Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 246 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie 2010 -
LEGE nr. 246 din 14 decembrie 2010pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 decembrie 2010

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Cererile privind acordarea licenţelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc vor fi soluţionate în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete."2. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 sau mai mulţi organizatori de jocuri de noroc între care există un contract de asociere în participaţiune încheiat în condiţiile legii, răspunderea administrativă revenind tuturor partenerilor."3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Monitorizarea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, direct sau împreună cu alte instituţii ale statului, în condiţiile legii. Pentru anumite tipuri de jocuri de noroc, monitorizarea poate fi încredinţată, sub directa supraveghere a comisiei, altor instituţii şi autorităţi de stat abilitate sau altor operatori economici autorizaţi în acest sens."4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În exercitarea atribuţiilor sale, comisia poate solicita date şi informaţii referitoare la activitatea de organizare, exploatare şi monitorizare a jocurilor de noroc oricărei autorităţi de stat, autorităţi de supraveghere sau oricăror operatori economici care deţin competenţe directe ori indirecte referitoare la această activitate, indiferent de nivelul şi forma de implicare."5. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art.10 alin. (1) lit. b) paragraful (îi), instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.) sau alte hârtii de valoare/cu valoare declarată, cu excepţia mijloacelor de joc prevăzute la alin. (4), a mijloacelor băneşti, inclusiv a cardurilor bancare de credit şi/sau debit."6. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatul (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru organizarea, exploatarea şi transmiterea jocurilor de noroc se înţelege totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea specifică organizatorul de jocuri de noroc autorizat în acest sens pe teritoriul României. (7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc se înţelege totalitatea echipamentelor şi mijloacelor tehnice sau mijloacelor asimilate acestora, prin intermediul cărora îşi desfăşoară activitatea specifică autoritatea ori, după caz, operatorul economic care este autorizat să exercite monitorizarea şi supravegherea jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) situate pe teritoriul României."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Prin organizator de jocuri de noroc se înţelege persoana juridică autorizată să organizeze şi să exploateze jocuri de noroc în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor specifice. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în condiţiile legii."8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Prin participant la jocul de noroc se înţelege orice persoană fizică majoră care doreşte şi are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi a reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea necondiţionată a regulamentului respectivului joc de noroc."9. La articolul 10 alineatul (1), după litera f) se introduc trei noi litere, literele g)-i), cu următorul cuprins:"g) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă; h) pariurile on-line reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, organizată prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă; i) jocurile de noroc on-line reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, altele decât cele definite la lit. a), e), f), g) şi h), care sunt desfăşurate altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizate şi transmise prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut autorizaţie şi licenţă."10. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Activitatea economică reprezentată de jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. g)-i), se va desfăşura în condiţiile elaborării şi implementării, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi a altor reglementări specifice, a unui cadru de reglementare şi supraveghere a furnizării şi consumului de jocuri de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, cu condiţia respectării principiilor privitoare la:(i) protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;(îi) asigurarea integrităţii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum şi a unui sistem de joc echitabil, supravegheat şi verificat permanent din punctul de vedere al securităţii şi corectitudinii activităţilor desfăşurate;(iii) prevenirea şi combaterea activităţilor infracţionale care pot fi desfăşurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;(iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate şi echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice în cauză;(v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementărilor din acest domeniu de activitate, în vederea diminuării şi limitării unor posibile vulnerabilităţi ale acestui sector economic faţă de potenţiale activităţi infracţionale, precum şi a diminuării expunerii faţă de riscul de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism."11. La articolul 12 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) în cazul jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), pentru întreaga activitate de organizare, desfăşurare şi exploatare şi pentru toate echipamentele tehnice care concură la aceasta."12. La articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Pentru societăţile care organizează pariuri în cotă fixă şi/sau pariuri on-line, taxa pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileşte în funcţie de încasările efectiv realizate de societăţi din exploatarea acestei activităţi, dar nu mai puţin de nivelul minim al taxei stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din aceste taxe se alocă anual prin legea bugetului de stat astfel: 1,5% la Fondul cinematografic şi 3,5% pentru Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice. Sumele se virează lunar din buget la nivelul încasărilor."13. La articolul 14 alineatul (2) litera b), partea introductivă a paragrafului (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iii) pentru jocurile de tip pariu, jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line, taxa anuală se datorează şi se plăteşte după cum urmează:".14. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operaţional al acestora, sunt vizate de Biroul Român de Metrologie Legală. Totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate se centralizează într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Ministerul Finanţelor Publice, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind totalul taxelor de participare colectate în orice zi şi totalul premiilor acordate;".15. La articolul 15 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:"i) deţin toate echipamentele tehnice care asigură suportul pentru organizarea şi transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc în mod obligatoriu pe teritoriul României pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile de noroc on-line, excepţie de la această prevedere făcând operatorii economici autorizaţi în acest domeniu într-un stat membru al Uniunii Europene şi care deţin echipamentele tehnice necesare funcţionării într-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligaţia conectării acestora la organismele prevăzute la art. 19^1; j) condiţiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul economic pentru obţinerea licenţei de organizare şi autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."16. La articolul 15 alineatul (6) litera a), paragrafele (i) şi (iii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(i) minimum 15 mijloace de joc pentru spaţiile în care, pe lângă celelalte activităţi care se desfăşoară în cadrul incintei respective, altele decât exploatarea de jocuri de noroc, se exploatează numai această categorie de mijloace de joc;..................................................................(iii) minimum două mijloace de joc, dar nu mai mult de 5 mijloace de joc, pentru locaţiile autorizate pentru activitatea de pariu sau loto;".17. La articolul 15 alineatul (6), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, numărul minim de agenţii prin care se realizează distribuţia biletelor de către acelaşi operator economic este de 48, câte o agenţie în fiecare reşedinţă de judeţ şi, respectiv, fiecare sector din municipiul Bucureşti. Licenţa şi autorizaţia de organizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune permit operatorului economic care le-a obţinut să desfăşoare activitatea pe întregul teritoriu al României, fără a fi necesară obţinerea de autorizaţii, aprobări, taxe suplimentare, avize ori licenţe din partea autorităţilor locale. Anterior începerii activităţii pe raza unei localităţi, operatorul economic autorizat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va informa, în termen de 5 zile anterior începerii activităţii, prin adresă, autoritatea administraţiei publice locale competente despre începerea activităţii, comunicându-i data începerii activităţii şi transmiţându-i copii după licenţa şi autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune. Distribuţia-vânzarea cartoanelor bingo se realizează prin toate formele permise de lege în materia vânzării-cumpărării. Vânzarea cartoanelor se va putea face prin personal propriu angajat, prin mandatari pe bază de comision, prin puncte de vânzare fixe (inclusiv sistem on-line) sau mobile;".18. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor pot organiza turnee de poker în baza unui regulament aprobat de comisie şi cu condiţia plăţii taxei de organizare. Cuantumul taxei de organizare anuale este cel stabilit prin anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă şi constituie venit la bugetul de stat."19. La articolul 17 alineatul (2), după litera h) se introduc două noi litere, literele h^1) şi h^2), cu următorul cuprins:"h^1) constatarea unor nereguli în ceea ce priveşte evidenţierea câştigurilor acordate, reţinerea la sursă a sumelor aferente şi neplata acestora sau plata cu o întârziere mai mare de 30 de zile, precum şi în ceea ce priveşte nerespectarea oricăror condiţii de licenţiere şi autorizare stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau prin alte reglementări specifice;h^2) constatarea în activitatea de jocuri de noroc a nerespectării prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;".20. La articolul 18, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. i se încredinţează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul ţării, organizarea şi exploatarea de jocuri loto şi pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1), inclusiv prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sistemelor de telefonie fixă sau mobilă....................................................................... (5) În vederea realizării obiectului de activitate, Compania Naţională «Loteria Română» - S.A. poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, pentru care deţine sau obţine licenţă şi autorizaţie în condiţiile legii."21. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - (1) Controlul tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă se realizează de instituţii sau autorităţi de stat, abilitate în acest sens, sau de operatori economici autorizaţi de comisie. (2) Operatorii economici autorizaţi potrivit alin. (1) vor permite accesul necondiţionat al tuturor instituţiilor cu competenţe în întregul domeniu de activitate gestionat. (3) Condiţiile de autorizare a respectivilor operatori economici vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."22. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi posibilitatea aplicării sancţiunii complementare potrivit alin. (4): a) alterarea mijloacelor de joc sau modificarea de orice natură adusă acestora, a echipamentelor tehnice, a evidenţelor de gestiune a participanţilor, a câştigurilor acordate şi a sumelor aferente operaţiunilor desfăşurate, precum şi asupra elementelor de şansă, hazard, a sistemelor de identificare a clienţilor ori de gestionare a operaţiunilor financiare efectuate de aceştia sau a oricăror cerinţe stabilite şi impuse prin reglementările specifice acestui domeniu; b) permiterea, în cadrul desfăşurării activităţilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricărui tip de operaţiuni de creditare a participanţilor la jocul de noroc; c) promovarea, de către organizatorul jocurilor de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul oricărui mijloc de tip interfaţă de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme şi mijloace asimilate, a entităţilor şi a oricăror mijloace de creditare a jucătorilor în scopul participării la activităţile organizate în acest domeniu; d) promovarea, prin intermediul activităţilor de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), a oricăror servicii, mijloace şi activităţi care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă ori altor reglementări specifice. (4) La constatarea săvârşirii oricăreia dintre faptele contravenţionale prevăzute la alin. (3), comisia poate dispune, în funcţie de consecinţele produse, măsura revocării licenţei de organizare a jocurilor de noroc."23. La articolul 23 alineatul (2), litera a) se abrogă.24. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.25. La articolul 25, după litera e) se introduc şase noi litere, literele f)-k), cu următorul cuprins:"f) comunică autorităţilor competente informaţii false cu privire la activitatea de jocuri de noroc pe care o desfăşoară, organizează sau o exploatează, refuză să furnizeze informaţiile solicitate ori obstrucţionează controlul efectuat de organele cu atribuţii de supraveghere şi control în acest domeniu; g) comunică autorităţilor competente informaţii incomplete, în scopul de a disimula anumite situaţii reale referitoare la activitatea de jocuri de noroc sau de a nu intra sub incidenţa prevederilor art. 17 alin. (2); h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), prin intermediul unor echipamente şi mijloace tehnice sau al oricăror mijloace asimilate, în scopul de a-şi disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operaţiunilor financiare aferente; i) participă, în calitate de participant la un joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), deşi face parte din personalul şi conducerea persoanei juridice care este parte contractuală, privind orice activitate conexă ori legată de jocul de noroc, în relaţie cu organizatorul autorizat pe teritoriul României, sau deţine calitatea de asociat ori acţionar în cadrul acestei persoane juridice; j) influenţează sau alterează rezultatele unui joc de noroc definit la art. 10 alin. (1) lit. g)-i), indiferent dacă are calitatea de organizator, participant ori dacă deţine controlul direct sau indirect asupra activităţii de jocuri de noroc în cauză; k) participă pe teritoriul României la activităţi de joc de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul României, organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă sau a oricăror mijloace asimilate."26. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promoţional privind activităţile şi jocurilor interzise, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei. (2) Desfăşurarea activităţilor de marketing, reclamă, publicitate sau orice alte activităţi cu caracter promoţional privind jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) ori activităţile şi serviciile conexe acestora, care nu sunt autorizate pe teritoriul României, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei."27. La articolul 29, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sau operatorii economici autorizaţi să exercite controlul tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă sunt obligaţi să constituie un fond de garanţie, pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri, masă de joc din cazinou ori pentru fiecare locaţie, după caz, până la data depunerii documentaţiei în vederea acordării licenţei de organizare a jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistraţi, prin:".28. La articolul 29 alineatul (8), după litera e) se introduc patru noi litere, literele f)-i), cu următorul cuprins:"f) 400.000 lei pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă; g) 600.000 lei pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă; h) 1.000.000 lei pentru jocurile de noroc on-line, altele decât cele definite la art. 10 alin. (1) lit. a), e), f), g) şi h), organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă; i) 10.000.000 lei pentru operatorii economici autorizaţi să exercite controlul tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă."29. La anexă, punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc" punctul I, după litera G se introduc 5 noi litere, literele H-L, cu următorul cuprins:"H. Pentru jocurile de noroc de tip pariuri on-line: 100.000 leiI. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 100.000 leiJ. Pentru jocurile de noroc on-line: 400.000 leiK. Pentru jocurile loto on-line: 500.000 leiL. Pentru pariurile mutuale on-line: 200.000 lei".30. La anexă, punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc" punctul II, literele C, F şi G se modifică şi vor avea următorul cuprins:"C. Pentru pariuri în cotă fixă şi pariuri on-line: 5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 250.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic.......................................................................F. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 30.000 lei pentru fiecare sală, precum şi 3% din valoarea nominală a cartoanelor achiziţionate de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelorG. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 10% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economic".31. La anexă, punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc", punctul II, după litera G se introduc patru noi litere, literele H-K, cu următorul cuprins:"H. Pentru jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 10% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economicI. Pentru jocurile de noroc on-line: 1,5% din încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai puţin de 400.000 lei, pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de operatorul economicJ. Pentru jocurile loto on-line: 800.000 leiK. Pentru pariurile mutuale on-line: 400.000 lei".32. La anexă, punctul 2 "Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc", după litera G se introduc trei noi litere, literele H-J, cu următorul cuprins:"H. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă on-line: 1.000.000 leiI. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă: 500.000 leiJ. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc on-line: 1.000.000 lei".33. La anexă, după punctul 2 "Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc" se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:"3. Taxa de organizare pentru turnee de poker: 200.000 lei".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 14 decembrie 2010.Nr. 246._________

Noutăți

 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 13 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 119 din 14 iulie 2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 121 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 54 din 1 iunie 1992 privind impozitul pe sumele obţinute din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 61/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a produselor de tehnică militară din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 213 din 20 aprilie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 186 din 27 octombrie 2000 privind aderarea României la Convenţia internaţionala pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991
 • LEGE nr. 176 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea comunei Boghiş, judeţul Sălaj, prin reorganizarea comunei Nuşfalău
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 280 din 20 decembrie 2000 pentru modificarea anexei nr. 3/11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGEA nr. 23 din 15 octombrie 1990 privind abrogarea Decretului nr. 367/1981 pentru înfiinţarea centrelor industrial-agrare Motru şi Rovinari, în judeţul Gorj, şi a direcţiilor administrativ-economice Motru şi Rovinari
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 11 septembrie 2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 27 iunie 2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 • LEGE nr. 254 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • LEGE nr. 274 din 11 noiembrie 2015 privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 28 din 12 martie 1997 pentru ratificarea deciziilor nr. 4, 7 şi 8/1996 ale Comitetului mixt privind amendamentele la Acordul de comerţ liber dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), ratificat prin Legea nr. 19 din 6 aprilie 1993
 • LEGE nr. 31 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 1 aprilie 1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea unor acţiuni destinate sărbătoririi în România a Anului internaţional al vârstnicilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 264 din 14 noiembrie 2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relaţiile şi cooperarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016
 • LEGE nr. 315 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 5 mai 2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activităţii Băncii Agricole - S.A., în vederea privatizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 22 din 17 martie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 125/1970 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Investiţii
 • LEGE nr. 80 din 12 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 9 din 4 martie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 149 din 20 mai 2005 privind instituirea unor măsuri financiare pentru îmbunătăţirea asistenţei medicale
 • LEGE nr. 214 din 2 iulie 2007 privind ratificarea Convenţiei de cooperare poliţieneasca pentru Europa de Sud-Est, adoptata la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeaşi dată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 40 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 • LEGE nr. 112 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 324 din 22 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 332 din 8 iulie 2003 privind afilierea Direcţiei generale de informaţii a apărării la Agenţia Sisteme de Culegere şi Exploatare a Informaţiilor pentru Câmpul de Lupta şi autorizarea plăţii cotizaţiei anuale
 • LEGE nr. 638 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri şi băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001
 • LEGE nr. 63 din 17 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 193 din 15 iunie 1937 privind ratificarea Convenţiei internaţionale asupra liniilor de încărcare a vaselor comerciale pe mare, încheiată la Londra la 5 iulie 1930*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020