Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 noiembrie 2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare următoarele categorii de pajişti: a) pajiştile proprietate publică şi privată a statului şi pajiştile comunale şi urbane care fac parte din domeniul privat al statului şi se află în administrarea consiliilor locale respective; b) pajiştile în indiviziune care, fie prin lege, fie prin efectul actelor de proprietate sau acordul ulterior al coproprietarilor, se folosesc în comun în cadrul asociaţiilor de păşunat constituite de către aceştia; c) pajiştile situate pe orice fel de terenuri din zonele montane, inclusiv golurile alpine, sau cele situate în zonele inundabile ale râurilor şi în Lunca Dunării, care nu intră în categoriile prevăzute la lit. a) şi b) şi care sunt folosite numai în timpul prielnic păşunatului, aparţinând domeniului public al statului; d) pajiştile proprietate privată a comunelor, oraşelor sau, după caz, a municipiilor, aflate în administrarea primăriilor, provenite din fostele izlazuri comunale, pajişti şi terenuri arabile, care s-au aflat în folosinţa cooperativelor agricole de producţie; e) pajiştile comunelor, oraşelor sau, după caz, ale municipiilor, aflate în administrarea primăriilor, provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unităţilor agricole de stat; f) alte suprafeţe de pajişti proprietate privată, declarate de către agricultori Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în anul 2007. (2) Pajiştile prevăzute la alin. (1) sunt, după caz, proprietate publică sau privată şi constituie bunuri de interes naţional. (3) Prevederile prezentei legi nu se aplică pajiştilor care urmează să fie împădurite, dacă împădurirea se realizează cu respectarea condiţiilor locale de mediu, exceptând plantaţiile de brazi de Crăciun şi speciile cu creştere rapidă, cultivate pe termen scurt. Articolul 2În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) pajişte - suprafaţă agricolă de păşuni, fâneţe şi izlazuri comunale consacrată producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee, însămânţate sau naturale, care nu fac parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţii de cel puţin 5 ani şi care sunt administrate de către agricultori pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje, cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu; b) iarbă şi alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se găsesc în mod natural pe păşuni, fâneţe şi izlazuri comunale sau care sunt incluse în amestecurile specifice pentru însămânţări şi supraînsămânţări, din familiile de graminee şi de leguminoase utilizate ca furaje în hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se calculează producţia, valoarea nutriţională a pajiştei şi capacitatea de păşunat; c) fâneaţă - suprafaţă agricolă care, conform practicii agricole locale, este recunoscută ca fiind destinată recoltării de furaje pentru animale. Pajiştile pot avea în decursul aceluiaşi an utilizare mixtă: păşune, fân şi fân însilozat. Articolul 3 (1) România menţine şi se asigură că suprafeţele declarate ca pajişti la 1 ianuarie 2007 sunt în continuare utilizate pentru creşterea animalelor şi producerea de furaje. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor. Articolul 4Strategia de organizare tehnică, îndrumare şi controlul a administrării şi exploatării pajiştilor se stabileşte prin norme metodologice, care sunt aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor. Articolul 5 (1) Pajiştile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi c) nu se vor înstrăina, nu se vor împărţi, nu pot fi grevate de niciun drept real sau personal şi nu li se va schimba categoria de folosinţă. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) terenurile ocupate cu pajişti care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de producţie. (3) Pajiştile prevăzute la alin. (2) vor fi constituite în perimetrul de ameliorare de interes naţional, pe care se vor executa lucrări de repunere în valoare şi amenajare, corespunzător reglementărilor legale în vigoare, fără schimbarea proprietarului. Articolul 6 (1) Pajiştile împădurite pot fi readuse în circuitul pastoral, la propunerea camerelor agricole zonale şi cu aprobarea camerelor agricole judeţene, pe baza unor studii de transformare şi a unor programe de îmbunătăţire şi exploatare a acestora, întocmite de unităţile de specialitate autorizate, sau prin realocarea unor suprafeţe echivalente de pajişti. (2) Pajiştile cu jnepenişuri de limită nu fac obiectul studiilor prevăzute la alin. (1). (3) Recoltarea masei lemnoase de pe aceste terenuri se face cu respectarea normelor tehnice silvice de exploatare. Capitolul II Pajiştile comunale şi urbane Articolul 7Pajiştile comunale şi urbane sunt acele pajişti care sunt proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale, dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare, prin donaţie, prin răscumpărare, prin legi de împroprietărire şi cu ocazia comasării. Articolul 8 (1) Pajiştile comunale şi urbane se folosesc exclusiv pentru păşunat, ca fâneţe şi pentru cultivarea plantelor erbacee specifice zonei, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe. (2) Activităţile care se desfăşoară pe pajişti sunt numai acelea pentru creşterea potenţialului de producţie a solului şi se pot realiza perdele de protecţie, construcţii zoopastorale, surse de apă potabilă, regularizarea cursurilor de apă, lucrări de îmbunătăţiri funciare şi proiecte având ca obiect de investiţii producerea şi utilizarea energiei regenerabile. Articolul 9 (1) Modul de folosire şi exploatare a pajiştilor comunale şi urbane se stabileşte prin amenajamente pastorale sau silvopastorale întocmite, după caz, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ori Ministerul Mediului şi Pădurilor. (2) În termen de 15 zile de la primirea amenajamentului, consiliile locale îl pot contesta la camera agricolă judeţeană sau la direcţia silvică judeţeană, după caz. (3) Costurile pentru realizarea amenajamentului se suportă de asociaţiile crescătorilor de animale care folosesc pajiştea prin contract. Articolul 10Amenajamentul pajiştilor comunale şi urbane va cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: a) denumirea, suprafaţa, vecinii şi hotarele pajiştii; b) actele doveditoare ale dreptului de proprietate, precum şi planul cadastral; c) descrierea situaţiei geografice şi topografice a pajiştii; d) descrierea solului şi a florei; e) calitatea pajiştii; f) determinarea părţilor din pajişte care sunt oprite de la păşunat; g) modurile de folosire anterioară a pajiştii, numărul şi speciile de animale care au păşunat în trecut; h) capacitatea de păşunat a pajiştii; i) delimitarea drumurilor şi a potecilor; j) localizarea adăposturilor pentru animale şi îngrijitori; k) parcelarea păşunatului pe secţiuni pentru diferite specii de animale; l) lucrările de îngrijire şi îmbunătăţiri anuale ale pajiştilor; m) culturile de plante de întreţinere care urmează a se înfiinţa pe pajişte; n) orice alte elemente necesare punerii în valoare şi exploatării raţionale a pajiştii. Articolul 11Înfiinţarea de culturi pe pajiştile comunale şi urbane, în afara celor prevăzute în amenajament, este interzisă. Articolul 12 (1) Unitatea administrativ-teritorială locală poate, cu avizul camerei agricole judeţene şi al asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, să înstrăineze porţiuni dintr-o pajişte numai în cazuri de necesităţi de interes public, local sau naţional, în condiţiile legislaţiei în vigoare. (2) Unităţile administrativ-teritoriale locale pot, cu avizul camerei agricole judeţene şi al asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, să înstrăineze o pajişte, total sau în parte, numai unei alte comune care nu deţine pajişte, numai în scopul cumpărării, situată la o distanţă mai mică de aceasta. Articolul 13 (1) În situaţia în care o pajişte sau o porţiune dintr-o pajişte, prin actele doveditoare ale dreptului de proprietate, a fost destinată unui sat ori unor sate ce compun comuna şi dacă un sat trece de la o comună la alta, se transmite în proprietatea comunei la care trece satul şi suprafaţa de pajişte, cu activul şi pasivul din contabilitate. (2) În situaţia în care pajiştea este destinată mai multor sate, dreptul fiecăruia se calculează proporţional cu numărul familiilor îndreptăţite la folosinţa acesteia pentru păşunatul animalelor proprii. Articolul 14 (1) Administraţia publică locală are dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi de a gestiona pajiştile proprietate publică şi privată a localităţii, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, pe criterii obiective şi nediscriminatorii, în condiţiile legii. (2) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, are obligaţia de a organiza serviciul public pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor prezentei legi. (3) Serviciul public pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor se înfiinţează cu respectarea prevederilor legislaţiei Comunităţii Europene şi naţionale şi a particularităţilor economice şi sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Articolul 15 (1) Pentru punerea în valoare şi folosirea optimă a pajiştilor, consiliile locale, în baza cererilor organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, scot la licitaţie concesionarea suprafeţelor de pajişti, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru o perioadă de minimum 10 ani şi o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha. În cazul în care organizaţia sau asociaţia locală a crescătorilor de animale nu asigură o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha de pajişte, suprafaţa prevăzută în contractul de concesiune se diminuează proporţional cu efectivele deţinute. (2) În cazul în care există o singură asociaţie locală de creştere a animalelor pe raza unităţii administrativ-teritoriale, aceasta beneficiază de dreptul de concesionare prin atribuire directă. (3) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii de pajişti prevăzuţi la alin. (1) care vor încheia contracte de concesiune se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (4) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi, respectiv, ale municipiilor trebuie să iniţieze procedura de concesionare până la data de 1 februarie a fiecărui an. (5) Lucrările de întreţinere a pajiştilor comunale şi urbane, precum şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua de crescătorii de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în contractul de concesiune. Articolul 16 (1) În cazul în care organizaţia sau asociaţia vinde animalele, redevenţa prevăzută în contractul de concesiune se plăteşte pe întregul an, cu dreptul de a fi înlocuite cu alte animale din aceeaşi specie. (2) În caz de moarte a animalelor, redevenţa se va încasa numai pentru timpul cât animalele au păşunat. Articolul 17Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică sau privată a comunelor şi a oraşelor se administrează şi se utilizează exclusiv pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor care le revin pentru administrarea, organizarea şi întreţinerea acestora, în condiţiile legii. Articolul 18Paza animalelor pe pajiştile comunale şi urbane se face de către paznici angajaţi şi plătiţi de organizaţia sau asociaţia crescătorilor de animale concesionare. Capitolul III Pajişti în indiviziune Articolul 19Pajiştile în indiviziune, constituite fie prin legi de împroprietărire, fie ca efect al actelor de proprietate sau cu acordul coproprietarilor, sunt terenuri cu caracter de bun obştesc dintr-o comună ori mai multe comune şi se folosesc în comun ca păşune, ca fâneaţă sau pentru cultivarea plantelor de nutreţ în cadrul asociaţiilor de păşunat de către aceştia. Articolul 20Schimbarea categoriei de folosinţă a pajiştilor se face cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, autoritatea competentă pentru menţinerea terenurilor destinate păşunilor permanente în România. Articolul 21Modul de folosire şi exploatare a pajiştilor în indiviziune se stabileşte prin amenajamente pastorale şi silvopastorale întocmite, după caz, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau de Ministerul Mediului şi Pădurilor, în conformitate cu prevederile art. 10 şi 11. Articolul 22Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în indiviziune, coproprietarii se pot organiza în asociaţii speciale de păşunat, în vederea administrării intereselor comune. Articolul 23Dacă perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale locale cuprinde atât pajişte comunală şi urbană, cât şi pajişte în indiviziune, se va putea constitui o singură asociaţie de păşunat, în care comuna este membră cu drepturi proporţionale cu suprafaţa păşunii comunale şi urbane. Articolul 24Modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de păşunat prevăzute la art. 22 şi 23 este stabilit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, conform prevederilor legislaţiei din domeniu în vigoare. Capitolul IV Pajişti de munte şi de baltă Articolul 25 (1) Pajiştile de munte şi de baltă sunt: golurile de munţi păşunabile, păşunile situate în regiunea montană, pădurile păşunabile şi păşunile împădurite, precum şi cele situate în zonele inundabile ale râurilor şi în Lunca Dunării şi aparţin domeniului public al statului. (2) Pajiştile prevăzute la alin. (1) vor fi atribuite în concesiune crescătorilor de animale, persoane fizice şi persoane juridice, organizaţiilor sau asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale legal constituite, pentru instalarea de turme ori cirezi de animale în timpul prielnic păşunatului. Articolul 26Fac excepţie de la prevederile art. 25 pajiştile de munte şi de baltă aflate în proprietatea unităţilor administrativteritoriale locale şi a asociaţiilor de păşunat. Capitolul V Răspunderi şi sancţiuni Articolul 27Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz. Articolul 28 (1) Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) schimbarea destinaţiei suprafeţei de pajişte în alte categorii de folosinţă fără aprobările legale în vigoare; b) utilizarea în alte scopuri a subvenţiilor acordate pentru lucrări privind îmbunătăţirea şi întreţinerea pajiştilor; c) exploatarea lemnului de pe pajiştile împădurite fără obţinerea studiilor de transformare. (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoarea de la două luni la 2 ani. Articolul 29 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni: a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei stabilite pentru păşunat; b) împiedicarea sau întârzierea lucrărilor prevăzute în amenajamente pastorale şi planuri de exploatare; c) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin amenajamentele pastorale şi planuri de exploatare; d) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în contract; e) circulaţia pe pajişti cu orice mijloace de transport, inclusiv cu atelajele, care cauzează deteriorarea acestora; f) introducerea animalelor pe pajişti fără a deţine contract; g) darea în folosinţă a pajiştii, fie pentru păşunat, fie pentru obţinerea de producţii de culturi furajere, persoanelor care nu sunt îndreptăţite. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, faptele prevăzute la lit. e) şi g); b) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, faptele prevăzute la lit. b)-d); c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la lit. a) şi f). Articolul 30Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite de consiliul local, de camerele agricole şi de instituţia prefectului. Articolul 31Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 32Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 90 de zile de la intrarea sa în vigoare. Articolul 33La data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 17-22, art. 41 alin. (1) lit. e) şi g) şi art. 42 alin. (1) lit. j) şi k) din Legea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 15 noiembrie 2011.Nr. 214.___________

Noutăți

 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 589 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 decembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 22 din 17 martie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 125/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 296 din 7 iunie 2001 privind extrădarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE nr. 106 din 18 mai 2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 21 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 115/1982 pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare
 • LEGE nr. 475 din 9 iulie 2002 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la acord, semnate la Singapore la 21 februarie 2002 Parlamentul României adopta prezenta lege.
 • LEGE nr. 233 din 8 octombrie 2015 privind ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015
 • LEGE nr. 262 din 2 octombrie 2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 22 iunie 2000 privind suspendarea procedurilor de vânzare a activelor închise operaţional, deţinute de societăţile comerciale incluse în Programul pentru ajustarea sectorului privat (PSAL)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 noiembrie 2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 7 din 1 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 46 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 261 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 40 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 757 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2001 pentru modificarea alin. 1 al art. 7 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 15 din 2 martie 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 26 februarie 2001 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Comercială "Sidex"-S.A. Galaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 21 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 325 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei şi a eficienţei sectorului de producţie animalieră, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 114 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 2 din 10 ianuarie 1995 privind pensionarea anticipata
 • LEGE nr. 113 din 23 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 68 din 28 aprilie 1999 pentru ratificarea Cartei Organizaţiei Cooperării Economice a Marii Negre, semnată la Yalta la 5 iunie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 24 mai 1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri provenite din import
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 7 octombrie 1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 7 noiembrie 2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 25 din 9 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilităţii fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • LEGE nr. 49 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 229 din 6 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 55 din 1 august 1991 pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 111 din 27 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/1998 privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism şi la Asociaţia de Promovare Turistica Internaţionala - "Die Donau"
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 31 din 26 mai 1993 privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, încheiat la Washington la 14 decembrie 1989
 • LEGE nr. 149 din 22 octombrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 septembrie 2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi e
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021