Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 280 din 7 decembrie 2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011 -
LEGE nr. 280 din 7 decembrie 2011privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:«a) zona de competenţă:1. suprafaţa din teritoriul naţional constituită din zona de frontieră, suprafaţa şi imobilele porturilor şi aeroporturilor deschise traficului internaţional, Dunărea maritimă, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă, Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, în care Poliţia de Frontieră Română îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege;2. întreaga suprafaţă a teritoriului naţional, numai pentru îndeplinirea atribuţiilor privind prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale;»".2. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:«Art. 6. - Poliţia de Frontieră Română are următoarea structură organizatorică: a) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; b) Garda de Coastă; c) inspectorate teritoriale ale poliţiei de frontieră, corespondente fiecărui stat vecin la frontiera externă, astfel cum este definită la art. 1 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră, la nivelul fiecărui judeţ situat la frontiera de stat a României; e) sectoare ale poliţiei de frontieră; f) puncte ale poliţiei de frontieră; g) instituţii de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului; h) centre, birouri şi puncte de contact; i) grupuri de nave ale poliţiei de frontieră; j) alte unităţi.»"3. La articolul I, punctul 5 va avea următorul cuprins:"5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:«Art. 12. - (1) La nivel teritorial, Poliţia de Frontieră Română organizează Garda de Coastă, inspectorate teritoriale, servicii teritoriale, grupuri de nave, sectoare şi alte unităţi ale poliţiei de frontieră; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizează şi funcţionează puncte ale poliţiei de frontieră. (2) În zona de competenţă corespunzătoare judeţelor Tulcea şi Constanţa se organizează şi funcţionează Garda de Coastă, cu personalitate juridică. (3) Garda de Coastă are în structura sa organizatorică servicii, servicii teritoriale, grupuri de nave, sectoare şi puncte ale poliţiei de frontieră, înfiinţate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Intern se organizează în servicii, birouri, compartimente şi centru de pregătire. (4) Pentru frontiera cu fiecare stat vecin la frontiera externă, exceptând judeţele Tulcea şi Constanţa, se organizează şi funcţionează câte un inspectorat teritorial cu personalitate juridică, iar în judeţele care au ca limită frontiera de stat se organizează servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră. (5) În cadrul inspectoratelor teritoriale şi al Gărzii de Coastă se organizează şi funcţionează servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră. (6) La frontiera pe apă şi la ţărmul Mării Negre, în cadrul grupurilor de nave, al sectoarelor poliţiei de frontieră se organizează şi funcţionează componenta navală a Poliţiei de Frontieră Române. (7) Garda de Coastă, inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră, grupurile de nave, serviciile teritoriale şi sectoarele poliţiei de frontieră sunt conduse de un şef, ajutat de adjuncţi. (8) Şeful Gărzii de Coastă este numit şi eliberat din funcţie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în condiţiile legii. (9) Şefii inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în condiţiile legii. (10) Adjuncţii şefului Gărzii de Coastă şi ai şefilor inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la propunerea şefului Gărzii de Coastă, respectiv a şefilor inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră, în condiţiile legii. (11) Şefii grupurilor de nave, ai sectoarelor poliţiei de frontieră, adjuncţii acestora, precum şi şefii punctelor poliţiei de frontieră rutiere, feroviare şi portuare sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de şeful Gărzii de Coastă, respectiv de şefii inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră, în condiţiile legii. (12) Şefii serviciilor teritoriale sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la propunerea şefului Gărzii de Coastă, respectiv a şefilor inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră, în condiţiile legii. (13) Şefii punctelor poliţiei de frontieră aeroportuare, precum şi adjuncţii acestora, şefii centrelor, birourilor, punctelor de contact şi directorii instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în condiţiile legii. (14) Adjuncţii directorilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la propunerea directorilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului, în condiţiile legii.»"4. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins:"6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:«Art. 14. - (1) Garda de Coastă şi inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră au la nivel teritorial, ca structuri de execuţie, sectoare şi grupuri de nave care au competenţă teritorială limitată. (2) Locul de dispunere şi zona de competenţă teritorială ale sectorului şi grupului de nave se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. (3) Sectorul şi grupul de nave se organizează pe compartimente, ture şi echipaje, conform specificului activităţilor, potrivit dispoziţiei inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.»"5. La articolul I, punctul 7 va avea următorul cuprins:"7. Articolul 21 va avea următorul cuprins:«Art. 21. - (1) În zona de competenţă, la frontiera externă, Poliţia de Frontieră Română are următoarele atribuţii generale: a) execută supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne şi combate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat; b) apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii; c) realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere deschise traficului internaţional, la intrarea în şi la ieşirea din zonele libere, în punctele de mic trafic şi treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii; d) asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată a traficului de călători şi mărfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităţi care au, potrivit legii, competenţe de control privind trecerea frontierei de stat; e) asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în condiţiile legii, a armelor, muniţiilor, armelor de panoplie şi de autoapărare, muniţiilor aferente acestora, substanţelor explozive şi a dispozitivelor încărcate cu substanţe toxice ori radioactive; f) supraveghează, prin observare directă permanentă, spaţiul aerian adiacent frontierei de stat şi mării teritoriale; g) asigură aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor cu privire la frontiera de stat şi la controlul trecerii frontierei, încheiate de România cu statele vecine, cu alte state, cu organizaţii internaţionale sau regionale; h) încheie tratate, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi documente de cooperare internaţională, cu autorităţi similare din alte state, în domeniile specifice de activitate, cu respectarea legislaţiei interne şi a normelor de drept internaţional relevante; i) asigură supravegherea, controlul şi întreţinerea semnelor de frontieră; j) organizează şi realizează cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunităţi de state, conform înţelegerilor bi- sau multilaterale la care România este parte; k) organizează acţiuni pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se deţin date că intenţionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum şi alte prevederi legale stabilite în competenţă; l) culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii, în condiţiile stabilite de lege pentru Poliţia Română, în scopul exercitării atribuţiilor legale, cu autorităţile publice interesate, pe bază de protocol, şi cu organisme similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte; m) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale, potrivit legii; n) coordonează activităţile personalului celorlalte instituţii sau ale operatorilor economici care, potrivit legii, îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere a frontierei de stat, în legătură cu trecerea frontierei de stat, şi urmăreşte respectarea legii de către întregul personal din punctul de trecere; o) asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar, la solicitarea altor autorităţi ale statului, participă la astfel de acţiuni în localităţile din zona de frontieră; p) participă, împreună cu alte formaţiuni ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în colaborare cu forţe ale Ministerului Apărării Naţionale, cu unităţi de protecţie civilă şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; q) participă, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi cu organele de frontieră ale statelor vecine, după caz, la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora; r) efectuează, prin laboratoarele şi experţii proprii acreditaţi la nivelul Poliţiei de Frontieră Române, constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize criminalistice, dispuse conform normelor legale în vigoare; s) organizează şi coordonează, prin Punctul Naţional de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, activităţi sub egida Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare Agenţia Frontex, pe teritoriul României, conform Regulamentului (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene; t) participă, cu poliţişti de frontieră şi cu echipamente tehnice puse la dispoziţia Agenţiei Frontex, în operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene; u) desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi, prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii; v) exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege. (2) În zona de competenţă pe apă, la frontiera externă, Poliţia de Frontieră Română are următoarele atribuţii specifice: a) supraveghează şi asigură respectarea drepturilor statului român în apele din zona de competenţă; b) previne şi combate pirateria, acţiunile teroriste şi faptele circumscrise crimei organizate în apele aflate sub jurisdicţia statului român; c) execută, direct sau împreună cu autoritatea vamală, controlul navelor şi al ambarcaţiunilor despre care se deţin date şi informaţii că desfăşoară activităţi ilegale în zona de competenţă ori sunt surprinse desfăşurând asemenea activităţi; d) execută controlul navelor şi al ambarcaţiunilor, împreună cu unităţile teritoriale pentru protecţia mediului, în caz de evacuare a apelor uzate în emisar sau în caz de producere a unei poluări accidentale; e) participă la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic şi piscicol natural, prin prevenirea şi combaterea vânatului şi pescuitului ilegal, precum şi a exploatării ilegale a altor resurse biologice şi nebiologice din apele aflate în zona de competenţă; f) organizează şi desfăşoară acţiuni de căutare a navelor aflate în pericol în apele din zona de competenţă şi în marea liberă şi participă la salvarea echipajelor acestora în caz de necesitate, iar, la solicitare, desfăşoară acţiuni de salvare a navelor şi a încărcăturii lor, conform dreptului maritim internaţional; g) execută supravegherea şi participă la controlul pentru respectarea normelor privind ordinea şi siguranţa navigaţiei în apele din zona de competenţă şi în porturi, în colaborare cu organele zonale ale căpităniilor de port; h) interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unităţilor de nave ale Ministerului Apărării Naţionale, accesul navelor străine în anumite zone, sectoare sau raioane ale mării teritoriale şi căilor navigabile fluviale aflate sub jurisdicţia statului român, prin suspendarea temporară a dreptului de trecere inofensivă, conform legii; i) asigură protecţia şi participă la apărarea obiectivelor de importanţă deosebită aflate în apele din zona de competenţă, în colaborare cu unităţile de nave ale Ministerului Apărării Naţionale, cu alte forţe, în conformitate cu planurile aprobate din timp; j) participă, cu poliţişti de frontieră şi mijloace navale, în cadrul operaţiunilor/proiectelor comune organizate de Agenţia Frontex. (3) În zona de competenţă la frontiera internă, Poliţia de Frontieră Română are următoarele atribuţii: a) asigură cooperarea transfrontalieră şi schimbul de date şi informaţii cu structurile similare din statele vecine, conform acordurilor de frontieră, şi derulează acţiuni ce au ca scop asigurarea respectării acordurilor/tratatelor de frontieră; b) coordonează misiunile derulate pe linia supravegherii şi controlului frontierelor, la un nivel specializat, în cazul în care România decide reintroducerea controalelor la frontierele interne, conform normelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen); c) coordonează şi asigură aplicarea prevederilor documentelor bilaterale încheiate cu statele vecine pe linia marcării liniei de frontieră, protecţiei, întreţinerii şi reconstituirii culoarului şi semnelor de frontieră; d) centralizează, la nivel teritorial, datele statistice privind migraţia ilegală şi coordonează, cu celelalte structuri în domeniu, activităţile desfăşurate pe această linie; e) asigură, potrivit cadrului legal privind cooperarea poliţienească internaţională, efectuarea schimbului operativ de date şi informaţii în domeniul transfrontalier prin centrele, birourile şi punctele comune de contact constituite în baza tratatelor internaţionale.»"6. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În punctele de trecere a frontierei de stat, în apele de frontieră de la frontiera externă, pe Dunărea maritimă, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contiguă, zona economică exclusivă, Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române efectuează urmărirea penală pentru orice infracţiune de frontieră, care nu este dată în mod obligatoriu, prin lege, în competenţa altor organe de urmărire penală."7. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data eliminării controalelor la frontierele interne, stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene, cu excepţia prevederilor art. I pct. 9 cu referire la art. 23 alin. (1)." Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) zona de competenţă:1. suprafaţa din teritoriul naţional constituită din zona de frontieră, suprafaţa şi imobilele aeroporturilor şi porturilor situate în interiorul ţării, deschise traficului internaţional, Dunărea interioară, braţul Măcin, Dunărea maritimă, Canalul Dunăre - Marea Neagră, Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare şi marea teritorială, precum şi zona contiguă şi zona economică exclusivă ale României, în care Poliţia de Frontieră Română îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege;2. întreaga suprafaţă a teritoriului naţional, numai pentru îndeplinirea atribuţiilor privind prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale;".2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Poliţia de Frontieră Română are următoarea structură organizatorică: a) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; b) Garda de Coastă; c) inspectorate teritoriale ale poliţiei de frontieră; d) servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră; e) sectoare ale poliţiei de frontieră; f) grupuri de nave ale poliţiei de frontieră; g) puncte ale poliţiei de frontieră; h) instituţii de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului; i) centre, birouri şi puncte de contact; j) alte unităţi."3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) La nivel teritorial, Poliţia de Frontieră Română organizează Garda de Coastă, inspectorate teritoriale, grupuri de nave, sectoare şi alte unităţi ale poliţiei de frontieră; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizează şi funcţionează puncte ale poliţiei de frontieră. (2) În zona de competenţă corespunzătoare judeţelor Tulcea şi Constanţa se organizează şi funcţionează Garda de Coastă, cu personalitate juridică. (3) Garda de Coastă are în structura sa organizatorică servicii teritoriale, grupuri de nave, sectoare şi puncte ale poliţiei de frontieră, înfiinţate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Intern se organizează în servicii, birouri, compartimente şi centru de pregătire. (4) La frontiera cu fiecare stat vecin, exceptând judeţele Tulcea şi Constanţa, se organizează şi funcţionează inspectorate teritoriale cu personalitate juridică. În judeţele care au ca limită frontiera de stat, se organizează servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră. În judeţele Brăila şi Ialomiţa se organizează sectoare ale poliţiei de frontieră, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (5) În cadrul inspectoratelor teritoriale şi al Gărzii de Coastă se organizează şi funcţionează servicii teritoriale ale poliţiei de frontieră. (6) La frontiera pe apă şi la ţărmul Mării Negre, în cadrul grupurilor de nave şi al sectoarelor poliţiei de frontieră, se organizează şi funcţionează componenta navală a Poliţiei de Frontieră Române. (7) Garda de Coastă, inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră, serviciile teritoriale, grupurile de nave şi sectoarele poliţiei de frontieră sunt conduse de un şef, ajutat de adjuncţi. (8) Şeful Gărzii de Coastă este numit şi eliberat din funcţie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în condiţiile legii. (9) Şefii inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în condiţiile legii. (10) Adjuncţii şefului Gărzii de Coastă şi ai şefilor inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la propunerea şefului Gărzii de Coastă, respectiv a şefilor inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră, în condiţiile legii. (11) Şefii grupurilor de nave şi ai sectoarelor poliţiei de frontieră, adjuncţii acestora, precum şi şefii punctelor poliţiei de frontieră rutiere, feroviare şi portuare sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de şeful Gărzii de Coastă, respectiv de şefii inspectoratelor teritoriale ale poliţiei de frontieră, în condiţiile legii. (12) Şefii punctelor poliţiei de frontieră aeroportuare, precum şi adjuncţii acestora, şefii centrelor, birourilor, punctelor de contact şi directorii instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în condiţiile legii. (13) Adjuncţii directorilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, la propunerea directorilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea şi specializarea personalului, în condiţiile legii."4. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Inspectoratele teritoriale se organizează intern pe servicii, birouri şi compartimente, după caz, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Serviciile teritoriale ale poliţiei de frontieră se organizează intern pe birouri şi compartimente, după caz, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Garda de Coastă şi inspectoratele teritoriale ale poliţiei de frontieră au la nivel teritorial, ca structuri de execuţie, sectoare şi grupuri de nave care au competenţă teritorială limitată. (2) Locul de dispunere şi zona de competenţă teritorială ale sectorului şi/sau grupului de nave se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. (3) Sectorul şi grupul de nave se organizează pe compartimente, ture şi echipaje, conform specificului activităţilor, potrivit dispoziţiei inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră."6. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - În zona de competenţă, Poliţia de Frontieră Română are următoarele atribuţii generale: a) execută supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne şi combate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat; b) apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetăţenilor şi comunităţii; c) realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere deschise traficului internaţional, la intrarea în şi la ieşirea din zonele libere, în punctele de mic trafic şi treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii; d) asigură derularea fluentă, corectă şi civilizată a traficului de călători şi mărfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităţi care au, potrivit legii, competenţe de control privind trecerea frontierei de stat; e) asigură controlul trecerii peste frontiera de stat, în condiţiile legii, a armelor, muniţiilor, armelor de panoplie şi de autoapărare, muniţiilor aferente acestora, substanţelor explozive şi a dispozitivelor încărcate cu substanţe toxice ori radioactive; f) supraveghează, prin observare directă permanentă, spaţiul aerian adiacent frontierei de stat şi mării teritoriale; g) asigură aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor cu privire la frontiera de stat şi la controlul trecerii frontierei, încheiate de România cu statele vecine, cu alte state, cu organizaţii internaţionale sau regionale; h) încheie tratate, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi documente de cooperare internaţională, cu autorităţi similare din alte state, în domeniile specifice de activitate, cu respectarea legislaţiei interne şi a normelor de drept internaţional relevante; i) asigură supravegherea, întreţinerea şi controlul semnelor de frontieră; j) organizează şi realizează cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunităţi de state, conform înţelegerilor bi- sau multilaterale la care România este parte; k) organizează acţiuni pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se deţin date că intenţionează să încalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum şi alte prevederi legale stabilite în competenţă; l) culege, stochează, prelucrează, valorifică şi face schimb de date şi informaţii, în condiţiile stabilite de lege pentru Poliţia Română, în scopul exercitării atribuţiilor legale, cu autorităţile publice interesate, pe bază de protocol, şi cu organisme similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte; m) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale, potrivit legii; n) coordonează activităţile personalului celorlalte instituţii sau ale operatorilor economici care, potrivit legii, îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere a frontierei de stat, în legătură cu trecerea frontierei de stat, şi urmăreşte respectarea legii de către întregul personal din punctul de trecere; o) asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autorităţi ale statului participă la astfel de acţiuni în localităţile din zona de frontieră; p) participă, împreună cu alte formaţiuni ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în colaborare cu forţe ale Ministerului Apărării Naţionale, cu unităţi de protecţie civilă şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; q) participă, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului şi cu organele de frontieră ale statelor vecine, după caz, la luarea măsurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora; r) efectuează, prin laboratoarele şi experţii proprii acreditaţi la nivelul Poliţiei de Frontieră Române, constatări tehnico-ştiinţifice şi expertize criminalistice, dispuse conform normelor legale în vigoare; s) organizează şi coordonează, prin Punctul Naţional de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, activităţi sub egida Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare Agenţia Frontex, pe teritoriul României, conform Regulamentului (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenţiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene; t) participă cu poliţişti de frontieră şi cu echipamente tehnice puse la dispoziţia Agenţiei Frontex în operaţiunile/proiectele comune organizate de către Agenţia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene; u) desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi, prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române, efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii; v) exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege."7. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În punctele de trecere a frontierei de stat, în apele de frontieră, pe Dunărea interioară, braţul Măcin, Dunărea maritimă, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Canalul Sulina situat în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare şi marea teritorială, precum şi zona contiguă şi zona economică exclusivă ale României, în care Poliţia de Frontieră Română, organele de cercetare ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţiei de Frontieră Române efectuează cercetarea penală pentru orice infracţiune care nu este dată în mod obligatoriu în competenţa altor organe de cercetare."8. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - (1) Poliţia de Frontieră Română cooperează cu celelalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cu alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în vederea asigurării resurselor logistice şi a personalului pentru participarea la operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, potrivit cerinţelor de misiune. (2) Drepturile de diurnă, cazare şi hrană ale personalului participant la operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţia Frontex, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."9. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, poliţistul de frontieră poate folosi arme neletale destinate pentru autoapărare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substanţe iritant-lacrimogene şi paralizante, cătuşe, câini de serviciu, precum şi alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viaţa sau nu produc o vătămare corporală gravă. (2) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) se va face în mod gradual, după avertizarea prealabilă, atunci când timpul permite, asupra utilizării unor asemenea mijloace şi acordarea timpului necesar pentru încetarea acţiunilor şi conformarea la solicitările legale ale poliţistului de frontieră. (3) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea acţiunilor agresive."10. După articolul 32 se introduc două noi articole, articolele 32^1 şi 32^2, cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, poliţistul de frontieră poate face uz de armă în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Poliţistul de frontieră poate face uz de armă în caz de legitimă apărare sau în stare de necesitate, în condiţiile legii. (3) Prin uz de armă se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.Art. 32^2. - (1) Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrângere nu a dat rezultate, în caz de absolută necesitate, poliţistul de frontieră poate face uz de armă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în următoarele situaţii: a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva unor violenţe ilegale şi iminente, prin care se poate provoca moartea sau rănirea gravă a acesteia, ori pentru a preveni săvârşirea unei infracţiuni prin acte de violenţă ce implică o ameninţare gravă asupra vieţii sau integrităţii corporale ale unei persoane; b) când întâmpină rezistenţă la reţinerea unei persoane care, după săvârşirea unei infracţiuni prin acte de violenţă, nu se supune imobilizării, încercând să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor; c) pentru executarea unui mandat de arestare preventivă, dacă persoana respectivă încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor; d) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea unei persoane aflate în stare legală de deţinere, dacă rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanelor; e) împotriva grupurilor de persoane sau a persoanelor care încearcă să pătrundă fără drept şi prin violenţă în sediile ori în perimetrele autorităţilor şi instituţiilor publice, tulburând, astfel, grav, ordinea şi liniştea publică sau punând în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanelor; f) împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoana sau persoanele implicate în situaţiile prevăzute la lit. a)-e), precum şi împotriva conducătorului acestuia, care refuză să oprească la semnalele regulamentare; g) împotriva animalelor care, vădit, pun în pericol viaţa sau integritatea corporală a sa ori a altor persoane. (2) Se interzice uzul de armă: a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină şi a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a unei persoane; b) în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin. (3) Uzul de armă se face numai după somaţia: «Poliţia de frontieră, stai!». În caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: «Stai că trag!». Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în sus, în plan vertical. (4) În cazul în care, după executarea somaţiei legale, potrivit alin. (3), persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia. (5) Uzul de armă se poate face fără somaţie doar în următoarele situaţii şi condiţii: a) în legitimă apărare sau stare de necesitate, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta; b) împotriva mijloacelor de transport, prin executarea tragerii asupra pneurilor sau componentelor ce asigură deplasarea, în scopul imobilizării acestora; c) împotriva animalelor care, vădit, pun în pericol viaţa sau integritatea corporală a sa ori a altor persoane. (6) Uzul de armă, în condiţiile şi situaţiile prevăzute în prezentul articol, se face în aşa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseşte arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morţii acestora. (7) În cazul folosirii armelor împotriva mijloacelor de transport, focul se execută asupra pneurilor sau componentelor ce asigură deplasarea, în scopul imobilizării acestora."11. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:"Art. 37^1. - Dacă uzul de armă şi-a atins scopul prevăzut la art. 32^2 alin. (6) şi (7) sau, după caz, la art. 33, se încetează recurgerea la un asemenea mijloc."12. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă, în mod ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane ori avarierea gravă a unei nave sau aeronave, fapta se comunică, de îndată, procurorului competent. (2) Poliţistul de frontieră care a făcut uz de armă este obligat să acţioneze imediat, pentru a se acordă primul ajutor şi asistenţă medicală persoanei rănite. (3) Uzul de armă executat în condiţiile prevăzute de lege înlătură caracterul penal al faptei şi răspunderea civilă a poliţiştilor de frontieră pentru pagubele produse."13. În cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului, sintagma "şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră" se înlocuieşte cu sintagma "şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră", iar sintagma "inspectoratul judeţean al poliţiei de frontieră" se înlocuieşte cu sintagma "serviciul teritorial al poliţiei de frontieră". Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) cursă externă - orice cursă aeriană sau navală care are ca punct de destinaţie ori plecare un port sau aeroport aparţinând unui stat terţ, ce nu presupune schimbarea navei ori aeronavei."2. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În cazul existenţei unor suspiciuni întemeiate sau al unor informaţii referitoare la încălcarea reglementărilor legale la trecerea frontierei de stat, şeful punctului de trecere poate solicita, în scris ori verbal, cu confirmarea scrisă, în cel mai scurt timp, şefilor celorlalte autorităţi din punctul de trecere, efectuarea unui alt control, mai amănunţit. Autorităţile solicitate au obligaţia efectuării acestui control."3. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) La navele care intră sau ies în/din porturile româneşti în/din curse externe, controlul pentru trecerea frontierei de stat se efectuează în punctele de trecere a frontierei portuare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), în limitele şi condiţiile prevăzute de Tratatul de aderare a României şi Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005. (2) În situaţia navelor aflate în tranzit pe Dunăre, modalitatea de efectuare a controlului şi locul în care acesta se desfăşoară în funcţie de traseele navelor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."4. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - În zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, cu avizul organelor Poliţiei de Frontieră Române, se pot executa activităţi cum sunt: mineritul, exploatările de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, îndiguirile, lucrările ori construcţiile pe cursurile de apă, lucrările de asigurare a condiţiilor de navigaţie, construcţiile şi amenajările turistice, de agrement sau de altă natură, cercetările ori prospectările geologice."5. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Pescuitul industrial şi sportiv în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială se efectuează, în condiţiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile competente, cu avizul prealabil al organelor Poliţiei de Frontieră Române."6. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, se poate desfăşura numai după obţinerea prealabilă a avizului din partea şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent, respectiv a şefului Gărzii de Coastă sau a şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a altor autorităţi prevăzute de lege, după caz. (2) Condiţiile de eliberare de către şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent, respectiv de către şeful Gărzii de Coastă sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare a avizului prevăzut la alin. (1), precum şi obligaţiile persoanelor avizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În aviz se menţionează obligaţiile persoanelor avizate."7. La articolul 75, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) accesul la uscat fără aprobarea şefului punctului de trecere a membrilor echipajelor navelor româneşti de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staţioneze în raza portului; neprezentarea, după plecarea navei, a marinarilor rămaşi pe teritoriul României la agenţia companiei de navigaţie de care aparţine nava, pentru a li se rezolva situaţia; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcaţi pe navele aflate în porturile româneşti care navighează între porturile Constanţa, Sulina şi Moldova Veche fără paşaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără aprobarea şefului punctului de trecere; desfăşurarea oricărei activităţi în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent, al şefului Gărzii de Coastă, al şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administraţiei publice locale sau al altei autorităţi prevăzute de lege; nerespectarea obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent, de şeful Gărzii de Coastă sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1); f) accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat, fără documente de identitate şi fără aprobarea şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenenţei acestora; desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 39 fără avizul şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră sau al şefului Gărzii de Coastă; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autorităţile competente ori fără avizul prealabil al şefului inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră competent sau al şefului Gărzii de Coastă; păstrarea bărcilor şi ambarcaţiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile competente ori neluarea de către cei care le deţin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite; desfăşurarea activităţilor de agrement şi sportive în apele de frontieră, marea interioară şi marea teritorială, fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale ori fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, a ambarcaţiunilor cu excursionişti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop; păşunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat; păşunatul animalelor în timpul nopţii în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale sau fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 m de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfăşurarea vânătorii prevăzute la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al şefului sectorului poliţiei de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport, a imaginilor care redau porţiuni din teritoriul statelor vecine de persoanele care se deplasează ori care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea, de persoanele care se deplasează ori desfăşoară activităţi în apropierea frontierei de stat, de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetăţenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine."8. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului, sintagma "şeful inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră" se înlocuieşte cu sintagma "şeful serviciului teritorial al poliţiei de frontieră", iar sintagma "inspectoratul judeţean al poliţiei de frontieră" se înlocuieşte cu sintagma "serviciul teritorial al poliţiei de frontieră". Articolul IV (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Garda de Coastă, prin reorganizarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea şi a Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Constanţa, care se desfiinţează. (2) Garda de Coastă preia, pe baza protocolului de predarepreluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile, obligaţiile şi personalul structurilor care se desfiinţează, prevăzute la alin. (1), precum şi patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul V (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, în judeţele Brăila şi Ialomiţa se înfiinţează sectoare ale poliţiei de frontieră, prin reorganizarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Brăila şi a Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Ialomiţa, care se desfiinţează. (2) Garda de Coastă, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi şi Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Călăraşi preiau, după caz, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile şi obligaţiile structurilor care se desfiinţează, prevăzute la alin. (1), precum şi patrimoniul aferent stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Personalul aferent structurilor care se desfiinţează, prevăzute la alin. (1), va fi preluat în totalitate de Garda de Coastă, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi şi Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Călăraşi. Articolul VIPrevederile art. III pct. 1 cu referire la art. 1 lit. p) şi ale art. III pct. 3 cu referire la art. 27 intră în vigoare la data eliminării controalelor la frontierele interne, stabilită prin decizie a Consiliului Uniunii Europene. Articolul VIIGuvernul emite hotărârea prevăzută la art. II pct. 8, cu referire la art. 25^1 alin. (2), în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Articolul VIIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 81/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta lege, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 decembrie 2011.Nr. 280.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 contabilităţii
 • LEGE nr. 231 din 22 noiembrie 2016 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 256 din 21 septembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 149 din 15 iulie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 368 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 83 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 5 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea României la Convenţia asupra zonelor umede, de importanţa internaţionala, în special ca habitat al păsărilor acvatice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 30 iunie 1999 privind organizarea şi desfăşurarea celei de a doua sesiuni a examenului naţional de capacitate în anul 1999
 • LEGE nr. 29 din 29 decembrie 1967 *** Republicată cu privire la dezvoltarea activităţii de educaţie fizica şi sport
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 68 din 28 iunie 1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industriala, în valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 13 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 16 februarie 2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004
 • LEGE nr. 450 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare
 • LEGE nr. 4 din 12 noiembrie 1982 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1973 privind Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 16 noiembrie 2004 privind stabilirea indemnizaţiilor unor aleşi locali pentru anul 2005
 • LEGE nr. 49 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 98/1971 pentru modificarea Decretului nr. 676/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, aprobat prin Legea nr. 56/1969
 • LEGE nr. 100 din 26 martie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 293/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
 • LEGE nr. 275 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 323 din 27 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România
 • LEGE nr. 324 din 6 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea poliţiştilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor să îndeplinească funcţii în organizaţiile internaţionale care acordă asistenţă de specialitate pe teritoriul României
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢA URG. nr. 56 din 29 aprilie 1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999 ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 28^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 6 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale
 • LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora*)
 • LEGE nr. 83 din 6 octombrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 7 aprilie 2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 479 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului
 • LEGE nr. 383 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 29 din 16 ianuarie 2002 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Federala Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Berlin la 4 iulie 2001
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicată*) privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante
 • LEGE nr. 215 din 14 noiembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 23 mai 2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 501 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 5 din 10 ianuarie 1995 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 1 iunie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021