Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 283 din 28 decembrie 2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 7 ianuarie 2011 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 283 din 28 decembrie 2010privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 7 ianuarie 2011

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, zonale, judeţene, regionale şi a Camerei Agricole Naţionale, denumite în continuare camere agricole. (2) Termenii utilizaţi în prezenta lege sunt definiţi în anexa nr. 1. (3) Înfiinţarea camerelor agricole are ca scop înfăptuirea obiectivelor fundamentale din zonele rurale înscrise în Agenda Lisabona: a) competitivitate; b) ameliorarea terenurilor agricole şi forestiere; c) rolul primordial al agromediului în dezvoltarea durabilă a zonelor rurale; d) creşterea calităţii vieţii în zonele rurale. Articolul 2 (1) Camerele agricole sunt instituţii de utilitate publică, nonprofit, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, promova şi ocroti interesele agriculturii, zootehniei şi silviculturii, cu toate ramurile lor, precum şi de a contribui prin toate mijloacele la sporirea producţiei tuturor ramurilor agricole, zootehnice şi silvice, denumite în continuare domenii ale agriculturii şi conexe. (2) Funcţionarea camerelor agricole răspunde obiectivului de descentralizare a administraţiei publice centrale prin înfiinţarea unei reţele naţionale de structuri autonome ce promovează interesul public general, prin acţiune la nivel local şi prin integrarea specificului zonal în procesul de elaborare a politicilor diferenţiate pe tipuri de agricultură. (3) Camerele agricole au rol consultativ şi reprezintă principalul partener de dialog al autorităţii publice centrale cu competenţe în domeniile agriculturii şi conexe, precum şi al celorlalte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, pe domeniile de competenţă. Articolul 3Camerele agricole pot înfiinţa societăţi comerciale potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 4Guvernul, autorităţile publice centrale, judeţene şi locale, precum şi asociaţiile profesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte forme de asociere ale acestora conlucrează, prin reprezentanţi, în vederea asigurării cadrului adecvat de înfiinţare, organizare şi funcţionare a camerei agricole la nivel zonal, judeţean, regional şi naţional, în condiţiile legii. Articolul 5Camerele agricole se constituie în urma alegerilor organizate la nivelul fiecărui colegiu zonal şi vor fi organizate astfel: a) la nivel zonal, colegiul zonal al camerei agricole zonale; b) la nivel judeţean, colegiul judeţean al camerei agricole judeţene; c) la nivel regional, colegiul regional al camerei agricole regionale; d) la nivel naţional, Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale. Capitolul II Organizarea alegerilor pentru camerele agricole Articolul 6 (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Comitetul Naţional de Iniţiativă, format din 21 de membri, dintre care: a) 7 reprezentanţi ai formelor asociative din agricultură; b) 4 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; c) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor; d) un reprezentant al Ministerului Mediului şi Pădurilor; e) 8 membri ai Parlamentului României, din comisiile de agricultură, 5 deputaţi şi 3 senatori, dintre care unul va fi preşedintele Comitetului Naţional de Iniţiativă. (2) La propunerea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor se numesc, prin hotărâre a Guvernului, membrii Comitetului Naţional de Iniţiativă. (3) La nivel judeţean, prin hotărâre a Comitetului Naţional de Iniţiativă, se constituie comitetul judeţean de iniţiativă, format din 7 membri, după cum urmează: a) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene; b) un reprezentant al inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare; c) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor; d) un reprezentant al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; e) 3 reprezentanţi ai formelor asociative din agricultură. (4) Comitetele regionale de iniţiativă se formează din preşedinţii comitetului judeţean de iniţiativă, prin decizie a Comitetului Naţional de Iniţiativă. (5) Comitetele de iniţiativă judeţene, regionale şi naţionale se dizolvă, de drept, după validarea alegerilor şi atribuţiile acestora vor fi preluate de colegiile camerelor agricole judeţene, regionale şi al Camerei Agricole Naţionale. Comitetul Naţional de Iniţiativă rezolvă contestaţiile, validează alegerile şi publică, în termen de 10 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea I, rezultatul alegerilor. (6) Modul de funcţionare a comitetelor de iniţiativă este prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 7Atribuţiile comitetului judeţean de iniţiativă sunt următoarele: a) urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la desfăşurarea alegerilor pentru camera agricolă locală în circumscripţiile comunale; b) verifică listele electorale pentru fiecare cameră agricolă în parte; c) tipăreşte şi distribuie comisiilor electorale locale buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea "votat"; d) rezolvă sesizările referitoare la propria lui activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare; e) stabileşte rezultatul alegerilor; f) face publice datele cu privire la alegeri şi rezultatul acestora; g) primeşte de la comisiile electorale locale buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării pe fiecare grupă de reprezentanţi din camerele agricole locale şi judeţene; h) desemnează membrii, preşedintele şi vicepreşedintele comisiei electorale locale. Capitolul III Sistemul electiv Articolul 8 (1) Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales sunt garantate. (2) Dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau discriminări, oricărui cetăţean român ori cetăţean străin al unui stat membru al Uniunii Europene, care este rezident în România, desfăşoară activităţi cu profil agricol sau asimilat şi îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) este agricultor, silvicultor sau crescător de animale şi se regăseşte în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a ocoalelor silvice private; b) este membru al asociaţiilor profesionale, al sindicatelor şi patronatelor din agricultură sau din domeniile conexe, constituite în conformitate cu prevederile legale. (3) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot. (4) Dreptul de vot se exercită numai în baza actului de identitate valabil. (5) Dreptul de vot se exercită numai în localitatea arondată secţiei de votare din colegiul zonal în care alegătorul îşi desfăşoară activitatea specifică. Articolul 9 (1) Alegerea membrilor colegiului zonal al camerei agricole zonale se face prin vot într-un singur tur de scrutin, pe lista colegiului camerei agricole zonale propusă de către: a) asociaţii din domeniul agricol şi silvic, constituite şi înregistrate la nivel judeţean, în conformitate cu prevederile legale, şi grupuri de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; b) patronate din domeniul agricol şi conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) sindicate din domeniul agricol şi conex, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) cooperative agricole, constituite în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e) reprezentanţi ai proprietarilor de păduri şi ai composesoratelor; f) colegiul medicilor veterinari; g) instituţii de învăţământ şi cercetare agricolă; h) fermierii înscrişi în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (2) Pentru funcţia de membru al colegiului zonal al camerei agricole zonale poate candida orice persoană care îndeplineşte prevederile cuprinse la alin. (1), cu condiţia depunerii unei liste de susţinători de minimum 50 de alegători înscrişi în listele electorale. (3) Modelul listei de susţinători este prevăzut în anexa nr. 3. (4) Un elector poate semna pentru un singur candidat. (5) Candidaturile se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de data alegerilor. (6) Structurile implicate în alegerea colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale sunt următoarele: a) circumscripţia electorală - pentru alegerea colegiilor zonale se constituie circumscripţia electorală zonală, care cuprinde una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale şi se constituie prin decizie a comitetului judeţean de iniţiativă, în termen de 10 zile de la data stabilirii alegerilor; b) comisia electorală - este alcătuită din 5 persoane, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 membri, şi se înfiinţează prin decizie a comitetului judeţean de iniţiativă. Membrii comisiei electorale trebuie să aibă studii superioare sau medii; c) biroul electoral - se organizează la nivelul fiecărei secţii de votare prin decizie a comisiei electorale de circumscripţie, în termen de 10 zile de la data constituirii comisiei electorale de circumscripţie, prin decizie a preşedintelui comisiei electorale de circumscripţie; d) secţia de votare - se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, aparţinătoare colegiilor zonale. Fiecare secţie de votare are arondaţi 243 de electori. Responsabil de amenajarea secţiei de votare este primarul localităţii. (7) Listele electorale se întocmesc în termen de 60 de zile de la data stabilirii alegerilor pe baza datelor preluate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi de la ocoalele silvice. Listele electorale se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare cu 10 zile înainte de data alegerilor. (8) Comisiile electorale au următoarele atribuţii: a) primesc propunerile de candidaţi pentru a fi aleşi în colegiile zonale ale camerelor agricole zonale; b) primesc de la comitetul judeţean de iniţiativă buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea "votat" şi le distribuie către birourile electorale locale, centralizează la nivel de circumscripţie rezultatul votului pentru fiecare candidat ce urmează a fi ales în colegiile camerelor agricole; c) rezolvă sesizările cu privire la activitatea birourilor electorale; d) asigură logistica necesară desfăşurării alegerilor la nivelul fiecărui birou al secţiilor de votare; e) supraveghează desfăşurarea alegerilor la nivelul circumscripţiilor electorale; f) predau, cu proces-verbal, comitetului judeţean de iniţiativă, buletinele de vot utilizate şi necontestate, precum şi pe cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării. (9) Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii: a) primesc copii de pe listele electorale şi asigură condiţiile necesare în vederea verificării acestora de către electori; b) primesc de la comisia electorală de circumscripţie buletinele de vot, ştampilele de control şi ştampilele cu menţiunea "votat"; c) supraveghează operaţiunea de votare şi iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de votare şi în jurul acestuia; d) numără voturile şi consemnează rezultatul votului pentru constituirea colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale; e) rezolvă întâmpinările cu privire la propria lor activitate; f) predau, cu proces-verbal, către comisia electorală de circumscripţie, buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, cele anulate sau neutilizate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării, precum şi componenţa colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale. (10) Contestaţiile se depun în termen de 48 de ore de la data comunicării rezultatului alegerilor şi se soluţionează printr-o rezoluţie de către comitetul judeţean de iniţiativă, în termen de două zile de la data depunerii acestora. Rezoluţia poate fi contestată la judecătoria de pe raza teritorială a camerei agricole zonale, în termen de 24 de ore de la data comunicării, şi se va soluţiona în termen de 24 de ore, hotărârea pronunţată fiind definitivă şi irevocabilă. Articolul 10 (1) Colegiul camerei agricole zonale este format din 9 reprezentanţi şi 5 membri supleanţi aleşi prin vot secret, în ordinea numărului de voturi înscrise în procesele-verbale. (2) În termen de maximum 15 zile de la data validării alegerilor, colegiul zonal al camerei agricole zonale se întruneşte în şedinţă ordinară şi îşi alege biroul permanent alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar. (3) Biroul permanent ales trebuie să fie, de regulă, constituit din persoane cu studii superioare sau medii. Acestea trebuie să activeze în domeniile agricol, silvic sau în domenii de activitate conexe şi să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în domeniile de activitate menţionate. (4) Atribuţiile biroului permanent se stabilesc prin regulament aprobat de colegiul zonal al camerelor agricole zonale. (5) În termen de 30 de zile de la constituire, colegiul zonal al camerei agricole zonale adoptă în şedinţă ordinară regulamentul de organizare şi funcţionare, elaborat în baza regulamentului-cadru. (6) Preşedintele colegiului zonal al camerei agricole zonale poate fi înlocuit la şedinţele colegiului judeţean al camerei agricole judeţene de vicepreşedinte, mandatat în acest sens. (7) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar al biroului permanent al camerei agricole zonale sunt incompatibile cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru al colegiului judeţean, regional şi naţional. (8) Locul rămas vacant în urma promovării unui membru al biroului permanent al camerei agricole zonale în colegiul judeţean sau regional va fi ocupat de următorul candidat înscris în procesul-verbal de constatare a rezultatelor alegerilor. (9) Regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă de către colegiul judeţean al camerei agricole judeţene, în maximum 30 de zile de la data constituirii. Articolul 11 (1) Colegiile judeţene ale camerelor agricole judeţene sunt formate din preşedinţii birourilor permanente ale colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale sau de un alt membru al colegiului, ales prin vot secret. (2) O persoană poate candida pentru un singur colegiu judeţean al camerei agricole judeţene şi pe o singură listă. În caz contrar, candidatura sa este nulă de drept. (3) Colegiile judeţene ale camerelor agricole judeţene se întrunesc în şedinţă ordinară, o dată la 3 luni, la propunerea preşedintelui biroului permanent sau a unei treimi din numărul membrilor colegiului. (4) Biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene este format din 9 membri: preşedinte, 4 vicepreşedinţi, un secretar şi 3 membri. (5) Membrii biroului permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene se aleg prin vot direct şi secret de către membrii colegiului judeţean al camerelor agricole judeţene. (6) Preşedintele biroului permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene trebuie să fie absolvent de studii superioare de specialitate şi cu o vechime de minimum 5 ani în domeniile de activitate prevăzute de prezenta lege. (7) Biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la propunerea preşedintelui biroului permanent sau la propunerea unei treimi din numărul membrilor biroului permanent al colegiului judeţean. (8) Preşedintele colegiului judeţean al camerei agricole judeţene este angajat şi conduce aparatul tehnic operaţional. (9) Funcţiile din biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene, prevăzute la alin. (4), sunt incompatibile cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru al colegiului zonal, judeţean şi naţional. Articolul 12 (1) Colegiul regional al camerei agricole regionale este format din membrii birourilor permanente ale colegiilor camerelor agricole judeţene sau din membri desemnaţi prin vot secret din cadrul colegiilor judeţene. Componenţa nominală se stabileşte prin votul secret al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene. (2) Biroul permanent al colegiului regional al camerelor agricole regionale este format din 9-11 membri, aleşi prin vot direct şi secret, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi un număr de membri egal cu numărul colegiilor judeţene ale camerelor agricole judeţene. (3) Colegiul regional al camerei agricole regionale se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 3 luni sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor. (4) Colegiul regional al camerei agricole regionale se întruneşte în şedinţă extraordinară la propunerea preşedintelui sau a jumătate din numărul membrilor. (5) Biroul permanent al colegiului regional al camerei agricole regionale se întruneşte cel puţin o dată pe lună, la propunerea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor. (6) Preşedintele camerei agricole regionale este angajat şi conduce aparatul tehnic operaţional. (7) Funcţiile din biroul permanent al camerei agricole regionale, prevăzute la alin. (2), sunt incompatibile cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru al colegiului zonal, judeţean şi naţional. Articolul 13 (1) Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale este constituit din preşedinţii colegiilor regionale ale camerelor agricole regionale. (2) Biroul permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale este format din 5 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi 2 membri, aleşi prin vot direct şi secret de către membrii acestuia. (3) Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale se întruneşte în şedinţă ordinară cel puţin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor. (4) Colegiul Naţional al Camerei Agricole Naţionale se întruneşte în şedinţă extraordinară, la propunerea preşedintelui sau a jumătate din numărul membrilor. (5) Preşedintele Camerei Agricole Naţionale este angajat şi conduce aparatul tehnic operaţional. (6) Funcţiile din biroul permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole Naţionale, prevăzute la alin. (2), sunt incompatibile cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sau membru al colegiului zonal, judeţean şi regional. Articolul 14 (1) La nivel judeţean şi regional se constituie comisii de cenzori formate din 3 persoane specializate în domeniul economic, desemnate de colegiile judeţene şi regionale ale camerelor agricole. (2) Comisiile de cenzori vor avea în componenţă, în mod obligatoriu, un expert contabil autorizat. Capitolul IV Aparatul tehnic operaţional Articolul 15 (1) Aparatul tehnic operaţional este constituit din personal contractual angajat de camerele agricole judeţene, regionale şi de Camera Agricolă Naţională. (2) Aparatul tehnic operaţional la nivelul colegiului zonal al camerei agricole zonale se constituie în funcţie de numărul de fermieri arondaţi la camera agricolă zonală. (3) Aparatul tehnic operaţional al colegiului zonal al camerei agricole zonale este alcătuit din minimum 3 specialişti. (4) Repartizarea specialiştilor pe colegii zonale ale camerelor agricole zonale se realizează de biroul permanent al camerelor agricole judeţene. (5) Salarizarea aparatului tehnic va fi similară funcţionarilor publici, în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare*), iar angajările, promovările, sancţiunile şi întreruperea raporturilor de muncă se vor face în conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.---------- Notă *) Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice a fost abrogată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010. (6) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime, aparatul tehnic operaţional beneficiază, la cerere, de bunuri proprietate publică a statului atribuite în folosinţă gratuită. Articolul 16Aparatul tehnic operaţional la nivel de judeţ este alcătuit din 5-7 specialişti, care include jurişti, economişti şi alţi specialişti. Articolul 17 (1) Comitetul Naţional al Camerei Agricole Naţionale şi comitetele regionale şi judeţene ale camerelor agricole vor organiza primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Comitetul Naţional al Camerei Agricole Naţionale, comitetele judeţene şi de iniţiativă se dizolvă de drept la data validării primelor alegeri pentru constituirea camerelor agricole. Articolul 18Camera agricolă zonală, judeţeană, regională şi Camera Agricolă Naţională sunt structuri care exercită următoarele competenţe: a) administrative, juridice şi bugetare, conform prevederilor legale; b) de elaborare a propunerilor de reglementare la nivel zonal şi naţional în domeniul de activitate; c) de consultare, ca partener de dialog instituţional al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi al structurilor locale sau centrale aflate în subordinea, în coordonarea ori sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; d) de avizare, cu caracter consultativ, la solicitarea autorităţilor locale şi judeţene, pentru proiecte privind amenajarea teritorială şi managementul spaţiului rural; e) în formarea profesională, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private, din ţară ori din străinătate, ce asigură formarea profesională de specialitate a tinerilor şi adulţilor; f) de mediere, ca modalitate facultativă de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă; g) de reprezentare şi promovare a intereselor specifice, profesionale şi locale, precum şi a interesului general al persoanelor care derulează activităţi în domeniile agriculturii şi conexe; h) în promovarea bunelor practici agricole şi a normelor de bunăstare a animalelor; i) de aplicare a politicilor agricole, conform atribuţiilor delegate de instituţiile statului; j) de consiliere şi asistenţă tehnică a agricultorilor şi a celor cu activităţi asimilate în activităţile de producţie şi comercializare a produselor şi în organizarea profesională; k) de organizare a pregătirii profesionale. Capitolul V Atribuţiile camerelor agricole Articolul 19 (1) La nivel zonal, camerele agricole au următoarele atribuţii: a) avizează scoaterea din circuitul agricol a terenurilor arondate colegiilor; b) elaborează documentaţiile pentru schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor; c) elaborează documentaţiile pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole şi forestiere; d) avizează tăierile de nuci din afara fondului forestier; e) avizează tăierile din plantaţiile din afara fondului forestier; f) sprijină fermierii înscrişi în registrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în vederea absorbţiei fondurilor, plăţii directe, plăţii pentru zone defavorizate, plăţii compensatorii pentru măsurile de agromediu şi pentru toate formele de sprijin care pot fi acordate, atât din bugetul Uniunii Europene, cât şi din bugetul naţional; g) organizează, împreună cu structurile şi instituţiile de cercetare, instituţiile de învăţământ mediu şi superior, cursuri de specializare, formare şi formare continuă a fermierilor din colegiul arondat; h) asigură asistenţă de specialitate cu privire la aplicarea tehnologiilor în fermele arondate colegiului; i) asigură asistenţă de specialitate fermierilor care doresc să îşi dezvolte programe de investiţii noi şi modernizare; j) reprezintă interesele colegiului zonal în relaţiile cu reprezentanţii consiliilor locale şi primăriilor arondate; k) certifică calitatea de producător agricol. (2) La nivel judeţean, camerele agricole au următoarele atribuţii: a) asigură asistenţă juridică de specialitate colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) elaborează programul de achiziţii publice şi asigură logistica necesară desfăşurării activităţii colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale; c) angajează personalul de specialitate şi îl repartizează colegiilor zonale ale camerei agricole; d) pune în aplicare deciziile biroului permanent al colegiului judeţean al camerelor agricole judeţene cu privire la angajarea, promovarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de muncă ale specialiştilor din colegiile zonale şi din colegiile judeţene; e) reprezintă interesele colegiului judeţean al camerei agricole judeţene şi ale colegiilor zonale în relaţiile cu colegiul regional; f) reprezintă interesele camerei agricole judeţene în relaţia cu instituţiile judeţene, cu instituţiile deconcentrate şi descentralizate ale ministerelor în teritoriu şi ale consiliului judeţean; g) încheie contracte de prestări de servicii cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (3) La nivel regional, camerele agricole au următoarele atribuţii: a) evaluează activitatea specialiştilor din aparatul tehnic operaţional al colegiilor camerelor agricole zonale şi judeţene şi acordă calificative în funcţie de rezultatele acestora; b) reprezintă interesele camerelor agricole regionale în raport cu alte camere agricole regionale şi cu Camera Agricolă Naţională; c) elaborează programe de dezvoltare regională în corelare cu propunerile colegiilor zonale şi judeţene; d) pune la dispoziţia colegiilor camerelor agricole judeţene şi zonale informaţii cu privire la evoluţia politicilor agricole comune; e) pune la dispoziţia colegiilor camerelor agricole zonale şi a colegiilor camerelor agricole judeţene legislaţia naţională în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale; f) organizează societăţi comerciale regionale cu sucursale la nivel de judeţ şi filiale la nivelul colegiilor zonale; g) organizează parteneriate publice-private cu consiliile locale şi consiliile judeţene; h) face propuneri de acte normative care urmăresc îmbunătăţirea politicilor agricole naţionale la nivel regional; i) reprezintă interesele zonei montane. (4) La nivel naţional, camera agricolă are următoarele atribuţii generale: a) reprezintă interesele camerelor agricole regionale în raport cu toate instituţiile statului şi cu alte organisme interne, la nivelul Uniunii Europene şi la nivel internaţional; b) promovează iniţiativele camerelor agricole regionale având ca partener Guvernul României; c) în baza propunerilor camerelor agricole regionale elaborează planuri şi strategii sectoriale regionale şi naţionale; d) încheie înţelegeri, protocoale, parteneriate interne şi internaţionale; e) contribuie la elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor agricole şi de dezvoltare rurală având ca partener Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; f) aprobă, în prima şedinţă, nivelul cotizaţiilor membrilor. Articolul 20Camera Agricolă Naţională are următoarele atribuţii: a) reprezintă interesele Camerei Agricole Naţionale şi ale camerelor agricole zonale şi judeţene în raport cu toate instituţiile statului şi cu oricare alte organisme publice sau private naţionale, europene ori internaţionale; b) asigură asistenţă juridică celor pe care îi reprezintă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) sprijină organizarea şi consolidarea, la nivel naţional, a formelor asociative din agricultură, silvicultură, cooperative, grupuri de producători şi altele asemenea; d) se implică, în limitele cadrului legal, în soluţionarea litigiilor între camerele agricole zonale şi judeţene în scopul soluţionării pe cale amiabilă a acestora, acolo unde acest lucru este posibil; e) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil în ţară şi în străinătate; f) promovează produsele şi serviciile româneşti din domeniu, în ţară şi în străinătate; g) elaborează planuri şi strategii sectoriale zonale, regionale şi naţionale; h) încheie înţelegeri, protocoale şi parteneriate interne şi internaţionale; i) colaborează cu instituţiile de cercetare din domeniu pentru creşterea competitivităţii agriculturii şi cercetării aplicate româneşti; j) contribuie la elaborarea, promovarea şi implementarea politicilor agricole sau conexe ca partener al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al celorlalte instituţii guvernamentale; k) organizează activităţi de perfecţionare profesională a personalului camerelor agricole zonale şi judeţene; l) susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare a camerelor agricole zonale şi judeţene. Capitolul VI Finanţarea Articolul 21 (1) Finanţarea aparatului tehnic operaţional se asigură din: a) cotizaţii ale agricultorilor membri ai camerelor agricole; b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate în condiţiile art. 3; d) venituri realizate din activităţi economice directe; e) donaţii şi/sau sponsorizări; f) resurse obţinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru plata serviciilor de asistenţă acordate fermierilor de către aparatul tehnic operaţional; g) alte venituri prevăzute de lege. (2) Guvernul aprobă, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma negocierilor cu Camera Agricolă Naţională, anterior elaborării bugetului de stat pentru anul următor, programul privind planul de servicii minime de asistenţă acordate agricultorilor, precum şi nivelul tarifelor pentru plata serviciilor de asistenţă acordate fermierilor de către aparatul tehnic operaţional. Capitolul VII Relaţia cu autorităţile administraţiei publice Articolul 22Este obligatorie consultarea camerelor agricole zonale, judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale de către toate autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, înaintea luării deciziilor cu privire la programele de dezvoltare locală, la implementarea unor industrii ce ar putea afecta exploataţiile agricole şi spaţiul rural, precum şi pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Articolul 23Pentru realizarea programelor prevăzute la art. 22 este obligatorie obţinerea avizului camerelor agricole zonale, judeţene, regionale sau al Camerei Agricole Naţionale. Capitolul VIII Controlul, răspunderile, contravenţiile şi sancţiunile Articolul 24Controlul finanţărilor de la bugetul de stat se va exercita de către autorităţile competente, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 25 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea termenelor stabilite privind organizarea alegerilor camerelor agricole; b) înscrierea cu intenţie a unui agricultor în mai multe liste electorale; c) înscrierea în listele electorale a unor persoane care nu au drept de vot; d) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi ştampila de votare agricultorului înscris în listă; e) nerespectarea de către primari a prevederilor prezentei legi cu privire la organizarea alegerilor. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta în procesul-verbal. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul IX Dispoziţii finale Articolul 26 (1) Primele alegeri pentru camerele agricole zonale se organizează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Data organizării primelor alegeri potrivit alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu cel puţin 60 de zile înainte de organizarea acestora. Articolul 27 (1) Resursele financiare necesare primelor alegeri se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale va stabili prin ordin, în termen de 10 zile de la data înfiinţării Comitetului Naţional de Iniţiativă, sumele necesare organizării primelor alegeri, precum şi modalităţile de decontare a acestora. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările rezultate din prevederile alin. (1) în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului acestuia. Articolul 28Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene pun la dispoziţia comitetului judeţean de iniţiativă spaţiile şi logistica necesare desfăşurării în bune condiţii a alegerilor. Articolul 29Campania electorală pentru alegerile camerelor agricole judeţene poate începe cu 15 zile calendaristice înainte de data alegerilor colegiilor zonale ale camerelor agricole zonale şi se încheie în preziua alegerilor. Articolul 30Votarea are loc într-o singură zi, duminica. Articolul 31 (1) Mandatul persoanelor alese în cadrul camerelor agricole este de 4 ani. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), mandatul rezultat din primele alegeri este de 2 ani. Articolul 32 (1) Normele metodologice de aplicare a prezentei legi vor fi elaborate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Comitetului Naţional de Iniţiativă, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Lista camerelor agricole zonale, judeţene şi regionale, precum şi Lista prevăzută la anexa nr. 4 va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Comitetului Naţional de Iniţiativă, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 33Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 34Orice dispoziţie contrară prezentei legi se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 283. Anexa 1 DEFINIŢIIÎn sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel:1. agricultor - profesie definită conform actelor normative;2. bune practici agricole - ansamblu de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice puse la dispoziţia producătorilor agricoli, a fermierilor şi a tuturor celor implicaţi în activităţi cu profil agricol pentru a fi implementate în practică. Însuşite de către fiecare producător agricol şi implementate corect, bunele practici agricole contribuie atât la obţinerea unor producţii calitativ superioare şi rentabile, cât şi la conservarea mediului ambiental, cu limitarea consecinţelor ecologice nefavorabile la nivel naţional, regional, local, pe termen scurt sau lung;3. fermă - exploataţie agricolă zootehnică sau mixtă, autorizată pentru a produce, în scop experimental ori pentru comercializare, bunuri de consum recunoscute ca atare;4. fermier - persoană fizică sau juridică, ce deţine ori administrează o suprafaţă de 1 ha teren amplasată în maximum 3 parcele a 3.000 mý fiecare, înscrisă în registrele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (eligibilă pentru plăţile directe pe hectar);5. lucrător din domeniile agriculturii şi conexe - persoană fizică din spaţiul rural care derulează activităţi de producţie, procesare şi servicii în domeniile cu specific agricol, apicol, sericicol, piscicol şi silvic;6. profesiune agricolă - exercitarea în mod constant şi cu titlu de activitate principală, de acţiuni cu profil agricol, specifice sau generale, recunoscute şi remunerate ca atare;7. spaţiu rural - în conformitate cu Recomandarea nr. 1.296/1996 a Adunării Consiliului Europei cu privire la Carta Spaţiului Rural, spaţiul rural cuprinde o zonă interioară sau de coastă care conţine satele şi oraşele mici în care majoritatea terenului este utilizat pentru: a) agricultură, silvicultură, acvacultură şi pescuit; b) activităţi economice şi culturale; c) amenajări de zone neurbane pentru timpul liber; d) alte folosinţe, cu excepţia celor de locuit;8. zonă - una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale care vor alcătui o circumscripţie electorală transformată ulterior în colegiul camerei agricole zonale;9. regiune - teritoriu alcătuit din două sau mai multe judeţe, suprapus actualelor regiuni de dezvoltare economică. Anexa 2 COMITETE DE INIŢIATIVĂ- Mod de funcţionare -Comitetul Naţional de Iniţiativă, comitetele regionale, precum şi comitetele judeţene de iniţiativă îşi încep activitatea în termen de 10 zile de la data înfiinţării.A. Comitetul Naţional de IniţiativăComitetul Naţional de Iniţiativă se întruneşte în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui, ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor Comitetului Naţional de Iniţiativă.Comitetul Naţional de Iniţiativă: a) preia, prin detaşare, de la ministerele implicate, personalul necesar funcţionării; b) solicită ministerelor şi asociaţiilor implicate nominalizarea persoanelor care vor face parte din comitetele judeţene de iniţiativă; c) solicită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o locaţie în care să îşi desfăşoare activitatea.În termen de 20 de zile de la data înfiinţării, convoacă, la nivel regional, comitetele judeţene de iniţiativă în vederea constituirii comitetelor regionale de iniţiativă. În aceeaşi perioadă, comitetele regionale şi comitetele judeţene de iniţiativă vor aproba programul de pregătire şi desfăşurare a alegerilor.Comitetul Naţional de Iniţiativă monitorizează, pe parcursul alegerilor, activitatea comitetelor regionale şi judeţene de iniţiativă.Comitetul Naţional de Iniţiativă solicită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista cu persoanele care vor face parte din comisiile electorale şi birourile electorale.Comitetul Naţional de Iniţiativă soluţionează sesizările comitetelor regionale şi judeţene de iniţiativă.B. Comitetul regional de iniţiativăComitetul regional de iniţiativă se întruneşte în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui, ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor comitetului regional de iniţiativă. În prima şedinţă îşi desemnează preşedintele.Comitetul regional de iniţiativă: a) delimitează, împreună cu comitetele judeţene de iniţiativă, circumscripţiile electorale; b) numeşte, împreună cu comitetele judeţene de iniţiativă, comisiile electorale ale circumscripţiilor şi birourile electorale ale secţiilor de votare; c) soluţionează sesizările comitetelor judeţene de iniţiativă; d) asigură comitetelor judeţene de iniţiativă materialele necesare desfăşurării alegerilor; e) propune Comitetului Naţional de Iniţiativă validarea sau invalidarea alegerilor colegiilor zonale şi judeţene ale camerelor agricole.C. Comitetul judeţean de iniţiativăComitetul judeţean de iniţiativă se întruneşte în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui, ori de câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor comitetului judeţean de iniţiativă. În prima şedinţă îşi desemnează preşedintele.Comitetul judeţean de iniţiativă: a) în termen de 10 zile de la data numirii, delimitează circumscripţiile electorale pentru alegerea colegiilor zonale ale camerelor agricole; b) desemnează, în termen de 20 de zile de la data delimitării circumscripţiilor electorale, membrii comisiilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale de secţie; c) urmăreşte ca, în termen de 60 de zile de la data stabilirii alegerilor, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură să pună la dispoziţia comisiilor electorale de circumscripţie listele electorale; d) preia de la comisiile electorale de circumscripţie, în termen de 24 de ore de la finalizarea alegerilor, procesele-verbale cu rezultatul alegerilor pe circumscripţiile electorale ale colegiilor zonale ale camerelor agricole; e) propune comitetului regional de iniţiativă validarea sau invalidarea rezultatului alegerilor colegiilor zonale şi judeţene ale camerelor agricole; f) solicită comitetului regional de iniţiativă bugetul necesar desfăşurării alegerilor. Anexa 3 LISTA*)susţinătorilor pentru candidatul .............................(prenumele şi numele candidatului)ca membru al colegiului zonal al camerei agricole zonale .......................................LISTA*) susţinătorilor pentru candidatul ............................. (prenumele şi numele candidatului) ca membru al colegiului zonal al camerei agricole zonale .......................................
  Nr. crt.SemnăturaNumelePrenumeleData naşteriiDenumirea actului de identitateSeria actului de identitateNumărul actului de identitateDomiciliul/Reşedinţa (str., nr., comuna/oraşul/ municipiul, sectorul/judeţul)
   
   
   
   
   
-------- Notă *) Lista este act public şi se află sub incidenţa Codului penal.DECLARAŢIESubsemnatul, ......./(prenumele şi numele) /............, domiciliat în .........................., născut la data de ....................... în comuna/oraşul/municipiul ......................, judeţul ............., posesor al C.I./B.I. seria ........ nr. ................., declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ............... poziţii, corespund realităţii. Data Semnătura ........ ............
Anexa 4 LISTA*)unităţilor aflate în subordonarea, coordonarea şi sub autoritateaMinisterului Agriculturii şi DezvoltăriiRurale şi a personalului propus a se restructura1. Camerele agricole judeţene2. Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare3. Direcţiile judeţene pentru agricultură şi dezvoltare rurală---------- Notă *) Lista definitivă a unităţilor şi a personalului propus a se restructura se va stabili de Comitetul Naţional de Iniţiativă şi de reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. -------

Noutăți

 • LEGE nr. 166 din 14 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 59 din 21 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 46 din 17 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 1 din 9 ianuarie 2007 pentru ratificarea Acordului de cooperare stat european cooperant dintre Guvernul României şi Agenţia Spaţială Europeană, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2006
 • LEGE nr. 29 din 29 decembrie 1967 *** Republicată cu privire la dezvoltarea activităţii de educaţie fizica şi sport
 • LEGE nr. 176 din 4 noiembrie 1997 pentru aderarea României la Statutul Conferinţei Miniştrilor Educaţiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN, adoptat prin Rezoluţia 94-46-01, Yaounde - iulie 1994
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 13 mai 2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 16 din 11 ianuarie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997
 • LEGE nr. 577 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii cinematografiei nr. 630/2002
 • LEGE nr. 6 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 456 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind contribuţia României la programul Comunităţii "Instrument Financiar pentru Mediu (LIFE)", semnat la Bucureşti la 5 martie 2003 şi la Bruxelles la 18 martie 2003
 • LEGE nr. 213 din 11 noiembrie 2019 pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 19 octombrie 2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 259 din 1 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • LEGE nr. 19 din 16 decembrie 1971 *** Republicată cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor
 • LEGE nr. 479 din 8 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 305 din 8 iulie 2003 privind organizarea pieţei plantelor ornamentale şi a produselor din floricultura pe principiile comunitare de piaţa
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 339 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 5 din 22 decembrie 1965 (*republicată*) cu privire la protecţia muncii
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 28 septembrie 1998 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 73 din 28 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 29 mai 2003 pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol şi scutirea de plată a taxelor datorate pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri în vederea realizării obiectivului de investiţii "Deponeu ecologic zonal, judeţul Timiş"
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1998 pentru proclamarea Zilei imnului naţional al României
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 44 din 23 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 173 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 37 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnică
 • LEGE nr. 90 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 20 din 4 martie 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 274 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • LEGE nr. 181 din 12 noiembrie 1997 privind impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • LEGE nr. 139 din 27 februarie 1940 asupra rechizitiilor*)
 • LEGE nr. 83 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 376/1971 privind modificarea alineatului 2 al articolului 18 din Decretul nr. 14/1971
 • LEGE nr. 171 din 9 aprilie 2001 pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021