Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 188 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012 -
LEGE nr. 188 din 30 octombrie 2012pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 2 martie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:«1. Articolele 30 şi 31 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Consiliul de supraveghere din domeniul feroviarArt. 30. - (1) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit în continuare Consiliul de supraveghere, este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei. (2) Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi în ceea ce priveşte deciziile de ordin financiar faţă de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară, precum şi faţă de operatorii de transport feroviar. Din punct de vedere funcţional, acest organism este independent faţă de orice autoritate competentă implicată în acordarea unui contract de servicii publice. (3) Consiliul de supraveghere este format din 5 membri. Aceştia sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. Preşedintele Consiliului de supraveghere este numit dintre membrii Plenului Consiliului Concurenţei. (4) Membrii Consiliului de supraveghere nu se subordonează ierarhic din punct de vedere administrativ în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de membru în Consiliul de supraveghere. (5) Membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile: economic, juridic, feroviar, administraţie publică; b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară şi/sau la operatorii de transport feroviar; c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a acţionarilor ale întreprinderilor prevăzute la lit. b); d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre întreprinderile, acţionarii sau asociaţii întreprinderilor prevăzute la lit. b); e) să nu îndeplinească sarcini care au legătură cu atribuirea contractelor de servicii publice de transport feroviar; f) să nu deţină alte funcţii sau demnităţi publice, cu excepţia celor din cadrul Consiliului Concurenţei şi a funcţiilor sau activităţilor didactice din învăţământul superior. (6) Mandatul de membru al Consiliului de supraveghere încetează: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin revocare, conform prevederilor alin. (7). (7) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului de supraveghere se dispune prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei în următoarele cazuri: a) imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile; b) condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea; c) nerespectarea termenului de 15 zile pentru ieşirea din starea de incompatibilitate, prevăzut la alin. (8); d) la survenirea unei situaţii de conflict de interese în sensul alin. (9). (8) Orice membru care în momentul numirii sau pe parcursul mandatului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (5) are la dispoziţie un termen de cel mult 15 zile pentru ieşirea din starea de incompatibilitate. În caz de nerespectare a acestui termen, mandatul celui aflat în această situaţie încetează, urmând a fi numit un alt membru. (9) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana care exercită funcţia de membru al Consiliului de supraveghere are un interes personal de natură patrimonială sau un interes care rezultă din calitatea de reprezentant al statului în cadrul organelor de conducere ale administratorilor infrastructurii feroviare din România şi/sau ale operatorilor de transport de călători ori de marfă, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin. (10) Ordinul de revocare din funcţie a membrilor Consiliului de supraveghere poate fi atacat la instanţele de contencios administrativ sau instanţele competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data aducerii sale la cunoştinţa persoanei revocate. (11) În caz de vacanţă a unui loc în componenţa Consiliului de supraveghere pentru una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) lit. b)-d) se va proceda, conform prevederilor alin. (3), la numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcţia devenită vacantă. Membrii Consiliului de supraveghere ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor. (12) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de supraveghere au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, care nu poate depăşi 20% din indemnizaţia lunară a funcţiei de secretar de stat. (13) Consiliul de supraveghere deliberează şi decide valabil în cvorum de 3 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat. (14) Deciziile Consiliului de supraveghere se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot. În caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de reprezentantul care îl înlocuieşte.Atribuţiile Consiliului de supraveghereArt. 31. - (1) Consiliul de supraveghere analizează şi se pronunţă, prin decizie, cu privire la plângerea formulată de orice solicitant care consideră că a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptăţit în orice fel şi, în special, prin deciziile adoptate de către administratorul infrastructurii sau de către operatorul de transport feroviar în ceea ce priveşte: a) documentul de referinţă al reţelei; b) criteriile conţinute în documentul de referinţă al reţelei; c) procedura de alocare a capacităţilor de infrastructură şi rezultatele acesteia; d) sistemul de tarifare; e) nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii care i se cer sau i se pot cere a fi plătite; f) măsurile privind accesul în condiţii transparente şi nediscriminatorii, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Consiliul de supraveghere are competenţa de a monitoriza activitatea pieţelor de servicii feroviare şi de a dispune prin decizie, din proprie iniţiativă, măsurile necesare pentru remedierea situaţiei cu privire la aspectele menţionate la alin. (1) în vederea prevenirii discriminării unor solicitanţi. (3) În cazul în care se formulează o plângere împotriva unui refuz de alocare a capacităţilor de infrastructură sau împotriva modalităţilor unei propuneri de capacităţi de infrastructură, Consiliul de supraveghere fie confirmă că nu este cazul să se modifice decizia luată de gestionarul infrastructurii, fie solicită modificarea deciziei care face obiectul plângerii conform indicaţiilor date de Consiliul de supraveghere. (4) Consiliul de supraveghere se asigură că tarifele stabilite de către administratorul infrastructurii sunt în conformitate cu cap. II şi sunt nediscriminatorii. Negocierile dintre solicitant şi administratorul infrastructurii cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii sunt permise numai dacă sunt purtate sub supravegherea acestui consiliu. Consiliul de supraveghere intervine dacă negocierile sunt susceptibile să contravină prevederilor prezentului act normativ. (5) Consiliul de supraveghere e obligat să se pronunţe asupra plângerilor formulate conform alin. (1) şi să adopte măsurile necesare pentru remedierea situaţiei semnalate, într-un termen de maximum două luni de la primirea tuturor informaţiilor necesare. Deciziile luate de Consiliul de supraveghere au un caracter obligatoriu pentru toate părţile implicate, fără a aduce atingere prevederilor art. 31^3. (6) Consiliul de supraveghere, conform art. 30 alin. (1), este abilitat să formuleze recomandări pentru adoptarea de măsuri care să asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviară şi care să faciliteze dezvoltarea pieţei serviciilor de transport feroviar. (7) Consiliul de supraveghere îşi elaborează şi îşi adoptă regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură. În ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de supraveghere adoptă regulamente şi instrucţiuni, care urmează a fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei."2. După articolul 31 se introduc patru noi articole, articolele 31^1 - 31^4, cu următorul cuprins:"Cooperarea cu instituţii şi autorităţi publiceArt. 31^1. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de supraveghere colaborează cu autorităţile publice. (2) Consiliul de supraveghere analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de competenţă şi face propuneri pentru îmbunătăţire, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene.Exercitarea atribuţiilor Consiliului de supraveghereArt. 31^2. - (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul de supraveghere are competenţa să ceară informaţii şi documente administratorului infrastructurii, solicitanţilor şi oricărei alte părţi implicate. Informaţiile şi documentele solicitate vor fi furnizate fără întârziere. (2) Consiliul de supraveghere acţionează fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei de a aplica dispoziţiile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul transportului feroviar. (3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Consiliul de supraveghere va putea exercita puterile de inspecţie prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul abilitat cu puteri de inspecţie, potrivit art. 36 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate aplica amenzi conform dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din acelaşi act normativ, care se aplică în mod corespunzător.Contestarea deciziilor şi măsurilor dispuse de Consiliul de supraveghereArt. 31^3. - (1) Deciziile adoptate de către Consiliul de supraveghere pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti se poate ataca cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios administrativ şi fiscal în termen de 15 zile de la comunicare. Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. (2) Procesele-verbale prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru obstrucţionarea inspecţiei realizate conform art. 31^2 alin. (3) pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti - Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.Cooperarea cu organisme de supraveghere din alte stateArt. 31^4. - Consiliul de supraveghere efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene şi din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât principiile decizionale ale acestuia să fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene."3. Articolele 33 şi 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"RăspundereaArt. 33. - Încălcarea prevederilor prezentului act normativ atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.ContravenţiiArt. 34. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) şi (6), cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză; b) nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi art. 10 alin. (2), cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză; c) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 31^2 alin. (1), cu amendă cuprinsă între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării; d) obstrucţionarea inspecţiei realizate pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului de supraveghere, cu amendă cuprinsă între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării; e) nerespectarea măsurilor dispuse prin decizie a Consiliului de supraveghere, cu amendă cuprinsă între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării; f) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e) se fac de către Consiliul de supraveghere, prin decizie. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se fac prin proces-verbal întocmit de către personalul abilitat cu puteri de inspecţie prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se fac de către personalul împuternicit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (5) Individualizarea sancţiunilor care se aplică de Consiliul de supraveghere se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei, în conformitate cu instrucţiunile adoptate în acest sens deConsiliul de supraveghere şi aprobate prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Sumele reprezentând sancţiuni aplicate de Consiliul de supraveghere se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 5, 8, 28, 29, 32 şi 34."4. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 34^1 şi 34^2, cu următorul cuprins:"Amenzi cominatoriiArt. 34^1. - Consiliul de supraveghere poate obliga, prin decizie, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 3% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina: a) să se conformeze măsurilor dispuse prin decizie a Consiliului de supraveghere în îndeplinirea atribuţiilor sale; b) să furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 31^2 alin. (1), în situaţia în care nefurnizarea informaţiilor solicitate persistă chiar şi după un nou termen de răspuns stabilit de către Consiliul de supraveghere; c) să se supună inspecţiei realizate pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului de supraveghere.Comunicarea activităţii Consiliului de supraveghereArt. 34^2. - (1) Deciziile Consiliului de supraveghere vor fi comunicate părţilor în cauză şi vor fi publicate pe pagina de internet a acestuia. La publicarea deciziilor, se va ţine seama de interesele legitime ale întreprinderilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat. (2) Consiliul de supraveghere întocmeşte şi publică anual, pe pagina sa de internet, raportul privind activitatea desfăşurată."»"2. Articolele II, III şi IV se abrogă.3. La articolul V, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Resursele financiare necesare în vederea funcţionării Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar se cuprind în bugetul Consiliului Concurenţei." Articolul II (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar adoptă regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură. Acesta va fi pus în aplicare de îndată, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. (2) De la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 724 din 10 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 30 octombrie 2012.Nr. 188._________

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 114 din 5 iunie 1998 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Venezuela, semnat la Bucureşti la 4 iulie 1996
 • LEGE nr. 10 din 25 noiembrie 1972 CODUL MUNCII
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 606 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2000 privind protejarea monumentelor istorice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2012 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • LEGE nr. 42 din 17 martie 2005 pentru aderarea României la Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 132 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 88 din 16 octombrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Paris la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 68 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 241 din 6 decembrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 13 iunie 2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 201 din 15 noiembrie 2000 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionarii Centrului Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 312 din 10 noiembrie 2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 157 din 12 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
 • LEGE nr. 485 din 18 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 mai 2004 şi la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 13 septembrie 2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 12 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 11 din 28 februarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 3 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 1 aprilie 2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga
 • LEGE nr. 277 din 23 iunie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 11 mai 2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 18 aprilie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
 • LEGE nr. 201 din 13 noiembrie 2000 privind declararea oraşului Sebeş, judeţul Alba, municipiu
 • LEGE nr. 499 din 26 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind protecţia informaţiilor militare clasificate schimbate, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2003
 • LEGE NR. 17 din 2 aprilie 1993 pentru acceptarea Amendamentului, adoptat de Adunarea generală a Biroului Internaţional al Expoziţiilor la 31 mai 1988, la Convenţia din 22 noiembrie 1928 modificată şi completată prin protocoalele din 10 mai 1948, 16 noiembrie 1966 şi 30 noiembrie 1972 şi prin Amendamentul din 24 iunie 1982
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 31 martie 2010 pentru finanţarea, în anul 2010, a Programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti"
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 375 din 26 noiembrie 2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 182 din 19 iunie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 23 din 4 martie 2016 privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 307 din 30 decembrie 2008 privind asocierea Guvernului României la Centrul European pentru Politici Sociale şi Cercetare (CEPSC)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 185 din 9 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Raca, prin reorganizarea comunei Popeşti, judeţul Argeş
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021