Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 179 din 18 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012 -
LEGE nr. 179 din 18 octombrie 2012pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele i), k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"i) preparat - o soluţie sau un amestec, oricare ar fi starea lui fizică, conţinând una ori mai multe substanţe stupefiante sau psihotrope; acest termen desemnează, de asemenea, una ori mai multe substanţe stupefiante sau psihotrope divizate în unităţi de administrare ori utilizate în analizele de laborator;.......................................................................... k) fabricare - toate operaţiile, altele decât producerea, care permit obţinerea de substanţe stupefiante sau psihotrope, inclusiv purificarea şi transformarea substanţelor stupefiante ori psihotrope în alte substanţe stupefiante sau psihotrope; acest termen cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, altele decât cele care sunt efectuate pe bază de prescripţie medicală într-o farmacie;.......................................................................... m) producător - persoana fizică sau juridică ce realizează operaţii de producere;".2. La articolul 2, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:"m^1) fabricant - persoana fizică sau juridică ce realizează operaţii de fabricare;".3. La articolul 2, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:"r) pai sau tulpină de mac - toate părţile aeriene ale plantei, inclusiv capsula, cu excepţia seminţelor macului opiaceu, după recoltare;".4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară o operaţiune cu plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă se află sub controlul şi supravegherea Ministerului Sănătăţii şi al unităţilor aflate în coordonarea sau în subordinea acestuia, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."5. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1), (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Inspecţiile de control şi supraveghere pot fi efectuate atât de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, cât şi de reprezentanţii unităţilor aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Sănătăţii, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (1^1), cultivarea plantelor care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope se află sub controlul şi supravegherea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.(1^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (1^1), plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară se află sub controlul şi supravegherea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor."6. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Lista preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi a celorlalte instituţii competente şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi."7. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cultivarea în scop industrial şi/sau alimentar ori pentru producerea de sămânţă a plantelor ce conţin substanţe aflate sub control naţional se autorizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."8. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Desfăşurarea activităţilor de producere, fabricare, depozitare, comerţ, intermediere, deţinere şi distribuire a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope este interzisă fără autorizaţia eliberată de Ministerul Sănătăţii, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.......................................................................... (3) Autorizaţiile pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) sunt eliberate dacă utilizarea plantelor, a substanţelor şi a preparatelor prevăzute în tabelele II şi III din anexă este limitată în scopul utilizării în industrie sau pentru producerea de sămânţă, precum şi pentru uz medical, ştiinţific sau tehnic. Modelele autorizaţiilor sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."9. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Ministerul Sănătăţii aprobă pentru fiecare an cantităţile estimate din diferite substanţe şi preparate pe care orice cultivator, producător, fabricant, distribuitor, importator sau exportator autorizat are dreptul să le cultive, să le producă, să le fabrice, să le importe ori să le exporte. Aceste limite pot fi modificate, dacă este necesar, în cursul anului. (2) Orice producător, fabricant sau importator autorizat are dreptul să producă, să fabrice sau să importe numai cantităţile de substanţe şi preparate necesare operaţiunii aprobate."10. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - În vederea aprobării prevăzute la art. 16, producătorii, fabricanţii şi importatorii transmit anual Ministerului Sănătăţii estimările cantităţilor diferitelor substanţe şi preparate pe care le produc, le fabrică sau le importă."11. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Operaţiunile de export sau de import cu plantele, substanţele şi preparatele prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă se desfăşoară în baza unei autorizaţii de export sau import, eliberată pentru fiecare operaţiune de către Ministerul Sănătăţii prin departamentul de specialitate, conform modelului prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."12. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Farmaciile cu circuit deschis şi farmaciile cu circuit închis îşi desfăşoară activitatea cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, în baza autorizaţiei de funcţionare, conform legislaţiei în vigoare. (2) Unităţile sanitare şi centrele de tratament pentru toxicomani îşi desfăşoară activitatea cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."13. La articolul 42 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) o situaţie trimestrială din partea producătorilor, a fabricanţilor şi a distribuitorilor, care să specifice mişcările cantităţilor de plante, substanţe şi preparate ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, la nivel naţional, efectuate în această perioadă." Articolul IIÎn termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, instituţiile implicate în aplicarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare, vor elabora proiectul de modificare şi completare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 18 octombrie 2012.Nr. 179.-----

Noutăți

 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 116 din 20 iunie 2019 pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 43 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1996 privind modificarea listei-anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, republicată
 • LEGE nr. 22 din 15 aprilie 1994 privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • LEGE nr. 225 din 4 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007
 • LEGEA nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 20 februarie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 29 aprilie 1997 privind transferul cu titlu gratuit al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 24 din 6 martie 1991 pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vînzare internaţionala de mărfuri
 • LEGE nr. 216 din 5 iulie 2005 pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 16 septembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 485 din 18 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • LEGE nr. 227 din 29 noiembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 9 decembrie 2010
 • LEGE nr. 68 din 25 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 30 august 2001 pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 147 din 23 iulie 2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 244 din 17 iulie 2013 pentru ratificarea amendamentelor semnate de România, la Bucureşti la 22 decembrie 2011, la Acordul de garanţie dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări
 • LEGE nr. 592 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 171 din 7 octombrie 2016 pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 332 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008
 • LEGE nr. 763 din 29 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor deţinute de Preşedinţia României, Camera Deputaţilor, Senat, Guvern, ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Serviciul de Protecţie şi Paza, Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti, parchetele de pe lângă aceste instanţe, precum şi de alte unităţi din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 137 din 5 iulie 2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 116 din 8 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 205/2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 185 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea în anul 1999 a examenelor din învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 226 din 5 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România
 • LEGE nr. 92 din 10 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 63 din 31 ianuarie 1945 privitoare la modificarea unor dispoziţiuni din legea pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • LEGE nr. 673 din 19 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 16 aprilie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 9 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994
 • LEGE nr. 7 din 8 ianuarie 1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 187 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 51 din 2 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021