentei legi, în cazul în care imobilele relevante sunt intabulate în cartea funciară la acel moment, sau de la data primirii notificării din partea ANCPI privind deschiderea cărților funciare pentru respectivele imobile conform art. 19 alin. (2). Articolul 21(1) Sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (3) și (4), companiile Nabucco realizează operațiunile de scoatere definitivă din fondul forestier național și de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier național, precum și de scoatere din circuitul agricol a imobilelor necesare pentru lucrările prevăzute la art. 2 lit. n), indiferent de titularul dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale asupra acestora, în măsura în care titularii nu realizează respectivele operațiuni, fără a fi necesar acordul prealabil al proprietarilor, în condițiile prezentei legi.(2) Operațiunile de scoatere, definitivă ori temporară, din circuitul agricol sau din fondul forestier național a imobilelor prevăzute mai sus sunt întreprinse de companiile Nabucco sau de împuterniciții acestora, cu plata de către companiile Nabucco a obligațiilor bănești datorate potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor se poate face la solicitarea companiilor Nabucco, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(4) Ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național poate fi solicitată pentru o perioadă de maximum 10 ani pentru terenurile necesare pentru desfășurarea lucrărilor de construcție asupra cărora se instituie un drept de servitute conform art. 6 alin. (4) lit. a), precum și pentru terenurile necesare pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, modernizare, exploatare, de intervenție în caz de avarie, revizie sau reparație și de întreținere, asupra cărora se instituie un drept de servitute conform art. 6 alin. (4) lit. b). Perioada pentru care se aprobă ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier include și perioada necesară executării lucrărilor pentru redarea terenurilor în circuitul silvic.(5) Chiria datorată pentru ocuparea temporară a terenurilor prevăzute la alin. (4) se plătește în avans pentru fiecare an calendaristic, până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se datorează, respectiv până în ultima zi a lunii imediat următoare începerii ocupării temporare, pentru perioada rămasă din primul an calendaristic aferent, și se calculează conform prevederilor legale în vigoare la data de 1 ianuarie, cu excepția situației în care chiria datorată pentru terenurile din fondul forestier proprietate privată a fost stabilită prin înțelegerea părților.(6) Pentru terenurile asupra cărora se instituie un drept de superficie conform art. 6 alin. (2), indiferent dacă aceste terenuri se află în proprietate publică sau privată, se procedează la scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier național, fără compensare cu terenuri, la solicitarea companiilor Nabucco. Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, terenurile scoase din fondul forestier național își păstrează regimul de proprietate și titularul dreptului de proprietate de la data scoaterii din fondul forestier național.(7) Scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se aprobă:a) fără acordul proprietarilor, pentru terenurile din fondul forestier proprietate privată și, respectiv, din fondul forestier proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor prezentei legi;b) cu avizul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului.(8) Operațiunea de scoatere din circuitul agricol sau forestier a imobilelor nu determină nicio majorare a taxelor și impozitelor datorate de proprietarii acestor imobile, care sunt calculate în continuare prin raportare la situația imobilelor existentă anterior realizării acestor operațiuni.(9) Taxa, garanția și celelalte obligații bănești datorate de companiile Nabucco în schimbul scoaterii definitive sau ocupării temporare a terenurilor, atât din fondul forestier național proprietate publică, cât și din fondul forestier proprietate privată, se calculează și se achită potrivit metodologiei de stabilire a acestor obligații pentru terenurile forestiere proprietate publică, în vigoare, în conformitate cu Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea alin. (5) și (7).(10) Redarea terenurilor în circuitul silvic se poate face în condițiile în care terenurile sunt apte pentru a fi împădurite și dacă nu există restricții cu privire la soluțiile de împădurire a terenurilor respective ca urmare a existenței obiectivelor respective în fondul forestier național și după perioada aprobată.(11) Pentru terenurile proprietate publică a statului scoase definitiv din fondul forestier potrivit alin. (6) și rămase în proprietatea publică a statului român, Guvernul României desemnează, prin hotărâre, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoarea a prezentei legi, entitatea/autoritatea competentă să administreze aceste terenuri. Articolul 22(1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (5) și art. 27 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, dezvoltarea Proiectului Nabucco este permisă și în zonele de protecție integrală din parcurile naționale și naturale, respectiv pentru Proiectul Nabucco se poate face scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol și silvic de terenuri de pe raza ariilor naturale protejate de interes național/internațional.(2) Dispozițiile prezentului articol se aplică și vor fi avute în vedere de autoritățile competente de protecția mediului cu privire la orice proceduri de evaluare aflate în curs în fața acestor autorități pentru Proiectul Nabucco, la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv de evaluare adecvată sau de evaluare a impactului asupra mediului. Articolul 23Traseul Conductei de gaze naturale Nabucco, precum și zonele de protecție și siguranță aferente acesteia sunt incluse în planurile de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului prin grija autorităților competente. Capitolul IV Procedura de punere în executare a drepturilor reglementate prin prezenta lege Articolul 24(1) În cazul în care, după trimiterea notificării prevăzute la art. 7 alin. (6), persoanele îndreptățite împiedică, restricționează sau limitează în orice mod exercitarea drepturilor stabilite la art. 6 și/sau efectuarea operațiunilor prezentate în notificare, Compania Nabucco România poate solicita tribunalului în a cărui rază teritorială este situat imobilul obligarea acestora la respectarea măsurilor stabilite prin notificări.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se judecă în regim de urgență și cu precădere.(3) Completul căruia i s-a repartizat, în condițiile legii, cauza, verifică în termen de două zile dacă cererea de chemare în judecată respectă cerințele prevăzute de lege. Dacă cererea nu îndeplinește aceste cerințe, reclamantului i se vor comunică în scris lipsurile, cu mențiunea că, în termen de cel mult două zile de la primirea comunicării, trebuie să completeze sau să modifice cererea în mod corespunzător.(4) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluție comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligația de a depune întâmpinare în termen de 5 zile de la comunicare, sub sancțiunea prevăzută de lege, care va fi prevăzută expres.(5) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 5 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei.(6) În termen de două zile de la depunerea răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 10 zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților.(7) Reclamantul poate să își modifice cererea numai până la primul termen la care acesta este legal citat.(8) Termenele de judecată acordate de instanță nu pot fi mai mari de 10 zile. Procedura de citare a părților se consideră legal îndeplinită dacă înmânarea citației se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată.(9) Hotărârea este executorie și este supusă numai apelului, în termen de 10 zile.(10) Apelul se judecă de urgență și cu precădere. Articolul 25(1) Obligațiile stabilite prin hotărârile prevăzute la art. 24 pot fi aduse la îndeplinire prin executare silită, în condițiile legii. Executorul judecătoresc, în termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii de executare silită, va solicita instanței de executare încuviințarea executării silite.(2) Instanța de executare soluționează cererea de încuviințare a executării silite a obligației stabilite prin titlul executoriu, printr-o singură încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților, în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea cererii de încuviințare a executării silite. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare.(3) Contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 5 zile.(4) Părțile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestației se face de urgență și cu precădere.(5) Termenele de judecată a contestației la executarea silită propriu-zisă acordate de instanță nu pot fi mai mari de 10 zile.(6) Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare.(7) Hotărârea prin care se soluționează contestația prevăzută la alin. (3) este supusă numai apelului, în termen de 10 zile de la comunicare.(8) Apelul se judecă de urgență și cu precădere. Capitolul V Procedura aplicabilă lucrărilor; eliberarea altor avize, permise și autorizații Articolul 26(1) Certificatele de urbanism obținute de Compania Nabucco România în vederea executării lucrărilor de construcție a Conductei de gaze naturale Nabucco, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, își mențin valabilitatea, în condițiile legii în vigoare la data emiterii acestora.(2) Orice noi certificate de urbanism, precum și avizele, acordurile, permisele și autorizațiile prevăzute în certificatele de urbanism, prevăzute în prezentul alineat sau la alin. (1), cu excepția acordului de mediu, sunt eliberate și comunicate Companiei Nabucco România în termen de 15 zile de la data depunerii documentației complete pentru eliberarea lor.(3) Emiterea unor noi certificate de urbanism, a autorizației/autorizațiilor de construire și/sau de exploatare aferente Conductei de gaze naturale Nabucco se realizează cu respectarea prevederilor planurilor de amenajarea teritoriului și a documentațiilor de urbanism existente la data emiterii certificatelor și autorizațiilor de construire, fără a fi necesară elaborarea și/sau aprobarea unor noi planuri de amenajare a teritoriului și/sau de urbanism.(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1), art. 4, art. 7 și ale definiției "Drept de execuție a lucrărilor de construcții" din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de la prevederile art. 2 alin. (9), art. 5 alin. (16) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 4 alin. (2) și art. 24 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, după caz:a) autorizațiile de construire aferente Proiectului Nabucco pot fi solicitate de Compania Nabucco România în baza unui drept real, inclusiv drept sub condiție, drept de superficie și de servitute stabilite conform prezentei legi, drept de concesiune, sau a unui drept de închiriere, comodat sau alt drept de folosință asupra imobilelor ce sunt afectate de construcția Conductei de gaze naturale Nabucco;b) autorizațiile de construire se emit de către președinții consiliilor județene implicate pentru executarea lucrărilor de construcții în segmentele coridorului de construcție a Conductei de gaze naturale Nabucco, amplasate în unitățile administrativ-teritoriale din aria lor de competență; fiecare autorizație de construire produce efecte de la data emiterii acesteia, independent de datele de emitere a celorlalte autorizații de construire pentru executarea lucrărilor în alte segmente ale coridorului de construcție a Conductei de gaze naturale Nabucco;c) în situația în care construirea Conductei de gaze naturale Nabucco implică și desființarea în tot sau în parte a unor amenajări sau construcții pentru care este necesară emiterea unei autorizații de desființare, prin autorizația de construire se aprobă și desființarea în tot sau în parte a respectivelor amenajări sau construcții;d) autorizația de construire se emite în termen de 15 zile de la depunerea unei solicitări în acest sens de către Compania Nabucco România, însoțită de documentația completă pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și de avizele, acordurile, permisele și autorizațiile stabilite prin certificatul de urbanism sau, după caz, de dovada solicitării acestora și a expirării termenului prevăzut la alin. (2), cu respectarea condițiilor prevăzute la lit. a);e) perioada de valabilitate a autorizațiilor de construire emise pentru Proiectul Nabucco este de 36 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările;f) începerea lucrărilor în intervalul de timp prevăzut în autorizațiile de construire determină extinderea valabilității autorizațiilor de construire pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzute prin autorizație;g) în cazul justificat în care lucrările de construcții nu pot fi începute în termenul de valabilitate al autorizației de construire, Compania Nabucco România poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acesteia, situație în care prelungirea valabilității autorizației se acordă o singură dată, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;h) acordul de mediu și autorizația de construire pentru lucrări se eliberează în baza avizului favorabil emis de Ministerul Culturii, care va cuprinde, în mod obligatoriu, condițiile privind realizarea cercetării arheologice preventive, a descărcării de sarcină arheologică, dacă este cazul, urmând ca cercetarea să fie efectuată ulterior emiterii acordului de mediu, respectiv a autorizației de construire, dar înainte de începerea efectivă a lucrărilor în respectivele zone;i) în cazul intervenției asupra monumentelor istorice sau a zonei de protecție a acestora, precum și în zonele construite protejate, autorizația de construire pentru lucrări se emite în baza avizului favorabil emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către direcțiile județene pentru cultură, conform legii, cu respectarea, după caz, a procedurii prevăzute la lit. e);j) cercetarea arheologică preventivă, urmată, dacă este cazul, de descărcarea de sarcină arheologică, se realizează etapizat, pentru fiecare parte din teren, înainte de începerea efectuării lucrărilor în respectivele zone, pe baza graficului de execuție a lucrărilor adus la cunoștința direcțiilor județene pentru cultură de Compania Nabucco România; certificatul de descărcare de sarcină arheologică se va emite pentru fiecare parte din teren care poate fi redată activităților umane curente;k) suspendarea lucrărilor de construire pe zona cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător nu conduce la suspendarea autorizației de construire;l) zona cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător se delimitează în jurul locului descoperirii arheologice întâmplătoare, în funcție de suprafața terenului efectiv afectată de această descoperire, fără a aduce atingere dreptului de a folosi, de a exploata și/sau de a începe sau continua lucrările de construire pentru restul suprafeței de teren, ce face obiectul autorizației de construire emise;m) o procedură simplificată de realizare a cercetării arheologice și de emitere a autorizațiilor necesare acesteia, precum și de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică se elaborează de către Ministerul Culturii și se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(5) Avizele, acordurile, permisele și autorizațiile (altele decât certificatele de urbanism și autorizațiile de construire) se consideră acordate, dacă acestea nu au fost emise și transmise Companiei Nabucco România în termenele prevăzute la alin. (2) și alin. (4) lit. d). Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.(6) În cazul aprobării tacite a avizelor, acordurilor, permiselor și a autorizațiilor, autoritățile competente sunt obligate să emită documentul oficial în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări în acest sens din partea Companiei Nabucco România.(7) Ministerul Economiei, în calitate de autoritate a administrației publice centrale competentă în domeniul implementării Proiectului Nabucco, emite un aviz coordonator în termen de 15 zile de la data primirii unei solicitări în acest sens din partea Companiei Nabucco România, în baza căruia președinții consiliilor județene emit autorizațiile de construire pentru lucrări amplasate în unitățile administrativ-teritoriale din aria lor de competență, cu respectarea termenelor stabilite prin prezenta lege.(8) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizațiile, inclusiv autorizațiile de construire emise după intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, cu condiția începerii executării lucrărilor de construcții în termenele prevăzute la alin. (4) lit. e) și f).(9) Companiile Nabucco au dreptul să intervină în orice moment asupra Conductei de gaze naturale Nabucco în vederea realizării unor lucrări de reparații în regim de urgență, fără a fi necesară obținerea în prealabil a avizelor, acordurilor, permiselor și autorizațiilor necesare în vederea remedierii defectelor care pun în pericol mediul, precum și siguranța și securitatea populației/consumatorilor, în condițiile legii. Autorizația de construire pentru lucrări de reparații în regim de urgență se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 27Orice avize, acorduri, permise sau autorizații emise în favoarea unor terțe persoane, pentru imobilele afectate de lucrările aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, eliberate după data recepționării de către autoritățile administrației publice locale a documentației prevăzute la art. 10 alin. (3), transmisă de către ANCPI, sunt lovite de nulitate absolută. Articolul 28(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:a) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2), precum și emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate sau eliberarea acestora condiționat de elaborarea prealabilă a unei documentații de urbanism sau a oricăror documentații tehnice de definire a scopului solicitării, cu depășirea termenului legal;b) neemiterea autorizațiilor de construire în termenul prevăzut la art. 26 alin. (4) lit. d).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (4) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Dispozițiile prezentului articol se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prevederile prezentului articol intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 29(1) În situația în care, din cauza lipsei unui certificat, aviz, acord, permis sau a unei autorizații pentru emiterea căreia erau îndeplinite condițiile prevăzute de lege, companiile Nabucco înregistrează întârzieri în efectuarea lucrărilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, valoarea daunelor suportate de către acestea va fi suportată de autoritățile/instituțiile care se fac vinovate de depășirea termenelor stabilite de prezenta lege.(2) Dispoziția prevăzută la alin. (1) se aplică și în cazul eliberării unui aviz, acord, permis sau a unei autorizații unor terțe persoane pentru imobilele afectate de Conducta de gaze naturale Nabucco, în condițiile art. 27. Articolul 30(1) În cazul în care o terță persoană fizică/juridică solicită emiterea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor, permiselor sau autorizațiilor necesare în scopul executării de lucrări de construcții, precum și al derulării altor tipuri de activități și/sau intervenții pe terenuri situate în coridorul de construcție a Conductei de gaze naturale Nabucco sau aflate în zonele de protecție și/sau de siguranță ale acesteia, autoritățile administrației publice centrale sau locale emitente, abilitate în condițiile legii, au obligația de a stabili avizele necesare, pe care solicitantul trebuie să le obțină de la Compania Nabucco România.(2) Procedura de emitere a avizului în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții pentru explorare/exploatare minieră sau petrolieră, amenajare urbanistică, realizare de construcții, precum și altele de această natură, amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale conform reglementărilor în vigoare, se aplică în mod corespunzător și lucrărilor care se execută în coridorul de construcție a Conductei de gaze naturale Nabucco sau în zonele de protecție și/sau de siguranță ale acesteia, respectiv avizelor acordate de către Compania Nabucco România. Capitolul VI Dispoziții finale Articolul 31(1) Dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului civil și ale Codului de procedură civilă și cu cele ale Legii nr. 123/2012, în măsura în care acestea nu sunt contrare prezentei legi.(2) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2010 în cadrul Proiectului Nabucco se recuperează din profiturile impozabile obținute până la închiderea proiectului, potrivit legii. Articolul 32Se autorizează Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor Publice să emită ordine ale ministrului prin care să reglementeze aspecte privind aplicarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România și Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009 și ratificat prin Legea nr. 57/2010, și a Acordului de sprijin al Proiectului dintre România și Nabucco Gas Pipeline International GMBH și Nabucco Gas Pipeline România - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011 și ratificat prin Legea nr. 28/2013. Articolul 33În vederea implementării Proiectului Nabucco, Ministerul Finanțelor Publice este autorizat, în condițiile respectării legislației în domeniul ajutorului de stat, să emită o scrisoare prin care își asumă obligații de diligență în vederea îndeplinirii obligațiilor de finanțare care revin Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILORVALERIU-ȘTEFAN ZGONEAPREȘEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCUBucurești, 31 mai 2013.Nr. 169.__________

  Noutăți

 • LEGE nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2003 privind Ordinul Mihai Viteazul
 • LEGE nr. 100 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 323 din 28 noiembrie 2013 pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
 • LEGE nr. 521 din 24 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • LEGE nr. 26 din 17 decembrie 1971 privind modificarea articolului 73 alineatul 3 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 16 iunie 2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 24 octombrie 2003 pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 183 din 28 iunie 1930 pentru autorizarea Epitropiei Generale a Casei Spitalelor şi Ospiciilor Sf. Spiridon din Iaşi a contracta un împrumut de 40.000.000 lei
 • LEGE nr. 188 din 14 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A., semnat la Luxembourg şi la Bucureşti la 12 şi, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent transei a II-a, privind finanţarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicaţiilor
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 304 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 78 din 22 septembrie 1994 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi cooperare dintre România şi Republica Lituania, încheiat la Vilnius la 8 martie 1994
 • LEGE nr. 410 din 29 decembrie 2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003
 • LEGE nr. 104 din 25 septembrie 1996 privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 151 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/2001 pentru ratificarea Protocolului referitor la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 7 februarie 2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 514 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere
 • LEGE nr. 6 din 7 ianuarie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 297 din 15 mai 2002 pentru ratificarea Acordului privind crearea Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, adoptat la Paris la 3 aprilie 2001
 • LEGE nr. 184 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 5 din 18 februarie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 2 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iunie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 3 din 6 iulie 1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei
 • LEGE nr. 1.124 din 1 septembrie 1864 pentru constringerea corporala
 • LEGE nr. 295 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 137 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel
 • LEGE nr. 497 din 20 noiembrie 2003 privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucureşti la 30 iunie 2003
 • LEGE nr. 197 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare şi definirea tipologiei structurilor de vânzare
 • LEGE nr. 710 din 3 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 270/2000 privind unele înlesniri acordate la plata obligaţiilor restante ale categoriilor defavorizate ale populaţiei către asociaţiile de proprietari/locatari în perioada noiembrie 2000-martie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 138 din 13 iunie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • LEGE nr. 369 din 11 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 58 din 17 iunie 1995 pentru modificarea şi completarea articolului 25 din Legea arendării nr. 16/1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 15 martie 2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 37 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parţială a blocului situat în municipiul Bistriţa, Str. Arţarilor nr. 20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016
 • LEGE nr. 27 din 19 ianuarie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, Banca Naţionala a României şi Comunitatea Europeană, precum şi a Memorandumului de înţelegere suplimentar dintre România şi Comunitatea Europeană, semnate la 10 iulie 1997 la Bucureşti şi la 24 iulie 1997 la Bruxelles
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 mai 2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 222 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021