Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 47 din 16 iulie 1991 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 19 iulie 1991 -
LEGE Nr. 47 din 16 iulie 1991privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 19 iulie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1În România, activitatea de asigurare se desfăşoară prin societăţi de asigurare, societăţi de asigurare-reasigurare şi societăţi de reasigurare, care îşi asuma obligaţii prin acceptare de riscuri în schimbul plăţii unor prime de către asiguraţi sau, după caz, reasigurati. Activitatea de asigurare se desfăşoară şi prin societăţi de intermediere, denumite în continuare agenţii de intermediere, care negociaza şi încheie contracte de asigurare şi reasigurare pentru societăţile prevăzute la alin. 1 ori care prestează alte servicii privind încheierea şi executarea unor asemenea contracte. Articolul 2Constituirea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor cu participare străină se face numai prin asociere cu persoane juridice şi persoane fizice române. Articolul 3Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor, prevăzute la art. 1 şi art. 2, se constituie sub forma de societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată. Societăţile prevăzute la alin. 1 se constituie şi funcţionează cu respectarea Legii privind societăţile comerciale şi, după caz, a Legii privind regimul investiţiilor străine, precum şi a dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 4Societăţile comerciale străine şi asociaţiile asigurătorilor străini pot înfiinţa reprezentante, în condiţiile legii şi cu respectarea următoarelor cerinţe: a) să aibă personalitate juridică, în ţara de origine, sa fi desfăşurat activitate în domeniul asigurărilor în ultimii 10 ani şi sa nu se afle în stare de încetare de plati sau de faliment, ori în alte asemenea situaţii; b) să depună, la o unitate bancară din România, o garanţie în numerar echivalenta cu limita minima a capitalului prevăzut a fi vărsat la constituirea societăţilor, potrivit prevederilor art. 8; c) să obţină, în prealabil, avizul Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din Ministerul Economiei şi Finanţelor. Reprezentantele înfiinţate în România, potrivit alin. 1, pot încheia numai: a) contracte de asigurare şi contracte de reasigurare cu persoane juridice sau persoane fizice străine, ori pentru bunuri proprietatea acestora; b) contracte de reasigurare cu societăţi de asigurare, societăţi de asigurare - reasigurare şi societăţi de reasigurare române. Capitolul 2 Constituire, organizare şi funcţionare Articolul 5Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor se constituie cu avizul prealabil al Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare din Ministerul Economiei şi Finanţelor. Articolul 6În vederea obţinerii avizului, cererile se însoţesc, după caz, de următoarele documente: memoriu de fundamentare cuprinzînd o prezentare a obiectului de activitate şi a bazelor financiare ale acesteia, proiectul de contract de societate şi de statut, declaraţia cu privire la capitalul subscris şi vărsat şi la structura acestuia. Împotriva avizului nefavorabil, care va fi motivat, solicitanţii pot face contestaţie la ministrul economiei şi finanţelor, în termen de 15 zile de la primire. Decizia motivată a acestuia poate fi atacată la Tribunalul municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la primire. Articolul 7Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor pot practica una sau mai multe categorii de asigurări şi reasigurari, potrivit obiectului de activitate stabilit prin contractul de societate şi statut. În sensul alin. 1, se pot practica, în principal, următoarele categorii de asigurări: a) asigurări de viaţa; b) asigurări de persoane, altele decît cele de viaţa; c) asigurări de autovehicule; d) asigurări maritime şi de transport; e) asigurări de aviatie; f) asigurări de incendiu şi alte pagube la bunuri; g) asigurări de răspundere civilă; h) asigurări de credite şi garanţii; i) asigurări de pierderi financiare din riscuri asigurate; j) asigurări agricole. Articolul 8Limita minima a capitalului social subscris la constituirea unei societăţi este de: a) 25.000.000 lei, în cazul societăţilor de asigurare, societăţilor de asigurare - reasigurare şi societăţilor de reasigurare, separat pentru fiecare din categoriile de asigurări prevăzute la art. 7, pe care le practica; b) 1.500.000 lei, în cazul agentiilor de intermediere. Capitalul social vărsat la constituire nu poate fi mai mic de 50% din capitalul subscris. Articolul 9Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor efectuează operaţiunile de asigurare şi de reasigurare, de regula în lei, iar în cazul în care îşi asuma obligaţii de plată în valută, aceste operaţiuni se efectuează în valută. Plata pentru operaţiunile de asigurare de persoane şi bunuri pentru cetăţenii români care se deplaseaza în străinătate se face în lei. Articolul 10Societăţile de asigurare şi societăţile de asigurare-reasigurare care practica şi asigurări de viaţa sînt obligate sa ţină conturi distincte pentru această categorie de asigurări, sa gestioneze separat fondurile aferente şi să facă plati din astfel de fonduri numai pentru asigurări de viaţa, stabilind rezultatele finale separat de ale celorlalte feluri de asigurări. Articolul 11Societăţile de asigurare, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare îşi pot asuma, anual, obligaţii din contracte de asigurare şi reasigurare corespunzătoare unui volum de prime care, după deducerea primelor cedate în reasigurare, sa nu depăşească un plafon echivalent cu pînă la de cinci ori suma capitalului social vărsat şi a rezervelor de capital. Articolul 12În scopul divizării obligaţiilor pe care le preiau prin acceptare de riscuri, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare pot efectua operaţiuni de cedare în reasigurare la alte societăţi, în reciprocitate sau unilateral, a unor părţi din obligaţiile asumate prin contractele încheiate cu asiguraţi şi reasigurati. Articolul 13Societăţile de asigurare, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare pot încheia înţelegeri referitoare la coasigurare şi la alte forme de cooperare specifice, în vederea asigurării sau reasigurării unor riscuri deosebite, care nu pot fi preluate de o singura societate. Articolul 14Agenţiile de intermediere nu pot încheia contracte de asigurare, pentru societăţi de asigurare străine, cu persoane juridice sau persoane fizice române ori pentru bunuri proprietatea acestora. Articolul 15Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor se pot asocia în uniuni naţionale şi pot adera la organisme internaţionale cu caracter profesional. Capitolul 3 Rezerve tehnice, tarife, plasamente Articolul 16Societăţile de asigurare, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare au obligaţia sa constituie, potrivit obiectului lor de activitate, rezerve de prime pentru asigurările de viaţa, precum şi rezerve de prime şi de daune pentru celelalte feluri de asigurări şi reasigurari. Rezerva de prime pentru asigurările de viaţa se stabileşte în baza calculelor actuariale şi se administrează separat. Rezervele de prime pentru celelalte feluri de asigurări şi reasigurari se constituie din cotele-părţi corespunzătoare riscurilor neexpirate în anul în care s-au încasat primele. Rezervele de daune se constituie în baza estimarilor, a datelor statistice sau a calculelor actuariale privind plăţile de efectuat în viitor. Acestea nu pot fi mai mici de 40% din diferenţa dintre primele încasate şi daunele plătite la asigurările şi reasigurarile cu valabilitate în cursul anului. Rezervele de daune, chiar dacă sînt identificabile, nu pot fi urmărite de asiguraţi sau creditori. Societăţile de asigurare, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare care efectuează operaţiuni şi în valută constituie rezervele în lei şi în valută. Sumele afectate rezervei de prime la asigurările de viaţa, precum şi rezervelor de prime şi daune pentru celelalte feluri de asigurări şi reasigurari, se scad din venituri în vederea determinării profitului. Articolul 17Societăţile de asigurare şi societăţile de asigurare-reasigurare stabilesc condiţiile privind asigurările facultative, cu respectarea dispoziţiilor legii referitoare la contractul de asigurare, precum şi tarifele de prime pentru aceste asigurări. În operaţiunile de reasigurare, condiţiile şi primele se stabilesc prin contractul de reasigurare. Articolul 18Agenţiile de intermediere stabilesc comisioanele sau onorariile pe care le încasează pentru prestaţiile de servicii, potrivit tarifelor convenite prin contractele pe care le încheie cu societăţile de asigurare, societăţile de asigurare-reasigurare şi societăţile de reasigurare. Articolul 19Pentru încheierea şi executarea contractelor de asigurare, societăţile de asigurare şi societăţile de asigurare-reasigurare pot folosi agenţi de asigurare. Remunerarea acestora se face cu comisioane din încasări sau onorarii stabilite potrivit tarifelor convenite prin contracte. Articolul 20Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor pot fructifica fondurile proprii şi cele atrase temporar prin activitatea desfăşurată, sub forma veniturilor din dobinzi pentru disponibilităţile păstrate în bănci sau case de economii. Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor pot investi o parte din capital, din rezervele de capital şi rezervele tehnice în titluri de valoare, bunuri mobiliare sau imobiliare, ori le pot utiliza pentru acordarea de credite instituţiilor cu profil bancar, cu respectarea unui coeficient de lichiditate, stabilit potrivit statutului. Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor cu participare străină şi cele care efectuează operaţiuni de asigurare şi de reasigurare în valută pot realiza investiţiile prevăzute la alin. 2, în lei şi în valută. Capitolul 4 Bilanţ Articolul 21Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie, cu excepţia primului an de activitate, cînd acesta începe la data infiintarii societăţii. Articolul 22Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor au obligaţia să prezinte, anual, Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, pînă la data de 15 aprilie a anului următor, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor şi însoţite de raportul cenzorilor, după caz. Reprezentantele societăţilor comerciale străine au obligaţia să prezinte Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, în termenul prevăzut la alin. 1, situaţiile financiare anuale, pe care le transmit societăţilor din ţările de origine. Capitolul 5 Supravegherea activităţii de asigurare Articolul 23În vederea supravegherii aplicării dispoziţiilor legale cu privire la activitatea de asigurare, pentru prevenirea stării de insolvabilitate a societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor şi apărarea drepturilor asiguraţilor, se înfiinţează Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Atribuţiile Oficiului de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare vor fi stabilite prin hotărîre a Guvernului. Articolul 24Societăţile de asigurare şi societăţile de asigurare-reasigurare care practica asigurări de autovehicule vor constitui Biroul asigurărilor de autovehicule, care reprezintă aceste societăţi în relaţiile interne şi cu strainatatea, îndeplineşte sarcinile şi supraveghează realizarea, de către societăţile reprezentate, a obligaţiilor rezultind din convenţiile internaţionale cu privire la asigurarea de răspundere civilă pentru pagube cauzate prin accidente de autovehicule. Capitolul 6 Sancţiuni Articolul 25Încălcarea de către societăţile comerciale din domeniul asigurărilor a dispoziţiilor art. 10, art. 11, art. 14, art. 16 alin. 1-4 şi art. 22 alin. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 150.000 lei. Articolul 26Încălcarea de către reprezentantele societăţilor comerciale străine şi ale asociaţiilor asigurărilor străini a dispoziţiilor art. 4 alin. 2 lit. a) şi b) şi art. 22 alin. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 150.000 lei. Articolul 27Actuarii şi alţi specialişti care, în realizarea atribuţiilor lor privitoare la examinarea bilanţurilor, valorilor, plasamentelor sau oricăror elemente patrimoniale ale societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor, întocmesc rapoarte nereale se sancţionează contraventional cu amendă de la 5.000 lei la 75.000 lei, dacă faptele săvîrşite nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni. Articolul 28Sancţiunile prevăzute de dispoziţiile art. 25 - 27 se aplică de agentul constatator împuternicit de Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare. Capitolul 7 Dispoziţii speciale, finale şi tranzitorii Articolul 29Sînt scutite de impozite, taxe de timbru şi orice alte taxe: a) despăgubirile, sumele asigurate şi orice alte drepturi ce se acordă din asigurările de orice fel; b) transferurile de valori ale plasamentelor şi transferurile de portofolii intervenite între societăţi de asigurare, societăţi de asigurare-reasigurare şi societăţi de reasigurare, din patrimoniul societăţii cedente în patrimoniul celei cesionare. Articolul 30Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile legislaţiei civile, comerciale şi contravenţionale. Articolul 31Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică cooperativelor de asigurare mutuala, asociaţiilor mutuale şi societăţilor de ajutor mutual sau inmormintare. Articolul 32Societăţile comerciale din domeniul asigurărilor, constituite pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi vor putea continua activitatea dacă în termen de 6 luni se vor reorganiza cu respectarea prevederilor acestei legi. Articolul 33Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 470/1971 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Asigurărilor de Stat, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 1 iulie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul - lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind construirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU--------------------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 19 decembrie 2007 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • LEGE nr. 158 din 20 octombrie 1999 privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă
 • LEGE nr. 15 din 11 februarie 1991 LEGE pentru soluţionarea conflictelor colective de muncă
 • LEGE nr. 30 din 26 ianuarie 1999 pentru sprijinirea exporturilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 133 din 18 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 171 din 13 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 4 martie 1999 privind scutirea de la plata taxei de reclama şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 19 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 32 din 25 februarie 1948 pentru dizolvarea Adunării Deputaţilor, reglementarea convocării Marii Adunări Naţionale şi trecerea puterii legislative asupra Guvernului
 • LEGE nr. 50 din 27 februarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • LEGE nr. 305 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 210 din 2 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii
 • LEGE nr. 17 din 21 iunie 1968 pentru reglementarea unor condiţii de remunerare a salariaţilor care îndeplinesc funcţii de conducere, tehnico-administrative şi de specialitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 1 aprilie 2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 170 din 6 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 76 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 574 din 14 decembrie 2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri
 • LEGE nr. 122 din 17 mai 1930 pentru autorizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor de a încheia o tranzacţiune cu d-na Elena Rahtivan, Lt.-colonel Em. Lupaşcu şi sătenii din comuna Costienii-Mari (R.-Sărat), privitor la moşiile expropriate Costienii-Mari şi Argetoaia
 • LEGE nr. 194 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 17 iunie 2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
 • LEGE nr. 26 din 9 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 198 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 7 din 5 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 11/1988 privind amnistierea unor infracţiuni şi reducerea unor pedepse
 • LEGE nr. 111 din 15 mai 2008 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007
 • LEGE nr. 147 din 16 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 64 din 18 aprilie 2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
 • LEGE nr. 77 din 7 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României
 • LEGE nr. 504 din 17 noiembrie 2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 290 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 178 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 103 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 348 din 18 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 646 din 7 decembrie 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului*)
 • LEGE nr. 230 din 30 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020