Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 contabilităţii
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 27 decembrie 1991 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991contabilităţii Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 27 decembrie 1991

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste, asociaţiile şi celelalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care au calitatea de comerciant au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi. Articolul 2Contabilitatea, ca instrument principal de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute, trebuie să asigure: a) înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute atît pentru necesităţile proprii ale persoanelor prevăzute la art. 1, cît şi în relaţiile acestora cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane juridice şi fizice; b) controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate; c) furnizarea informaţiilor necesare stabilirii patrimoniului naţional, execuţiei bugetului public naţional, precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale. Articolul 3 (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. (2) Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atît în moneda naţională, cît şi în valută. Articolul 4Ministerul Economiei şi Finanţelor emite planul de conturi general, modelele registrelor şi bilanţurilor contabile, formularele comune privind activitatea financiară şi contabilă, normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. Pentru societăţile bancare, acestea se elaborează de către Banca Naţională a României şi se aprobă de către Ministerul Economiei şi Finanţelor. Articolul 5 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească bilanţ, respectiv dare de seamă contabilă în cazul instituţiilor publice, denumite, în prezenta lege, bilanţ contabil. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor stabileşte categoriile de persoane care pot ţine contabilitatea în partidă simplă, precum şi cele care întocmesc bilanţ contabil. Articolul 6 (1) Înregistrările în contabilitate se fac cronologic şi sistematic, potrivit planurilor de conturi şi normelor emise în condiţiile prevederilor art. 4. (2) Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobîndind astfel calitatea de document justificativ. (3) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, ori înregistrat în contabilitate, după caz. Articolul 7 (1) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile şi imobile se face la valoarea de achiziţie, de producţie sau la preţul pieţei, după caz. (2) Creanţele şi datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală. Articolul 8 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligaţia să efectueze inventarierea generală a patrimoniului: la începutul activităţii; cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionarii sale; în cazul fuzionării sau încetării activităţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. (2) Excepţii de la regula inventarierii obligatorii anuale se aprobă de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Articolul 9Evaluarea elementelor patrimoniale pe baza inventarierii şi reflectarea acestora în bilanţul contabil se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Articolul 10Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevăzute la art. 1 îl constituie bilanţul contabil, care trebuie să dea o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute. Capitolul II Organizarea contabilităţii patrimoniului Articolul 11 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează şi ţin contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar-contabil, contabilul şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să posede studii economice superioare. (2) Contabilitatea persoanelor prevăzute la art. 1 poate fi organizată şi ţinută şi de persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Acestea răspund potrivit legii. (3) Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, potrivit prevederilor prezentei legi, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obligaţia gestionării patrimoniului. (4) Persoanele fizice prevăzute la alin. 1 răspund, împreună cu personalul din subordine, de ţinerea contabilităţii potrivit legii. (5) În cazurile în care contabilitatea nu se ţine de persoane autorizate, răspunderea revine patronului. Articolul 12 (1) Obiectul contabilităţii patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile şi imobile, inclusiv solul, bogăţiile naturale, zăcămintele şi alte bunuri cu potenţial economic, disponibilităţile băneşti, titlurile de valoare, drepturile şi obligaţiile persoanelor prevăzute la art. 1, precum şi mişcările şi modificările intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile şi rezultatele obţinute de acestea. (2) Deţinerea de valori materiale şi băneşti sub orice formă şi cu orice titlu, a oricăror drepturi şi obligaţii patrimoniale, precum şi efectuarea de operaţiuni patrimoniale fără înregistrarea lor în contabilitate sînt interzise. Articolul 13 (1) Contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă. (2) Contabilitatea valorilor materiale se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric. Articolul 14Valoarea acţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate. Articolul 15Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. Articolul 16Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor. Articolul 17Contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi extrabugetare asigura atît evidenţa plăţilor de casă, cît şi a cheltuielilor efective, pe structura clasificaţiei bugetare. Articolul 18Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor. Articolul 19 (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte lunar. (2) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, potrivit legii. Capitolul III Registrele de contabilitate Articolul 20 (1) Principalele registre ce se folosesc în contabilitate sînt: registrul-jurnal, registrul-inventar şi cartea mare. (2) Ministerul Economiei şi Finanţelor poate excepta folosirea unora din aceste registre de către unele persoane prevăzute la art. 1. Articolul 21Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi completate, astfel încît să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate. Articolul 22Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale se întocmeşte lunar balanţa de verificare. Articolul 23 (1) Persoanele fizice şi juridice care utilizează sisteme de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure respectarea normelor contabile, stocarea, păstrarea sub forma suporţilor tehnici şi controlul datelor înregistrate în contabilitate. (2) Unităţile de informatica poarta răspunderea prelucrării cu exactitate a informaţiilor din documente, iar beneficiarii răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare. Articolul 24Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor determinate de fuziunea sau încetarea, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situaţii. Articolul 25Registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani. Articolul 26În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare. Capitolul IV Bilanţul contabil Articolul 27 (1) Bilanţul contabil se întocmeşte obligatoriu anual, precum şi în situaţia fuziunii sau încetării, potrivit legii, a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, după caz. (2) Pentru regiile autonome şi societăţile comerciale în care statul deţine cel puţin 20% din capitalul social, precum şi pentru alte persoane juridice, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate stabili întocmirea şi depunerea bilanţurilor contabile şi la alte perioade decît anual. (3) Bilanţul contabil se compune din: bilanţ, contul de profit şi pierderi, respectiv contul de execuţie în cazul instituţiilor publice, anexe şi raportul de gestiune. (4) Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate cînd acesta începe la data înfiinţării, respectiv înmatriculării, potrivit legii, a persoanelor prevăzute la art. 1. Articolul 28La întocmirea bilanţului contabil se au în vedere următoarele reguli: a) posturile înscrise în bilanţ să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului; b) compensări între conturile ce se înscriu în bilanţ şi, respectiv, între veniturile şi cheltuielile din contul de profit şi pierderi nu sînt admise. Articolul 29Bilanţurile contabile sînt supuse verificării şi certificării de către cenzori, contabili autorizaţi sau experţi contabili, după caz, în condiţiile stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Articolul 30 (1) Bilanţul contabil, după aprobare, se publică în condiţiile prevăzute de lege. (2) Bilanţul contabil anual se păstrează timp de 50 de ani. (3) În caz de încetare a activităţii persoanelor prevăzute la art. 1, bilanţul contabil, precum şi registrele şi celelalte documente la care se referă art. 25 se predau la arhivele statului în conformitate cu prevederile Legii fondului arhivistic naţional al României, dacă legea nu dispune altfel. Articolul 31 (1) Un exemplar al bilanţului contabil anual se depune pînă cel mai tîrziu 15 aprilie anul următor, de către toate persoanele prevăzute la art. 1, la direcţia generală judeţeana a finanţelor publice, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Instituţiile publice şi celelalte persoane juridice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite depun un exemplar din bilanţul contabil trimestrial şi anual la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta. (3) Ministerele, departamentele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul municipiului Bucureşti, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Economiei şi Finanţelor un exemplar din bilanţul contabil trimestrial şi anual, potrivit normelor şi la termenele stabilite de acesta. Articolul 32Pentru verificarea calculării şi regularizarea cu bugetul de stat şi cu bugetele locale, după caz, a veniturilor cuvenite acestora, potrivit legii, persoanele prevăzute la art. 1 vor depune, lunar, la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti situaţia privind "Rezultatele financiare şi obligaţiile fiscale", conform modelului şi la termenele stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor. Capitolul V Contabilitatea trezoreriei finanţelor publice, a instituţiilor publice şi bilanţul pe ansamblul economiei naţionale Articolul 33 (1) Contabilitatea trezoreriei finanţelor publice se organizează în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi unităţilor sale subordonate şi cuprinde: operaţiunile privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat; constituirea şi utilizarea mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială; gestiunea datoriei publice interne şi externe, precum şi alte operaţiuni financiare efectuate în contul organelor administraţiei publice centrale. (2) Organizarea şi conducerea contabilităţii trezoreriei finanţelor publice se efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor. (3) Ministerele, departamentele şi celelalte organe centrale ale administraţiei publice, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi instituţiile publice cu personalitate juridică din subordinea acestora organizează şi conduc contabilitatea veniturilor încasate şi a cheltuielilor efectuate, potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială. Articolul 34 (1) Contabilitatea bugetelor locale se organizează şi se conduce la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, potrivit normelor stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor, care să asigure înregistrarea operaţiunilor privind: a) veniturile încasate şi plăţile efectuate în executarea bugetelor locale şi a fondurilor cu destinaţie specială, constituite potrivit legii; b) evidenţa transferurilor din bugetul de stat şi a fondului de tezaur, constituit în condiţiile legii. (2) Instituţiile de stat de subordonare locală, care au personalitate juridică şi ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, organizează şi conduc contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor, potrivit bugetului aprobat. Articolul 35Contabilitatea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a celorlalte organe autonome de asigurări sociale, precum şi a unităţilor subordonate acestora, se organizează şi se conduce de fiecare unitate de asigurări sociale. Articolul 36 (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor întocmeşte anual bilanţul pe ansamblul economiei naţionale. (2) Obiectul principal al bilanţului pe ansamblul economiei naţionale îl constituie patrimoniul naţional, cuprinzînd patrimoniul public şi cel privat, inclusiv solul, bogăţiile naturale, zăcămintele şi alte bunuri cu potenţial economic, evaluate în expresie bănească. (3) Evidenta în unităţi naturale sau natural-convenţionale, după caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substanţe minerale utile şi celorlalte resurse naturale ale solului şi subsolului se realizează de către organele şi unităţile care administrează, exploatează şi folosesc bunurile respective. Articolul 37Bilanţul pe ansamblul economiei naţionale se prezintă Guvernului, odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat. Capitolul VI Contravenţii şi infracţiuni Articolul 38Constituie contravenţie la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:1. deţinerea de valori materiale şi băneşti sub orice formă şi cu orice titlu, precum şi existenţa oricăror drepturi şi obligaţii patrimoniale, fără a fi înregistrate în contabilitate;2. primirea şi eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel, fără documente justificative de intrare şi ieşire;3. neîntocmirea balanţelor de verificare;4. nerespectarea normelor emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu privire la: a) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate; b) arhivarea şi păstrarea documentelor justificative şi a documentelor contabile, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; c) efectuarea inventarierii patrimoniului; d) întocmirea, verificarea, certificarea şi depunerea bilanţurilor contabile. Articolul 39 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 38 pct. 1 şi 2 se sancţionează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei, iar cele prevăzute la pct. 3 şi 4, cu amendă de la 5.000 la 20.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele cu atribuţii de control financiar şi alte persoane anume împuternicite de Ministerul Economiei şi Finanţelor. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 40Efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate avînd drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare şi elementelor patrimoniale ce se reflectă în bilanţul contabil constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte conform legii. Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 41Guvernul României va prezenta, în termen de 60 de zile de la data publicării legii, proiectul de lege pentru organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. Articolul 42Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora regulamentul de aplicare a acesteia şi va actualiza şi reedita planul de conturi general, modelele registrelor şi bilanţurilor contabile, formularele comune privind activitatea financiară şi contabilă, precum şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. Pînă la reeditarea acestora, se utilizează în continuare planurile de conturi, instrucţiunile de aplicare a acestora şi normele contabile existente, actualizate pe baza actelor normative ce se vor adopta în această perioadă. Articolul 43Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi alte instituţii prevăzute prin lege propun Ministerului Economiei şi Finanţelor norme proprii privind organizarea şi conducerea contabilităţii. Articolul 44Ministerul Economiei şi Finanţelor exercita controlul asupra modului în care se aplica prevederile prezentei legi. Articolul 45Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1992. Articolul 46Prevederile prezentei legi se aplică şi subunităţilor fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce aparţin persoanelor prevăzute la art. 1 cu sediul sau domiciliul în România, cît şi subunităţilor cu sediul în România, ce aparţin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate. Articolul 47Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:- Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor şi evidenţelor cu conţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;- Hotărîrea nr. 1885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, atribuţiile şi răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;- Hotărîrea nr. 1533/1973 privind formularele cu regim special, publicată în Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;- Hotărîrea nr. 1116/1975 privind îmbunătăţirea analizei pe baza de bilanţ, creşterea operativităţii şi calităţii informaţiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unităţilor socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;- orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat, în şedinţa comună din 20 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi 76 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

MARŢIAN DAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 93 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naţionale care a participat la activităţile desfăşurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 76 din 6 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 45 din 4 aprilie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 407 din 11 octombrie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor cu capital de risc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate
 • LEGE nr. 143 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 20 septembrie 2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 1 din 13 octombrie 1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 118 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 35/1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea unor acţiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internaţional al vârstnicilor
 • LEGE nr. 280 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor
 • LEGE nr. 212 din 25 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 116 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978
 • LEGE nr. 411 din 26 iunie 2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 105 din 18 aprilie 2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol cinematografic, precum şi a altor imobile
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 256 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 572 din 23 octombrie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Turcia privind transporturile aeriene civile, semnat la Ankara la 2 mai 1966, semnat la Ankara la 19 februarie 2002
 • LEGE nr. 138 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 261/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 217 din 22 decembrie 1997 privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 733 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 283/2000 privind aprobarea majorării participării statului la capitalul social al Societăţii de Strategie pentru Piaţa de Gros - S.R.L. Bucureşti
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor
 • LEGE nr. 190 din 2 noiembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind retehnologizarea cu mărirea puterii instalate a hidroagregatelor de la Sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier I, semnat la Kladovo la 16 octombrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 13 septembrie 2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 202 din 7 noiembrie 2011 privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 21 mai 2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 66 din 23 martie 2005 privind acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 101 din 26 mai 1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 februarie 2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 91 din 3 iunie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în moneda naţionala şi existenta în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţionala a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • LEGE nr. 456 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind contribuţia României la programul Comunităţii "Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)", semnat la Bucureşti la 5 martie 2003 şi la Bruxelles la 18 martie 2003
 • LEGE nr. 386 din 30 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 162 din 1 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 24 februarie 1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 20 din 17 martie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 68 din 11 octombrie 1993 privind garantarea în plata a salariului minim
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 19 mai 2004 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 207 din 29 iunie 2005 pentru declararea ca oraş a comunei Chitila, judeţul Ilfov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 2 martie 2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011
 • LEGE nr. 117 din 4 decembrie 1995 privind integrarea sistemului asigurărilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, creştin de rit vechi şi musulman în sistemul asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 175 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 30 aprilie 2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
 • LEGE nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social
 • LEGE nr. 96 din 20 mai 1998 privind proclamarea Zilei drapelului naţional
 • LEGE nr. 253 din 23 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020