Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 105 din 4 iulie 2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iulie 2012 -
LEGE nr. 105 din 4 iulie 2012privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 6 iulie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul intern necesar detaşării experţilor naţionali din România la instituţiile şi organismele Uniunii Europene. Articolul 2 (1) Detaşarea experţilor naţionali se face la iniţiativa instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care urmează a fi făcută detaşarea şi a persoanei interesate a deveni expert naţional detaşat, cu acordul angajatorului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea persoana interesată, pentru o perioadă de timp determinată potrivit cerinţelor instituţiei sau organismului Uniunii Europene. (2) Pentru cadrele militare care se detaşează ca experţi militari naţionali la Secretariatul General al Consiliului în vederea încadrării la Statul Major Militar al Uniunii Europene, iniţiativa detaşării aparţine instituţiei publice din România în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Articolul 3 (1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate se detaşează la instituţiile şi organismele Uniunii Europene, în condiţiile prezentei legi, numai după încheierea misiunii sale în străinătate şi încadrarea sa la instituţia trimiţătoare. (2) Persoanele aflate în perioada de stagiu sau de probă, potrivit reglementărilor legale specifice categoriei de personal din care fac parte, nu pot fi detaşate ca experţi naţionali la instituţiile sau organismele Uniunii Europene. Articolul 4 (1) Persoanele care intenţionează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post de expert naţional detaşat sunt obligate să solicite acordul angajatorului în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea cu privire la eventuala detaşare la o instituţie sau organism al Uniunii Europene, anterior participării la procedurile de selecţie. Solicitarea trebuie să fie însoţită de documentaţia specifică procedurii de selecţie la care acestea intenţionează să participe. (2) Angajatorul este obligat să răspundă solicitării prevăzute la alin. (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. În cuprinsul răspunsului, angajatorul trebuie să menţioneze în mod expres dacă este sau nu de acord cu detaşarea la instituţia sau organismul Uniunii Europene, precum şi, dacă este cazul, motivele pentru care nu este de acord cu această detaşare. (3) În situaţia prelungirii detaşării, expertul naţional este obligat să solicite angajatorului de la care a fost detaşat acordul cu privire la aceasta. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) Pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din România, acordul prevăzut la alin. (1)-(3) se solicită conducătorului autorităţii ori instituţiei publice. Articolul 5Pe întreaga durată a detaşării, angajatorul care a detaşat expertul naţional are obligaţia să aducă la cunoştinţa acestuia şi a instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detaşat modificările situaţiilor de drept sau de fapt care stau la baza detaşării şi care privesc angajatorul. Articolul 6 (1) Angajatorul care urmează să detaşeze o persoană în calitate de expert naţional are obligaţia de a transmite Ministerului Afacerilor Externe, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de începere a detaşării, o comunicare privind detaşarea. Ministerul Afacerilor Externe transmite această comunicare Reprezentanţei Permanente a României la Uniunea Europeană. (2) Pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din România, obligaţia prevăzută la alin. (1) revine ministrului sau, după caz, conducătorului autorităţii ori instituţiei publice. Articolul 7 (1) Experţii naţionali detaşaţi la instituţiile sau organismele Uniunii Europene îşi păstrează raporturile de serviciu sau de muncă, după caz, cu angajatorul de la care au fost detaşaţi, pe toată perioada detaşării. (2) Posturile ocupate anterior detaşării de către experţii naţionali detaşaţi devin temporar vacante şi pot fi ocupate pe perioadă determinată, în condiţiile legii. (3) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, detaşate la instituţiile şi organismele Uniunii Europene pentru o perioadă mai mare de un an, pot fi numite în alte funcţii decât cele în care şi-au desfăşurat activitatea anterior detaşării. (4) Posturile ocupate anterior detaşării de către experţii naţionali detaşaţi nu pot fi desfiinţate sau transformate pe durata detaşării, cu excepţia reorganizării sau a declanşării procedurii insolvenţei. (5) În cazul desfiinţării postului în situaţiile prevăzute la alin. (4), persoanele prevăzute la alin. (1) pot ocupa, cu acordul lor, posturi echivalente din punctul de vedere al condiţiilor de ocupare, al atribuţiilor şi al salarizării. Articolul 8În situaţia în care, la iniţiativa expertului naţional sau a instituţiei ori a organismului Uniunii Europene la care acesta a fost detaşat, detaşarea încetează înaintea termenului stabilit iniţial, expertul naţional are obligaţia comunicării acestui fapt angajatorului care l-a detaşat, în termen de 10 zile de la iniţierea demersurilor pentru încetarea detaşării, în condiţiile reglementărilor interne ale instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detaşat. Articolul 9La încetarea detaşării, experţii naţionali care au fost detaşaţi în cadrul instituţiilor sau organismelor Uniunii Europene îşi reiau activitatea în posturile ocupate anterior la angajatorul de la care au fost detaşaţi sau în posturile în care au fost numiţi potrivit art. 7 alin. (3), după caz. Articolul 10Pe întreaga perioadă a detaşării, expertul naţional îşi desfăşoară activitatea numai în interesul instituţiei sau organismului Uniunii Europene la care a fost detaşat şi este obligat să respecte reglementările comunitare şi reglementările interne ale acestora. Articolul 11 (1) Experţii naţionali detaşaţi beneficiază, în ţară, lunar, de salariul/solda/indemnizaţia de încadrare corespunzătoare funcţiei pe care sunt încadraţi în ţară, actualizat/actualizată potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 alin. (1). (2) Salariul/solda/indemnizaţia de încadrare şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru angajat şi angajator se plătesc, respectiv se reţin şi se plătesc de către angajatorul din România de la care a fost detaşat expertul. Articolul 12Expertul naţional detaşat pentru care instituţia sau organismul Uniunii Europene nu asigură nicio indemnizaţie sau alte drepturi băneşti beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. Articolul 13 (1) Pentru participarea la interviu, în vederea selecţionării pentru un post de expert naţional detaşat, candidaţii din autorităţile şi instituţiile publice beneficiază de drepturile prevăzute de legislaţia aplicabilă personalului trimis în misiune temporară în străinătate, în situaţia în care cheltuielile aferente participării la interviu nu sunt suportate de instituţia sau organismul Uniunii Europene care organizează interviul, iar angajatorul este de acord cu detaşarea expertului la instituţia sau organismul Uniunii Europene. (2) De aceleaşi drepturi pot beneficia şi candidaţii din sectorul privat, cu acordul angajatorului. Articolul 14Perioada în care o persoană îşi desfăşoară activitatea în calitate de expert naţional detaşat constituie vechime în muncă, în serviciu şi în specialitatea studiilor absolvite, după caz. Articolul 15 (1) Promovarea, avansarea sau înaintarea în gradul profesional sau militar, după caz, a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în calitate de expert naţional detaşat se face potrivit statutului aplicabil. (2) Rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale experţilor naţionali detaşaţi realizate de către instituţia sau organismul Uniunii Europene pe durata detaşării sunt echivalate rezultatelor evaluării anuale a performanţelor profesionale realizate de către angajatorul de la care aceştia au fost detaşaţi. Articolul 16 (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor care au început procedurile de detaşare la o instituţie sau un organism al Uniunii Europene, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru procedurile care nu au fost îndeplinite până la această dată. (2) Prin procedură de detaşare începută se înţelege obţinerea acordului angajatorului privind participarea la procedura de selecţie. (3) Prin procedură de detaşare îndeplinită se înţelege emiterea de către angajator a actului administrativ de detaşare a expertului la instituţia sau organismul Uniunii Europene. Articolul 17În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice care detaşează experţi naţionali pot emite norme metodologice pentru stabilirea atribuţiilor structurilor din subordine.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 4 iulie 2012.Nr. 105.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 224 din 27 mai 2004 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2004 privind autorizarea unor împrumuturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 179 din 26 octombrie 2000 privind trecerea unităţilor militare de protecţie civilă de la Ministerul Apărării Naţionale la Ministerul de Interne, precum şi modificarea şi completarea Legii protecţiei civile nr. 106/1996, a Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2000 privind înfiinţarea formaţiunilor de protecţie civilă pentru intervenţie de urgenta în caz de dezastre
 • LEGE nr. 69 din 2 aprilie 2015 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 188 din 20 octombrie 2016 pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA*) din 29 iunie 1965 (*republicată*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 13 septembrie 2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • LEGE nr. 535 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 237 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • LEGEA nr. 487 din 27 decembrie 2006 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 359 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 38 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 156 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 291 din 24 iunie 2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 46 din 8 martie 2019 privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 21 noiembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 3 din 7 ianuarie 1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 6/1990 privind reorganizarea ministerelor şi salarizarea funcţiilor din Guvernul României şi a unor funcţii de nivel guvernamental
 • LEGE nr. 181 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului
 • LEGE nr. 278 din 23 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2002 pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomica a Bazinului carbonifer al Văii Jiului
 • LEGE nr. 95 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Marea Jamahirie Arabă Libiana Populara Socialistă, semnată la Bucureşti la 1 iulie 1993
 • LEGE nr. 306 din 11 decembrie 2018 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastre, cu opţiune de amânare a tragerii până la apariţia unei catastrofe (CAT-DDO), dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2018
 • LEGE nr. 369 din 2 octombrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005
 • LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 martie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 516 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii
 • LEGE nr. 180 din 9 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 340 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 13 martie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit prin schimb de scrisori, semnate la 27 noiembrie 2002 la Bucureşti şi la 25 februarie 2003 la Luxemburg, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000, şi pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA *** Republicată
 • LEGE nr. 160 din 30 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni contra demnităţii şi infracţiuni contra autorităţii, precum şi a unor dispoziţii din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 93 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 210 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1997 privind stabilirea termenului de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor la societăţile comerciale pentru care Fondul Proprietăţii de Stat a dispus dizolvarea
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 371 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 89 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 210 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 25 iunie 2004 pentru modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 56 din 13 iulie 1994 pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020