Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 58 din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Universităţii "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2012 -
LEGE nr. 58 din 29 martie 2012privind înfiinţarea Universităţii "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2012

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se înfiinţează Universitatea "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4, judeţul Cluj, cod poştal 400112. Articolul 2Universitatea "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, se înfiinţează cu următoarele facultăţi şi specializări acreditate: Facultatea de Ştiinţe şi Arte, cu specializarea Cinematografie, fotografie, media, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea-Ciuc, cu specializările Contabilitate şi informatică de gestiune, Economie agroalimentară, Economie generală, Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, Facultatea de Ştiinţe din Miercurea-Ciuc, cu specializările Sociologie, Comunicare şi relaţii publice, Ingineria produselor alimentare, Ingineria şi protecţia mediului în industrie, şi Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş, cu specializările Informatică, Comunicare şi relaţii publice, Automatică şi informatică aplicată, Mecatronică şi Calculatoare, toate cu predarea în limba maghiară, cu excepţia programului de studiu Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, şi, după caz, limba română, limba engleză şi alte limbi. Articolul 3După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universităţii "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, intră şi facultăţile şi specializările, altele decât cele menţionate la art. 2, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii. Articolul 4Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu se preia, în condiţiile legii, la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 5 (1) Universitatea "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, dispune de patrimoniul propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Patrimoniul universităţii constă din patrimoniul iniţial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din bunuri mobile şi imobile şi din creanţe. (2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea privată a Universităţii "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, de care dispune în mod liber. În cazul înstrăinării unor bunuri din patrimoniul universităţii, contravaloarea lor revine universităţii. (3) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Universităţii "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, înfiinţată prin prezenta lege, revine fondatorilor. Articolul 6Cheltuielile privind funcţionarea universităţii prevăzute la art. 1 se suportă din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale. Articolul 7Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învăţământului superior, Universitatea "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 29 martie 2012.Nr. 58. Anexa PATRIMONIULUniversităţii "Sapientia" din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj
*Font 8*
Denumirea Adresa Valoarea contabilă Titlul în baza căruia este deţinut, documente justificative
Bunuri imobile 38.369.771 lei
A. Clădiri, construcţii 36.041.118 lei
Clădire - Rectorat şi Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca (cota de 1/2 parte) Municipiul Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4 1.644.428 lei Încheierea nr. 24010/ 24.10.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, Extras de carte funciară nr. 273082 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a c.f. nr. 102378 Cluj-Napoca), nr. top. 240/1, nr. cad. 240/1-C1, proprietate indiviză cu Fundaţia Sapientia
Clădire - Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Umaniste din Miercurea-Ciuc Municipiul Miercurea- Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 1 9.111.090 lei Contract de vânzare- cumpărare nr. 857/25.07.2007 Extras de carte funciară nr. 556/N/C din Miercurea- Ciuc, nr. cad. 5847/C
Clădire - Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c, satul Corunca 25.258.248 lei Autorizaţie de construire nr. 135/18.07.2003, Extras de carte funciară nr. 51086 Corunca, nr. cad. 51086, 51086-C1
Sere pentru activitatea didactică - Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c, satul Corunca 27.352 lei Facturi de achiziţie/Liste de inventar
B. Terenuri 1.477.000 lei
Teren - Rectorat şi Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca (cota de 1/4 parte) Municipiul Cluj-Napoca, str. Sextil Puşcariu (fosta str. Topliţa) nr. 2 Încheierea nr. 24010/ 24.10.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, Extras de carte funciară nr. 273739 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a c.f. nr. 306 Cluj-Napoca), proprietate indiviză cu Fundaţia Sapientia, nr. top. 240/3; valoarea inclusă în valoarea clădirii Rectorat
Teren pentru construcţii - Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 2-14 1.054.584 lei Contract de vânzare- cumpărare nr. 604/03.05.2006 Extras de carte funciară nr. 263021 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a c.f. nr. 155892N Cluj-Napoca), nr. cad. 8228/1, nr. top. 1397/1
Teren sub clădire şi curte - Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c, satul Corunca 104.218 lei Încheierea nr. 24010/ 24.10.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, Extras de carte funciară nr. 51086 Corunca, nr. cad. 51086
Teren pentru construirea unui cămin studenţesc lângă Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c, satul Corunca 36.571 lei Încheierea nr. 24010/ 24.10.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, Extras de carte funciară 3825/N Corunca, nr. cad.1654
Teren pentru activităţi didactice - Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c, satul Corunca 281.627 lei Încheierea nr. 24010/ 24.10.2007 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, nr. cad. 51297 (în curs de dezmembrare)
C. Altele (proiect clădire şi imobilizări în curs) 851.653 lei
Proiect clădire 2S+D+P+6E - Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca şi lucrări în curs Municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 2-14 647.738 lei Contract de proiectare nr. 470/30.11.2006, Autorizaţie de construire nr. 35/15.01.2009
Proiect clădire cămin studenţesc P+3E - Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş şi lucrări în curs Municipiul Târgu Mureş, Str. Sighişoarei nr. 1/c, satul Corunca 203.915 lei Contract de proiectare nr. 305/16.10.2007, facturi de achiziţie
Bunuri mobile 5.564.281 lei
Programe informatice 80.466 lei Liste-inventar
Echipamente tehnologice 691.078 lei Liste-inventar
Aparate şi instalaţii 201.033 lei Liste-inventar
Mijloace de transport 144.428 lei Liste-inventar
Mobilier, aparatură birotică 129.850 lei Liste-inventar
Avans imobilizări necorporale 10.580 lei Liste-inventar
Fond de carte 1.846.628 lei Liste-inventar
Diverse (inventar gospodăresc) 2.460.218 lei Liste-inventar
Active circulante 6.187.555 lei
Disponibilităţi 5.939.323 lei Extrase de cont, registre de casă
Stocuri 18.657 lei Balanţa analitică
Creanţe 229.575 lei Balanţa analitică
Total patrimoniu la data de 31.08.2010: 50.121.607 lei
NOTĂ:Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundaţia Sapientia din Cluj-Napoca şi Universitatea "Sapientia" din Cluj-Napoca.__________

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 decembrie 1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 42 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 22 din 11 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • LEGE nr. 79 din 6 mai 2010 pentru completarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 octombrie 2008 privind aprobarea participării României, în calitate de "ţară parteneră", la manifestarea expoziţională internaţională cu specific de turism "Caravan Motor Turism Stuttgart", în perioada 17-25 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 59 din 31 martie 2010 pentru modificarea art. 55 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 106 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 360 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 9 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 229 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 121 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului-anexa, semnate la Erevan la 25 martie 1996
 • LEGE nr. 291 din 2 noiembrie 2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 17 noiembrie 1998 privind regimul premiilor anuale sau al altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*)
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 40 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 20 din 23 octombrie 1986 cu privire la reducerea de către Republica Socialistă România cu 5 la suta a armamentelor, efectivelor şi cheltuielilor militare şi la consultarea poporului în legătură cu aceasta, în cadrul unui referendum
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 359 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 377 din 5 octombrie 2006 privind înfiinţarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii - Bucureşti
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 278 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 28 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale
 • LEGE nr. 260 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului euromediteranean privind serviciile aeriene între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 decembrie 2010
 • LEGE nr. 286 din 15 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind participarea României la programul RO-0008, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 168 din 16 decembrie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 233 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice
 • LEGE nr. 566 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 113 din 2 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea art. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997
 • LEGE nr. 11 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 24 aprilie 2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 541 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Pietrari prin reorganizarea comunei Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 21 din 6 mai 1993 bugetului de stat pe anul 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 51 din 17 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 60 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 301/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 8 decembrie 2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
 • LEGE nr. 37 din 22 martie 2016 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021