Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 17 iunie 2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege reglementează condiţiile în care forţele armate ale României, denumite în continuare forţe armate, participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român. Articolul 2 (1) Misiunile şi operaţiile la care participă forţele armate în afara teritoriului statului român sunt: a) de apărare colectivă în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau de asigurare a securităţii statelor membre ale Uniunii Europene; b) de răspuns la crize; c) de pace; d) de asistenţă umanitară. (2) Misiunile şi operaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi desfăşurate sub mandatul Organizaţiei Naţiunilor Unite sau al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, sub conducerea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, precum şi în cadrul unor coaliţii. (3) Misiunile şi operaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se pot desfăşura şi la solicitarea statului afectat. Articolul 3 (1) Forţele armate pot participa la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în condiţiile legii şi potrivit obligaţiilor asumate de România prin tratate. (2) Forţele armate participă la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) cu structurile şi personalul necesar îndeplinirii obiectivelor asumate, precum şi cu armamentul, tehnica şi echipamentele corespunzătoare. (3) În vederea pregătirii şi participării la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), forţele armate pot lua parte la exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi alte activităţi conexe organizate în ţară şi în afara teritoriului statului român. Capitolul II Planificarea, trimiterea şi retragerea în/din misiuni şi operaţii ale forţelor armate Articolul 4 (1) La propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării analizează şi hotărăşte, până la data de 30 iunie a fiecărui an, forţele armate ce pot fi puse la dispoziţie în anul următor, în vederea participării la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1). (2) Propunerea de participare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român cuprinde şi estimarea costurilor aferente. Articolul 5În baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Guvernul prevede în proiectul de buget pentru anul următor fondurile financiare necesare pregătirii şi participării forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român. Articolul 6La apariţia unor situaţii neprevăzute care necesită participarea cu forţe armate suplimentare la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, bugetele instituţiilor trimiţătoare se rectifică în mod corespunzător, conform legii. Articolul 7 (1) Trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3) şi art. 3 alin. (1), se aprobă, la propunerea primului-ministru, de către Preşedintele României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Preşedintele României informează Parlamentul în termen de 5 zile cu privire la decizia luată, iar dacă Parlamentul este în vacanţă, la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, după caz. (2) În situaţia în care trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu se face în baza unui tratat internaţional la care România este parte, precum şi în situaţia în care trimiterea se face la solicitarea unui stat în vederea desfăşurării unei misiuni sau operaţii neprevăzute la art. 2 alin. (1), Preşedintele României solicită aprobarea Parlamentului. (3) Pentru situaţii neprevăzute, la solicitarea organizaţiilor internaţionale cu vocaţie în domeniul securităţii sau a unor parteneri strategici, ministrul apărării naţionale poate trimite în misiune individuală în afara teritoriului naţional observatori/monitori, consilieri şi instructori militari, personal de stat major şi de specialitate, după consultarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, fără a se depăşi limitele numerice ale pachetului de forţe aprobat anual de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), ministrul apărării naţionale informează Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în termen de 5 zile. (5) În situaţia schimbării fundamentale a împrejurărilor în care forţele armate au fost trimise în misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), acestea pot fi retrase în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2). În vederea fundamentării propunerii de retragere, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării dispune măsurile necesare pentru consultarea aliaţilor, partenerilor sau organizaţiilor internaţionale sub egida cărora se desfăşoară misiunile şi operaţiile. (6) Guvernul informează Parlamentul despre situaţia participării forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, semestrial sau ori de câte ori este nevoie. Articolul 8 (1) Trimiterea forţelor armate în afara teritoriului statului român la activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) se aprobă de ministrul apărării naţionale. (2) Trimiterea forţelor armate la exerciţii sau antrenamente organizate în afara teritoriului statului român, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (3), se aprobă de: a) ministrul apărării naţionale, la propunerea şefului Statului Major General, pentru pregătirea forţelor armate pe teritoriul statelor membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu; b) ministrul apărării naţionale, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a). Articolul 9Pe timpul participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, forţele armate aplică regulile de angajare specifice misiunilor sau operaţiilor respective, potrivit prevederilor legale în vigoare. Capitolul III Înţelegeri tehnice şi transferul de autoritate Articolul 10 (1) În vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în cadrul unor forţe internaţionale sau în cadrul unor unităţi ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale încheie înţelegeri tehnice. (2) Procedura de încheiere a înţelegerilor tehnice se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Articolul 11 (1) Transferul de autoritate se realizează de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, şi reprezintă acţiunea prin care România predă controlul, la nivel operaţional şi/sau tactic, al forţelor sale participante într-o anumită misiune sau operaţie comandantului/comandamentului care conduce misiunea sau operaţia respectivă. (2) Pe timpul îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român, forţele armate pot avea sub control operaţional şi/sau tactic unităţi ori subunităţi ale forţelor armate străine, în condiţiile prevăzute în transferul de autoritate efectuat între forţele armate străine şi comandantul/comandamentul forţelor armate române. (3) Forţele armate participante la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român execută ordinele comandantului forţei căruia i se subordonează, potrivit înţelegerilor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului internaţional şi ale regulilor de angajare. Articolul 12 (1) În situaţia în care un militar român primeşte un ordin, o directivă ori un consemn de la autorităţile ierarhic superioare ale misiunii sau operaţiei, care contravine normelor de drept internaţional, regulilor de angajare ori obiceiurilor războiului, refuză executarea acestuia. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), militarul român informează de îndată autorităţile ierarhic superioare române şi urmează instrucţiunile primite de la acestea. Articolul 13Participanţilor la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român le sunt interzise desfăşurarea de activităţi economice, altele decât cele necesare susţinerii logistice, precum şi orice intervenţie în afacerile interne ale statului pe teritoriul căruia acţionează care ar depăşi mandatul încredinţat. Capitolul IV Selecţionarea, încadrarea şi unele drepturi ale personalului Articolul 14 (1) Încadrarea structurilor prevăzute la art. 3 alin. (2) care urmează a fi puse la dispoziţie pentru misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se face, de regulă, cu personal profesionalizat. (2) Selecţionarea personalului şi stabilirea duratei participării acestuia la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se fac pe baza criteriilor şi metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. Articolul 15 (1) Forţele armate participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român cu personal militar iar, la nevoie, şi cu personal civil propriu. (2) În cazul în care Ministerul Apărării Naţionale nu dispune de personal militar sau civil specializat în domenii specifice, necesar participării la misiuni şi operaţii, acesta poate selecţiona rezervişti voluntari ori salariaţi civili, care vor fi încadraţi potrivit statelor de organizare. (3) Pe durata pregătirii şi desfăşurării misiunilor şi operaţiilor, contractele individuale de muncă sau raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (2) se suspendă. (4) Pe durata suspendării contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selecţionat, pentru posturile rămase disponibile pot fi încadrate alte persoane, cu contract de muncă pe durată determinată sau numite pe o durată determinată, în condiţiile legii. Articolul 16 (1) Personalul militar şi civil participant la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiază, pe durata acestora, de: a) un concediu de odihnă suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare lună de prezenţă în zona de operaţii, cu posibilitatea de a fi efectuat şi pe timpul executării misiunii, în ţara de dislocare, în zona de dislocare sau în România, în funcţie de situaţia de securitate din zonă; acordarea şi efectuarea concediului de odihnă suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale; b) drepturi salariale asigurate potrivit prevederilor legale în vigoare; c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară şi retur, la fiecare 6 luni de participare la misiune sau operaţie, cu excepţia cazurilor în care cheltuielile au fost suportate de către organismele internaţionale sub egida cărora se execută misiunea sau operaţia respectivă. (2) Personalul participant la activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) beneficiază de drepturile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii. (3) Pe perioada participării la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), cuantumul brut al soldelor/salariilor lunare, inclusiv sporuri, compensaţii, prime, indemnizaţii şi alte drepturi, acordate potrivit actelor normative în vigoare personalului încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, nu poate fi diminuat. Articolul 17Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism şi devotament, personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român i se pot conferi decoraţii, potrivit prevederilor legale. Articolul 18 (1) Personalul participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român are dreptul la despăgubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces în condiţiile şi cuantumurile prevăzute de lege. (2) În caz de deces, despăgubirile se acordă celor îndreptăţiţi, potrivit legii. (3) Personalul evacuat medical în spitale din străinătate şi însoţitorii acestuia beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru misiunea sau operaţia respectivă. Cheltuielile de spitalizare sunt în sarcina Ministerului Apărării Naţionale. (4) Personalul evacuat medical în spitale din străinătate poate fi vizitat de soţ şi rudele de gradul I, câte 5 zile, după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate. Capitolul V Aspecte financiare Articolul 19 (1) Fondurile necesare participării forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor trimiţătoare. (2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă cheltuielile determinate de pregătirea misiunii sau operaţiei şi executarea acesteia în zona de operaţii, astfel: a) dislocarea forţelor armate din garnizoana de dispunere de bază de pe teritoriul statului român în zona de responsabilitate din cadrul misiunii sau operaţiei, precum şi repatrierea acestora; b) unele achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii necesare misiunilor sau operaţiilor, precum şi realizarea nivelului de operativitate, solicitat de tipul de misiune sau operaţie; c) cheltuieli de operare şi sprijin logistic necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor; d) selecţionarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, rotirea personalului, efectuarea concediului suplimentar, însoţirea eşaloanelor de transport şi controalele efectuate în zona de misiune sau operaţie, în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în cele prevăzute în reglementările specifice fiecărei activităţi; e) încheierea contractelor de asigurare pentru personal şi, după caz, pentru tehnică; f) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unităţile sanitare din teatrul de operaţii şi asigurarea transportului însoţitorilor acestora; g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însoţirea şi înhumarea personalului decedat, precum şi îndeplinirea formalităţilor specifice; h) despăgubirea terţilor pentru pagube produse pe timpul îndeplinirii misiunilor sau operaţiilor; i) alte cheltuieli specifice, inclusiv cele destinate activităţilor necesare dezvoltării relaţiilor cu autorităţile locale şi populaţia civilă, asigurarea activităţilor de protocol, desfăşurarea activităţilor informativ-operative, precum şi efectuarea despăgubirilor cu titlu de favoare în condiţiile în care nu există o obligaţie din partea statului român. (3) În situaţiile prevăzute la art. 6, achiziţiile de tehnică şi echipament prevăzute la alin. (2) pot fi derulate în regim de urgenţă, prin derogare de la prevederile legale care reglementează domeniul achiziţiilor publice, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. Articolul 20Finanţarea cheltuielilor determinate de participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român se realizează în condiţiile legii, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. Articolul 21 (1) Contabilitatea valorilor materiale şi băneşti se organizează şi se conduce potrivit legislaţiei române şi normelor specifice stabilite de Ministerul Apărării Naţionale. În anumite situaţii, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, justificarea cheltuielilor prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. i) se poate face pe baza unui proces-verbal, întocmit de o comisie numită prin ordin de zi pe unitate, document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (2) Normele de înzestrare şi de consum specifice, precum şi metodologiile de aplicare a acestora se aprobă pentru fiecare teatru de operaţii, prin ordin al ministrului apărării naţionale. Articolul 22 (1) Bunurile aflate în dotarea forţelor armate, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executării misiunilor şi operaţiilor în afara teritoriului statului român, se scad din evidenţa contabilă, potrivit prevederilor legale şi procedurilor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale. (2) Bunurile a căror aducere în ţară costă mai mult decât valoarea de inventar actualizată a acestora pot fi valorificate ori donate autorităţilor/comunităţilor locale sau organizaţiilor neguvernamentale din zona de operaţii, în conformitate cu normele stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. (3) Prevederile alin. (2) se aplică şi bunurilor aflate în gestiunea misiunilor permanente care îşi încetează activitatea, în situaţia în care nu sunt solicitate pentru a fi transmise fără plată la alte instituţii publice. (4) Sumele obţinute din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (2) şi (3) vor fi reţinute integral de instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ca venituri proprii şi vor fi folosite pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Articolul 23 (1) Pentru achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor şi operaţiilor de către forţele armate, persoanele împuternicite, în condiţiile legii, de ministrul apărării naţionale sunt abilitate să încheie contracte şi, respectiv, să efectueze plăţi în valută. În situaţia în care motivele de securitate, necesităţile operative sau uzanţele locale nu permit aplicarea legislaţiei naţionale, prin derogare de la prevederile legale ce reglementează domeniul achiziţiilor publice, achiziţia de bunuri, lucrări şi/sau servicii se face în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, fondurile necesare asigurându-se, dacă este cazul, în numerar. (2) Pentru executarea unor servicii necesare misiunilor şi operaţiilor se pot angaja persoane din zona de dislocare, potrivit prevederilor alin. (1), pe bază de contract, cu plata unor sume negociate în conformitate cu reglementările instituţiilor trimiţătoare. (3) În funcţie de cerinţe, pot fi selecţionate şi persoane care nu au cetăţenia română, din ţară sau din străinătate, care au cunoştinţele necesare asigurării unor servicii în teatrele de operaţii. Drepturile şi obligaţiile acestora se stabilesc prin contracte de prestări servicii. Articolul 24 (1) Plata obligaţiilor financiare ale forţelor armate se efectuează în valută acceptată în zona de dislocare, în numerar sau prin conturi în valută, deschise la unităţi bancare, potrivit legii. (2) Valoarea în lei a cheltuielilor în valută se actualizează în funcţie de evoluţia cursului valutar stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 25La ieşirea şi intrarea din/în ţară a forţelor armate participante la misiuni şi operaţii, precum şi la activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3), în afara teritoriului statului român, autoritatea vamală română îndeplineşte formalităţile vamale necesare, în procedură simplificată, stabilită prin ordin aparţinând conducătorului Autorităţii Naţionale a Vămilor. Articolul 26Drepturile de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiunile şi operaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), precum şi ale celui care execută misiuni în zona de operaţii, în sprijinul forţelor armate dislocate, în conformitate cu specificul fiecărui tip de misiune sau operaţie, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Articolul 27Dispoziţiile prezentei legi se aplică tuturor instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Competenţele ministrului apărării naţionale, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite, după caz, de conducătorii instituţiilor respective. Articolul 28Capitolul II "Reglementări specifice personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională" din anexa nr. VII "Familia ocupaţională de funcţii bugetare «apărare, ordine publică şi siguranţă naţională» la Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 45, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Pentru personalul aeronautic definit de statut, care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, prevederile art. 35-44 se aplică în mod corespunzător."2. Titlul secţiunii a 9-a va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 9-aSalarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român"3. La articolul 77, părţile introductive ale alineatelor (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(1) Personalul militar care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:................................................................... (3) Personalul civil care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:".4. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Pentru drepturile salariale acordate personalului care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, stabilite potrivit art. 77 din prezenta anexă, precum şi pentru drepturile reglementate în secţiunile a 4-a şi a 5-a din prezenta anexă nu se aplică reglementările care limitează suma sporurilor, compensaţiilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale acordată atât individual, cât şi cumulat la nivelul fiecărui ordonator de credite." Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 15 iunie 2011.Nr. 121._______

Noutăți

 • LEGE nr. 204 din 2 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici şi unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor şi adjuncţilor conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • LEGE nr. 90 din 26 octombrie 1994 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 220 din 17 noiembrie 2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 152 din 23 iulie 2012 privind acceptarea amendamentului la Statutul Fondului Monetar Internaţional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus şi aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia nr. 66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi reforma Consiliului Executiv
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 22 octombrie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 5 martie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
 • LEGE nr. 245 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii
 • LEGE nr. 31 din 28 octombrie 1977 privind Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, şi Consiliul Naţional al Agriculturii
 • LEGE nr. 557 din 17 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 81 din 6 octombrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Moscova la 29 septembrie 1993
 • LEGE nr. 107 din 18 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2012 privind trecerea unor imobile în proprietatea publică a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 6 iunie 2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 419 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
 • LEGE nr. 486 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 723 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 132 din 21 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 315 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 175 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 213 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 91 din 3 iunie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în moneda naţionala şi existenta în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţionala a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • LEGE nr. 243 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 43 din 8 martie 2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 50 din 21 iunie 1996*) *** Republicat privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE nr. 183 din 28 iunie 1930 pentru autorizarea Epitropiei Generale a Casei Spitalelor şi Ospiciilor Sf. Spiridon din Iaşi a contracta un împrumut de 40.000.000 lei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • LEGE nr. 92 din 6 mai 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2019 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/1998 pentru ratificarea Protocolului la Acordul european din anul 1991 privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe (AGTC), privind transportul combinat pe cai navigabile interioare, adoptat la Geneva la 17 ianuarie 1997
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 392 din 30 septembrie 2003 pentru stabilirea parităţii între dolarul cliring şi dolarul S.U.A., cu scopul stingerii obligaţiilor ce derivă din scrisorile de contragaranţie, exprimate în dolari cliring, pe relaţia Republica Islamică Iran
 • LEGE nr. 55 din 9 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 6 decembrie 2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 125 din 16 octombrie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGEA viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164 din 24 iunie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 186 din 14 decembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 2 decembrie 2010 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 474 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021