Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 64 din 20 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 5 mai 2012 -
LEGE nr. 64 din 20 aprilie 2012pentru ratificarea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 5 mai 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se ratifică Acordul*) de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008, denumit în continuare Acord.------- Notă *) Acordul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 2Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Acordului, Guvernul României este autorizat să facă următoarea declaraţie politică:"Parlamentul României,ţinând cont de decizia Consiliului European din 2 martie 2012 privind acordarea statutului de candidat la Uniunea Europeană, împreună cu Declaraţia nr. 2 a Comisiei Europene anexată concluziilor Consiliului din 28 februarie 2012 privind angajamentul de a monitoriza îndeaproape situaţia minorităţilor naţionale de pe teritoriul Serbiei,având în vedere proiectul de lege privind ratificarea Acordului de stabilizare şi asociere (ASA) între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 29 aprilie 2008,luând în considerare semnarea Protocolului sesiunii a doua a Comisiei mixte interguvernamentale dintre România şi Republica Serbia privind minorităţile naţionale, Bruxelles, 1 martie 2012,pornind de la rezultatele celor mai recente contacte pe linie parlamentară cu Serbia, desfăşurate în cursul anului 2011 şi la începutul anului 2012,întrucât protecţia minorităţilor naţionale la nivelul standardelor europene constituie parte integrantă a criteriilor politice de aderare pentru orice stat care doreşte să devină membru al Uniunii Europene,plecând de la realitatea că există puţine progrese în îmbunătăţirea situaţiei minorităţii române de pe întreg teritoriul Serbiei, indiferent de denumirea sub care reprezentanţii acesteia sunt cunoscuţi, români sau vlahi,având în vedere faptul că autorităţile sârbe continuă în mod regretabil să aplice un tratament diferit etnicilor români/ lt; lt;vlahi gt; gt; din Nord-Estul Serbiei, aceştia fiind privaţi de drepturile inerente persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale conform standardelor europene în materie, în particular în ce priveşte dreptul fundamental la liberă autoidentificare, la educaţie, serviciu religios şi acces la mass-media în limba maternă, uzul limbii materne în administraţia publică,constatând că obstacolele create de statul sârb privind recunoaşterea Bisericii Ortodoxe Române (BOR) ca biserică tradiţională, inclusiv extinderea jurisdicţiei bisericeşti a BOR asupra întregului teritoriu al Serbiei, continuă,plecând de la premisa că Serbia este incontestabil parte a Europei şi este în interesul fundamental al României ca această ţară să devină membru al Uniunii Europene, odată ce îndeplineşte criteriile de aderare,declară următoarele:1. reconfirmă ataşamentul său ferm pentru perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, inclusiv a Serbiei;2. consideră că, în urma deciziei Consiliului European din 1-2 martie 2012, evaluarea generală a progreselor Serbiei pe calea democraţiei şi a reformelor ar trebui să între în logica specifică etapei de preaderare, având la bază obiective şi rezultate concrete, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea la standarde europene a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţii române de pe întreg teritoriul Serbiei şi indiferent de denumirea sub care sunt cunoscute;3. cheamă Guvernul României, cu precădere Ministerul Afacerilor Externe, să transmită informaţiile necesare şi complete instituţiilor europene, în particular Comisiei Europene, în vederea reflectării cu acurateţe în evaluările lor a dificultăţilor minorităţii române de pe întreg teritoriul Serbiei;4. solicită Guvernului României să continue să conlucreze strâns cu Guvernul Serbiei pentru a identifica modalităţile necesare pentru ameliorarea situaţiei etnicilor români de pe întregul teritoriul Serbiei şi în conformitate cu cele convenite cu partea sârbă prin Protocolul sesiunii a doua a Comisiei mixte interguvernamentale dintre România şi Republica Serbia privind minorităţile naţionale, Bruxelles, 1 martie 2012;5. încurajează Guvernul României şi, în special, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Afacerilor Europene să amplifice cooperarea cu Serbia, în plan bilateral şi regional, pentru a oferi tot sprijinul de care va avea nevoie Guvernul Serbiei pentru a accelera pregătirile necesare aderării la Uniunea Europeană, conform criteriilor de aderare;6. solicită Ministerului Afacerilor Externe şi Departamentului pentru românii de pretutindeni să informeze periodic comisiile de specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor asupra progreselor Serbiei în îmbunătăţirea situaţiei minorităţii române de pe întreg teritoriul Serbiei;7. evidenţiază importanţa dialogului interparlamentar dintre România şi Republica Serbia şi solicită, în particular, comisiilor pentru politică externă din cele două Camere ale Parlamentului român şi Grupului de prietenie România-Serbia din Parlamentul României să coopereze strâns cu comisiile relevante din Adunarea Naţională a Serbiei pentru ameliorarea situaţiei minorităţii române;8. solicită Parlamentului European, inclusiv europarlamentarilor români din toate grupurile politice, să acorde importanţa necesară urmăririi problematicii şi, în particular, a modului în care Comisia Europeană îşi va îndeplini angajamentele luate cu ocazia reuniunii Consiliului Afaceri Generale din 28 februarie 2012;9. solicită delegaţiilor României la adunările parlamentare ale Consiliului Europei şi OSCE să ridice în mod constant de o manieră convergentă şi consistentă problema minorităţii româneşti din Serbia."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 20 aprilie 2012.Nr. 64.-----

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 298 din 24 octombrie 2005 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg în domeniul securităţii sociale, semnată la Bucureşti la 18 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 650 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa
 • LEGE nr. 589 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 21 din 6 mai 1993 bugetului de stat pe anul 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 146 din 22 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 64 din 12 martie 2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 26 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 100 din 21 martie 2003 privind înfiinţarea Universităţii Europene "Dragan" din Lugoj
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 238 din 24 noiembrie 2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 72 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 221 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 20 noiembrie 2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 121 din 11 decembrie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 21 aprilie 2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 740 din 6 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea şi implementarea Programului special de dezvoltare turistica a zonei Sighişoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 11 aprilie 2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 53 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 14 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 17/1976 pentru modificarea Decretului nr. 367/1971 privind regimul armelor, muniţiilor şi materiilor explozive, devenit Legea nr. 77/1971
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 642 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind readmisia persoanelor, semnat la Bucureşti la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 88 din 23 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 8 din 29 ianuarie 1924 pentru ratificarea Convenţiunei, Statutul şi Protocolul adiţional, asupra căilor navigabile de interes internaţional Publicată în Monitorul Oficial nr. 8 din 13 ianuarie 1925
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 182 din 9 mai 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2002 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGE nr. 180 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 347 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ”C.N.I.” - S.A.
 • LEGE nr. 83 din 8 aprilie 2008 privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 17 februarie 2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2010
 • LEGE nr. 70 din 19 martie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 328 din 28 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 69 din 2 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 25 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat
 • LEGE nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 3 septembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021