Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 239 din 7 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010 -
LEGE nr. 239 din 7 decembrie 2010privind modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 10 decembrie 2010

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 26 noiembrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:"LEGEprivind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului"2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul general privind producţia, procesarea şi organizarea pieţei plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului, relaţiile dintre producători, procesatori şi comercianţi."3. La articolul 1 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) produsele stupului sunt rezultatul activităţii albinelor, reprezentând polenul, propolisul, mierea şi lăptişorul de matcă."4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei legi, autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare autoritate competentă."5. La articolul 3, alineatele (1)-(3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Pentru plantele medicinale şi aromatice care se comercializează în stare proaspătă şi procesată, precum şi pentru produsele stupului se stabilesc norme tehnice de producere şi comercializare. Normele tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului se elaborează de autoritatea competentă. (2) Pentru stabilirea normelor tehnice de producere şi comercializare a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului se au în vedere prevederile Ghidului de bună practică pentru cultivarea plantelor medicinale şi aromatice, ale Ghidului de bună practică pentru recoltarea plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi ale Ghidului de bună practică pentru apicultură. (3) Ghidurile de bună practică prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale................................................................................................. (5) Introducerea pe piaţă şi supravegherea produselor finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, care se încadrează în definiţia prevăzută în titlul XVII Medicamentul, art. 695 pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, se fac în conformitate cu prevederile acesteia."6. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:"(5^1) Produsele finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de către operatorii din domeniu şi se încadrează ca alimente, suplimente alimentare şi produse de uz intern sau extern, exclusiv produsele cosmetice, se introduc pe piaţă conform normelor stabilite de autoritatea competentă.(5^2) Produsele finite pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului care se notifică de operatorii din domeniu ca medicamente şi se încadrează ca medicamente se autorizează/avizează pentru introducerea pe piaţă de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.(5^3) Serviciul Notificări din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucureşti se reorganizează în Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului, denumit în continuare S.N.P.M.A.P.S., în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca instituţie de drept public, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. S.N.P.M.A.P.S. asigură notificarea, supravegherea şi controlul suplimentelor alimentare şi produselor de uz extern obţinute din plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, cu excepţia produselor cosmetice."7. La articolul 3, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Supravegherea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (5^1) se realizează de organismele cu atribuţii de control ale S.N.P.M.A.P.S. şi se aplică liniilor de producţie şi depozitare a materiilor prime şi produselor finite. (7) Supravegherea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (5^2) se realizează de către organismele cu atribuţii de control ale Ministerului Sănătăţii şi se aplică liniilor de producţie şi depozitare a materiilor prime şi produselor finite."8. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Atribuţiile S.N.P.M.A.P.S. sunt următoarele: a) notifică, în vederea comercializării, produsele prevăzute la alin. (5^1) prin intermediul Compartimentului «Notificări» din cadrul S.N.P.M.A.P.S.; b) supraveghează şi controlează pe piaţă produsele prevăzute la alin. (5^1), prin intermediul Compartimentului «Supraveghere şi control» din cadrul S.N.P.M.A.P.S.; c) gestionează propunerile de utilizare a menţiunilor nutriţionale şi de sănătate de către operatorii din domeniu pentru produsele prevăzute la alin. (5^1), prin intermediul Compartimentului «Notificări» din cadrul S.N.P.M.A.P.S."9. Articolul 5 se abrogă.10. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Se înfiinţează Comitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al produselor stupului, denumit în continuare Comitetul, format din 11 persoane, din care 2 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi câte un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Pădurilor, Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", Academiei de Ştiinţe Medicale, Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - I.B.A. Bucureşti, Patronatului "Planta Romanica" şi al organizaţiei interprofesionale a plantelor medicinale şi aromatice. (2) Componenţa nominală a comitetului se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi ministrului mediului şi pădurilor. (3) În prima sa şedinţă comitetul îşi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi îşi alege organele de conducere formate din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar.Preşedintele va fi ales dintre cei 2 reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (4) Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe lângă S.N.P.M.A.P.S., cu care se află în relaţii de colaborare şi consultare şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) arbitrează, din punct de vedere ştiinţific, evaluarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate formulate pentru produsele prevăzute la art. 3 alin. (5^1); b) întocmeşte Lista naţională a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului; c) actualizează periodic, la intervale de un an calendaristic, Lista naţională a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului care sunt folosite ca materii prime vegetale pentru produsele prevăzute la art. 3 alin. (5^1) de către operatorii din domeniu; d) arbitrează problemele tehnice şi ştiinţifice apărute în cadrul activităţii de notificare şi control ale S.N.P.M.A.P.S.; e) elaborează liniile directoare ale programelor naţionale privind producerea, procesarea, promovarea plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului."11. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Activitatea de producere şi comercializare a produselor prevăzute la art. 3 alin. (5^1) va fi introdusă în Clasificarea CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată, ca activitate distinctă."12. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Autoritatea competentă întocmeşte anual lista programelor referitoare la producerea, procesarea şi promovarea plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului şi ţine evidenţa programelor de interes naţional."13. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Autoritatea competentă împreună cu Comitetul, cu patronatele şi cu organizaţiile profesionale şi interprofesionale din domeniu întocmesc Strategia naţională în sectorul plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."14. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Plantele medicinale şi aromatice în stare proaspătă şi procesate, precum şi produsele stupului care provin din ţări terţe Uniunii Europene pot fi comercializate în România dacă se supun regulilor comunitare şi/sau naţionale."15. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - Plantele medicinale şi aromatice din flora spontană, cele cultivate şi produsele stupului pot fi achiziţionate de operatorii economici, în condiţiile legii, cu respectarea normelor privitoare la protecţia mediului." Articolul IIComitetul tehnic al plantelor medicinale şi aromatice şi al produselor stupului, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 491/2003, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se înfiinţează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul IIIMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora normele tehnice, de producere, promovare, comercializare a plantelor medicinale, aromatice şi produselor stupului, potrivit normelor comunitare în vigoare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul IVLegea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 26 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 decembrie 2010.Nr. 239.-------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 160 din 13 octombrie 2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • LEGE nr. 161 din 15 mai 2006 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 52 din 7 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
 • LEGE nr. 607 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată
 • LEGE nr. 239 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 37 din 19 martie 2008 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 3 aprilie 2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 80 din 23 decembrie 1991 privind decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie
 • LEGE nr. 254 din 9 august 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2005 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 60 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat de Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 19 iunie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 121 din 4 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 5 mai 1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 72 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea alin. (1^1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 2 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 260 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 30 iunie 2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/1999 privind repartizarea profitului Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 184 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 111 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 219 din 31 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 - septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 201 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 (*republicată*) pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
 • LEGE nr. 32 din 1 martie 2006 privind obligaţiunile ipotecare
 • LEGE nr. 347 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 29 mai 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
 • LEGE nr. 81 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 397 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 145 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 565 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • LEGE nr. 21 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • LEGE nr. 179 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*)
 • LEGE nr. 142 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Unguriu prin reorganizarea comunei Măgura, judeţul Buzău
 • LEGE nr. 50 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021