Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 28 octombrie 2011 -
LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2011pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 28 octombrie 2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Modalităţile de informare şi consultare a salariaţilor prevăzute la alin. (1) se definesc şi se aplică în baza principiului eficienţei, astfel încât să se asigure exercitarea efectivă a dreptului de informare şi consultare transnaţională a salariaţilor şi să se permită luarea unor decizii eficiente de către întreprinderi sau grupuri de întreprinderi."2. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Informarea şi consultarea salariaţilor se efectuează la un nivel relevant de conducere şi de reprezentare, în funcţie de subiectul tratat. (2) În sensul alin. (1), competenţa comitetului european de întreprindere şi domeniul de aplicare a procedurii de informare şi consultare a lucrătorilor, reglementată de prezenta lege, se limitează la aspectele transnaţionale. (3) Aspectele transnaţionale prevăzute la alin. (2) sunt acele aspecte care se referă la întreprinderea de dimensiune comunitară sau grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, ca întreg, ori la cel puţin două întreprinderi sau filiale, sucursale ori alte sedii secundare ale unei întreprinderi sau ale grupului, situate în două state membre diferite. (4) În stabilirea caracterului de transnaţionalitate a unui aspect se iau în considerare, indiferent de numărul de state membre implicate, nivelul de conducere şi de reprezentare pe care îl implică, precum şi amploarea posibilelor efecte asupra forţei de muncă europene sau care presupun transferuri de activităţi între state membre.Art. 2^2. - (1) Informarea şi consultarea comitetului european de întreprindere sunt corelate cu informarea şi consultarea organismelor naţionale de reprezentare a salariaţilor, ţinând seama în mod corespunzător de competenţele şi sfera de intervenţie a fiecăreia dintre acestea şi de principiile enunţate la art. 2^1. (2) Modalităţile de corelare a informării şi consultării comitetului european de întreprindere cu informarea şi consultarea organismelor naţionale de reprezentare a salariaţilor sunt stabilite prin acordul prevăzut la art. 19. (3) În lipsa modalităţilor prevăzute la alin. (2) şi în cazul în care se prevăd decizii care ar putea să producă modificări importante ale organizării muncii sau ale contractelor colective de muncă, procesele de informare şi de consultare se desfăşoară concomitent, la nivel naţional, de ramură sau grup de unităţi, după caz, şi în cadrul comitetului european de întreprindere. (4) Exprimarea unui punct de vedere de către comitetul european de întreprindere nu aduce atingere capacităţii conducerii centrale de a organiza consultările necesare, respectând, în acelaşi timp, termenele prevăzute de legislaţiile şi/sau practicile naţionale."3. La articolul 4, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. informare - transmiterea de date de către angajator către reprezentanţii salariaţilor pentru a le permite să se familiarizeze cu subiectul tratat şi să îl examineze în cunoştinţă de cauză; informarea se face într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzător, pentru a permite reprezentanţilor salariaţilor să examineze problema în mod adecvat şi să pregătească, dacă este cazul, consultarea;".4. La articolul 4, punctele 8 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"8. consultare - schimbul de opinii şi stabilirea unui dialog între reprezentanţii salariaţilor şi conducerea centrală sau orice alt nivel de conducere. Consultarea are loc: a) într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentanţilor salariaţilor să elaboreze un punct de vedere; b) pe baza informaţiilor puse la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor privind măsurile propuse la care se referă consultarea; c) fără a afecta responsabilităţile conducerii; d) într-un termen rezonabil, care poate fi luat în considerare în cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară sau al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară;...........................................................................12. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European.Pentru stabilirea numărului de salariaţi, în cazul întreprinderilor de dimensiune comunitară şi al grupurilor de întreprinderi de dimensiune comunitară, se ia în calcul numărul mediu de salariaţi, inclusiv salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă cu timp parţial, angajaţi în cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a iniţiat negocierea prevăzută la art. 8."5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Conducerea fiecărei întreprinderi din cadrul grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară, a fiecărei filiale, sucursale sau a fiecărui sediu secundar al unei întreprinderi de dimensiune comunitară, precum şi conducerea centrală ori conducerea centrală prezumată în sensul art. 5 alin. (1) lit. c) a întreprinderii sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară sunt responsabile de obţinerea şi transmiterea către părţile interesate de aplicarea prezentei legi a informaţiilor necesare deschiderii negocierilor prevăzute la art. 8, în special a informaţiilor referitoare la structura întreprinderii ori a grupului şi la efectivele sale. (2) În sensul alin. (1), prin parte interesată se înţelege salariaţii şi reprezentanţii salariaţilor unei întreprinderi sau ai unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară, conducerea centrală situată în România, reprezentantul conducerii centrale în România, în cazul în care a fost desemnat, sau, în absenţa unui astfel de reprezentant, conducerea centrală prezumată în sensul art. 5 alin. (1) lit. c). (3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se referă în special la informaţiile privind numărul de salariaţi prevăzut la art. 4 pct. 4 şi 6. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt necesare pentru a permite salariaţilor sau reprezentanţilor acestora să adreseze cererea privind iniţierea negocierilor pentru constituirea comitetului european de întreprindere sau pentru instituirea procedurii de informare prevăzută la art. 8 şi nu pot fi condiţionate de primirea acesteia."6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Grupul special de negociere este compus din membrii desemnaţi sau aleşi în număr proporţional cu numărul de salariaţi angajaţi în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară sau de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranşă de salariaţi angajaţi în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivă."7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Pentru asigurarea continuităţii în cadrul grupului special de negociere în situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o listă de rezervă, alocându-se fiecărui stat membru câte un înlocuitor pentru fiecare tranşă de salariaţi angajaţi în statul membru, respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivă."8. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Conducerea centrală situată în România este informată cu privire la componenţa grupului special de negociere şi a persoanelor care figurează pe lista de rezervă, precum şi asupra deschiderii negocierilor. (2) Conducerea centrală informează, de asemenea, conducerile filialelor, sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale întreprinderii de dimensiune comunitară, conducerile întreprinderilor care compun grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, precum şi organizaţiile europene competente ale salariaţilor şi ale angajatorilor, consultate de Comisia Europeană în baza art. 154 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. (3) Obligaţia de informare revine părţilor."9. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Grupul special de negociere are dreptul de a se reuni anterior şi după fiecare reuniune cu conducerea centrală, dispunând de toate mijloacele necesare comunicării, fără ca reprezentanţii conducerii centrale să fie prezenţi la reuniunile respective. (3) În scopul realizării atribuţiilor sale, grupul special de negociere poate fi asistat de către experţi, la alegerea sa, care poate cuprinde reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale prevăzute la art. 14 alin. (2). Experţii şi reprezentanţii sindicali respectivi pot asista, cu titlu consultativ, la reuniunile de negociere, la solicitarea grupului special de negociere."10. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Acordul nu aduce atingere drepturilor la informare şi consultare ale salariaţilor, prevăzute de legislaţia română în vigoare."11. La articolul 20, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) componenţa comitetului european de întreprindere, numărul de membri, repartiţia locurilor, ţinând seama de necesitatea unei reprezentări echilibrate a salariaţilor în funcţie de activităţi, categorii şi sexe, precum şi durata mandatului membrilor; c) atribuţiile şi procedura de informare şi consultare a comitetului european de întreprindere, precum şi modalităţile de corelare a informării şi consultării comitetului european de întreprindere şi a informării şi consultării organizaţiilor naţionale de reprezentare a salariaţilor, cu respectarea principiului enunţat la art. 2^1;".12. La articolul 20, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) după caz, componenţa, modalităţile de numire, atribuţiile şi modalităţile de reunire a comitetului restrâns constituit în cadrul comitetului european de întreprindere;".13. La articolul 20, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) data de intrare în vigoare a acordului şi durata acestuia, procedura de modificare sau încetare a acordului, condiţiile şi procedura de renegociere a acestuia, inclusiv, după caz, atunci când intervin modificări ale structurii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară."14. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - (1) În cazul în care intervin modificări semnificative ale structurii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară şi, fie în absenţa unor dispoziţii prevăzute de acordurile în vigoare, fie în cazul unor conflicte între dispoziţiile prevăzute în două sau mai multe acorduri aplicabile, conducerea centrală iniţiază, din proprie iniţiativă ori în urma primirii unei cereri scrise din partea a cel puţin 100 de salariaţi sau a reprezentanţilor acestora din cel puţin două întreprinderi ori filiale, sucursale sau alte sedii secundare situate în cel puţin două state membre diferite, negocierile prevăzute la art. 8. (2) Cel puţin 3 membri ai comitetului european de întreprindere existent sau ai fiecăruia dintre comitetele europene de întreprindere existente sunt desemnaţi ori aleşi membri ai grupului special de negociere, în afara membrilor aleşi sau desemnaţi în aplicarea dispoziţiilor prevăzute la art. 11-14. (3) Pe durata acestor negocieri, comitetul european de întreprindere existent continuă să funcţioneze în conformitate cu modalităţile adoptate prin acord între membrii acestui comitet şi conducerea centrală."15. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Membrii comitetului european de întreprindere sunt aleşi sau numiţi în număr proporţional cu numărul de salariaţi angajaţi în fiecare stat membru de către întreprinderea de dimensiune comunitară ori de grupul de întreprinderi de dimensiune comunitară, alocându-se fiecărui stat membru câte un loc pentru fiecare tranşă de salariaţi angajaţi în statul membru respectiv care reprezintă 10% din numărul de salariaţi angajaţi în toate statele membre în ansamblu sau o fracţiune din tranşa respectivă."16. Articolele 26 şi 27 se abrogă.17. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Comitetul european de întreprindere va desemna sau va alege noii membri, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2)."18. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Pentru a asigura continuitatea în cadrul comitetului european de întreprindere, în situaţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, se constituie o listă de rezervă, potrivit regulilor prevăzute la art. 13."19. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Pentru a asigura coordonarea activităţilor sale, comitetul european de întreprindere alege din rândul membrilor săi un comitet restrâns format din cel mult 5 membri, care trebuie să dispună de condiţiile necesare pentru a-şi putea desfăşura activitatea în mod regulat."20. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Competenţa comitetului european de întreprindere se stabileşte potrivit prevederilor art. 2^1 alin. (2)-(4)."21. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Conducerea centrală convoacă, cel puţin o dată pe an, o reuniune cu comitetul european de întreprindere, pentru a-l informa şi a-l consulta cu privire la evoluţia activităţii întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară şi a perspectivelor acesteia, în baza unui raport elaborat de conducerea centrală."22. La articolul 33, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Informarea comitetului european de întreprindere are în vedere, în special, următoarele aspecte: a) structura întreprinderii de dimensiune comunitară sau a grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară; b) situaţia economică şi financiară a acestora; c) evoluţia probabilă a activităţilor întreprinderii sau grupului de întreprinderi; d) producţia şi vânzările întreprinderii sau ale grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.(1^2) Informarea şi consultarea comitetului european de întreprindere au în vedere, în special, următoarele aspecte: a) situaţia angajărilor şi previziunile de dezvoltare în acest domeniu; b) investiţiile; c) principalele modificări care privesc organizarea întreprinderilor sau grupurilor de întreprinderi; d) introducerea de noi metode de lucru sau noi procedee de producţie; e) transferurile de producţie, fuziunile, reducerea dimensiunii sau închiderea întreprinderilor, a filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare sau a unor părţi importante ale acestora; f) concedierile colective.(1^3) Consultarea are loc astfel încât să permită reprezentanţilor salariaţilor să se întâlnească cu conducerea centrală şi să obţină un răspuns motivat la orice punct de vedere pe care îl pot formula."23. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 33, când intervin situaţii excepţionale sau în cazul unor decizii care afectează considerabil interesele salariaţilor, în special în cazul schimbării sediului, închiderii întreprinderilor sau filialelor, sucursalelor ori a altor sedii secundare, concedierilor colective, comitetul restrâns sau, dacă acesta nu există, comitetul european de întreprindere are dreptul de a fi informat. (2) În această situaţie, comitetul european de întreprindere sau, după caz, comitetul restrâns are dreptul de a se reuni, la solicitarea sa, cu conducerea centrală din România sau cu orice alt nivel de conducere din cadrul întreprinderii de dimensiune comunitară ori al grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară care are competenţa să ia decizii, pentru a fi informat şi consultat. (3) La reuniunea organizată cu comitetul restrâns au de asemenea dreptul să participe membrii care a fost aleşi sau desemnaţi de filialele, sucursalele ori alte sedii secundare şi/sau de întreprinderile care sunt direct afectate de măsurile sau deciziile respective."24. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - Informarea şi consultarea prevăzută la art. 34 se efectuează fără a aduce atingere dispoziţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1^1) şi la art. 44-46."25. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - Anterior şi după orice reuniune cu conducerea centrală, comitetul european de întreprindere sau comitetul restrâns, care poate fi extins atunci când este cazul, potrivit prevederilor art. 34 alin. (3), are dreptul să se reunească fără să fie prezentă conducerea centrală."26. După articolul 41 se introduc două noi articole, articolele 41^1 şi 41^2, cu următorul cuprins:"Art. 41^1. - Fără a aduce atingere capacităţii altor organisme sau organizaţii în acest domeniu, membrii comitetului european de întreprindere dispun de mijloacele necesare de aplicare a drepturilor care decurg din prezenta lege, pentru reprezentarea, în mod colectiv, a intereselor salariaţilor întreprinderii de dimensiune comunitară sau ai grupului de întreprinderi de dimensiune comunitară.Art. 41^2. - Fără a aduce atingere art. 44, membrii comitetului european de întreprindere informează reprezentanţii salariaţilor din filiale, sucursale sau oricare alt sediu secundar al întreprinderilor de dimensiune comunitară sau ai întreprinderilor aparţinând unui grup de întreprinderi de dimensiune comunitară ori, în absenţa reprezentanţilor, totalitatea salariaţilor, cu privire la conţinutul şi rezultatele procedurii de informare şi consultare puse în practică în condiţiile legii."27. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 42^1, cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - În măsura în care acest fapt este necesar pentru exercitarea atribuţiei lor de reprezentare într-un cadru internaţional, membrilor grupului special de negociere şi ai comitetului european de întreprindere li se asigură cursuri de formare, fără pierderi salariale."28. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu aduc atingere legislaţiei române privind: a) cadrul general de informare şi consultare a angajaţilor; b) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor colective; c) procedurile specifice de informare şi consultare în cazul transferului întreprinderii. (2) Prezenta lege nu aduce atingere nivelului general de protecţie a salariaţilor în domeniul informării şi consultării salariaţilor prevăzut de legislaţia română în vigoare."29. Primul punct al textului explicativ privind transpunerea normelor comunitare se modifică şi va avea următorul cuprins:"Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 mai 2009 privind instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 122 din 16 mai 2009;". Articolul IILegea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 24 octombrie 2011.Nr. 186.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 122 din 14 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 158 din 12 iulie 2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 mai 2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 25 octombrie 2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 32 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000
 • LEGE nr. 580 din 31 octombrie 2001 privind declararea ca municipiu a oraşului Moineşti, judeţul Bacău
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 24 octombrie 2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 26 octombrie 2000 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington DC la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 234 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 501 din 17 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 4 din 28 martie 1974 privind atribuţiile şi răspunderile consiliilor de conducere, preşedinţilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, ale celorlalte cadre tehnice şi economice din cooperativele agricole de producţie, precum şi ale direcţiilor generale judeţene pentru agricultura, industrie alimentară şi ape
 • LEGE nr. 992 din 31 martie 1931 privind ratificarea Convenţiunii Internaţionale privitoare la statisticile economice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 125 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • LEGE nr. 78 din 6 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 24 din 6 aprilie 1995 privind reînfiinţarea comunei Poienile Izei, judeţul Maramureş
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 369 din 13 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 250 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2002 privind amânarea plăţii în vama a taxei pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate de firma Bombardier Transportation Sweden AB, precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi/sau prestărilor de servicii efectuate de persoane juridice române către aceasta firma pentru asamblarea a 18 trenuri noi de metrou
 • LEGE nr. 16 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice ”Termoelectrica” - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala ”ROMAG-TERMO” şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 66 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 307/1971 privind stabilirea domiciliului în oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 30 iunie 2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 314 din 18 iunie 2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 1 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 334/1970 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Cultelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 februarie 2005 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 6 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 190 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/1997 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 197 din 29 septembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 411 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 aprilie 2002 şi la Bruxelles la 10 iulie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectului , România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 266 din 20 iulie 2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 341 din 17 iulie 2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 1998 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, profesional şi postliceal de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi similare din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 60 din 23 septembrie 1991 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
 • LEGE nr. 281 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1998
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021