Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 51 din 14 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013 -
LEGE nr. 51 din 14 martie 2013pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:"(4) Autorizația tehnică de funcționare diferențiază operatorii economici pe clase, în funcție de tipul și complexitatea activității pe care o execută, fără a nominaliza și marca de autovehicule."2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Conformitatea activităților prevăzute la art. 1, executate, se verifică prin inspecție cu dispozitive, echipamente și tehnologii specifice, care să garanteze că vehiculul supus acestor activități corespunde condițiilor și reglementărilor legale privind admiterea și menținerea în circulație a vehiculelor rutiere.(2) Operatorul economic asigură posibilitatea ca beneficiarul să asiste vizual, într-un spațiu special amenajat, în condiții de siguranță, separat de spațiul de lucru, în mod direct sau prin intermediul unui sistem video, la modul în care sunt executate activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), în care sunt utilizate piesele, ansamblele și materialele și în care este efectuată manopera.(3) La cererea beneficiarului, operatorul economic asigură accesul acestuia la facilitatea prevăzută la alin. (2).(4) Operatorii economici sunt obligați să înregistreze rezultatele verificărilor executate conform alin. (1), să mențină dovezi care să demonstreze conformitatea activităților executate cu condițiile tehnice și de calitate impuse și să asigure respectarea prevederilor alin. (1)-(3).(5) Nerespectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(4) de către operatorii economici dă dreptul beneficiarului să refuze motivat în scris semnarea recepției respectivelor activități, prevăzute în devizul de lucrări, și inclusiv plata acestora, până în momentul în care acesta nu mai are obiecțiuni în ce privește realitatea și calitatea lucrărilor.(6) Refuzul motivat în scris al semnării recepției de către beneficiar reprezintă o contestație, care se înregistrează în registrul contestațiilor al operatorului economic.(7) Dacă refuzul beneficiarului se menține, acesta sau operatorul economic poate formula o contestație la reprezentanța R.A.R. și poate solicita prezența unui reprezentant al reprezentanței R.A.R., care, în termen de maximum 7 zile lucrătoare, analizează contestația și dispune aplicarea măsurilor legale.(8) Dacă măsurile dispuse de R.A.R., conform prevederilor alin. (7), nu conduc la rezolvarea contestației, beneficiarul poate depune, după caz, plângere la instanța competentă, conform prevederilor legale, informând în acest sens și reprezentanța R.A.R.(9) R.A.R. înființează, la nivelul fiecărei reprezentanțe teritoriale, un registru, denumit Registrul contestațiilor și plângerilor în justiție, în care sunt înregistrate toate contestațiile și plângerile primite conform alin. (7) și (8).(10) R.A.R., în baza acestor contestații și plângeri, consemnate în Registrul contestațiilor și plângerilor în justiție, va efectua la operatorul economic respectiv, la cumularea a minimum 5 contestații consecutive confirmate, un audit de supraveghere, suplimentar față de auditul anual planificat, ale cărui costuri vor fi suportate de operatorul economic. Realizarea a două audituri de supraveghere suplimentare în decurs de 12 luni, în urma cărora se constată abateri de la prevederile legale, vor atrage în mod obligatoriu suspendarea autorizației tehnice de funcționare a operatorului pentru 30 de zile."3. La articolul 6^1 alineatul (1), literele a)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:"a) efectuarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (2) fără autorizația tehnică de funcționare, cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei;b) efectuarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru care autorizația tehnică de funcționare a fost suspendată total sau parțial, ori fără menținerea condițiilor inițiale de autorizare, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;c) nerespectarea prevederilor art. 3 și 4, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;d) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;"4. La articolul 6^1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda stabilită de agentul constatator, acesta făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal." Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta a fost modificat prin prezenta lege, ale cărui prevederi intră în vigoare la 18 luni de la data publicării prezentei legi. Articolul IIIÎn termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, Ministerul Transporturilor va modifica și completa Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.131/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 și 1.160 bis din 21 decembrie 2005, în mod corespunzător modificărilor și completărilor dispuse de prezenta lege. Articolul IVDe la data intrării în vigoare a prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta lege, în cazul operatorilor economici care nu îndeplinesc condițiile respective, se suspendă de drept autorizațiile tehnice de funcționare emise de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", până la data constatării de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" a îndeplinirii acestora.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.p. PREȘEDINTELE CAMEREIDEPUTAȚILOR,VIOREL HREBENCIUCPREȘEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCUBucurești, 14 martie 2013.Nr. 51.________

  Noutăți

 • LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 749 din 13 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi ştiinţifice administrate de Comisia Fulbright româno-americana, semnat la Bucureşti la 26 octombrie 2000
 • LEGE nr. 440 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 19 octombrie 1999 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 20 noiembrie 2012 privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 512 din 6 septembrie 1940 privitor la reglementarea succesiunii la Tronul României a Marelui Voevod Mihai de Alba Iulia
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢA URG. nr. 28 din 14 octombrie 1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 392 din 14 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 635 din 7 decembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind înfiinţarea şi funcţionarea Biroului de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti, semnat la Strasbourg la 23 aprilie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D
 • LEGE nr. 40 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
 • LEGE nr. 105 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 6 iunie 2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
 • LEGE nr. 486 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 87 din 22 septembrie 1995 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Turkmenistan, semnată la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 56 din 1 aprilie 2019 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 152 din 1 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 520 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 44 din 27 mai 1996 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960, şi la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriană, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981
 • LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 23 septembrie 1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 475 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 58 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1998 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 20 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 29 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 242 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 105 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice
 • LEGE nr. 282 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2006
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 262 din 2 octombrie 2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 164 din 15 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021