Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 27 martie 1991 -
LEGE Nr. 31 din 22 martie 1991privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 27 martie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Salariaţii care desfăşoară efectiv şi permanent activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - beneficiază de reducerea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Reducerea duratei timpului de muncă în condiţiile prezentei legi nu afectează salariul şi vechimea în munca. (3) În sectoarele de activitate în care munca este organizată în tura, tura continua sau alta forma de organizare a timpului de lucru, durata schimburilor va fi astfel stabilită încît să se asigure pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - condiţii de menţinere a stării de sănătate şi de refacere a capacităţii de muncă. Articolul 2 (1) Stabilirea categoriilor de personal, a activităţilor şi locurilor de muncă pentru care durata timpului de muncă se reduce sub 8 ore pe zi se face pe baza următoarelor criterii: a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului; b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; d) existenta unor condiţii de muncă ce implica un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii; e) existenta unor condiţii de muncă ce implica o solicitare nervoasa deosebită, atenţie foarte incordata şi multilaterala sau concentrarea intensa şi ritm de lucru intens; f) existenta unor condiţii de muncă ce implica o suprasolicitare nervoasa, determinata de un risc de accidentare sau de imbolnavire; g) structura şi nivelul morbiditatii în raport cu specificul locului de muncă; h) alte condiţii de muncă vătămătoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematura a organismului. (2) Durata timpului de muncă se va reduce tinindu-se seama de acţiunea factorilor prevăzuţi la lit. a) - h) de mai sus asupra stării de sănătate şi capacităţii de muncă şi de măsura în care consecinţele acţiunilor acestor factori pot fi diminuate sau eliminate prin micşorarea timpului de expunere. Articolul 3 (1) Existenta condiţiilor deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - la locurile de muncă se stabileşte, pentru fiecare unitate, de inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii, pe baza determinarilor efectuate de către personalul încadrat în unităţile specializate ale Ministerului Sănătăţii din care rezultă depăşirea limitelor prevăzute de normele naţionale de protecţie a muncii. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii au obligaţia de a verifica dacă la data efectuării determinarilor s-au aplicat toate măsurile pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi dacă instalaţiile de protecţie a muncii funcţionează normal. (2) Durata reducerii timpului de muncă şi normalizarea personalului care beneficiază de program de muncă sub 8 ore pe zi se stabilesc prin negocieri între patroni şi sindicate sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor. (3) În unităţile Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne determinarile şi confirmările se fac de organele competente cu atribuţii de protecţie a muncii din aceste ministere. Articolul 4Personalul de întreţinere, reparaţii şi construcţii, precum şi celelalte categorii de salariaţi care lucrează întregul program de lucru în aceleaşi condiţii cu beneficiarii duratei reduse a timpului de muncă, au acelaşi program de muncă, stabilit în condiţiile prevăzute la art. 3 din prezenta lege. Articolul 5În sensul prezentei legi, prin unitate se înţeleg regiile autonome, societăţile comerciale, alte organizaţii cu scop lucrativ, instituţiile publice, asociaţiile de orice fel şi organele de stat. Articolul 6 (1) Prevederile prezentei legi intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial. (2) Pe aceeaşi dată se abroga dispoziţiile referitoare la stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, din actele normative menţionate în anexa la prezenta lege, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU Anexa 1 LISTAactelor normative ale căror dispoziţii referitoare la stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite se abroga 1. H.C.M. nr. 907/18.V.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale, cu completările ulterioare. 2. H.C.M. nr. 348/29.III.1950 privind durata muncii în Întreprinderea de stat "Acumulatorul". 3. H.C.M. nr. 2596/14.XII.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele activităţi din cinematografie. 4. H.C.M. nr. 1365/27.VIII.1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru personalul medical din serviciile de radiologie. 5. H.C.M. nr. 208/1959 privind stabilirea duratei timpului de lucru a unor categorii de muncitori de la Fabrica "Nivea". 6. H.C.M. nr. 741/15.XI.1961 privind regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare. 7. H.C.M. nr. 204/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele categorii de personal din cadrul întreprinderilor regionale de electricitate. 8. H.C.M. nr. 2558/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru a muncitorilor de la fabricarea furfurolului şi a altor produse, precum şi pentru operatorii care lucrează la maşini analitice de calcul cu cartele perforate. 9. H.C.M. nr. 905/1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru la unele categorii de muncitori din întreprinderile economice tutelate de Ministerul Forţelor Armate. 10. H.C.M. nr. 475/1960 privind stabilirea duratei timpului de muncă pentru unele categorii de personal din sectorul de minereuri radioactive. 11. H.C.M. nr. 2486/1968 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi de la Combinatul chimic Craiova şi Combinatul de fibre artificiale Brăila. 12. H.C.M. nr. 25/1971 privind stabilirea duratei timpului de muncă la instalatia clorura cianuril la Combinatul petrochimic Pitesti. 13. H.C.M. nr. 789/1971 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi de la Grupul industrial de chimie Rimnicu Vilcea. 14. H.C.M. nr. 1438/1971 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi ai Fabricii de antibiotice Iaşi. 15. H.C.M. nr. 695/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi de la Secţia distileria de gudron din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara. 16. H.C.M. nr. 1061/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la anumite categorii profesionale. 17. H.C.M. nr. 1214/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la anumite categorii profesionale. 18. H.C.M. nr. 1417/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariaţi de la Centrala industriala de fibre chimice Savinesti. 19. Decretul nr. 416/9.X.1953 privind durata timpului de lucru a personalului navigant profesionist din aeronautica civilă a R.P.R. 20. Decretul nr. 112/1965 privind durata timpului de lucru a angajaţilor trimişi sa lucreze în tari cu clima greu de suportat. 21. Decretul nr. 326/13.IX.1977 privind aprobarea în continuare a duratei de lucru la 6 ore pe zi pentru personalul încadrat la unele instalaţii ale Centralei industriale de produse anorganice Rimnicu Vilcea. 22. Decretul nr. 282/1.VIII.1978 pentru stabilirea unor măsuri privind activitatea de exploatare a Metroului Bucureşti. 23. Decretul nr. 344/30.XII.1978 privind aprobarea documentaţiilor tehnico - economice şi a măsurilor de realizare a unor obiective de investiţii. 24. Decretul nr. 315/28.VIII.1979 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucrează în condiţii deosebite de muncă la unele instalaţii din industria chimica. 25. Decretul nr. 52/23.II.1980 privind aprobarea în continuare a duratei timpului de lucru de 6 ore pe zi pentru personalul muncitor încadrat la unele instalaţii ale Centralei de produse anorganice Rimnicu Vilcea. 26. Decretul nr. 410/29.XII.1980 privind stabilirea timpului de lucru pentru personalul care lucrează la instalatia de fabricare a Gamacidului B a Combinatului petrochimic Borzesti. 27. Decretul nr. 378/15.XII.1981 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru personalul din secţia de prelucrare a gudronului din cadrul Uzinei cocso-chimice a Combinatului siderurgic Galaţi. 28. Decretul nr. 295/17.VIII.1982 privind unele drepturi ce se acordă personalului muncitor de la Întreprinderea de produse carbunoase Slatina. 29. Decretul nr. 12/17.I.1984 privind aprobarea Notelor de comanda şi a măsurilor pentru realizarea unor obiective de investiţii. 30. Decretul nr. 88/5.IV.1989 privind aprobarea Notelor de comanda şi a măsurilor pentru realizarea unor obiective de investiţii. 31. Hotărîrea Guvernului României nr. 178/1990 privind acordarea unor drepturi personalului de la Întreprinderea chimica "Carbosin" Copsa Mica şi celui de la fabricarea şi ambalarea negrului de fum din cadrul Combinatului petrochimic Pitesti. 32. Hotărîrea Guvernului României nr. 236/1990 privind programul de lucru al personalului din unităţile miniere. 33. Hotărîrea Guvernului României nr. 266/1990 privind programul de lucru al personalului din industria extractiva de petrol şi gaze. 34. Hotărîrea Guvernului României nr. 267/1990 privind timpul de lucru al personalului care lucrează în subteran. 35. Hotărîrea Guvernului României nr. 314/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii geologice şi acordarea unor drepturi personalului din activitatea geologica. 36. Hotărîrea Guvernului României nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare şi prelucrare a materiilor prime nucleare. 37. Hotărîrea Guvernului României nr. 453/1990 pentru stabilirea duratei timpului de muncă la 6 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucrează în condiţii deosebite la unele locuri de muncă din cadrul Întreprinderii metalurgice neferoase Baia Mare, subordonata Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice. 38. Hotărîrea Guvernului României nr. 459/1990 privind programul de lucru al întregului personal al Întreprinderii de produse refractare "9 Mai" Turda. 39. Hotărîrea Guvernului României nr. 513/1990 privind timpul de lucru al personalului din cadrul combinatelor şi întreprinderilor din metalurgia neferoasa. 40. Hotărîrea Guvernului României nr. 582/1990 privind acordarea unor drepturi personalului care lucrează la construcţia Metroului Bucureşti şi a tunelelor executate de unităţile din subordinea Ministerului Transporturilor. 41. Hotărîrea Guvernului României nr. 674/9.VI.1990 privind reducerea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase. ------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 10 iunie 2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 168 din 24 noiembrie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 306 din 17 mai 2002 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul român şi Guvernul macedonean pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 12 iunie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 26 ianuarie 2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGE nr. 490 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 25 noiembrie 2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 58 din 22 martie 2006 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, şi pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precedă aderării şi după data aderării la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor
 • LEGE nr. 81 din 13 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 17 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei "Colegiul Naţional de Afaceri Interne"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 16 septembrie 2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE Nr. 50 din 21 iunie 1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 222 din 17 noiembrie 2016 privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 458 din 1 noiembrie 2004 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării şi tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara la 6 aprilie 2004
 • LEGE nr. 212 din 24 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 20 octombrie 2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici
 • LEGE nr. 248 din 19 iulie 2013 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social*)
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • LEGE nr. 69 din 22 aprilie 2019 privind înfiinţarea Consiliului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică
 • LEGE nr. 68 din 15 iulie 1994 (*republicată*) privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"*)
 • LEGE nr. 86 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 21 din 13 ianuarie 1998 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare, adoptată la Roma la 6 noiembrie 1990
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 174 din 27 noiembrie 2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit multietajate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 144 din 26 iunie 2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 308 din 25 octombrie 2005 pentru aprobarea Deciziei Comitetului mixt România-Turcia nr. 12/2005 referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea noţiunii de produse originare şi metodele de cooperare administrativă, în cadrul Acordului de comerţ liber dintre România şi Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
 • LEGE nr. 20 din 2 decembrie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 310/1988 privind majorarea consumurilor normate lunare şi reducerea tarifelor la energia electrică furnizată populaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 45 din 19 ianuarie 2018 privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 8 noiembrie 2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 108 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 546 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2001 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 30 iunie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. şi a Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., precum şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
 • LEGE nr. 285 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021