Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 33 din 29 martie 1991 privind activitatea bancară
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 aprilie 1991 -
LEGE Nr. 33 din 29 martie 1991privind activitatea bancară Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 3 aprilie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Activitatea bancară în România se desfăşoară prin Banca Naţionala a României şi prin societăţi bancare constituite, în baza Legii nr. 31/1990, ca societăţi comerciale. Articolul 2Banca Naţionala a României este banca centrala a statului român, avînd personalitate juridică. Ea este organul unic de emisiune al statului şi stabileşte reglementările în domeniile: monetar, de credit, valutar şi de plati. Banca Naţionala a României refinanteaza societăţile bancare şi asigura lichiditati sistemului bancar. Banca Naţionala a României asigura supravegherea activităţii tuturor societăţilor bancare. Totodată, Banca Naţionala a României va promova, reglementa şi supraveghea activităţile de intermediere bancară. Atribuţiile Băncii Naţionale a României sînt prevăzute în statutul de organizare şi funcţionare aprobat prin lege. Articolul 3Societăţile bancare sînt persoane juridice al căror obiect principal de activitate îl constituie atragerea de fonduri de la persoane juridice şi fizice, sub forma de depozite sau instrumente nenegociabile, plătibile la vedere sau la termen, precum şi acordarea de credite. Articolul 4Structura organizatorică, conducerea şi administrarea societăţilor bancare se stabilesc prin statutele proprii. Societatea bancară este angajata numai prin semnăturile a cel puţin doi conducatori avînd funcţiile stabilite prin statutele proprii. Secţiunea I Societăţile bancare, persoane juridice române Articolul 5Societăţile bancare, persoane juridice române, se constituie cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; ele nu pot fi constituite sub forma de societăţi cu răspundere limitată. Societăţile bancare se pot constitui şi funcţiona numai pe baza autorizaţiei eliberate de Banca Naţionala a României. Articolul 6Documentaţia care trebuie prezentată pentru solicitarea autorizaţiei şi condiţiile în care aceasta poate fi acordată vor fi stabilite prin norme de Banca Naţionala a României. Banca Naţionala a României va stabili norme privind volumul minim al capitalului social şi cota minima de vărsămînt la momentul subscrierii, care nu poate fi mai mica de 50%, precum şi perioada de subscriere. Articolul 7Condiţiile în care autorizaţia poate fi retrasă, atît în cazurile cînd retragerea este impusa de lege, cît şi atunci cînd ea este cerută de societatea bancară respectiva, se stabilesc prin norme de Banca Naţionala a României. Toate autorizaţiile emise şi cele în vigoare vor fi evidentiate de Banca Naţionala a României într-un registru, care va fi accesibil permanent publicului. Articolul 8Capitalul social subscris trebuie vărsat integral în termen de pînă la doi ani de la data constituirii societăţii bancare. Capitalul social subscris trebuie vărsat în forma bănească. Articolul 9După constituirea legală, societatea bancară va trebui să se identifice în mod clar, în toate actele ei oficiale, printr-un minimum de date: denumirea completa şi firma socială, capitalul social subscris, adresa sediului principal, numărul şi data înmatriculării în registrul comerţului. Articolul 10În cazul fuziunii, dizolvării, lichidării sau falimentului societăţilor bancare, se aplică prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi normele speciale şi avizele exprese ale Băncii Naţionale a României, avîndu-se în vedere caracterul specific al operaţiunilor bancare. Articolul 11Fuziunea a doua sau mai multor societăţi bancare se decide de către fiecare societate bancară, conform statutului propriu. În prealabil începerii activităţii sale, societatea bancară rezultată ca urmare a fuziunii este obligată să obţină autorizaţia Băncii Naţionale a României. Articolul 12Societăţilor bancare li se interzice sa încheie contracte sau înţelegeri, sa adopte practici de orice fel care le-ar asigura poziţii dominante pe piaţa monetara, financiară sau valutară ori să se angajeze în operaţiuni pentru a obţine neloial avantaje pentru ele sau pentru terţe persoane. Banca Naţionala a României are dreptul sa introducă acţiune în justiţie ori de cîte ori constata încălcarea prevederilor prezentului articol. Secţiunea a II-a Regimul filialelor şi sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine Articolul 13Înfiinţarea, funcţionarea şi lichidarea filialelor din România ale societăţilor bancare, persoane juridice străine, se efectuează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, după recunoaşterea acestor societăţi bancare ca persoane juridice străine, în condiţiile stabilite de dreptul român. Deschiderea în România de sucursale ale unor bănci persoane juridice străine are loc în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţionarea în România a reprezentantelor firmelor şi organizaţiilor economice străine. Articolul 14Exercitarea profesiunii bancare şi operaţiunile de banca ale filialelor şi sucursalelor prevăzute la art. 13 al prezentei legi sînt supuse autorizării Băncii Naţionale a României, în concordanta cu politica acesteia faţă de activitatea băncilor străine în România. Capitolul 2 Activitatea bancară Articolul 15În activitatea lor, societăţile bancare se vor supune reglementărilor emise de Banca Naţionala a României pentru aplicarea politicii monetare, de credit, valutare, de plati, de asigurare a prudentei bancare şi de supraveghere a societăţilor bancare. Articolul 16Toate societăţile bancare sînt obligate sa deschidă conturi curente la Banca Naţionala a României şi sa menţină rezerve minime obligatorii potrivit reglementărilor date de aceasta. Articolul 17Societăţile bancare pot deschide la Banca Naţionala a României şi alte conturi, în condiţiile stabilite de aceasta. Articolul 18Societăţile bancare pot efectua operaţiuni de depozite la vedere şi la termen, în cont, cu numerar şi cu titluri constind în atragerea resurselor băneşti de la persoane juridice şi fizice, în vederea păstrării şi fructificării lor. Depozitele pot fi purtătoare de dobinda. Articolul 19Prin credit pe termen scurt se înţelege orice fel de operaţiune de împrumut de sume de bani pe o durată ce nu depăşeşte 12 luni. Împrumuturile a căror durata de rambursare este între un an şi cinci ani sînt credite pe termen mediu, iar cele care depăşesc durata de cinci ani sînt credite pe termen lung. La acordarea creditelor, societăţile bancare vor urmări ca solicitanţii să prezinte credibilitate pentru rambursarea lor la scadenta. În acest scop, acestea pot cere solicitanţilor garantarea împrumutului cu bunuri mobile şi imobile. Articolul 20După aprobarea unui credit, societăţile bancare nu pot anula sau reduce cuantumul acestuia decît în cazuri justificate, determinate de furnizarea de către debitor a unor date nereale, şi numai după expirarea unui termen de preaviz de minimum 5 zile, care va fi comunicat în scris debitorului. Societăţile bancare pot întrerupe imediat, fără preaviz, utilizarea de către debitor a unui credit aprobat, în cazul în care debitorul a încălcat condiţiile contractului de credit sau în cazul în care situaţia economică şi financiară a acestuia nu mai asigura condiţii de rambursare. Articolul 21Toate operaţiunile de credit şi garanţie ale societăţilor bancare vor trebui consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toţi termenii şi toate condiţiile respectivelor tranzacţii. Copiile acestor documente vor trebui păstrate de către societăţile bancare şi puse la dispoziţia personalului autorizat al Băncii Naţionale a României, la cererea acestuia. Articolul 22Societăţile bancare pot cumpara, vinde, tine în custodie şi administra active monetare, pot executa transferuri, operaţiuni de clearing şi alte operaţiuni de virament, pe cont propriu sau în contul terţilor. Articolul 23Societăţile bancare pot primi titluri în gaj sau în păstrare. Aceste titluri nu pot fi gajate de societatea bancară primitoare, iar aceasta nu poate exercita dreptul de vot aferent respectivelor titluri. Articolul 24Societăţile bancare pot efectua, potrivit legii şi în limitele autorizaţiei acordate şi ale mijloacelor de care dispun, operaţiuni şi activităţi conexe ca: operaţiuni valutare; operaţiuni cu metale preţioase, cu obiecte confectionate din acestea şi cu alte valori cu grad mare de lichiditate; plasamentul, subscrierea, gestionarea, păstrarea şi comerţul cu titluri; consulting bancar; garanţii; mandatari, precum şi alte activităţi legale care pot fi asumate pe cont propriu sau în contul clienţilor. Articolul 25Societatea bancară nu poate desfăşura următoarele operaţiuni: a) angajarea în tranzacţii cu bunuri mobile şi imobile. Se exceptează tranzacţiile cu imobile necesare desfăşurării activităţii societăţii bancare şi pentru folosinţă salariaţilor, precum şi tranzacţiile cu bunuri mobile şi imobile în executarea creanţelor; b) achiziţionarea propriilor acţiuni sau gajarea lor în contul datoriilor băncii. Se exceptează răscumpărarea acţiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social, care va face obiectul autorizării prealabile din partea Băncii Naţionale a României; c) acordarea de împrumuturi clienţilor, condiţionată de vînzarea sau cumpărarea acţiunilor băncii; d) primirea de depozite, titluri sau alte valori, cînd societatea bancară se afla în stare de încetare de plati; e) angajarea în operaţiuni de depozit, dacă majoritatea depozitelor provin de la angajaţii băncii. Se exceptează operaţiunile fondurilor de plasament şi alte operaţiuni financiare bazate pe principiul mutualitatii. Articolul 26Prin autorizaţiile de funcţionare pot fi specificate operaţiuni şi activităţi interzise, altele decît cele menţionate în art. 25 al prezentei legi. Articolul 27Societăţile bancare vor repartiza 20% din profitul brut anual pentru constituirea de rezerve, pînă cînd fondul astfel constituit egaleaza capitalul, apoi maximum 10% pînă în momentul în care fondul a ajuns de doua ori mai mare decît capitalul. După atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se va face din profitul net, pe baza hotărîrii consiliilor de administraţie ale societăţilor bancare. Societăţile bancare îşi pot constitui fonduri de risc pentru acoperirea eventualelor credite care nu mai pot fi recuperate, atît din profiturile brute în limita a 0,5% din totalul creditelor acordate, cît şi din cele nete, precum şi alte fonduri. Capitolul 3 Reglementarea şi supravegherea activităţii bancare Articolul 28Participarea unei societăţi bancare la o firma sau întreprindere al carei obiect de activitate nu are legătură cu activitatea bancară nu poate depăşi 20% din capitalul firmei sau întreprinderii respective. Articolul 29Împrumuturile acordate de o societate bancară unui singur debitor nu pot depăşi, cumulate, 20% din capitalul şi rezervele societăţii bancare respective. Se considera un singur debitor orice persoană sau grup de persoane fizice sau juridice care sînt legate economic între ele. Împrumuturile acordate debitorilor aflaţi în relaţii speciale cu societatea bancară sau personalul acesteia, inclusiv familiale, vor fi permise numai în condiţiile reglementărilor emise de Banca Naţionala a României. Articolul 30Societăţile bancare sînt obligate sa comunice Băncii Naţionale a României creditele acordate clienţilor lor, care depăşesc suma minima pentru raportare stabilită de Banca Naţionala a României. Articolul 31Societăţile bancare sînt obligate să prezinte lunar Băncii Naţionale a României situaţiile lor financiare, constind din elemente ale bilanţului şi contului de profit şi pierderi, precum şi alte date cerute de Banca Naţionala a României. Societatea bancară conducatoare a unui grup de bănci va prezenta datele prevăzute în alineatul precedent atît pentru propria sa unitate, cît şi pentru întregul grup. Articolul 32Societăţile bancare sînt obligate să permită Băncii Naţionale a României să le examineze evidentele, conturile şi operaţiunile, exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor supravegherii bancare. Articolul 33Casele de economii, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit, alte societăţi de credit, precum şi fondurile de plasament sînt supravegheate şi de către organismele de supraveghere ale propriilor asociaţii. Articolul 34Banca Naţionala a României este singurul agent al statului însărcinat sa supravegheze tranzacţiile valutare efectuate de societăţile bancare, în care scop va stabili modul de raportare a acestora. Articolul 35Ministerul Finanţelor va sesiza Banca Naţionala a României despre neregulile de ordin fiscal comise de societăţile bancare. Articolul 36Pentru supravegherea societăţilor bancare române care funcţionează în străinătate, Banca Naţionala a României cooperează cu autorităţile de supraveghere bancară ale statelor respective. Informaţii referitoare la băncile străine care desfăşoară activităţi în România pot fi furnizate autorităţilor de supraveghere bancară din ţara de origine, numai în condiţii de reciprocitate. Capitolul 4 Asigurarea depozitelor Articolul 37În scopul protejării drepturilor deponentilor, se pot constitui unu sau mai multe fonduri pentru asigurarea depozitelor băneşti deţinute de societăţile bancare în favoarea persoanelor fizice. Aceste fonduri vor putea fi constituite de către instituţii financiare publice sau private ori de statul român. Ele vor funcţiona pe baza autorizaţiei date de Banca Naţionala a României şi sub supravegherea acesteia. Fiecare societate bancară care beneficiază de o astfel de asigurare a depozitelor va menţiona acest lucru în mod distinct pe antetul ei şi la sediile acesteia. Capitolul 5 Casele de compensaţii interbancare Articolul 38În vederea compensării şi decontării globale a creanţelor reciproce ale societăţilor bancare, se pot înfiinţa case de compensaţii interbancare. Articolul 39În afară compensărilor şi decontărilor multilaterale între bănci, casele de compensaţii interbancare pot facilita efectuarea împrumuturilor reciproce între bănci pe termen de o zi lucrătoare. Articolul 40Casele de compensaţii se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990 şi funcţionează pe baza autorizaţiei Băncii Naţionale a României şi a normelor de lucru specifice aprobate de către aceasta. Capitolul 6 Bilanţul, contul de profit şi pierderi şi controlul acestora Articolul 41În conformitate cu statutul şi normele proprii, Banca Naţionala a României va stabili reguli privind bilanţul societăţilor bancare, contul de profit şi pierderi, ţinerea contabilităţii şi efectuarea controlului acestora. Articolul 42Bilanţul societăţii bancare şi contul de profit şi pierderi nu vor fi acceptate ca avînd valabilitate legală de către autorităţile în drept, fără sa fi fost verificate şi semnate de comisia de cenzori a societăţii bancare. Articolul 43Pentru verificarea şi confirmarea bilanţului, societăţile bancare vor putea utiliza contabili autorizaţi şi experţi contabili. Articolul 44Bilanţul şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate de societatea bancară în cel mai scurt timp după aprobarea lor de către adunarea generală a acţionarilor sau de alt organ de conducere, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi reglementărilor specifice emise de Banca Naţionala a României. Capitolul 7 Personalul societăţilor bancare Articolul 45Conducătorii unei societăţi bancare răspund pentru activitatea lor profesională în faţa adunării generale a acţionarilor şi a Băncii Naţionale a României. Ei trebuie să fie persoane cu o buna reputaţie, care să nu fi suferit sau sa nu fi cauzat prin activitatea lor falimente bancare. Banca Naţionala a României poate să stabilească şi alte reguli şi norme etice şi profesionale pentru calitatea şi activitatea unui conducător de societate bancară, precum şi pentru activitatea personalului bancar. Capitolul 8 Secretul profesional în activitatea bancară Articolul 46Personalul unei societăţi bancare supuse prevederilor prezentei legi nu are dreptul de a folosi sau dezvălui, nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului vreunei societăţi bancare sau vreunui client al acesteia. Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor care obţin informaţii, de natura celor arătate, din rapoarte ori alte lucrări oficiale. Articolul 47Orice membru al unui consiliu de administraţie, precum şi toate persoanele care participa la activitatea societăţilor bancare sînt obligate sa păstreze secretul profesional. Dezvaluirea secretului profesional se poate face numai în cadrul unei proceduri judiciare, în conformitate cu autorizarea consiliului de administraţie al societăţii bancare căruia i se solicita aceasta. Personalul societăţii bancare nu poate uza, în folos personal, de informaţiile bancare pe care le deţine sau de care a luat cunoştinţa în orice mod. Prevederile alin. 1 şi 2 se aplică şi persoanelor care obţin, din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte şi alte lucrări oficiale, informaţii de natura celor arătate mai sus. Articolul 48Numele depunatorului sau titularul contului, precum şi operaţiunile înregistrate în conturile lui constituie secrete profesionale. Capitolul 9 Contravenţii şi sancţiuni Articolul 49Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit prevederilor legii penale şi condiţiilor în care au fost săvîrşite, nu sînt infracţiuni: a) nerespectarea normelor emise de Banca Naţionala a României în aplicarea prezentei legi; b) efectuarea de operaţiuni fictive şi fără acoperire reală. Articolul 50În cazurile contravenţiilor prevăzute la articolul precedent se poate aplica, numai persoanelor juridice, una din următoarele sancţiuni: a) avertisment scris; b) obligarea societăţii bancare aflate în culpa sa ia măsuri de remediere a efectelor contravenţiei, inclusiv impunerea de măsuri pentru limitarea operaţiunilor societăţii; c) aplicarea de amenzi care nu pot depăşi 1% din capitalul social al băncii, dacă, deşi avertizata, societatea bancare continua contravenţia; d) retragerea autorizaţiei. Articolul 51Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 49 şi, respectiv, art. 50 se fac de persoane anume împuternicite de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României. Împotriva procesului-verbal de contravenţie se poate face plîngere la judecătoria în raza căreia s-a savirsit contravenţia. Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile legale privind constatarea şi soluţionarea contravenţiilor. Amenzile încasate se fac venit la bugetul administraţiei centrale de stat. Articolul 52În cazul încălcării grave a normelor de prudenta bancară, Banca Naţionala a României poate decide, de la caz la caz, măsuri speciale de supraveghere şi conservare a societăţii bancare pentru a păstra, a remedia şi a restabili poziţia financiară a respectivei societăţi bancare. Capitolul 10 Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 53Societăţile bancare pot sa organizeze o asociaţie profesională care să le reprezinte interesele colective faţă de autorităţile publice, sa studieze probleme de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociaţiei şi publicul şi sa organizeze serviciile de interes comun. Asociaţia profesională a băncilor va colabora cu Banca Naţionala a României. Articolul 54Fondatorii unei societăţi bancare, precum şi administratorii, directorii şi cenzorii acesteia, care vor tăinui situaţia de încetare de plati sau vor încalcă autorizaţia acordată şi prevederile prezentei legi, vor fi decăzuţi din calitatea lor prin hotărîre a Băncii Naţionale a României, chiar şi înainte de deschiderea acţiunii judiciare. Articolul 55Punerea de acord cu prevederile prezentei legi a situaţiei activelor şi pasivelor societăţilor bancare deja existente se va face potrivit unui grafic stabilit de Banca Naţionala a României. Articolul 56Se interzice oricărei firme sau agent economic care nu are autorizaţie de funcţionare ca societate bancară sau personalului lor sa utilizeze o denumire, o formă de publicitate, precum şi orice expresie care ar putea sa sugereze ideea ca este o societate bancară. Articolul 57Toate modificările organizatorice intervenite în activitatea societăţilor bancare se supun prevederilor referitoare la publicitate din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Articolul 58Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Articolul 59În termenul prevăzut la art. 58, Banca Naţionala a României va elabora regulamente în aplicarea prevederilor prezentei legi. Articolul 60Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 61 din 27 februarie 1974 privind autorizarea Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România şi Băncii Române de Comerţ Exterior de a acorda dobinzi la disponibilităţile din conturile în valută, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 1 martie 1974, Decretul nr. 160 din 7 mai 1986 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Financiar-Bancar, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 9 mai 1986, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 martie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind activitatea bancară şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU---------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 96 din 7 mai 2019 pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Româneşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 120 din 24 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 (*republicată*) privind prefectul şi instituţia prefectului*)
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 337 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Intervenţii şi Salvare Navală - ARISN
 • LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată
 • LEGE nr. 538 din 27 septembrie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2001 privind înfiinţarea Institutului Teologic Româno-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 613 din 13 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) relativ la Biroul Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei Universitare a Francofoniei, semnat la Bucureşti la 15 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 497 din 20 noiembrie 2003 privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucureşti la 30 iunie 2003
 • LEGE nr. 358 din 6 decembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 238 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 267 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005
 • LEGE nr. 248 din 9 iunie 2004 privind acceptarea amendamentelor la Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Adunării A.910 (22) la Londra la 29 noiembrie 2001
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • LEGE nr. 118 din 2 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă
 • LEGE nr. 115 din 28 noiembrie 1994 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Paraguay pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului anexă, semnate la Asuncion la 21 mai 1994
 • LEGE Nr. 54 din 21 iunie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 57 din 17 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1995 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat şi a regularizării diferenţelor de curs valutar şi de preţ înregistrate din decontarea importurilor critice finanţate din împrumuturile externe guvernamentale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 386 din 19 octombrie 2006 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 463 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 224 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 2 octombrie 2013 privind unele măsuri speciale pentru compensarea şi decontarea unor creanţe reciproce rezultate din contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Ford Motor Company
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 12 din 23 aprilie 1997 privind prelungirea termenului de depunere a bilanţurilor contabile ale agenţilor economici, pe anul 1996
 • LEGE nr. 88 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 8 iunie 1999 (*republicată*) privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România*)
 • LEGE nr. 93 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2002 pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Naţionale care a participat la activităţile desfăşurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO
 • LEGE nr. 230 din 3 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 246/2000 pentru completarea art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 496 din 12 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei
 • LEGE nr. 597 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 21 aprilie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 20 septembrie 1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 53 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 477/1970 pentru modificarea Decretului nr. 675/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Chimice, aprobat prin Legea nr. 55/1969
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 50 din 28 februarie 1948 pentru reglementarea succesiunilor celor decedaţi în împrejurări excepţionale
 • LEGE nr. 38 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 497 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 29 din 6 mai 1996 privind bugetul de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 200 din 4 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 126 din 5 iulie 2019 pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 110 din 13 martie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană instituind anumite condiţii pentru transportul rutier de mărfuri şi promovarea transportului combinat, semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021