Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 212 din 15 noiembrie 2011 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 18 noiembrie 2011 -
LEGE nr. 212 din 15 noiembrie 2011privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 18 noiembrie 2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se aprobă trecerea unor suprafeţe de teren, înregistrate ca platforme de apărare împotriva inundaţiilor, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. Datele de identificare a terenurilor respective sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 15 noiembrie 2011.Nr. 212. AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor imobile care se transmit din domeniul publical statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale"Apele Române" în domeniul public al comunelor Pardina,Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, şi în administrareaconsiliilor locale ale acestora
*Font 7*
Denumirea bunurilor imobile care se transmit Locul unde este situat bunul imobil Persoana juridică de la care se transmit bunurile imobile Persoana juridică la care se transmit bunurile imobile Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 Caracteris- ticile tehnice ale bunurilor imobile care se transmit Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile care rămân în admi- nistrarea Adminis- traţiei Naţionale "Apele Române"
Platforma Pardina 1 Comuna Pardina, judeţul Tulcea Ministerul Mediului şi Pădurilor, Administraţia Naţională "Apele Române" Comuna Pardina - Consiliul Local Pardina, judeţul Tulcea 116744 (parţial) Dig Pardina, SP Pardina, platforma Pardina, L dig = 2.000 m, h = 2 m, S_sp = 1,065 ha, S platformă = 9,83 ha S platformă = 6,00 ha Dig Pardina, SP Pardina, L dig = 2.000 m, h = 2 m, S_sp = 1,065 ha, S zonă_protecţie_ platformă = 0,87 ha
Platforma Pardina 2 Comuna Pardina, judeţul Tulcea Ministerul Mediului şi Pădurilor, Administraţia Naţională "Apele Române" Comuna Pardina - Consiliul Local Pardina, judeţul Tulcea 116744 (parţial) Dig Pardina, SP Pardina, platforma Pardina, L dig = 2.000 m, h = 2 m, S_sp = 1,065 ha, S platformă = 9,83 ha S platformă = 2,96 ha Dig Pardina, SP Pardina, platforma Pardina, L dig = 2.000 m, h = 2 m, S_sp = 1,065 ha
Platforma Maliuc*) Comuna Maliuc, judeţul Tulcea Ministerul Mediului şi Pădurilor, Administraţia Naţională "Apele Române" Comuna Maliuc - Consiliul Local Maliuc, judeţul Tulcea 65030 (parţial) Dig Maliuc, L dig = 1.830 m, h = 3 m S platformă = 3,62 ha Dig Maliuc, L dig = 1.830 m, h = 3 m, S zonă_protecţie_ platformă = 0,457 ha
Platforma Mila 23 Comuna Crişan, judeţul Tulcea Ministerul Mediului şi Pădurilor, Administraţia Naţională "Apele Române" Comuna Crişan - Consiliul Local Crişan, judeţul Tulcea 64994 (parţial) Dig Mila 23, Staţie de pompare Mila 23, telecomu- nicaţii, platformă, L dig = 3.400 m, h = 2,5 m, S_sp = 0,03 ha, S platformă = 3,92 ha S platformă = 3,72 ha Dig Mila 23, Staţie de pompare Mila 23, telecomunicaţii, L dig = 3.400 m, h = 2,5 m, S_sp = 0,03 ha, S zonă_protecţie_ platformă = 0,2 ha
---------- Notă *) Platforma Maliuc nu figurează în mod distinct la descrierea tehnică a nr. MFP 65030 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.Persoana juridică de la care se transmit bunurile---------

Noutăți

 • LEGE nr. 451 din 1 noiembrie 2004 privind marca temporală
 • LEGE nr. 772 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea Convenţiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare şi în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 321 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 197 din 31 octombrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • LEGE nr. 494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 125 din 3 aprilie 2001 privind modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 7 iunie 1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 16 iunie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 599 din 31 octombrie 2001 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional şi transmiterea acestora în proprietatea publică a oraşului Buşteni şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Buşteni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 119 din 15 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 215 din 15 noiembrie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind acordurile bilaterale încheiate în perioada 1956-1989, semnat la Phenian la 20 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 198 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea participării Consiliului Naţional al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA
 • LEGE nr. 409 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Danubius" din Galaţi
 • LEGE nr. 48 din 28 februarie 1948 pentru reabilitarea infractorilor care au luptat pe frontul de Vest
 • LEGE nr. 281 din 23 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 22 din 2 martie 2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 45 din 11 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • LEGE nr. 150 din 22 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 379 din 15 decembrie 2005 bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 99 din 21 mai 2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 28 martie 2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 108 din 26 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 22 martie 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 100 din 10 mai 2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020