Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 97 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011 -
LEGE nr. 97 din 6 iunie 2011pentru aprobarea majorării capitalului deţinut de România la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011

Parlamentul României adoptă prezenta de lege. Articolul 1Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România, în calitate de membru fondator, la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre cu 145.000 de acţiuni în valoare totală de 145 milioane DST şi modalităţile de plată a acesteia, conform Rezoluţiei nr. 99 din 5 octombrie 2008 a Consiliului Guvernatorilor Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre privind subscripţia la majorarea capitalului autorizat al Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre şi Scrisorii preşedintelui Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre din data de 23 februarie 2009, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 2Subscripţia la capitalul autorizat majorat se compune din capital subscris şi vărsat în proporţie de 30%, respectiv 43.500 de acţiuni în valoare totală de 43,5 milioane DST, şi din capital nevărsat în proporţie de 70%, respectiv 101.500 de acţiuni în valoare totală de 101,5 milioane DST. Articolul 3Echivalentul în lei a 43,5 milioane DST, reprezentând capitalul subscris şi vărsat în proporţie de 30% prevăzut la art. 2, se cuprinde în legea bugetului de stat sau, după caz, în legile de rectificare bugetară, în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, astfel: echivalentul în lei a 14,5 milioane DST în anul 2011, iar echivalentul în lei al diferenţei de 29,0 milioane DST în 8 rate anuale egale de câte 3,625 milioane DST în perioada 2011-2018.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 6 iunie 2011.Nr. 97. Anexa 1*)----------- Notă *) Traducere.REZOLUŢIA CONSILIULUI GUVERNATORILORREZOLUŢIA NR. 99Subiect: Subscriere la majorarea capitalului autorizat al BCDMNConsiliul Guvernatorilor,a luat cunoştinţă de Raportul privind subscripţia la acţiunile nealocate şi majorarea capitalului BCDMN.Consiliul Guvernatorilor adoptă următoarea rezoluţie:A. Din majorarea capitalului iniţial autorizat al BCDMN de 2 miliarde DST (2.000.000.000 DST), valoarea oferită spre subscriere este stabilită la un miliard DST (1.000.000.000 DST), care se împarte într-un număr de un milion (1.000.000) acţiuni cu o valoare nominală de o mie DST (1.000 DST) fiecare.Majorarea de capital de un miliard DST se împarte în 300 milioane DST capital subscris şi vărsat şi 700 milioane DST capital mobilizabil, după cum urmează:● porţiunea din capitalul majorat alocat subscris şi vărsat în valoare de 300 milioane DST (30%) se divide astfel:(i) zece la sută (10%) acţiuni plătite în întregime; şi(îi) douăzeci la sută (20%) acţiuni plătibile, a căror plată se va efectua prin bilete la ordin care nu sunt negociabile sau purtătoare de dobândă sau alte obligaţiuni similare emise de statele membre şi denominate în DST;● porţiunea neplătită, dar mobilizabilă în valoare de 700 milioane DST (70%) din capitalul majorat subscris şi alocat se va achita la cerere în conformitate cu art. 6 paragraful 4 din Acordul de înfiinţare a BCDMN.B. Având în vedere că Georgia nu a subscris la majorarea de capital, Consiliul Guvernatorilor autorizează alocarea pentru România a 10.000 de acţiuni, echivalentul a unu (1) la sută din majorarea de capital oferit spre subscriere, şi încheie astfel faza 1 a procesului de subscriere.C. Luând în considerare subscrierile înaintate de către statele membre în scrisorile de angajament şi primite de BCDMN înainte de 15 septembrie 2008, Consiliul Guvernatorilor decide alocarea către statele membre a unui număr de acţiuni din majorarea de capital al BCDMN, după cum urmează, şi încheie astfel faza 2 a procesului de subscriere:● Republica Albania - a subscris şi i se alocă 20.000 de acţiuni, reprezentând 2 la sută;● Republica Armenia - a subscris şi i se alocă 10.000 de acţiuni, reprezentând 1 la sută;● Republica Azerbaidjan - a subscris şi i se alocă 50.000 de acţiuni, reprezentând 5 la sută;● Republica Bulgaria - a subscris şi i se alocă 135.000 de acţiuni, reprezentând 13,5 la sută;● Georgia - nu a subscris;● Republica Elenă - a subscris şi i se alocă 165.000 de acţiuni, reprezentând 16,5 la sută;● Republica Moldova - a subscris şi i se alocă 10.000 de acţiuni, reprezentând 1 la sută;● România - a subscris la 195.000 de acţiuni din majorarea de capital al BCDMN şi i se alocă 145.000 de acţiuni, echivalentul a 135.000 de acţiuni - proporţia capitalului său subscris în totalul capitalului subscris imediat anterior majorării de capital - plus 10.000 de acţiuni rămase nesubscrise şi declarate disponibile pentru alocare, reprezentând 14,5 la sută;● Federaţia Rusă - a subscris şi i se alocă 165.000 de acţiuni, reprezentând 16,5 la sută;● Republica Turcia - a subscris şi i se alocă 165.000 de acţiuni din majorarea de capital al BCDMN, reprezentând 16,5 la sută;● Ucraina - a subscris şi i se alocă 135.000 de acţiuni din majorarea de capital al BCDMN, reprezentând 13,5 la sută.D. Statele membre vor achita Băncii partea plătibilă din majorarea de capital alocată a BCDMN, după cum urmează:● prima plată de 10% (acţiuni achitate integral) din acţiunile alocate în anul 2010; şi● restul de 20% din acţiunile alocate (acţiuni plătibile) în 8 rate anuale succesive egale, prima în 2011 şi ultima în 2018.Valoarea fiecărei plăţi efective va fi o sumă denominată în USD sau EUR, reprezentând echivalentul sumei datorate pentru fiecare astfel de plată şi convertite de către statul membru/statele membre în baza cursului oficial de schimb comunicat de către Fondul Monetar Internaţional, valabil pentru ziua imediat precedentă efectuării plăţii; data plăţii va fi data valutei şi, de asemenea, data efectuării transferului sumei datorate în contul BCDMN.E. În urma majorării capitalului BCDMN:1. capitalul autorizat total al Băncii este 3 miliarde DST (3.000.000.000 DST) împărţit în 3 milioane (3.000.000) de acţiuni cu o valoare nominală de o mie DST (1.000 DST) fiecare;2. capitalul subscris al Băncii este de două miliarde DST (2.000.000.000 DST), împărţit în două milioane (2.000.000) de acţiuni cu o valoare nominală de o mie DST (1.000 DST) fiecare;3. numărul de acţiuni subscris de fiecare membru, precum şi procentul din capitalul total subscris şi autorizat al Băncii deţinut de fiecare membru sunt după cum urmează:- Republica Albania - 40.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 40.000.000 DST) - adică doi (2) la sută din capitalul subscris al Băncii şi unu şi o treime la sută (1,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Armenia - 20.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 20.000.000 DST) - adică unu (1) la sută din capitalul subscris al Băncii şi două treimi de procent (0,67) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Azerbaidjan - 100.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 100.000.000 DST) - adică cinci (5) la sută din capitalul subscris al Băncii şi trei la sută şi o treime de procent (3,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Bulgaria - 270.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 270.000.000 DST) - adică treisprezece şi jumătate (13,5) la sută din capitalul subscris al Băncii şi nouă la sută (9) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Georgia - 10.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 10.000.000 DST) - jumătate de procent (0,5) din capitalul subscris al Băncii şi o treime de procent (0,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Elenă - 330.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 330.000.000 DST) - adică şaisprezece procente şi jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii şi unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Moldova - 20.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 20.000.000 DST) - adică unu (1) la sută din capitalul subscris al Băncii şi două treimi de procent (0,67) din stocul de capital autorizat al Băncii;- România - 280.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 280.000.000 DST) - adică paisprezece (14) la sută din capitalul subscris al Băncii şi nouă plus o treime la sută (9,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Federaţia Rusă - 333.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 330.000.000 DST) - adică şaisprezece procente şi jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii şi unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Turcia - 330.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 330.000.000 DST) - adică şaisprezece procente şi jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii şi unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Ucraina - 270.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 270.000.000 DST) - adică treisprezece şi jumătate (13,5) la sută din capitalul subscris al Băncii şi nouă la sută (9) din stocul de capital autorizat al Băncii.F. Consiliul Guvernatorilor autorizează preşedintele BCDMN să comunice autorităţilor relevante din statele membre rezultatul majorării capitalului autorizat şi subscris al BCDMN, precum şi noua structură a acţionariatului. Ca urmare a acestei rezoluţii, statele membre sunt invitate să întreprindă toate acţiunile necesare în vederea asigurării plăţii acţiunilor alocate în conformitate cu scadenţarul aprobat la punctul D.Adoptată în data de 5 octombrie 2008, în cadrul celei de a 6-a Reuniuni Speciale a Consiliului Guvernatorilor. Anexa 2*)--------- Notă *) Traducere.BANCA PENTRU COMERŢ ŞI DEZVOLTARE A MĂRII NEGREPreşedinteDomnul Gheorghe PogeaGuvernator pentru România la BCDMNStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, 70663Cc: Domnul Bogdan Alexandru DrăgoiViceguvernator pentru România la BCDMNStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, 70663Cc: Doamna Diana Peligrad BlînduDirector pentru România la BCDMNStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, 70663Cc: Domnul Ştefan PetrescuDirector adjunct pentru România la BCDMNStr. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, 70663OCPN 023293Salonic, 23 februarie 2009Excelenţe,În urma aprobării majorării capitalului Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN) în cadrul celei de a 6-a Reuniuni Speciale a Consiliului Guvernatorilor BCDMN în data de 5 octombrie 2008 şi în conformitate cu Rezoluţia 99 adoptată cu această ocazie (ataşată), aş dori să înaintez autorităţilor relevante ale statelor membre înştiinţarea oficială a BCDMN prin care se certifică, în concordanţă cu prevederile art. 4 paragraful 3, art. 5 paragrafele 3, 4(b) şi 5 şi art. 23 paragraful 2(b) din Acordul de înfiinţare a BCDMN, majorarea capitalului autorizat şi subscris al BCDMN şi structura acţionariatului care rezultă de aici.Capitalul autorizat al BCDMN a fost majorat cu 2 miliarde drepturi speciale de tragere (2.000.000.000 DST), din care 1 miliard DST (1.000.000.000 DST) - împărţit în un milion (1.000.000) de acţiuni cu o valoare nominală de una mie DST (1.000) fiecare - a fost oferit spre subscriere şi subscris în totalitate de către membrii fondatori.Majorarea capitalului subscris de 1 miliard DST este împărţită în 300 milioane DST capital subscris şi vărsat şi 700 milioane DST capital nevărsat, dar mobilizabil, după cum urmează:● porţiunea din capitalul majorat alocat subscris şi vărsat în valoare de 300 milioane DST (30%) se divide astfel:(i) zece la sută (10%) acţiuni plătite în întregime; şi(îi) douăzeci la sută (20%) acţiuni plătibile, a căror plată se va efectua prin bilete la ordin care nu sunt negociabile sau purtătoare de dobândă ori alte obligaţiuni similare emise de statele membre şi denominate în DST;● porţiunea neplătită, dar mobilizabilă, în valoare de 700 milioane DST (70%) din capitalul majorat şi alocat se va achita la cerere în conformitate cu art. 6 paragraful 4 din Acordul de înfiinţare a BCDMN.Statele membre vor achita Băncii partea care urmează a fi plătită din majorarea de capital alocată a BCDMN după cum urmează:● prima plată de 10% (acţiuni achitate integral) din acţiunile alocate în anul 2010; şi● restul de 20% din acţiunile alocate (acţiuni plătibile) în 8 rate anuale succesive egale, prima în 2011 şi ultima în 2018.Valoarea fiecărei plăţi efective va fi o sumă denominată în USD sau EUR, reprezentând echivalentul sumei datorate pentru fiecare astfel de plată şi convertite de către statul membru/statele membre în baza cursului oficial de schimb comunicat de Fondul Monetar Internaţional, valabil pentru ziua imediat precedentă efectuării plăţii; data plăţii va fi data valutei şi, de asemenea, data efectuării transferului sumei datorate în contul BCDMN. Numărul total de acţiuni alocate fiecărui stat membru, precum şi cota deţinută de fiecare stat membru din capitalul total autorizat şi subscris al Băncii, în urma majorării capitalului BCDMN, sunt prezentate în anexa nr. 1.Rezultatul alocării acţiunilor pentru majorarea capitalului BCDMN şi scadenţarul de plată pentru plata acţiunilor alocate sunt prezentate în anexa nr. 2.Al dumneavoastră sincer, Hayrettin Kaplan (semnătura) Anexa 1*)la scrisoare-------- Notă *) Traducere.Structura acţionariatului Băncii pentru Comerţ şiDezvoltare a Mării Negre la data de 6 octombrie 2008Unitatea de cont a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN) este reprezentată de drepturile speciale de tragere (denumite DST), aşa cum sunt definite prin articolele Acordului Fondului Monetar Internaţional (denumit FMI).Capitalul autorizat al Băncii este 3 miliarde DST (3.000.000.000 DST), împărţit în 3 milioane (3.000.000) de acţiuni cu o valoare nominală de o mie DST (1.000 DST) fiecare.Capitalul subscris al Băncii este de două miliarde DST (2.000.000.000 DST), împărţit în două milioane (2.000.000) de acţiuni cu o valoare nominală de o mie DST (1.000 DST) fiecare.Capitalul subscris al Băncii este în totalitate alocat membrilor fondatori.Participarea membrilor fondatori la structura acţionariatului BCDMN este următoarea:- Republica Albania - 40.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 40.000.000 DST) - adică doi (2) la sută din capitalul subscris al Băncii şi unu şi o treime la sută (1,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Armenia - 20.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 20.000.000 DST) - adică unu (1) la sută din capitalul subscris al Băncii şi două treimi de procent (0,67) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Azerdbaidjan - 100.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 100.000.000 DST) - adică cinci (5) la sută din capitalul subscris al Băncii şi trei la sută şi o treime de procent (3,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Bulgaria - 270.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 270.000.000 DST) - adică treisprezece şi jumătate (13,5) la sută din capitalul subscris al Băncii şi nouă la sută (9) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Georgia - 10.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 10.000.000 DST) - jumătate de procent (0,5) din capitalul subscris al Băncii şi o treime de procent (0,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Elenă - 330.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 330.000.000 DST) - adică şaisprezece procente şi jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii şi unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Moldova - 20.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 20.000.000 DST) - adică unu (1) la sută din capitalul subscris al Băncii şi două treimi de procent (0,67) din stocul de capital autorizat al Băncii;- România - 280.000 de acţiuni (valoare nominală totală de 280.000.000 DST) - adică paisprezece (14) la sută din capitalul subscris al Băncii şi nouă plus o treime la sută (9.34) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Federaţia Rusă - 333.000 de acţiuni (valoare totală de 330.000.000 DST) - adică şaisprezece procente şi jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii şi unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Republica Turcia - 330.000 de acţiuni (valoare totală de 330.000.000 DST) - adică şaisprezece procente şi jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii şi unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;- Ucraina - 270.000 de acţiuni (valoare totală de 270.000.000 DST) - adică treisprezece şi jumătate (13,5) la sută din capitalul subscris al Băncii şi nouă la sută (9) din stocul de capital autorizat al Băncii. Anexa 2*)la scrisoare------- Notă *) Traducere.Rezultatul majorării capitalului subscris al BCDMN
*Font 8*
Structura iniţială a acţionariatului Participarea la majorarea de capital Structura totală a acţionariatului
Milioane DST Subscris şi vărsat Răs- cumpă- rabil Toate % acţi- uni Subscris şi vărsat Răs- cumpă- rabil Toate % acţi- uni Subscris şi vărsat Răs- cumpă- rabil Toate % acţi- uni
Albania 6,0 14,0 20,0 2,0% 6,0 14,0 20,0 2,0% 12,0 28,0 40,0 2,0%
Armenia 3,0 7,0 10,0 1,0% 3,0 7,0 10,0 1,0% 6,0 14,0 20,0 1,0%
Azerba- idjan 15,0 35,0 50,0 5,0% 15,0 35,0 50,0 5,0% 30,0 70,0 100,0 5,0%
Bulgaria 40,5 94,5 135,0 13,5% 40,5 94,5 135,0 13,5% 81,0 189,0 270,0 13,5%
Georgia 3,0 7,0 10,0 1.0% - - - 0,0% 3,0 7,0 10,0 0,5%
Grecia 49,5 115,5 165,0 16,5% 49,5 115,5 165,0 16,5% 99,0 231,0 330,0 16,5%
Moldova 3,0 7,0 10,0 1,0% 3,0 7,0 10,0 1,0% 6,0 14,0 20,0 1,0%
România 40,5 94,5 135,0 13,5% 43,5 101,5 145,0 14,5% 84,0 196,0 280,0 14,0%
Rusia 49,5 115,5 165,0 16,5% 49,5 115,5 165,0 16,5% 99,0 231,0 330,0 16,5%
Turcia 49,5 115,5 165,0 16,5% 49,5 115,5 165,0 16,5% 99,0 231,0 330,0 16,5%
Ucraina 40,5 94,5 135,0 13,5% 40,5 94,5 135,0 13,5% 81,0 189,0 270,0 13,5%
TOTAL: 300,0 700,0 1.000,0 100% 300,0 700,0 1.000,0 100% 600,0 1.400,0 2.000,0 100%
milioane DSTPlata cotei de participare la capitalul subscris al BCDMNSubscriere nouă
*Font 8*
Stat membru Acţiuni 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total
Albania 2,00% 2,000 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 6,00
Armenia 1,00% 1,000 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 6,00
Azerbaidjan 5,00% 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 15
Bulgaria 13,50% 13,500 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 40,50
Georgia 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
Grecia 16,50% 16,500 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 49,50
Moldova 1,00% 1,000 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 3,00
România 14,50% 14,500 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625 3,625 43,50
Rusia 16,50% 16,500 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 49,50
Turcia 16,50% 16,500 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 49,50
Ucraina 13,50% 13,500 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 3,375 40,50
Nealocate 0,00% 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
TOTAL: 100% 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 300,00
-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 29 aprilie 1999 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de uz fitosanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 15 noiembrie 2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 44 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi
 • LEGE nr. 79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 6 din 2 februarie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 559 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/1999 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţă a navelor aflate în conservare din patrimoniul companiilor de navigaţie maritime "Navrom"-S.A. Constanţa şi "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 128 din 25 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termica în lunile sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, pentru unele categorii ale populaţiei, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 (*republicată*) privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 507 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
 • LEGE nr. 217 din 23 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 650 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri
 • ORDONANŢA DE URGENTA Nr. 6 din 17 septembrie 1996 privind regimul deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • LEGE nr. 303 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 29 mai 2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 10 din 6 martie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 50/1999 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse, echipamente şi servicii aferente, importate pentru înzestrarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 73 din 28 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • LEGE nr. 57 din 3 octombrie 1968 (*republicată*) de organizare şi funcţionare a consiliilor populare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 178 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 297 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 241 din 17 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 18 septembrie 2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
 • LEGE nr. 376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 339 din 3 decembrie 2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale
 • LEGEA nr. 302 din 26 iunie 2004 (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 100 din 16 septembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internaţionale de copii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 329 din 5 decembrie 2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 12 noiembrie 1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti
 • LEGE nr. 237 din 13 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii Şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • LEGE nr. 32 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 (*republicata*) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor*)
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 52 din 17 aprilie 2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021