Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 291 din 28 decembrie 2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2011 -
LEGE nr. 291 din 28 decembrie 2010pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se ratifică Protocolul, semnat la Chişinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998, ratificat prin Legea nr. 39/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 18 martie 1999, denumit în continuare Protocol. Articolul 2Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului adoptă măsurile necesare pentru îndeplinirea dispoziţiilor Protocolului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 291.PROTOCOLde amendare a Acordului dintre Guvernul României şiGuvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocăa diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice,acordate de instituţii de învăţământ acreditate în Româniaşi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,discutând intenţiile ambelor părţi de a amenda Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la 20 iunie 1998 (denumit în continuare Acordul), în vederea modernizării şi actualizării sale potrivit reglementărilor naţionale,dorind să menţină un cadru juridic care să permită cetăţenilor Republicii Moldova şi ai României recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice,hotărând, prin urmare, că este necesară introducerea unor amendamente la Acord pentru a evita incompatibilităţile apărute,au convenit să încheie următorul protocol de amendare a Acordului: Articolul 1Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Absolvirea unei perioade de studii din învăţământul preuniversitar în Republica Moldova şi în România, confirmată prin documente şcolare, se recunoaşte reciproc, dacă durata studiilor şi curriculumul sunt similare." Articolul 2Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Diplomele sau certificatele de absolvire a unei şcoli profesionale ori a şcolii de meserii din Republica Moldova cu durata de 1-3 ani, după absolvirea a cel puţin 9 clase, şi diplomele sau certificatele de absolvire a şcolii profesionale ori a şcolii de arte şi meserii cu durata de 2-4 ani, după terminarea şcolii generale de 8 clase, eliberate în România, se recunosc reciproc pentru aceeaşi meserie sau meserii înrudite, conform nomenclatorului de profesii şi meserii." Articolul 3Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Diplomele de bacalaureat din Republica Moldova şi din România, obţinute în urma absolvirii a 12 clase, se recunosc reciproc pentru aceleaşi tipuri, domenii şi profiluri de învăţământ sau similare. Aceste diplome permit continuarea studiilor, inclusiv în învăţământul superior. (2) Diplomele de absolvire a instituţiilor de învăţământ secundar cu o durată de 10-11 ani obţinute pe teritoriul unuia din statele părţi se recunosc reciproc cu diplome de bacalaureat de pe teritoriul celeilalte părţi, pe baza principiului dreptului câştigat, dacă diploma în cauză este însoţită de o diplomă de absolvire a unui program de studii universitare de nivel licenţă, master sau doctorat. (3) Diplomele de absolvire a colegiilor medicale (şcoli medicale de bază), cu o durată de minimum 3 ani de studii, după absolvirea şcolii generale de 9 ani de studii eliberate pe teritoriul Republicii Moldova, se echivalează cu diplome de bacalaureat, profil sanitar, din România. (4) Diplomele de absolvire eliberate de instituţiile de învăţământ mediu de specialitate din Republica Moldova şi diplomele de absolvire a şcolilor postliceale de specialitate din România se recunosc reciproc pentru calificări similare, conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului celor două părţi." Articolul 4Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Diplomele de absolvire eliberate de colegiile care au realizat învăţământ superior de scurtă durată din Republica Moldova, după absolvirea învăţământului liceal şi obţinerea diplomei de bacalaureat sau echivalent, şi diplomele de absolvire a colegiilor universitare de 3 ani din România, obţinute anterior adoptării reglementărilor naţionale care implementează Procesul Bologna, se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părţi." Articolul 5Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Diplomele de învăţământ superior eliberate de instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, recunoscute conform legii, anterior adoptării reglementărilor naţionale care implementează Procesul Bologna, şi diplomele de licenţă eliberate de instituţiile acreditate de învăţământ superior, anterior adoptării reglementărilor naţionale care implementează Procesul Bologna în România, pentru durate de studii identice, domeniu şi profil similare, se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părţi. (2) Diplomele de licenţă, ciclul I de învăţământ superior din Republica Moldova, ulterior adoptării reglementărilor naţionale care implementează Procesul Bologna, şi diplomele de licenţă, respectiv ciclul I de studii universitare din România, ulterior adoptării reglementărilor naţionale care implementează Procesul Bologna, se recunosc reciproc pentru durate de studii, domeniu şi profil similare, număr de credite transferabile acumulate şi curriculum naţional similar. (3) Calificările profesionale care dau acces la profesiile reglementate din România a căror curriculă este armonizată la nivel european se recunosc pe teritoriul statului celeilalte părţi, de la caz la caz, în funcţie de legislaţia şi curriculumul naţional al fiecărei părţi." Articolul 6Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1) Diplomele şi certificatele eliberate de instituţiile de învăţământ universitar, pentru specializări acreditate din România obţinute la absolvirea studiilor de master, a studiilor aprofundate, a studiilor academice postuniversitare, a studiilor de specializare şi a cursurilor de perfecţionare, şi diplomele eliberate de instituţiile recunoscute din Republica Moldova conform legii, pentru studii de acelaşi tip, se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părţi pentru durate de studii, domeniu şi profil similare, număr de credite transferabile acumulate şi curriculum naţional similar. (2) Recunoaşterea specializărilor care conduc la obţinerea titlului de specialist pentru medici, medici dentişti şi farmacişti se face cu respectarea prevederilor art. 10." Articolul 7Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Diplomele de doctor în ramurile de ştiinţă acordate în Republica Moldova şi diplomele de doctor în ramurile de ştiinţă acordate în România se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părţi pe baza îndeplinirii procedurilor naţionale de atestare a titlurilor de doctor, aplicabile propriilor cetăţeni, conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul statului fiecărei părţi." Articolul 8Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Perioadele de studii din învăţământul superior din Republica Moldova şi din învăţământul universitar din România, confirmate prin documente justificative, se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte părţi, dacă durata studiilor şi curriculumul sunt similare." Articolul 9 (1) Prezentul protocol face parte integrantă din Acord. (2) Prezentul protocol va intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. 14 alin. (1) din Acord.Semnat la Chişinău la 26 august 2010, în două exemplare originale.Pentru Guvernul României,Daniel Petru FuneriuPentru Guvernul Republicii Moldova,Leonid Bujor----

Noutăți

 • LEGE nr. 167 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 795 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2000 privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României
 • LEGE nr. 33 din 28 octombrie 1977 pentru aprobarea Imnului de Stat al Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 20 septembrie 1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 23 mai 2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 178 din 11 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea
 • LEGE nr. 68 din 19 martie 2018 pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
 • LEGE nr. 680 din 21 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 27 octombrie 1997
 • LEGE nr. 13 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Român şi Guvernul Macedonean privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Bucureşti la 30 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
 • LEGE nr. 4 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2010 privind anunţarea creşterii contribuţiei României la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor pentru perioada 2011-2015 cu o jumătate de unitate contributivă, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ce se va desfăşura la Guadalajara, Statele Unite Mexicane, în perioada 4-22 octombrie 2010
 • LEGE nr. 130 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 734 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 29 decembrie 2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 136 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 149 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 20 septembrie 2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 37 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 475 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 319 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 30 iunie 2009 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 20 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 11 noiembrie 1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 255 din 10 iunie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2002 pentru modificarea şi completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
 • LEGE nr. 5 din 2 februarie 2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicaţii destinate diasporei româneşti
 • LEGE nr. 91 din 25 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2011 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 219 din 29 decembrie 1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 101 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1998 privind majorarea soldelor personalului militar şi a salariilor de baza pentru unele categorii de personal civil din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 24 mai 2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 41 din 8 martie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Tbilisi la 30 aprilie 1999
 • LEGE nr. 184 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 100 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 48 din 23 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002
 • LEGE nr. 463 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021