Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 12 decembrie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*)privind calitatea apei potabile Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 12 decembrie 2011

Notă

──────────

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 182/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002 şi, ulterior, a mai fost modificată şi completată prin:

- Legea nr. 311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004;

- Ordonanţa Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 124/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010;

- Ordonanţa Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 19 octombrie 2011.

──────────
Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă. Articolul 2În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează: a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente; b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale**) aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită; Notă

──────────

**) În perioada 2002-2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fostul Minister al Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

──────────
c) apa provenind din surse locale, precum fântâni, izvoare etc., folosită pentru băut, gătit sau în alte scopuri casnice; în funcţie de condiţiile locale specifice, autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot face excepţie de la valorile parametrilor de calitate, dar fără să fie pusă în pericol sănătatea consumatorilor.2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 3 (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape: a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare; b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi: a) apa destinată exclusiv utilizărilor condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată; b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 mc în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice. (3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.
Capitolul II Condiţii de calitate Articolul 4 (1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii: a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană; b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1; c) să respecte prevederile art. 5-8 şi 12. (2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calităţii reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile. Articolul 5 (1) Calitatea apei potabile trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1. în privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8. (2) Ministerul Sănătăţii aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluşi în anexa nr. 1, la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a). Articolul 6 (1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametrii de calitate sunt în conformitate cu prevederile art. 5, în următoarele puncte de prelevare a probelor: a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire, în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie; b) la punctul de curgere a apei din cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod; c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente, în cazul apei potabile îmbuteliate; d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie, în cazul apei utilizate în industria alimentară. (2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului, precum: unităţi de învăţământ, unităţi de asistenţă medicală, instituţii socio-culturale şi cantine. (3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. (2), se va proceda astfel: a) producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, notifică proprietarii cu privire la măsurile adecvate de remediere şi întreţinere a reţelei sau a tehnicilor adecvate de tratare, ce trebuie luate în scopul de a reduce sau de a elimina riscul de neconformare la parametrii de calitate a apei potabile, simultan cu informarea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, notifică consumatorii în cauză cu privire la măsurile suplimentare ce trebuie adoptate, dacă acestea se impun, pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Capitolul III Monitorizare Articolul 7 (1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Producătorii şi distribuitorii de apă potabilă asigură conformarea la parametrii de calitate şi finanţarea monitorizării de audit şi de control a calităţii apei potabile. (3) Autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asigură supravegherea şi controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea publică. (4) Ministerul Sănătăţii va elabora, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile*), conform cerinţelor minime din anexa nr. 2. Notă

──────────

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările ulterioare.

──────────
(5) Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual, prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea curentă, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei, şi al calităţii apei potabile produse, distribuite şi utilizate. (6) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (5) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (7) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi. (8) Lista laboratoarelor înregistrate, care efectuează monitorizarea calităţii apei, se face publică de către Ministerul Sănătăţii. (9) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 3, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3. (10) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză.
Capitolul IV Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare Articolul 8 (1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică ce efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile, precum şi de către producătorii, distribuitorii şi utilizatorii implicaţi, în scopul identificării cauzei. (2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. 1, se aplică prevederile art. 6 alin. (2), iar autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană. (3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile, fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun. (4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia. (5) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1, autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii. (6) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune informarea consumatorilor, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora. Capitolul V Derogări Articolul 9 (1) La cererea producătorului sau distribuitorului de apă potabilă, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate aproba pe o perioadă determinată o primă derogare de la parametrii valorici stabiliţi în tabelul 2 din anexa nr. 1 sau în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), cu condiţia ca o astfel de derogare să nu constituie un pericol potenţial pentru sănătatea publică şi numai în cazul în care nu există nicio alternativă de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei. (2) Aceste derogări pot fi acordate prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) pentru o perioadă de timp cât mai scurtă şi care nu va depăşi 3 ani; b) numai până la o valoare maximă determinată pentru parametrii valorici menţionaţi la alin. (1), ce va fi propusă de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi aprobată de Institutul Naţional de Sănătate Publică. Valoarea maximă propusă va fi cea care implică cel mai mic risc pentru sănătatea populaţiei rezidente. (3) Cu 3 luni înainte de sfârşitul perioadei de derogare, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă întocmeşte un raport privind progresul înregistrat şi, după caz, cererea de acordare a celei de-a doua derogări, însoţită de argumentarea detaliată a cauzelor care au condus la nerespectarea condiţiilor prevăzute de derogarea anterioară; această documentaţie este înaintată direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) În baza documentaţiei primite, direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti elaborează un referat tehnic pe care îl înaintează centrului regional de sănătate publică la care este arondată, împreună cu motivele ce justifică solicitarea de acordare a celei de-a doua derogări. (5) La propunerea centrului regional de sănătate publică, Institutul Naţional de Sănătate Publică înaintează Ministerului Sănătăţii decizia de acordare a celei de-a doua derogări, însoţită de referatul de evaluare care cuprinde şi motivele solicitării de acordare a acestei derogări. (6) Ministerul Sănătăţii face cunoscută Comisiei Europene, în cel mai scurt termen, decizia sa de acordare a celei de-a doua derogări, transmiţându-i şi referatul de evaluare cu motivele care justifică această decizie. (7) A doua perioadă de derogare nu poate depăşi termenul de 3 ani. (8) În cazuri excepţionale, producătorul, respectiv distribuitorul de apă potabilă, după caz, poate formula o solicitare de acordare a unei a treia derogări direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 3 luni înainte de finalizarea perioadei celei de-a doua derogări. (9) Ministerul Sănătăţii poate solicita Comisiei Europene aprobarea unei a treia derogări pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pe baza documentaţiei întocmite de către direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, după caz. Articolul 10 (1) Orice derogare acordată potrivit prevederilor art. 9 trebuie să cuprindă următoarele informaţii: a) motivele derogării; b) parametrul în cauză, rezultatele controalelor anterioare şi valoarea maximă permisă în temeiul derogării; c) zona geografică, cantitatea de apă distribuită în fiecare zi, populaţia vizată şi existenţa unor eventuale repercusiuni asupra întreprinderilor de producţie alimentară în cauză; d) un program de control corespunzător, care să prevadă, dacă este cazul, controale mai frecvente; e) un rezumat al planului de acţiuni de remediere necesare, care să cuprindă un calendar al lucrărilor şi o estimare a costurilor, precum şi dispoziţii în materie de bilanţ; f) durata necesară derogării. (2) Dacă direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti consideră că nerespectarea parametrului valoric în cauză este nesemnificativă şi dacă acţiunile întreprinse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) permit remedierea situaţiei în termen de cel mult 30 de zile, dispoziţiile prevăzute la art. 9 nu se aplică. În acest caz, Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române" sau, după caz, prin autorităţile bazinale în domeniul gospodăririi apelor, stabilesc numai valoarea concentraţiei maxime admise a parametrilor pentru care se solicită derogarea şi intervalul de timp acordat pentru remedierea situaţiei. (3) Dacă parametrul valoric în cauză, aplicabil unei zone de aprovizionare cu apă, nu a fost conform pentru o perioadă mai mare de 30 de zile cumulate pe parcursul ultimelor 12 luni, se vor aplica prevederile art. 9. (4) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sunt obligate să informeze în mod rapid şi corespunzător populaţia rezidentă în zona de aprovizionare cu apă pentru care se acordă derogarea, cu privire la derogare şi la condiţiile care o reglementează şi să ofere consiliere, dacă este cazul, grupurilor de populaţie vulnerabile pentru care derogarea ar putea prezenta un risc deosebit. Aceste obligaţii nu se aplică în situaţiile prevăzute la alin. (2), cu excepţia cazului în care autorităţile teritoriale ale Ministerului Sănătăţii decid altfel. (5) Ministerul Sănătăţii, cu excepţia derogării prevăzute la alin. (2), informează în termen de 60 de zile Comisia Europeană asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 mc în medie/zi/apă destinată consumului uman sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la informaţiile prevăzute la alin. (1). Articolul 11Prevederile art. 9 şi 10 nu se aplică apei destinate consumului uman oferite spre vânzare în sticle sau în recipiente. Capitolul VI Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare, echipamentelor, substanţelor şi materialelor care vin în contact cu apa potabilă Articolul 12 (1) Nicio substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere, distribuţie, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii. (2) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri*) vor elabora, în termen de 180 de zile de la data publicării**) prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă. Notă

──────────

*) În perioada 2002-2011, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, fostul Minister al Industriei şi Resurselor, a fost reorganizat de mai multe ori. În acest sens, a se vedea: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale.

**) Legea nr. 458/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002.

──────────
(3) Ministerul Sănătăţii va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau în alte recipiente***). Notă

──────────

***) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 1 martie 2007.

──────────
(4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare.
Capitolul VII Informarea şi raportarea Articolul 13 (1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi actualizată. (2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii, prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, întocmeşte şi publică, o dată la 3 ani, Raportul naţional asupra calităţii apei potabile, care va cuprinde cel puţin: a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 mc/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane; b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an; c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7). (3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. (4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile. (5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile. (6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă, la cel puţin un birou de relaţii cu publicul, să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite. (7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile. (8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual Raportul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde: a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane; b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7); c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv. (9) Raportul naţional privind calitatea apei potabile va fi notificat Comisiei Europene în termen de două luni de la publicare. Capitolul VIII Contravenţii şi sancţiuni Articolul 14 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz. (2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public, nu se sancţionează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare****), decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor. Notă

──────────

****) Abrogată de la data de 1 iunie 2011 prin Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2010.

Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice se fac prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 1 septembrie 2011.

──────────
Capitolul IX Dispoziţii finale Articolul 15 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor coordona elaborarea planurilor de conformare, incluzând calendarul şi costul măsurilor necesare pentru asigurarea conformării producătorilor şi distribuitorilor de apă potabilă la cerinţele prevederilor prezentei legi. (2) Ministerul Sănătăţii va lua toate măsurile pentru asigurarea capacităţilor de realizare a monitorizării de audit a calităţii apei potabile, în vederea prevenirii riscurilor pentru sănătatea publică, până la data de 31 decembrie 2005. (3) Ministerul Sănătăţii va întocmi planul, calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Producătorii, respectiv distribuitorii de apă vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea conformării la prevederile prezentei legi, fără a aduce prejudicii notelor 2, 4 şi 10 la tabelul 2 din anexa nr. 1, până la data aderării României la Uniunea Europeană, cu excepţia celor care vor obţine perioada de tranziţie. (5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege, în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Producătorii, respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară, care au surse proprii, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege, în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor, respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 16 (1) Sursele ce asigură apa potabilă în mediul rural, respectiv fântâni, puţuri de mică adâncime şi captări de apă, exploatate în sistem local, vor fi controlate, la un interval de 1-3 luni, prin prelevare de probe de apă şi analize de laborator. (2) Starea de apă potabilă sau apă nepotabilă, constatată în baza analizelor efectuate de un laborator abilitat, va fi consemnată pe o plăcuţă aplicată la vedere, pe sau în vecinătatea sursei de apă. (3) În cazul în care analizele de laborator vor indica o apă care nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate, se va interzice utilizarea acesteia pentru consumul uman, al animalelor şi pentru irigaţii. Articolul 17Deţinătorii şi utilizatorii surselor de apă prevăzute la art. 16 au obligaţia să asigure accesul la sursa de apă a organelor de control pentru prelevarea de probe şi să ia toate măsurile pentru a asigura protejarea acesteia împotriva contaminărilor de orice fel. Articolul 18Costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă prelevate sunt suportate de către proprietarul sursei de apă. Articolul 19Anexele nr. 1-3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului. Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 21 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare. Anexa 1Parametrii de calitate ai apei potabile1. Parametrii de calitate ai apei potabileParametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.2. Valorile şi concentraţiile maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt conform tabelelor 1 A, 1 B, 2 şi 3.TABEL 1 AParametrii microbiologici┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ Parametru │ Valoare admisă ││ │ (număr/100 ml) │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Escherichia coli (E. coli) │ 0 │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Enterococi │ 0 │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘TABEL 1 BParametrii microbiologici pentru apa comercializată însticle sau în alte recipiente┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐│ Parametru │ Valoare admisă │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Escherichia coli (E. coli) │ 0/250 ml │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Enterococi │ 0/250 ml │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Pseudomonas aeruginosa │ 0/250 ml │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Număr de colonii la 22°C │ 100/ml │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│Număr de colonii la 37°C │ 20/ml │└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘TABEL 2Parametrii chimici┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐│ Parametru │ Valoare │ Unitate de ││ │ CMA │ măsură │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Acrilamidă*1) │ 0,10 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Arsen │ 10 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Benzen │ 1,0 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Benz(a)piren │ 0,01 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Bor │ 1,0 │ mg/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Bromaţi*2) │ 10 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Cadmiu │ 5,0 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Clorură de vinil*1) │ 0,50 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Cianuri totale │ 50 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Cianuri libere │ 10 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Crom total │ 50 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Cupru*3),*4) │ 0,1 │ mg/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│1,2 Dicloretan │ 3,0 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Epiclorhidrină*1) │ 0,10 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Fluoruri │ 1,2 │ mg/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Hidrocarburi policiclice aromatice*5) │ 0,10 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Mercur │ 1,0 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Nichel*3) │ 20 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Nitraţi*6) │ 50 │ mg/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Nitriţi*6) │ 0,50 │ mg/l │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Pesticide*7),*8) │ 0,10 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Pesticide*7),*9) │ │ ││Total │ 0,50 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Plumb*3),*10) │ 10 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Seleniu │ 10 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Stibiu │ 5,0 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Tetracloretena şi Tricloretenă (suma concentraţiilor│ │ ││compuşilor specificaţi) │ 10 │ micro g/1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤│Trihalometani*11) │ │ ││Total (suma concentraţiilor compuşilor specificaţi) │ 100 │ micro g/1 │└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘ Notă

──────────

NOTE:

*1) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti utilizarea compusului în procesul de tratare a apei.

*2) Unde este posibil, valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se pentru bromaţi o valoare de 25 micro g/l.

*3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.

*4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru, cu respectarea celor menţionate la pct. 3.

*5) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno (1,2,3-cd) piren.

*6) Se vor respecta următoarele condiţii:
         [nitrat] [nitrit]    a) -------- + -------- ≤ 1,            50 50formulă în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l; b) valoarea de 0,1 mg/l pentru nitriţi la ieşirea apei din staţia de tratare.*7) Prin pesticide se înţelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuşi înrudiţi (de exemplu, regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi, produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.*8) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximă este 0,030 micro g/l.*9) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare.*10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 micro g/l.*11) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecţia.Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan.Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 micro g/l pentru concentraţia totală a THM. Notă

──────────

TABEL 3

Parametrii indicatori
┌────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┐│ Parametru │ Valoare CMA │ Unitate de ││ │ │ măsură │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Aluminiu │ 200 │ micro g/1 │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Amoniu │ 0,50 │ mg/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Bacterii coliforme*1) │ 0 │ număr/100 ml │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Carbon organic total │ │ ││(COT)*2) │ Nicio modificare anormală │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Cloruri*3) │ 250 │ mg/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Clostridium perfringens (specia,│ │ ││inclusiv sporii)*4) │ 0 │ număr/100 ml │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Clor rezidual liber*12),*13) │ ≥ 0,1 - ≤ 0,5 │ mg/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Conductivitate*3) │ 2.500 │micro S cm^-1 ││ │ │ la 20°C │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Culoare │ Acceptabilă consumatorilor │ ││ │şi nicio modificare anormală│ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Duritate totală, minim │ 5 │ grade germane │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Fier │ 200 │ micro g/1 │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Gust │ Acceptabil consumatorilor │ ││ │şi nicio modificare anormală│ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Mangan │ 50 │ micro g/1 │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Miros │ Acceptabil consumatorilor │ ││ │şi nicio modificare anormală│ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Număr de colonii la 22°C │ Nicio modificare anormală │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Număr de colonii la 37°C │ Nicio modificare anormală │ │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Oxidabilitate*5) │ 5,0 │ mg O(2)/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│pH*3),*6) │ ≥ 6,5; ≤ 9,5 │ unităţi de pH │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Sodiu │ 200 │ mg/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Sulfat*3) │ 250 │ mg/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Sulfuri şi hidrogen sulfurat │ 100 │ micro g/1 │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Turbiditate*7) │ ≤ 5 │ UNT │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Zinc │ 5.000 │ micro g/1 │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Tritiu*8),*9) │ 100 │ Bq/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Doza efectivă totală de │ │ ││referinţă*9),*10) │ 0,10 │ mSv/an │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Activitatea alfa globală*11) │ 0,1 │ Bq/l │├────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤│Activitatea beta globală*11) │ 1 │ Bq/l │└────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┘ Notă

──────────

NOTE:

*1) Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml.

*2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 mc pe zi.

*3) Apa nu trebuie să fie agresivă.

*4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, de exemplu, criptosporidium.

*5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea carbonului organic total.

*6) Pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle sau alte recipiente, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu dioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.

*7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.

*8) Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

*9) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situaţia în care este demonstrat, pe baza unor monitorizări efectuate anterior, că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunţa la monitorizarea tritiului.

*10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

*11) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită, este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

*12) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.

*13) Intervalul valoric al CMA trebuie respectat în reţeaua de distribuţie (branşament, capăt de reţea).

──────────
Anexa 2MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT1. Monitorizarea de control1.1. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege.1.2. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri:Aluminiu*1)AmoniuBacterii coliformeCuloareConcentraţia ionilor de hidrogen (pH)ConductivitateClorul rezidual liber*2)Clostridium perfringens*3)Escherichia coliFier*1), *4)GustMirosNitriţi*5)Oxidabilitate*6)Pseudomonas aeruginosa*7)Sulfuri şi hidrogen sulfurat*8)TurbiditateNumăr de colonii dezvoltate*7) (22°C şi 37°C) Notă

──────────

NOTE:

*1) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant.

*2) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. Acest parametru este obligatoriu numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.

*3) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca de exemplu criptosporidium.

*4) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei.

*5) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.

*6) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT.

*7) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată.

*8) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei.

──────────
1.3. Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Pădurilor vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, frecvenţa, metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. 2, luând în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare.1.4. Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate completa lista de la pct. 1.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare.2. Monitorizarea de audit2.1. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. 5, cu excepţia cazurilor în care autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti au stabilit pe baze documentate că, pentru o perioadă determinată de către ele, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite. Prezentul punct nu se aplică parametrilor de radioactivitate.2.3. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.3. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile, distribuită prin sistem public, rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A.3.1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. 6 alin. (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare, pentru determinarea unui anumit parametru, se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nicio modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză.TABEL 1 A┌──────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────┐│ Volumul de apa distribuit│ Monitorizarea de │ Monitorizarea de audit ││ sau produs zilnic într-o │ control │ numărul de probe/an*3)*5) ││ zonă de aprovizionare*1),│ numărul de probe/ │ ││ *2) │ an*3),*4),*5) │ ││ mc │ │ │├──────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤│ ≤ 100 │ *6) │ *6) │├──────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤│ > 100 ≤ 1.000 │ 4 │ 1 │├──────────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────┤│ > 1.000 ≤ 10.000 │ │1+1 pentru fiecare 3.300 ││ │ 4 │mc/zi, ca parte din ││ │ │volumul total │├──────────────────────────┤ ├────────────────────────────┤│ > 10.000 ≤ 100.000 │+ 3 pentru fiecare │3+1 pentru fiecare ││ │1.000 mc/zi, ca parte │10.000 mc/zi, ca parte ││ │din volumul total │din volumul total │├──────────────────────────┤ ├────────────────────────────┤│ > 100.000 │ │10+1 pentru fiecare ││ │ │25.000 mc/zi, ca parte ││ │ │din volumul total │└──────────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────┘ Notă

──────────

NOTE:

*1) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă.

*2) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit, luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.

*3) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

*4) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dacă: a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. 1; b) nu există probabilitatea ca vreun factor să provoace deteriorarea calităţii apei.

Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel, cu excepţia situaţiei de la pct. 6.

*5) Punctele şi frecvenţa de prelevare, atât cât este posibil, vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu.

*6) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

──────────
4. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B.TABEL 1 B┌────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────┐│ Volumul de apa │ Monitorizarea de │ Monitorizarea de audit ││îmbuteliat zilnic │ control numărul de │ numărul de probe de ││(volum exprimat ca │ probe de prelevat pe an │ prelevat pe an ││ medie anuală) │ │ ││ mc │ │ │├────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ ≤ 10 │ 1 │ 1 │├────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ > 10 ≤ 60 │ 12 │ 1 │├────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ > 60 │ 1 pentru fiecare 5 mc, │ 1 pentru fiecare 100 mc, ││ │ ca parte din volumul total│ ca parte din volumul total│└────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────┘
Anexa 3SPECIFICAŢIIpentru analiza parametrilorLaboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii pentru acest domeniu.1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli) ] (ISO 9308-1)Enterococi (ISO 7899-2)Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 12780)Numărul de colonii la 22°C (EN ISO 6222)Numărul de colonii la 37°C (EN ISO 6222)Clostridium perfringens (inclusiv sporii)Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44 ± 1°C pentru 21 ± 3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă care virează în roz sau roşu după expunerea la vaporii de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.NOTĂ:Compoziţia mediului de agar m-PC este:    Mediu de bază    Triptoză 30 g    Extract de drojdie 20 g    Sucroză 5 g    Hidroclorit de L-cisteină 1 g    MgSO(4). 7H(2)O 0,1 g    Roşu de bromcresol 40 mg    Agar 15 g    Apă 1.000 mlSe dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează pH-ul la 7,6 şi se autoclavează la 121°C timp de 15 minute. Se răceşte şi se adaugă:    D-cicloserină 400 mg    Polimixină-B sulfat 25 mg    Indosil- â-D-glucozid 60 mg    0,5% soluţie sterilizată şi filtrată de difosfat de    fenoftaleină 20 ml    4,5% FeCl(3).6H(2)O filtrată şi sterilizată 2 ml.2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă:2.1. Metoda de analiză folosită în cazul următorilor parametri trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA) cu exactitatea, precizia şi limita de detecţie specificate. Indiferent de sensibilitatea metodei de analiză utilizate, rezultatul trebuie exprimat folosind cel puţin acelaşi număr de zecimale ca şi în cazul parametrului valoric prevăzut în tabelele 2 şi 3 din anexa nr. 1.┌─────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────────┐│ │Acurateţea │Precizia │Limita de detecţie││ Parametru │ % │ % │ % ││ │din CMA*1) │din CMA*2)│ din CMA*3) │├─────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────────┤│Acrilamidă^a) │├─────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────────┤│Aluminiu │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Amoniu │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Arsen │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Benzen │ 25 │ 25 │ 25 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Benz (a) piren │ 25 │ 25 │ 25 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Bor │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Bromaţi │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Cadmiu │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Cloruri │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────────┤│Clorură de vinil^a) │├─────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────────┤│Conductivitate │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Crom │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Cianuri totale*4) │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Cianuri libere │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Cupru │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│1,2-dicloreten │ 25 │ 25 │ 10 │├─────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────────┤│Epiclorhidrină^a) │├─────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────────────┤│Fluoruri │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Fier │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Hidrocarburi policiclice │ │ │ ││aromatice*5) │ 25 │ 25 │ 25 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Mangan │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Mercur │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Nichel │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Nitraţi │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Nitriţi │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Oxidabilitate*6) │ 25 │ 25 │ 25 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Pesticide*7) │ 25 │ 25 │ 25 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Plumb │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Seleniu │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Sodiu │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Stibiu │ 25 │ 25 │ 25 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Sulfat │ 10 │ 10 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Tetracloretenă*8) │ 25 │ 25 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Tricloretenă*8) │ 25 │ 25 │ 10 │├─────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────────────┤│Trihalometani*5) - Total │ 25 │ 25 │ 10 │└─────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────────────┘---------^a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie. Notă

──────────

NOTE:

*1) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (conform definiţiei standardului ISO 5725).

*2) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (conform definiţiei standardului ISO 5725).

*3) Limita de detecţie este considerată a fi: a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului; sau b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.

*4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.

*5) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

*6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 100°C în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.

*7) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. În prezent, această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.

*8) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

──────────
2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.3. Parametrii pentru care nu se specifică nicio metodă de analiză:- Carbon organic total- Culoare- Gust- Miros- Turbiditate*) Notă

──────────

*) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată, metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe, o precizie şi o limită de detecţie de 25%.

──────────
Notă

──────────

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 458/2002 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:

"Art. II. - Metodologia de acordare a derogărilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 458/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi pădurilor**), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

-----

**) A se vedea Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 299/638/2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 4 mai 2010."

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă cap. VI «Derogarea» din Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 974/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004.

──────────
*Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 9 «Derogări», art. 13 alin. (3) şi art. 15 «Situaţii excepţionale» din Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 330 din 5 decembrie 1998.
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 71 din 4 mai 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind transportul combinat internaţional, semnat la Baku la 30 iunie 1998
 • LEGE nr. 21 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 21 mai 2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011
 • LEGE nr. 183 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 10 din 25 iunie 1973 (*republicată*) privind comitetul pentru problemele consiliilor populare
 • LEGE nr. 135 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 176 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 166 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • LEGE nr. 260 din 3 noiembrie 2015 privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 noiembrie 2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 83 din 6 iunie 2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
 • LEGE nr. 82 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGE nr. 43 din 29 iunie 1993 pentru completarea şi modificarea Legii nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 1 aprilie 2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 25 din 4 martie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2016 pentru ratificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 175 din 6 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 201 din 23 iunie 2005 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
 • LEGE nr. 119 din 6 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • PROCES-VERBAL*)^1) din 5 iunie 2019 privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European - 26 mai 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 219 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 447 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 194 din 13 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea şi completarea unor prevederi legale privind serviciile publice de alimentare cu apa şi de canalizare şi serviciile publice de salubrizare a localităţilor
 • LEGE nr. 41 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 23 din 9 ianuarie 2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 21 septembrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 83 din 21 mai 1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 140 din 16 iunie 2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 9 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 118 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021