Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 10 mai 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 63 din 10 mai 2011privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 10 mai 2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege. (2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz. (3) Indemnizaţiile de conducere specifice sunt prevăzute în anexa nr. 4. (4) Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1), precum şi metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5. (5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se calculează în funcţie de salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, după caz, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 5, cu luarea în considerare a indemnizaţiei de conducere prevăzută în anexa nr. 4, dacă este cazul. (6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi. (7) Dispoziţiile art. 8, 9, 12 şi 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi. Articolul 2 (1) Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege. (3) Promovarea personalului didactic în grade didactice se face în baza reglementărilor proprii privind obţinerea acestora. Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime în învăţământ superioară se va face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010. Articolul 3Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum. Articolul 4 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (2) Ordonatorii principali de credite şi angajatorii au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu. Articolul 5Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual şi a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii. Articolul 6Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă. Articolul 7Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 18 aprilie 2011.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANp. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU PEREŞBucureşti, 10 mai 2011.Nr. 63. Anexa 1 Salarii de încadrare pentru personaluldidactic din învăţământul universitar
Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare - lei -
Minim Maxim
1. Profesor universitar peste 40 ani 3.733 6.971
35-40 ani 3.474 6.486
30-35 ani 3.230 6.032
25-30 ani 3.002 5.606
20-25 ani 2.828 5.378
15-20 ani 2.682 5.132
10-15 ani 2.518 4.959
2. Conferenţiar universitar peste 40 ani 2.294 3.365
35-40 ani 2.251 3.249
30-35 ani 2.123 3.137
25-30 ani 2.058 3.032
20-25 ani 1.951 3.005
15-20 ani 1.879 2.976
10-15 ani 1.750 2.968
6-10 ani 1.449 2.515
3. Şef lucrări (lector universitar) 35-40 ani 1.776 2.579
30-35 ani 1.704 2.457
25-30 ani 1.596 2.352
20-25 ani 1.564 2.341
15-20 ani 1.549 2.334
10-15 ani 1.521 2.309
6-10 ani 1.370 2.069
3-6 ani 1.349 2.031
4. Asistent universitar 35-40 ani 1.449 2.017
30-35 ani 1.442 1.935
25-30 ani 1.435 1.858
20-25 ani 1.427 1.834
15-20 ani 1.420 1.824
10-15 ani 1.414 1.800
6-10 ani 1.263 1.615
3-6 ani 1.242 1.613
până la 3 ani 1.223 1.601
5. Preparator universitar 6-10 ani 1.163 1.616
3-6 ani 1.143 1.602
până la 3 ani 1.123 1.575
NOTĂ:Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.
Anexa 2 Salarii de încadrare pentru personaluldidactic din învăţământul preuniversitar
Nr. crt. Funcţia didactică Vechimea în învăţământ Salarii de încadrare - lei -
1. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.896
35-40 ani 1.805
30-35 ani 1.715
25-30 ani 1.634
22-25 ani 1.563
18-22 ani 1.483
14-18 ani 1.450
10-14 ani 1.393
6-10 ani 1.225
2-6 ani 1.103
2. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.580
35-40 ani 1.517
30-35 ani 1.451
25-30 ani 1.401
22-25 ani 1.334
18-22 ani 1.268
14-18 ani 1.219
10-14 ani 1.195
6-10 ani 1.049
2-6 ani 1.029
3. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.501
35-40 ani 1.439
30-35 ani 1.377
25-30 ani 1.311
22-25 ani 1.274
18-22 ani 1.183
14-18 ani 1.150
10-14 ani 1.134
6-10 ani 1.000
2-6 ani 988
4. Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 981
5. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.604
35-40 ani 1.523
30-35 ani 1.451
25-30 ani 1.394
22-25 ani 1.313
18-22 ani 1.247
14-18 ani 1.214
10-14 ani 1.169
6-10 ani 1.049
6. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.482
35-40 ani 1.423
30-35 ani 1.358
25-30 ani 1.293
22-25 ani 1.234
18-22 ani 1.156
14-18 ani 1.132
10-14 ani 1.082
6-10 ani 962
2-6 ani 943
7. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.340
35-40 ani 1.259
30-35 ani 1.208
25-30 ani 1.158
22-25 ani 1.115
18-22 ani 1.082
14-18 ani 1.058
10-14 ani 1.042
6-10 ani 948
2-6 ani 941
8. Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 934
9. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.584
35-40 ani 1.503
30-35 ani 1.430
25-30 ani 1.374
22-25 ani 1.293
18-22 ani 1.226
14-18 ani 1.194
10-14 ani 1.150
6-10 ani 1.029
10. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.408
35-40 ani 1.350
30-35 ani 1.285
25-30 ani 1.227
22-25 ani 1.168
18-22 ani 1.119
14-18 ani 1.070
10-14 ani 1.054
6-10 ani 935
2-6 ani 926
11. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.313
35-40 ani 1.248
30-35 ani 1.185
25-30 ani 1.138
22-25 ani 1.119
18-22 ani 1.063
14-18 ani 1.038
10-14 ani 1.022
6-10 ani 893
2-6 ani 883
12. Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 867
13. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I peste 40 ani 1.544
35-40 ani 1.463
30-35 ani 1.406
25-30 ani 1.332
22-25 ani 1.260
18-22 ani 1.188
14-18 ani 1.145
10-14 ani 1.113
6-10 ani 996
14. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II peste 40 ani 1.359
35-40 ani 1.301
30-35 ani 1.227
25-30 ani 1.178
22-25 ani 1.119
18-22 ani 1.070
14-18 ani 1.038
10-14 ani 1.022
6-10 ani 915
2-6 ani 898
15. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv peste 40 ani 1.263
35-40 ani 1.207
30-35 ani 1.156
25-30 ani 1.106
22-25 ani 1.094
18-22 ani 1.038
14-18 ani 1.022
10-14 ani 1.006
6-10 ani 877
2-6 ani 871
16. Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant până la 2 ani 840
17. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic I peste 40 ani 1.479
35-40 ani 1.422
30-35 ani 1.357
25-30 ani 1.284
22-25 ani 1.216
18-22 ani 1.138
14-18 ani 1.113
10-14 ani 1.064
6-10 ani 963
18. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic II peste 40 ani 1.311
35-40 ani 1.240
30-35 ani 1.184
25-30 ani 1.137
22-25 ani 1.070
18-22 ani 1.044
14-18 ani 1.022
10-14 ani 1.010
6-10 ani 910
2-6 ani 881
19. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic definitiv peste 40 ani 1.230
35-40 ani 1.175
30-35 ani 1.112
25-30 ani 1.069
22-25 ani 1.054
18-22 ani 1.018
14-18 ani 994
10-14 ani 981
6-10 ani 858
2-6 ani 852
20. Învăţător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic debutant până la 2 ani 838
21. Profesor, învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) peste 40 ani 869
35-40 ani 826
30-35 ani 799
25-30 ani 786
22-25 ani 772
18-22 ani 759
14-18 ani 745
10-14 ani 731
6-10 ani 617*1)
2-6 ani 604*1)
până la 2 ani 600*1)
───────────*1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.
Anexa 3a Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar
           
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)MinimMaxim
  - lei -- lei -
    Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
  1.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IAS9401.381
  2.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IS8431.341
  3.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS7001.288
  4.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS6681)991
  5.Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS6161)  
  6.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD7931.164
  7.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IISSD6821.045
  8.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD6671)917
  9.Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD6061)  
  10.Informatician gradul IAS9921.417
  11.Informatician gradul IS8931.376
  12.Informatician gradul IIS7801.312
  13.Informatician gradul IIIS6581)1.019
  14.Informatician gradul IVS6281)923
  15.Informatician debutantS6161)  
  16.Informatician gradul ISSD7541.164
  17.Informatician gradul IISSD6991.045
  18.Informatician gradul IIISSD6251)917
  19.Informatician debutantSSD6061)  
  20.Corepetitor gradul IS720981
  21.Corepetitor gradul IIS6461)850
  22.Corepetitor gradul IIIS6281)778
  23.Corepetitor debutantS6161)  
  24.Corepetitor gradul ISSD676903
  25.Corepetitor gradul IISSD6321)786
  26.Corepetitor gradul IIISSD6181)718
  27.Corepetitor debutantSSD6061)  
  28.Secretar IA**)S9641.417
  29.Secretar IS8661.376
  30.Secretar IIS7401.312
  31.Secretar IIIS6581)1.019
  32.Secretar IVS6281)923
  33.Secretar debutantS6161)  
  34.Secretar ISSD6851.195
  35.Secretar IISSD6491)1.069
  36.Secretar IIISSD6281)935
  37.Secretar IVSSD6161)763
  38.Secretar debutantSSD6041)  
  39.Secretar IAM6211)1.025
  40.Secretar IM6101)935
  41.Secretar IIM6001)829
  42.Secretar IIIM6001)743
  43.Secretar debutantM6001)  
  44.Bibliotecar, documentarist, redactor IAPL/M6051)1.000
  45.Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M6001)910
  46.Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M6001)806
  47.Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M6001)  
  48.Informatician IAPL/M6211)1.025
  49.Informatician IPL/M6101)935
  50.Informatician IIPL/M6001)829
  51.Informatician IIIPL/M6001)743
  52.Informatician debutantPL/M6001)  
  53.Corepetitor IM6051)687
  54.Corepetitor IIM6001)6241)
  55.Corepetitor IIIM6001)6051)
  56.Corepetitor debutantM6001)  
  57.Tehnician IA***)M6211)942
  58.Tehnician I***)M6101)899
  59.Tehnician II***)M6001)816
  60.Tehnician III***)M6001)760
  61.Tehnician debutant***)M6001)  
  62.Laborant IAS8991.219
  63.Laborant IS8051.099
  64.Laborant IIS6741.000
  65.Laborant ISSD6111)1.081
  66.Laborant IISSD6071)994
  67.Laborant IIISSD6041)881
  68.Laborant IPL/M6001)840
  69.Laborant IIPL/M6001)746
  70.Laborant debutantPL/M6001)  
  71.Analist, programator, inginer sistem; IAS8121.545
  72.Analist, programator, inginer sistem; IS7321.463
  73.Analist, programator, inginer sistem; IIS6641)1.281
  74.Analist, programator, inginer sistem; IIIS6451)1.101
  75.Analist, programator, inginer sistem; IVS6281)981
  76.Analist, programator, inginer sistem; debutantS6161)  
  77.Analist (programator) ajutor; IAM6211)1.025
  78.Analist (programator) ajutor; IM6101)935
  79.Analist (programator) ajutor; IIM6001)829
  80.Analist (programator) ajutor; IIIM6001)743
  81.Analist (programator) ajutor; debutantM6001)  
  82.Operator, controlor date; IM6211)951
  83.Operator, controlor date; IIM6101)843
  84.Operator, controlor date; IIIM6001)756
  85.Operator, controlor date; IVM6001)673
  86.Operator, controlor date; debutantM6001)  
  87.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IS7861.569
  88.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IIS6551)1.307
  89.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; IIIS6161)1.111
  90.ComandantS6341)1.467
  91.Şef mecanicS6001)1.187
  92.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS6001)945
  93.CăpitanM6001)881
  94.Şef mecanicM6001)862
  95.Ofiţer punteM6001)803
  96.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM6001)783
  97.Şef echipajM6001)823
  98.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM6001)6111)
  99.Inginer gradul IAS6631)1.279
  100.Inginer gradul IS6491)1.201
  101.Inginer gradul IIS6401)1.100
  102.Inginer gradul IIIS6281)999
  103.Inginer gradul debutantS6161)  
  104.Subinginer gradul ISSD6241)1.100
  105.Subinginer gradul IISSD6221)1.018
  106.Subinginer gradul IIISSD6161)899
  107.Subinginer debutantSSD6041)  
  108.Medic primarS7991.597
  109.Medic specialistS7701.466
  110.MedicS6911.379
  111.Medic stagiarS6161)  
  112.Farmacist primarS7991.597
  113.Farmacist specialistS6981.393
  114.FarmacistS6281)1.162
  115.Farmacist stagiarS6161)  
  116.Dentist principalSSD6111)1.081
  117.DentistSSD6071)994
  118.Dentist debutantSSD6041)  
  119.Tehnician dentar principalM6001)972
  120.Tehnician dentarM6001)885
  121.Tehnician dentar debutantM6001)  
  122.Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS7991.597
  123.Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS6981.393
  124.Biolog, biochimist, chimist, fizicianS6281)1.162
  125.Biolog, biochimist, chimist, fizician debutantS6161)  
  126.Psiholog, sociolog principalS6851.368
  127.Psiholog, sociologS6311)1.218
  128.Psiholog, sociolog debutantS6161)  
  129.Cercetător ştiinţific principal IS7991.597
  130.Cercetător ştiinţific principal IIS7701.466
  131.Cercetător ştiinţific principal IIIS6911.379
  132.Cercetător ştiinţificS6271)1.210
  133.Asistent de cercetare ştiinţificăS6171)1.142
  134.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS6051)  
  135.Asistent IM6051)1.000
  136.Asistent IIM6001)910
  137.Asistent IIIM6001)806
  138.Asistent stagiarM6001)  
  139.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS8431.683
  140.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS8091.540
  141.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS7171.432
  142.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS6581)1.269
  143.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS6281)1.071
  144.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS6161)  
  145.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IS7911.506
  146.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS7131.425
  147.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS6521)1.257
  148.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS6281)1.071
  149.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunetS6161)  
  150.Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   6001)862
  151.Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   6001)746
  152.Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III   6001)6641)
  153.Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet, debutant   6001)  
  154.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS6701.339
  155.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS6341)1.144
  156.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS6281)1.071
  157.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS6161)  
  158.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I6051)1.000
  159.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II6001)910
  160.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III6001)806
  161.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant6001)  
  162.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS6701.339
  163.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS6341)1.174
  164.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS6281)1.134
  165.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS6161)  
  166.Muzeograf, bibliograf ISSD6241)1.100
  167.Muzeograf, bibliograf IISSD6221)1.018
  168.Muzeograf, bibliograf IIISSD6161)899
  169.Muzeograf, bibliograf debutantSSD6041)  
  170.Secretar de redacţie, tehnoredactor IAM6051)1.000
  171.Secretar de redacţie, tehnoredactor IM6001)910
  172.Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM6001)806
  173.Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM6001)  
  174.Regizor scenă (culise) IM6051)1.000
  175.Regizor scenă (culise) IIM6001)910
  176.Regizor scenă (culise) IIIM6001)806
  177.Regizor scenă (culise) debutantM6001)  
  178.Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS6171)1.113
  179.Ofiţer aspirantS6051)  
  180.Şef staţie RTGM6001)931
  181.Ofiţer RTG IM6001)813
  182.Ofiţer RTG IIM6001)743
  183.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirantM6001)  
  184.Medic veterinar IS7701.466
  185.Medic veterinar IIS6461)1.247
  186.Medic veterinar IIIS6281)1.071
  187.Medic veterinar debutantS6161)  
  188.Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS6461)1.246
  189.Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS6341)1.091
  190.Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS6281)1.071
  191.Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS6161)  
  192.Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IAS7991.597
  193.Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS6461)1.250
  194.Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS6281)1.134
  195.Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS6161)  
  196.Conservator, restaurator ISSD6291)1.100
  197.Conservator, restaurator IISSD6221)1.018
  198.Conservator, restaurator IIISSD6161)899
  199.Conservator, restaurator debutantSSD6041)  
  200.Conservator, restaurator, custode sală IM6051)1.000
  201.Conservator, restaurator, custode sală IIM6001)910
  202.Conservator, restaurator, custode sală IIIM6001)806
  203.Conservator, restaurator, custode sală debutantM6001)  
  204.Mânuitor carteM/G6001)6301)
  205.Administrator financiar (patrimoniu) grad I****)S7091.396
  206.Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ.S1.4152.790
  207.Administrator financiar (patrimoniu) grad ii****)S6971.118
  208.Administrator financiar (patrimoniu) grad iii****)S6771.029
  209.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)S6161)  
  210.Administrator financiar (patrimoniu) grad I****)SSD6291)1.100
  211.Administrator financiar (patrimoniu) grad ii****)SSD6221)1.018
  212.Administrator financiar (patrimoniu) grad III****)SSD6161)899
  213.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)SSD6041)  
  214.Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****)M678942
  215.Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****)M6541)899
  216.Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****)M6301)743
  217.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)M6001)  
  218.Antrenor categoria I   7001.397
  219.Antrenor categoria II   6261)1.175
  220.Antrenor categoria III   6161)1.111
  221.Antrenor categoria IV   6051)1.009
  222.Antrenor categoria V   6001)883
  223.Antrenor debutant   6001)  
  224.Model IM6431)671
  225.Model IIM6381)6621)
─────────── Notă *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Notă **) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate. Notă ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor. Notă ****) Se utilizează pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar din compartimentele de resort. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu". Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.
Anexa 3b Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar
             
  Nr. crt.Funcţia   Nivelul studiilor*)MinimMaxim
  - lei -- lei -
    Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale        
  1.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I   S8861.408
  2.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II   S7351.353
  3.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III   S7021.041
  4.Bibliotecar, documentarist, redactor debutant   S6471)  
  5.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I   SSD8331.223
  6.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II   SSD7161.098
  7.Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III   SSD701963
  8.Bibliotecar, documentarist, redactor debutant   SSD6371)  
  9.Informatician gradul I A   S1.0421.488
  10.Informatician gradul I   S9381.445
  11.Informatician gradul II   S8191.378
  12.Informatician gradul III   S6911.070
  13.Informatician gradul IV   S6601)970
  14.Informatician debutant   S6471)  
  15.Informatician gradul I   SSD7921.223
  16.Informatician gradul II   SSD7341.098
  17.Informatician gradul III   SSD6571)963
  18.Informatician debutant   SSD6371)  
  19.Instructor-animator gradul I   S7561.030
  20.Instructor-animator gradul II   S679893
  21.Instructor-animator gradul III   S6601)817
  22.Instructor-animator debutant   S6471)  
  23.Instructor-animator gradul I   SSD710949
  24.Instructor-animator gradul II   SSD6641)826
  25.Instructor-animator gradul III   SSD6491)722
  26.Instructor-animator debutant   SSD6371)  
  27.Asistent social gradul I   S8251.112
  28.Asistent social gradul II   S688934
  29.Asistent social gradul III   S6601)830
  30.Asistent social debutant   S6471)  
  31.Asistent social gradul I   SSD688949
  32.Asistent social gradul II   SSD6381)807
  33.Asistent social debutant   SSD6351)  
  34.Corepetitor gradul I   S7561.030
  35.Corepetitor gradul II   S679893
  36.Corepetitor gradul III   S6601)817
  37.Corepetitor debutant   S6471)  
  38.Corepetitor gradul I   SSD710949
  39.Corepetitor gradul II   SSD6641)826
  40.Corepetitor gradul III   SSD6491)754
  41.Corepetitor debutant   SSD6371)  
  42.Secretar I**)   S9101.445
  43.Secretar II**)   S7771.378
  44.Secretar III**)   S6911.070
  45.Secretar IV**)   S6601)970
  46.Secretar debutant**)   S6471)  
  47.Secretar I**)   SSD7201.255
  48.Secretar II**)   SSD6821.123
  49.Secretar III**)   SSD6601)982
  50.Secretar IV**)   SSD6471)802
  51.Secretar debutant**)   SSD6351)  
  52.Secretar I A**)   M6521)1.077
  53.Secretar I**)   M6411)982
  54.Secretar II**)   M6291)871
  55.Secretar III**)   M6181)781
  56.Secretar debutant**)   M6051)  
  57.Bibliotecar, documentarist, redactor I A   PL/M6361)1.050
  58.Bibliotecar, documentarist, redactor I   PL/M6231)956
  59.Bibliotecar, documentarist, redactor II   PL/M6131)847
  60.Bibliotecar, documentarist, redactor debutant   PL/M6051)  
  61.Informatician I A   PL/M6521)1.077
  62.Informatician I   PL/M6411)982
  63.Informatician II   PL/M6291)871
  64.Informatician III   PL/M6181)781
  65.Informatician debutant   PL/M6051)  
  66.Instructor-animator IA   M6361)817
  67.Instructor-animator I   M6231)709
  68.Instructor-animator II   M6131)6441)
  69.Instructor-animator debutant   M6051)  
  70.Instructor de educaţie extraşcolară IA   M6521)839
  71.Instructor de educaţie extraşcolară I   M6411)770
  72.Instructor de educaţie extraşcolară II   M6291)676
  73.Instructor de educaţie extraşcolară III   M6181)6421)
  74.Instructor de educaţie extraşcolară debutant   M6051)  
  75.Asistent social I   PL/M694939
  76.Asistent social II   PL/M6231)803
  77.Asistent social III   PL/M6131)684
  78.Asistent social debutant   PL/M6051)  
  79.Corepetitor I   M6361)722
  80.Corepetitor II   M6231)6561)
  81.Corepetitor III   M6131)6361)
  82.Corepetitor debutant   M6051)  
  83.Tehnician IA***)   M6521)989
  84.Tehnician I***)   M6411)944
  85.Tehnician II***)   M6291)857
  86.Tehnician III***)   M6181)798
  87.Tehnician debutant***)   M6051)  
  88.Laborant IA   S9441.280
  89.Laborant I   S8461.154
  90.Laborant II   S7081.050
  91.Laborant I   SSD6421)1.135
  92.Laborant II   SSD6381)1.044
  93.Laborant III   SSD6351)925
  94.Laborant I   PL/M6181)882
  95.Laborant II   PL/M6061)784
  96.Laborant debutant   PL/M6001)  
  97.Pedagog şcolar IA   S9441.280
  98.Pedagog şcolar I   S8461.154
  99.Pedagog şcolar II   S7081.050
  100.Pedagog şcolar I   SSD6421)1.135
  101.Pedagog şcolar II   SSD6381)1.044
  102.Pedagog şcolar III   SSD6351)925
  103.Pedagog şcolar IA   M6181)827
  104.Pedagog şcolar I   M6061)741
  105.Pedagog şcolar II   M6001)  
  106.Analist, programator, inginer sistem; IA   S8531.623
  107.Analist, programator, inginer sistem; I   S7691.537
  108.Analist, programator, inginer sistem; II   S6981.345
  109.Analist, programator, inginer sistem; III   S6781.156
  110.Analist, programator, inginer sistem; IV   S6601)1.030
  111.Analist, programator, inginer sistem; debutant   S6471)  
  112.Analist (programator) ajutor; IA   M6521)1.077
  113.Analist (programator) ajutor; I   M6411)982
  114.Analist (programator) ajutor; II   M6291)871
  115.Analist (programator) ajutor; III   M6181)781
  116.Analist (programator) ajutor; debutant   M6051)  
  117.Operator, controlor date; I   M6521)999
  118.Operator, controlor date; II   M6411)886
  119.Operator, controlor date; III   M6291)794
  120.Operator, controlor date; IV   M6181)707
  121.Operator, controlor date; debutant   M6051)  
  122.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I   S8261.648
  123.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II   S6881.373
  124.Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III   S6471)1.167
  125.Comandant   S6661)1.541
  126.Şef mecanic   S6321)1.247
  127.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician   S6321)993
  128.Căpitan   M6001)925
  129.Şef mecanic   M6001)905
  130.Ofiţer punte   M6001)844
  131.Ofiţer mecanic, ofiţer electrician   M6001)823
  132.Şef echipaj   M6001)865
  133.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   M6001)6111)
  134.Inginer gradul IA   S6971.343
  135.Inginer gradul I   S6821.261
  136.Inginer gradul II   S6721.155
  137.Inginer gradul III   S6601)1.049
  138.Inginer gradul debutant   S6471)  
  139.Subinginer gradul I   SSD6561)1.155
  140.Subinginer gradul II   SSD6531)1.069
  141.Subinginer gradul III   SSD6471)944
  142.Subinginer debutant   SSD6351)  
  143.Medic primar   S8391.677
  144.Medic specialist   S8091.540
  145.Medic   S7261.448
  146.Medic stagiar   S6471)  
  147.Psiholog, sociolog principal   S7201.437
  148.Psiholog, sociolog   S6631)1.279
  149.Psiholog, sociolog debutant   S6471)  
  150.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS8861.768
  151.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS8501.617
  152.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS7531.504
  153.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS6911.333
  154.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS6601)1.125
  155.Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS6471)  
  156.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IS8311.582
  157.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS7491.497
  158.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS6851.320
  159.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS6601)1.125
  160.Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet S6471)  
  161.Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   6001)905
  162.Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   6001)784
  163.Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet, III   6001)698
  164.Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant   6001)  
  165.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS7041.406
  166.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS6661)1.202
  167.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS6601)1.125
  168.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS6471)  
  169.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   6361)1.050
  170.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II    6231)956
  171.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III    6131)847
  172.Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   6051)  
  173.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS7041.406
  174.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS6661)1.233
  175.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS6601)1.191
  176.Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artisticS6471)  
  177.Muzeograf, bibliograf ISSD6561)1.155
  178.Muzeograf, bibliograf II   SSD6531)1.069
  179.Muzeograf, bibliograf III   SSD6471)944
  180.Muzeograf, bibliograf debutant   SSD6351)  
  181.Secretar de redacţie, tehnoredactor IA   M6361)1.050
  182.Secretar de redacţie, tehnoredactor I   M6231)956
  183.Secretar de redacţie, tehnoredactor II   M6131)847
  184.Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant   M6051)  
  185.Regizor scenă (culise) I   M6361)1.050
  186.Regizor scenă (culise) II   M6231)956
  187.Regizor scenă (culise) III   M6131)847
  188.Regizor scenă (culise) debutant   M6051)  
  189.Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund   S6481)1.169
  190.Ofiţer aspirant   S6361)  
  191.Şef staţie RTG   M6001)978
  192.Ofiţer RTG I   M6251)854
  193.Ofiţer RTG II   M6181)781
  194.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor; aspirant   M6001)  
  195.Medic veterinar I   S8091.540
  196.Medic veterinar II   S6791.310
  197.Medic veterinar III   S6601)1.125
  198.Medic veterinar debutant   S6471)  
  199.Inginer agronom, zootehnist, pedolog I   S6791.309
  200.Inginer agronom, zootehnist, pedolog II   S6661)1.146
  201.Inginer agronom, zootehnist, pedolog III   S6601)1.125
  202.Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant   S6471)  
  203.Administrator financiar (patrimoniu) grad I****)   S7451.466
  204.Administrator financiar (patrimoniu) grad II****)   S7321.174
  205.Administrator financiar (patrimoniu) grad III****)   S7111.081
  206.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)   S6471)  
  207.Administrator financiar (patrimoniu) grad I****)   SSD6611)1.155
  208.Administrator financiar (patrimoniu) grad II****)   SSD6531)1.069
  209.Administrator financiar (patrimoniu) grad III****)   SSD6471)944
  210.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)   SSD6351)  
  211.Administrator financiar (patrimoniu) treapta I****)   M712989
  212.Administrator financiar (patrimoniu) treapta II****)   M687944
  213.Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****)   M6621)781
  214.Administrator financiar (patrimoniu) debutant****)   M6051)  
  215.Antrenor categoria I*****)     7351.467
  216.Antrenor categoria II*****)     6581)1.234
  217.Antrenor categoria III*****)     6471)1.167
  218.Antrenor categoria IV*****)     6361)1.060
  219.Antrenor categoria V*****)     6231)928
  220.Antrenor debutant*****)     6111)  
  221.Şef atelier şcoală I   M676784
  222.Şef atelier şcoală II   M6671)754
  223.Şef atelier şcoală III   M6641)705
  224.Instructor I   M676734
  225.Instructor II   M670695
  226.Model I   M676705
  227.Model II   M670695
  228.Supraveghetor noapte   G6481)673
  229.Medic primarînvăţământ specialS9811.931
  230.Medic specialistînvăţământ specialS8091.540
  231.Medicînvăţământ specialS7261.448
  232.Medic stagiarînvăţământ specialS6471)  
  233.Asistent medical principalînvăţământ specialSSD6881.124
  234.Asistent medicalînvăţământ specialSSD6381)1.006
  235.Asistent medical debutantînvăţământ specialSSD6351)  
  236.Asistent medical Iînvăţământ specialPL/M6941.109
  237.Asistent medical IIînvăţământ specialPL/M6231)991
  238.Asistent medical debutantînvăţământ specialPL/M6051)  
  239.Infirmierăînvăţământ specialG6001)6621)
  240.Mediator şcolar I   M/G6131)6621)
  241.Mediator şcolar II   M/G6051)6421)
  242.Mediator şcolar debutant   M/G6001)
──────── Notă *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Notă **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. Notă ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. Notă ****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005. Notă *****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum.NOTĂ:Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe, precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.
Anexa 4 Indemnizaţii de conducere specifice1. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior
         
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente  din salariul de încadrare  - % -
  minimmaxim
  1.Rector3545
  2.Prorector2530
  3.Director general administrativ al universităţii2530
  4.Decan2030
  5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
  6.Prodecan1520
  7.Administrator-şef al facultăţii1520
  8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii1015
  9.Director de departament2025
  10.Şef de catedră2025
2. Funcţiile didactice de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe
         
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente  din salariul de încadrare  - % -
  minimmaxim
  1.Inspector şcolar general4555
  2.Inspector şcolar general adjunct3545
  3.Inspector şcolar de specialitate3040
  4.Inspector şcolar2530
  5.Director de şcoală sau de liceu*)2535
  6.Director adjunct de şcoală sau de liceu*)2025
  7.Director (profesor învăţământ preşcolar/primar, institutor, educatoare, învăţător)*)1525
  8.Directorul casei corpului didactic3545
________ Notă *) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele.3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ
       
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente  din salariul de încadrare  - % -
  limita maximă
  1.Contabil-şef (administrator financiar)40
  2.Secretar-şef instituţie învăţământ superior30
  3.Secretar-şef facultate25
  4.Secretar-şef*)20
_________ Notă *) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Anexa 5 METODOLOGIA DE CALCULal drepturilor salariale care se acordă personaluluididactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ Capitolul I Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic Articolul 1Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege. (2) Salariul de bază este format din:A. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ;B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;C. indemnizaţia pentru învăţământ special;D. gradaţia de merit, astfel cum este reglementată prin art. 92, 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;E. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, indemnizaţia de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, compensaţii tranzitorii, spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, spor de vechime în muncă. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. Articolul 3Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege este următorul:A. 1. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează: a) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani, salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică; b) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate; c) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărţi la 1,15 şi se vor rotunji la întreg. Dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare.2. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar, indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt.3. De prevederile pct. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.4. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.5. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar.6. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ, stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. 1 lit. c).7. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ, după caz.B. 1. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani, prevăzut în anexa nr. 1 la lege, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.2. Pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice, prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.C. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special, stabilite în condiţiile legii, beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.D. 1. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. 92, 264 şi 311 din Legea nr. 1/2011.2. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.E. 1. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.2. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă. Articolul 4Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E, proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru, astfel:
     
  Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
  între 3 şi 5 ani5%
  de la 5 la 10 ani10%
  de la 10 la 15 ani15%
  de la 15 la 20 de ani20%
  peste 20 de ani25%
Articolul 5Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Articolul 6Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, stabilit după cum urmează: a) pentru două clase de elevi - 7%; b) pentru 3 clase de elevi - 10%; c) pentru 4 clase de elevi - 15%. Articolul 7 (1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art. 3 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri. (2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) personalul didactic de la nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la lege. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie, calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate. Articolul 8Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3. Articolul 9 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. Articolul 10 (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate. (2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. (1), astfel: a) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână; b) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special; c) 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori; d) 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special; e) 1/80 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar; f) 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar. (3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. În această situaţie, tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1), astfel: a) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână; b) 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special; c) 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori; d) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special; e) 1/72 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar; f) 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011. (4) În învăţământul superior, tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar. Articolul 11 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. Articolul 12Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos:
     
  A. Salariul de încadrare al funcţiei didactice  
  B. Indemnizaţie de conducereB = procentul aferent din anexa nr. 4 x A (pentru învăţământ preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de încadrare profesor universitar tranşă peste 40 de ani (pentru învăţământ universitar)
  C. Indemnizaţie pentru învăţământ specialC = 15% x A
  D. Gradaţie de meritD = 25% x A
  E. Indemnizaţie dirigenţie, învăţători, educatoare, institutori, profesor pentru învăţământul preşcolar şi primarE = 10% x (A + B + C + D)
  Spor de vechime în muncă= 5 - 25% x (A + B + C + D + E)
  Spor practică pedagogică= 10 - 25% x A (proporţional cu nr. de elevi/studenţi şi cu numărul orelor efectiv lucrate)
  Spor predare simultană= 7, 10, 15% x (A + B + C + D + E)
  Indemnizaţie zone izolate= 3 - 20% x A - diferenţa, după caz, în compensaţii tranzitorii
  Spor titlu ştiinţific de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009= 15% x (A + B + C + D + E) - inclus în compensaţii tranzitorii
  Spor condiţii de muncă= % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat)
Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.
Capitolul II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar Articolul 1Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege. Articolul 2 (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege. (2) Salariul de bază este format din:A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la lege, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;C. indemnizaţia pentru învăţământ special;D. gradaţia de merit, acordată în condiţiile legii;E. sporul de stabilitate. (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, spor pentru condiţii de muncă, spor pentru vechime în muncă, precum şi compensaţii tranzitorii. (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. 3a sau 3b la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. Articolul 3Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la lege este următorul:A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică;B. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la prezenta lege, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;C. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;D. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;E. 1. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ;2. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ;3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate;4. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. Articolul 4Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, astfel:
     
  Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
  între 3 şi 5 ani5%
  de la 5 la 10 ani10%
  de la 10 la 15 ani15%
  de la 15 la 20 de ani20%
  peste 20 de ani25%
Articolul 5Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3. Articolul 6 (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens. (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii. Articolul 7 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3. (2) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază, pe lângă sporul prevăzut la alin. (1), de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. (1). (3) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie. Articolul 8 (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii. (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii. Articolul 9Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos:
     
  A. Salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare  
  B. Indemnizaţie de conducere= procentul aferent din anexa nr. 4 x A
  C. Indemnizaţie pentru învăţământ specialC = 15% x A
  D. Gradaţie de meritD = 25% x A
  E. Sporul de stabilitateE = 15% x (A + B + C + D)
  Spor de vechime în muncă= 5 - 25% x (A + B + C + D + E)
  Spor titlu ştiinţific acordat până la data de 31 decembrie 2009= 15% x (A + B + C + D + E) (sumă inclusă în compensaţii tranzitorii).
  Spor condiţii de muncă= % x (A + B + C + D + E) (proporţional cu timpul efectiv lucrat)
Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.----

Noutăți

 • LEGE nr. 49 din 30 mai 1995 cu privire la actualizarea pensiilor militare de stat în raport cu solda de grad
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 24 iunie 1999 pentru modificarea Legii nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale
 • LEGE nr. 155 din 20 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 8 septembrie 2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile
 • LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 206 din 20 iulie 2018 pentru completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 368 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 109 din 30 iunie 1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 321 din 6 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2008 privind modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 73 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 245 din 7 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2010 privind măsuri pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 604 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 364 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 176 din 18 iulie 2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea
 • LEGE nr. 231 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2003 privind acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României şi timbru sec instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 18 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 284 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/1999 pentru scutirea de la plata drepturilor vamale aferente unor importuri de materii prime utilizate în producţia proprie a investiţiilor străine
 • LEGE nr. 120 din 15 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2001 pentru modificarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 600 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 8 octombrie 2008 privind unele măsuri de reorganizare a sectorului energetic prin preluarea de către Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. a unor pachete de acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 iunie 1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 215 din 11 noiembrie 2010 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, şi la Protocolul de modificare a Convenţiei internaţionale pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999
 • LEGE nr. 269 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 472 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • LEGE nr. 460 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 privind Legea pomiculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 38 din 16 iunie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Moscova la 27 septembrie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 5 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2003
 • LEGE nr. 115 din 4 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 116 din 24 aprilie 2009 pentru ratificarea Codului european de securitate socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964
 • LEGE nr. 471 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale
 • LEGE nr. 256 din 16 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 *** Republicată privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 559 din 18 decembrie 2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 250 din 9 august 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2005 pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021