Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 61 din 10 mai 2011 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 61 din 10 mai 2011privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 12 mai 2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, se organizează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Articolul 2 (1) Departamentul asigură, sprijină şi coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (2) Departamentul este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF din cadrul Comisiei Europene. (3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, Departamentul acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte autorităţi şi instituţii publice. Articolul 3În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) fonduri europene - sume provenite din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei; b) resurse proprii - sume prevăzute la art. 2 din Decizia Consiliului nr. 2007/436/CE , Euratom din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităţilor Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163 din 23 iunie 2007. Capitolul II Organizarea şi conducerea Departamentului Articolul 4 (1) Departamentul este condus de un şef, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, pentru o perioadă de 5 ani, ordonator terţiar de credite. (2) Şeful Departamentului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domenii de activitate ce intră în sfera competenţelor Departamentului; b) să nu exercite alte funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice, în perioada mandatului; c) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar; d) să nu fie membru al vreunui partid politic în perioada exercitării mandatului. (3) Mandatul şefului Departamentului încetează: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin revocare, în cazul imposibilităţii de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 120 de zile consecutive sau în cazul trimiterii în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută. Articolul 5 (1) Şeful Departamentului reprezintă Departamentul în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (2) Şeful Departamentului nu solicită şi nu primeşte instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau persoană în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfăşurarea controalelor ori la întocmirea şi valorificarea actelor de control. (3) Şeful Departamentului participă la şedinţele Guvernului şi ale consiliilor şi grupurilor interministeriale atunci când ordinea de zi priveşte protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Articolul 6 (1) În exercitarea prerogativelor ce îi revin, şeful Departamentului emite ordine şi instrucţiuni. (2) Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Capitolul III Competenţa şi atribuţiile Departamentului Articolul 7În aplicarea art. 2, Departamentul îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de coordonare a luptei antifraudă, în scopul asigurării unei protecţii efective şi echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b) funcţia de control, în scopul identificării de nereguli, fraude şi alte activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; c) funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru asigurarea protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; d) funcţia de reprezentare, prin care se asigură participarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare sau schimb de informaţii, în materia protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene. Articolul 8În realizarea funcţiilor sale, Departamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură şi facilitează cooperarea între instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, între acestea şi Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state beneficiare de asistenţă financiară din partea Uniunii Europene; b) efectuează sau coordonează acţiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor şi altor activităţi ilicite în legătură cu gestionarea, obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi a celor de cofinanţare aferente, precum şi a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor şi garanţiilor acordate de Banca Europeană de Investiţii; c) efectuează sau coordonează acţiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor şi altor activităţi ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România prin diminuarea ilegală a resurselor proprii; d) culege, analizează şi prelucrează date şi efectuează cercetări statistice în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; e) iniţiază sau avizează proiecte de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; f) elaborează şi coordonează programe de perfecţionare profesională şi instruire în domeniul luptei antifraudă; g) soluţionează cererile de asistenţă administrativă, în calitate de unitate centrală, conform acordurilor de cooperare internaţională, având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte; h) asigură, coordonează şi monitorizează raportarea neregulilor între instituţiile naţionale şi Comisia Europeană în conformitate cu prevederile legislaţiei europene. Articolul 9 (1) Departamentul primeşte sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă - OLAF sau ale altor surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităţi care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. (2) Modul de soluţionare a sesizărilor se aduce la cunoştinţa instituţiei/persoanei care a formulat sesizarea. Articolul 10 (1) Departamentul are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa aspectelor de natură infracţională care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. (2) Departamentul poate, la solicitarea procurorului, să efectueze controale cu privire la respectarea dispoziţiilor legale în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Articolul 11 (1) În exercitarea funcţiei de control, Departamentul efectuează investigaţii administrative, controale la faţa locului, analize şi verificări documentare. (2) În cadrul desfăşurării acţiunilor de control, în sensul atribuţiilor prevăzute la art. 8 lit. b) şi c): a) toate instituţiile şi autorităţile publice, operatorii economici cu capital de stat sau privat, orice altă entitate, precum şi persoanele fizice sunt obligate să permită reprezentanţilor Departamentului accesul în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice; b) Departamentul solicită tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici cu capital de stat sau privat, oricăror altor entităţi, precum şi persoanelor fizice documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control. În cazul existenţei unei imposibilităţi temporare motivate în furnizarea acestora, persoanele prevăzute au obligaţia ca în termen de 10 zile de la primirea solicitării să dea curs acesteia; c) reprezentanţii Departamentului procedează la luarea de declaraţii de la orice persoană care poate furniza date şi informaţii cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităţi ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. (3) Departamentul întocmeşte acte de control care pot constitui mijloace de probă, în condiţiile Codului de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Actele de control întocmite de Departament nu sunt acte sau operaţiuni administrative în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12 (1) În scopul clarificării unor aspecte ce fac obiectul unei acţiuni de control, Departamentul poate solicita organelor de control financiar-fiscal, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale sau instituţiilor publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor cu competenţe în materie de control administrativ specializat să efectueze verificări şi controale în domeniul lor de activitate. (2) La întocmirea actului de control, Departamentul poate utiliza actele organelor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1). (3) La cererea Departamentului, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice sunt obligaţi să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuţiilor ce îi revin. Articolul 13 (1) În cazul identificării de nereguli privind obţinerea sau utilizarea fondurilor europene, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, Departamentul transmite actul de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin în materia raportării neregulilor şi recuperării financiare, conform legii. (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a comunică, în termen de 60 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii. Articolul 14 (1) În cazul identificării de nereguli privind gestionarea fondurilor europene, Departamentul transmite actul de control ministerelor de resort în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficienţelor constatate şi, după caz, pentru sancţionarea persoanelor responsabile, cu informarea primului-ministru. (2) Ministerele de resort informează Departamentul, în termen de 60 de zile, cu privire la măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actul de control şi, după caz, la sancţiunile dispuse. Articolul 15 (1) În cazul identificării de nereguli care au ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor proprii, Departamentul transmite actul de control autorităţii responsabile pentru stabilirea şi colectarea acestora. (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) informează Departamentul, în termen de 60 de zile, cu privire la măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate şi, după caz, recuperarea sumelor datorate. Articolul 16În cazul constatării unor elemente de natură infracţională, Departamentul sesizează parchetul competent să efectueze urmărirea penală şi transmite actul de control în vederea recuperării prejudiciului şi tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate. Articolul 17 (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 8 lit. a) şi d), toate autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în stabilirea, colectarea şi controlul resurselor ce trebuie virate la bugetul general al Uniunii Europene au obligaţia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate. (2) În scopul îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 8 lit. g), autorităţile şi instituţiile competente au obligaţia de a transmite Departamentului informaţiile solicitate pentru soluţionarea cererilor de asistenţă administrativă, conform obligaţiilor ce îi revin potrivit acordurilor de cooperare internaţională având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte. Capitolul IV Sancţiuni Articolul 18Constituie contravenţie refuzul persoanelor fizice sau juridice de a pune la dispoziţie, în termenul prevăzut, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control, solicitate de către reprezentanţii Departamentului, conform art. 11 alin. (2) lit. b). Articolul 19 (1) Contravenţia prevăzută la art. 18 se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 18 şi aplicarea sancţiunii se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Departamentului. (3) Contravenţiei prevăzute la art. 18 îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul V Statutul funcţionarului public din cadrul Departamentului Articolul 20 (1) Personalul necesar desfăşurării activităţii Departamentului este alcătuit din funcţionari publici cu statut special şi din personal contractual. (2) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al şefului Departamentului. Articolul 21 (1) Statutul special al funcţionarului public din cadrul Departamentului este conferit de natura atribuţiilor specifice privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României conform prevederilor art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. (2) Funcţionarul din cadrul Departamentului îndeplineşte o funcţie de interes public, cu un statut special conferit de atribuţiile, răspunderile, complexitatea, riscurile şi interdicţiile care decurg din aplicarea prezentei legi, precum şi din alte acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea Departamentului. (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public cu statut special din cadrul Departamentului nu poate fi supus niciunei îngrădiri sau presiuni de orice natură şi beneficiază de stabilitate în funcţie. Articolul 22 (1) După nivelul atribuţiilor exercitate, funcţiile publice specifice din cadrul Departamentului se împart în:A. Funcţii publice specifice de conducere: a) director; b) director adjunct; c) şef serviciu; d) şef birou.B. Funcţii publice specifice de execuţie: a) consilier; b) referent de specialitate; c) referent. (2) Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe gradele profesionale prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiilor publice de conducere sau de execuţie este cea prevăzută la art. 57 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Activitatea desfăşurată de către funcţionarii publici cu statut special din cadrul Departamentului, precum şi cea desfăşurată de către consilierii din cadrul acestuia, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, absolvenţi ai facultăţilor cu profil juridic, constituie vechime în specialitate juridică. Articolul 23 (1) Recrutarea funcţionarilor publici cu statut special şi ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Departamentului se fac prin concurs sau examen, după caz, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin ordin al şefului Departamentului, pe baza propunerilor directorilor. Prin acest ordin, şeful Departamentului poate stabili şi alte condiţii specifice, fără să fie îngrădite drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi fără orice discriminare. (3) Promovarea în gradele profesionale prevăzute la art. 22 se face în baza evaluării anuale şi a vechimii în specialitate. Articolul 24Performanţa profesională individuală obţinută în activitatea funcţionarului public cu statut special din cadrul Departamentului este evaluată anual, în conformitate cu metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul Departamentului. Articolul 25 (1) Drepturile şi îndatoririle funcţionarului public cu statut special din cadrul Departamentului sunt cele prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Departamentului le este interzis: a) să facă parte din partide politice, organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau din fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice; b) să îşi exprime public opinia cu privire la acţiunile de control în curs de desfăşurare; c) să dea consultaţii entităţii supuse controlului; d) să ofere consultanţă în domeniul de activitate al Departamentului; e) să permită folosirea funcţiilor pe care le îndeplinesc în scop de reclamă comercială, publicitate sau propagandă de orice fel ori dobândire de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru ei sau pentru alte persoane; f) să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau europene, în relaţiile cu reprezentanţii altor state; g) să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri. (3) Funcţionarul public cu statut special din cadrul Departamentului are următoarele obligaţii specifice: a) în afara atribuţiilor specifice de serviciu, este obligat să adopte o atitudine proactivă, inclusiv prin aducerea la cunoştinţa conducerii Departamentului a oricărei situaţii, fapte sau împrejurări din domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b) să se abţină de la orice act, faptă sau manifestare de natură să aducă atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; c) în afara atribuţiilor specifice de serviciu, funcţionarul public cu statut special din cadrul Departamentului care face parte din echipe de coordonare a controalelor este obligat să nu aducă atingere drepturilor personalului coordonat; d) să păstreze caracterul confidenţial al informaţiilor dobândite în exercitarea atribuţiilor profesionale pe o perioadă de 3 ani de la încetarea raporturilor de serviciu; e) să promoveze, în calitate de reprezentant al instituţiei, o imagine favorabilă ţării şi Departamentului în cadrul oricăror activităţi desfăşurate în afara României, din domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene; f) să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării-gazdă, în cazul deplasărilor externe; g) în situaţia în care fac parte din echipe de control mixte cu reprezentanţi ai Oficiului European de Luptă Antifraudă OLAF, sunt obligaţi să acorde întregul sprijin pentru buna desfăşurare a misiunii de control şi să se abţină de la a-şi exprima opinia cu privire la calificarea juridică a constatărilor, dacă acestea nu sunt însuşite de şeful Departamentului; h) să se asigure că rapoartele de nereguli şi fraude transmise către Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF respectă cerinţele prevăzute în regulamentele Uniunii Europene în domeniu. Articolul 26Prin ordin al şefului Departamentului se aprobă Codul de conduită etică şi profesională a personalului. Articolul 27Funcţionarii publici cu statut special răspund contravenţional, civil şi penal, în condiţiile legii. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 28 (1) Salarizarea personalului Departamentului se face în conformitate cu actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică, atribuţiile personalului, numărul maxim de posturi şi manualul de proceduri ale Departamentului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Articolul 29Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenţă şi dotare tehnică, precum şi de programe de pregătire specifică a personalului. Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul încadrat în cadrul Departamentului este preluat şi reîncadrat corespunzător funcţiilor din prezentul act normativ. Articolul 31Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ale altor acte normative în vigoare aplicabile funcţionarului public. Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) art. 6-13^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare; b) Decizia primului-ministru nr. 205/2007 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 10 mai 2011.Nr. 61.---------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D
 • LEGE nr. 252 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 92 din 19 aprilie 2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 408 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania în domeniul securităţii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 312 din 13 noiembrie 2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994
 • LEGE nr. 38 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 352 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2000 privind echivalări ale examenului de capacitate pentru promoţiile anterioare anului 1999
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 22 aprilie 2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 1.032 din 17 august 1864 pentru impartirea Curtei de Casatiune
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 134 din 26 aprilie 2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa
 • LEGE nr. 78 din 23 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • LEGE nr. 40 din 17 iunie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 125 din 2 octombrie 2002 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la data de 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 24 septembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • LEGE nr. 82 din 6 mai 2010 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 28 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • LEGE nr. 329 din 10 noiembrie 2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia
 • LEGE nr. 143 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2005 privind susţinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control
 • LEGE nr. 162 din 7 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 67 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul alocării fondurilor în agricultură
 • LEGE nr. 100 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată şi comisionul vamal
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 44 din 4 iulie 1991 pentru modificarea articolului 222 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 151 din 30 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 111 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 24 octombrie 1998
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*) privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 180 din 11 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 160 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 177 din 8 decembrie 2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 3 noiembrie 2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 21 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020