Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 *** Republicată privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 30/12/91 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 1 din 7 ianuarie 1991 *** Republicatăprivind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 30 decembrie 1991

Notă *) Republicată în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 72 din 14 decembrie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 decembrie 1991, dîndu-se articolelor o noua numerotare. Legea nr. 1 din 7 ianuarie 1991 este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1991. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Persoanele apte de muncă, ce nu pot fi încadrate din lipsa de locuri disponibile corespunzătoare pregătirii lor, sînt considerate şomeri şi beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de ajutor de şomaj şi de alte forme de protecţie socială, precum şi de sprijin în vederea reintegrarii lor profesionale prin calificare şi recalificare. Articolul 2Sînt îndreptăţiţi sa primească ajutorul de şomaj în condiţiile prezentei legi: a) absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în vîrsta de 18 ani împliniţi, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel puţin jumătate din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat şi care într-o perioadă de 60 de zile nu au reuşit să se încadreze în munca potrivit pregătirii lor profesionale. În cazuri justificate de lipsa susţinătorilor legali, sînt îndreptăţiţi sa primească ajutorul de şomaj, în aceleaşi condiţii, şi absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în vîrsta de pînă la 16 ani împliniţi. Absolvenţii şcolilor speciale pentru handicapati care nu au un loc de muncă vor fi luati în evidenta imediat după absolvire; b) ţinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu erau încadraţi cu contract de muncă şi care, într-o perioadă de 30 de zile de la data lasarii lor la vatra, nu s-au putut angaja; c) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii pentru motivele prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) - f) din Codul muncii sau cărora, după caz, le-a încetat calitatea de membru în cooperatia mestesugareasca din motive neimputabile lor; d) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii, dacă s-a stabilit prin dispoziţia sau hotărîrea organului competent nelegalitatea măsurii luate de unitatea ori lipsa vinovatiei persoanei în cauza, iar reintegrarea în munca nu mai este obiectiv posibila la unitatea în care a fost încadrată anterior sau la unitatea la care a preluat patrimoniul acesteia; e) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reincadrare nu întrerup vechimea în aceeaşi unitate, dacă au o vechime în munca de cel puţin 6 luni în ultimele luni premergătoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de şomaj; f) persoanele care au fost încadrate cu contract de muncă pe durata determinata şi care au încetat activitatea la expirarea termenului prevăzut în contract, dacă au o vechime în munca de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de şomaj. Capitolul 2 Ajutorul de şomaj şi alte forme de protecţie socială a şomerilor Articolul 3Ajutorul de şomaj consta într-o sumă calculată în mod diferenţiat, pe categorii de persoane şi vechime în munca, avîndu-se în vedere salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat sau ultimul salariu de baza brut avut în ultima luna, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, după cum urmează: a) 60% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care provin din rindul absolvenţilor din învăţămîntul preuniversitar, profesional sau de ucenici, în vîrsta de minimum 16 ani, sau, după caz, 18 ani, precum şi al celor care au vechime în munca sub 1 an; b) 70% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care provin din rindul absolvenţilor învăţămîntului superior; c) 50% din salariul de baza brut, avut în ultima luna, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 1 pînă la 5 ani, dar nu mai puţin de 75% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat; d) 55% din salariul de baza brut, avut în ultima luna, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 5 pînă la 15 ani, dar nu mai puţin de 80% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat; e) 60% din salariul de baza brut, avut în ultima luna, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de 15 ani şi peste, dar nu mai puţin de 85% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat. Articolul 4Pentru a putea beneficia de ajutorul de şomaj, persoanele prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie înscrise la oficiile forţei de muncă din cadrul direcţiei de muncă şi protecţie socială din judeţe sau din municipiul Bucureşti, unde îşi au domiciliul sau, după caz, unde îşi au reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă în acea localitate; b) starea sănătăţii, dovedită cu certificatul medical, să le permită să fie încadrate în munca. Articolul 5 (1) Nu beneficiază de ajutor de şomaj: a) persoanele care deţin în proprietate terenuri agricole în suprafaţa de cel puţin 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de cel puţin 20.000 mp în zonele montane; b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activităţii autorizate în condiţiile prevăzute de lege şi care obţin pe aceste cai un venit de cel puţin jumătate din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana c) persoanele cărora li s-a oferit loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor, situaţiei personale şi stării de sănătate, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau li s-a recomandat de către oficiile forţei de muncă, în scris, să urmeze cursuri de calificare sau recalificare şi au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea; d) persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie pentru munca depusa şi limita de vîrsta; e) membrii cooperaţiei agricole de producţie sau cărora le-a încetat aceasta calitate. (2) Situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) de la alin. (1) se dovedesc cu acte eliberate de primăria localităţii de domiciliu, respectiv de organele financiare teritoriale, şi prin declaraţie pe proprie răspundere a salariatului. Articolul 6 (1) Persoanele care au fost încadrate în munca au dreptul sa primească ajutorul de şomaj din momentul încetării contractului de muncă sau, după caz, a calităţii de membru în cooperatia mestesugareasca, în condiţiile prevăzute la art. 2, dacă s-au înscris la oficiile forţei de muncă în termen 30 de zile de la încetarea activităţii sau de la data înscrierii, dacă cererea de înscriere la oficiul forţei de muncă s-a făcut ulterior acestui termen. (2) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. d) dobîndesc dreptul de a primi ajutor de şomaj de la data hotărîrii definitive de reintegrare, a dispoziţiei sau hotărîrii definitive de achitare ori a punerii în libertate, dacă s-au înscris la oficiul forţei de muncă în termen de 30 de zile de la data respectiva sau de la data înscrierii, cînd aceasta a avut loc după expirarea termenului de 30 de zile. (3) Persoanele care nu au fost încadrate în munca dobîndesc dreptul de a primi ajutorul de şomaj după cum urmează: a) după o perioadă de 30 de zile pentru absolvenţii învăţămîntului preuniversitar şi învăţămîntului superior, de la data la care s-au adresat oficiilor forţei de muncă sau altor organe competente, potrivit legii, solicitînd încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii; b) după o perioadă de 30 de zile de la data la care persoanele care au terminat serviciul militar obligatoriu s-au adresat oficiilor forţei de muncă, solicitînd încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii; c) de la data înscrierii la oficiul forţei de muncă, în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru handicapati. (4) Femeile care au avut activitatea întreruptă pentru creşterea copiilor potrivit legii, precum şi persoanele cărora le-a încetat calitatea de pensionar dobîndesc dreptul de a primi ajutorul de şomaj de la data înscrierii la oficiile forţei de muncă. (5) Termenele de 30 de zile prevăzute la alin. (3) încep să curgă la expirarea termenelor de 60 de zile, respectiv de 30 de zile, prevăzute la art. 2 lit. a) şi b). Articolul 7 (1) Ajutorul de şomaj se plăteşte la cererea persoanelor îndreptăţite potrivit legii. (2) Ajutorul de şomaj se plăteşte de la data dobîndirii dreptului. Retroactiv nu poate fi plătit pe o perioadă mai mare de 30 de zile de la data înregistrării cererii de plată. Articolul 8Cererile pentru plata ajutorului de şomaj se adresează direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti. Articolul 9 (1) Ajutorul de şomaj se plăteşte pe o perioadă de cel mult 270 de zile calendaristice, timp în care somerii sînt obligaţi sa participe la cursurile de calificare sau recalificare într-o noua meserie sau specialitate, stabilite de direcţiile de muncă şi protecţie socială. (2) Persoanele cuprinse la cursurile de calificare sau recalificare primesc în continuare ajutor, pe toată durata cursurilor şi pînă la data primei repartizari în munca, dar nu mai mult de 30 de zile de la absolvire. Articolul 10 (1) Persoanele care urmează cursurile de calificare sau recalificare, organizate potrivit legii, au obligaţia la absolvire să se încadreze în unităţile la care sînt repartizate. (2) Absolvenţii care refuza fără motive temeinice doua repartizari au obligaţia sa restituie ajutorul de şomaj primit pe durata cursurilor pînă la repartizare, precum şi cheltuielile de şcolarizare. La data înscrierii la cursuri, persoanele respective vor încheia cu direcţia de muncă şi protecţie socială un angajament în acest sens, care, în cazul nerespectării de către titular a obligaţiilor asumate, constituie titlu executoriu. Articolul 11După expirarea perioadei de acordare a ajutorului de şomaj, persoanele în cauza urmează sa beneficieze de drepturile de ocrotiri sociale prevăzute de lege. Articolul 12Pe perioada în care unei persoane i se plăteşte ajutorul de şomaj, aceasta beneficiază de alocaţia pentru copii în aceleaşi condiţii ca în perioada anterioară somajului, precum şi de asistenţa medicală gratuita. Locuinta de serviciu se păstrează pe întreaga perioadă în care chiriaşul primeşte ajutor de şomaj, cu excepţia cazului în care aceasta este situata în incinta unităţii sau este legată direct de asigurarea permanentei sau continuităţii în serviciu. Articolul 13Perioada pentru care o persoană este indreptatita sa primească ajutorul de şomaj constituie vechime în munca şi nu întrerupe vechimea în munca şi în aceeaşi unitate. Articolul 14Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în perioada pentru care sînt îndreptăţite sa primească ajutor de şomaj şi cît urmează un curs de calificare sau recalificare beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege pentru persoanele încadrate în munca, inclusiv de pensie de invaliditate. Articolul 15 (1) Beneficiarul ajutorului de şomaj este obligat ca, de doua ori pe luna, pe baza programării efectuate sau ori de cîte ori este solicitat, să se prezinte la oficiul forţei de muncă. (2) Persoana care primeşte ajutor de şomaj şi se încadrează în munca sau începe sa realizeze venituri din sursele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) are obligaţia de a înştiinţa în termen de 3 zile oficiul forţei de muncă. (3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) revine şi persoanei juridice sau fizice care a efectuat angajarea. Articolul 16Calitatea de beneficiar al ajutorului de şomaj şi îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 15 se dovedesc cu carnetul de evidenta eliberat şi vizat bilunar de oficiul forţei de muncă. Articolul 17 (1) Ajutorul de şomaj se plăteşte lunar de direcţiile de muncă şi protecţie socială proporţional cu numărul de zile calendaristice cît titularul este îndreptăţit sa primească acest ajutor, pe baza buletinului de identitate şi carnetului de evidenta. (2) Ajutorul de şomaj nu este impozabil. Articolul 18 (1) Plata ajutorului de şomaj încetează în următoarele situaţii: a) la împlinirea termenelor prevăzute la art. 9; b) la încadrarea în munca a titularului sau după 30 de zile de la obţinerea de către acesta a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi pe cont propriu; c) în cazul refuzului nejustificat de a se încadra într-o unitate, cu contract de muncă pe durata nedeterminată sau determinata, într-un loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor somerului, situaţiei personale şi stării de sănătate a acestuia; d) la data refuzului nejustificat de a urma un curs de calificare sau, după caz, la data întreruperii sau neabsolvirii cursului, organizat potrivit art. 10 alin. (2) din prezenta lege, din motive imputabile. (2) Plata ajutorului de şomaj se suspenda: a) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 15; b) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor militare; c) pe perioada în care titularul îşi stabileşte domiciliul în străinătate; d) pe perioada în care titularul este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate; e) pe perioada în care este încadrat cu contract de muncă pe timp determinat. Articolul 19Persoanele care au fost reintegrate în munca de organele de jurisdicţie competente şi li s-au acordat despăgubiri pentru perioada nelucrata vor restitui ajutorul de şomaj primit pe aceeaşi perioadă de timp. Capitolul 3 Constituirea şi utilizarea fondului pentru plata ajutorului de şomaj Articolul 20Fondul necesar pentru plata ajutorului de şomaj se constituie din următoarele surse: a) o cota de 4% aplicată asupra fondului de salarii realizat, în valoare bruta, de persoanele fizice şi juridice române şi străine cu sediul în România care angajează personal român, precum şi din veniturile realizate de persoanele fizice autorizate sa presteze o activitate individuală şi asociaţiile familiale care îşi desfăşoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/ 1990; b) o contribuţie de 1% din salariul de baza lunar de încadrare brut, plătită de salariaţii persoanelor fizice şi juridice prevăzute la lit. a); c) o contribuţie de 1% din venitul lunar în valoare bruta obţinut din munca prestată de către membrii cooperaţiei; d) o subvenţie de la bugetul de stat pentru completarea fondului, în caz ca sursele de la lit. a), b) şi c) nu acoperă plăţile datorate. Articolul 21 (1) Fondul pentru plata ajutorului de şomaj se păstrează într-un cont al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale deschis la Banca Naţionala, este gestionat de acesta şi este purtător de dobinda. (2) Sumele neconsumate într-o perioadă se reportează în perioadele imediat următoare, fără a exista obligaţia de a fi vărsate la bugetul statului. (3) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 20, se aplică o majorare de 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît totalul sumelor datorate. Articolul 22Din fondul constituit potrivit art. 20 din prezenta lege se vor face plati şi pentru: a) acoperirea unor cheltuieli legate de efectuarea plăţii ajutorului de şomaj; b) acoperirea unor cheltuieli privind calificarea şi recalificarea şomerilor. Articolul 23Guvernul este abilitat ca, pe durata întreruperii temporare a activităţii unor agenţi economici, datorită neasigurarii resurselor energetice, în perioada 1 noiembrie 1991 - 31 martie 1992, sa plătească din fondul de şomaj personalul salariat al acestor agenţi economici, în condiţiile menţinerii calităţii de salariat. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 24Pentru urmărirea desfăşurării activităţii privind stabilirea şi plata ajutorului de şomaj prevăzute de lege, la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi la direcţiile de muncă şi protecţie socială, se constituie un corp de control specializat. Numărul de personal al corpului de control, precum şi modul de salarizare a acestuia, se stabilesc prin hotărîre a Guvernului. Articolul 25 (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) şi (3) şi art. 29 şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi (3); b) cu amendă de la 1.500 la 4.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 29; c) cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei, nepunerea la dispoziţie sau refuzul de a elibera corpului de control documentele, datele şi explicaţiile necesare verificării. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de organele corpului de control prevăzut la art. 24. (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 26 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili prin hotărîre modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare şi recalificare a persoanelor care primesc ajutor de şomaj, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor în cauza. (2) Guvernul are obligaţia de a asigura, în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, o baza materială corespunzătoare bunei desfăşurări a procesului de calificare şi recalificare a şomerilor. (3) Centrele de calificare şi recalificare vor fi organizate prin preluarea unor spaţii din reţeaua de învăţămînt care nu-şi mai justifica funcţionarea, a altor spaţii existente, precum şi prin preluarea personalului necesar din aceste unităţi. (4) Centrele de calificare şi recalificare vor funcţiona în subordinea direcţiilor de muncă şi protecţie socială. (5) Pentru a asigura utilizarea tuturor posibilităţilor existente, direcţiile de muncă şi protecţie socială vor putea organiza cursuri de calificare şi recalificare a personalului care primeşte ajutor de şomaj şi în şcoli profesionale sau alte unităţi similare. Articolul 27Procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj se va stabili în termen de 15 zile de la publicarea legii, prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, ce se va publică în Monitorul Oficial. Articolul 28Litigiile privind stabilirea şi plata ajutorului de şomaj se soluţionează de către instanţele judecătoreşti, potrivit procedurii aplicabile litigiilor de muncă. Articolul 29Unităţile au obligaţia de a comunică la oficiile de muncă toate posturile libere în termen de 3 zile de la data cînd au devenit vacante, iar direcţiile de muncă şi protecţie socială au obligaţia de a tine evidenta şi a afişa locurile de muncă vacante. Articolul 30 (1) Persoanele prevăzute la art. 2, care sînt neincadrate în munca la data intrării în vigoare a prezentei legi şi sînt înscrise la oficiile forţei de muncă, beneficiază de ajutor de şomaj de la data cererii. (2) În cazul cînd persoanele prevăzute la alin. (1) nu sînt înscrise la oficiile forţei de muncă, ele dobîndesc dreptul de ajutor de şomaj după 30 de zile de la data înscrierii. Articolul 31 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 758/1990 cu privire la salarizarea personalului devenit, în mod temporar, disponibil. (2) Fondurile constituite în baza Decretului-lege nr. 144/1990 pentru prelungirea termenului de aplicare a Decretului-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea şi salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activităţii se virează în contul fondului de plată a ajutorului de şomaj. (3) Dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială şi art. 51 din Legea nr. 5/1973 se modifica corespunzător prevederilor prezentei legi. (4) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.*) NOTĂ: Potrivit art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 72 din 14 decembrie 1991: (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor cărora le-a expirat perioada de plată a ajutorului de şomaj înainte de intrarea ei în vigoare. (2) Persoanele la care perioada de 270 de zile, în care au beneficiat de ajutor de şomaj, expira înainte de 31 martie 1992 şi nu se pot încadra în munca, continua sa beneficieze de plată ajutorului de şomaj pînă la această dată. ------------------- Notă *) Fac excepţie prevederile art. 2 lit. a), art. 3, art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1), art. 6 alin. (3) lit. c), art. 6 alin. (4), art. 9 alin. (1), art. 20 lit. a), b), c), art. 21 alin. (3), art. 23 şi art. 25 alin. (1) lit. c), care au intrat în vigoare la data de 16 decembrie 1991. --------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 257 din 23 iunie 2006 pentru înfiinţarea comunei Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Armăşeşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 14 martie 2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 210 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2008 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007
 • LEGE nr. 92 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire
 • LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 249 din 5 decembrie 2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 182 din 12 noiembrie 1997 pentru ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale de la Seul (1994)
 • LEGE nr. 175 din 13 mai 2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • LEGE nr. 286 din 24 iunie 2004 pentru modificarea alineatului 2 litera a) al articolului 4 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 137 din 8 iunie 2015 pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 221 din 11 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 162 din 29 mai 1947 pentru reglementarea cetăţeniei unor categorii de locuitori
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 702 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGE nr. 130 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind contractul colectiv de muncă
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 139 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Madrid la 3 octombrie 1994
 • LEGE nr. 202 din 4 noiembrie 2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
 • LEGE nr. 517 din 28 noiembrie 2003 privind conferirea decoraţiilor de război
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 134 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
 • LEGE nr. 54 din 9 iulie 1993 pentru organizarea instanţelor şi parchetelor militare
 • LEGE nr. 117 din 21 aprilie 1948 pentru ratificarea Tratatului de Prietenie Colaborare şi Ajutor Mutual între România şi Republica Federativă Populară Jugoslavă semnată în Bucureşti la 19 Decemvrie 1947
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 58 din 1 noiembrie 1974 privind sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale
 • LEGE nr. 7 din 10 ianuarie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Danemarcei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Copenhaga la 14 iunie 1994
 • LEGE nr. 489 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar
 • LEGE nr. 460 din 12 noiembrie 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • LEGE nr. 44 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 octombrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 39 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
 • LEGE nr. 427 din 22 noiembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 185 din 24 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 218 din 11 noiembrie 2010 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Zagreb la 8 iunie 1994
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 94 din 21 mai 2010 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 18 decembrie 2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 67 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în combaterea crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a terorismului, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 1999
 • LEGE din 31 iulie 1929*) pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Conturi
 • LEGE nr. 276 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 316 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020