Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 27 martie 1991 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 30 din 22 martie 1991privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 27 martie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Ministerul Finanţelor, în numele statului, efectuează, prin aparatul specializat, controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi ale instituţiilor de stat şi verifica respectarea reglementărilor financiar - contabile în activitatea desfăşurată de către regii autonome, societăţi comerciale şi alţi agenţi economici în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de stat. Aparatul specializat al Ministerului Finanţelor acţionează operativ pentru prevenirea şi combaterea fraudelor, contravenţiilor şi infracţiunilor la regimul fiscal, vamal şi de preţuri, luînd măsurile prevăzute de lege. Articolul 2Ministerele, departamentele, alte organe centrale de stat, prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti sînt obligate să asigure organizarea şi funcţionarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu şi a controlului financiar preventiv asupra veniturilor şi cheltuielilor pentru care sînt ordonatori de credite bugetare. Articolul 3Regiile autonome, societăţile comerciale, asociaţiile şi alte persoane juridice cu activităţi economico-sociale îşi organizează controlul financiar propriu, potrivit legii, precum şi prevederilor din statutele proprii. Capitolul 2 Controlul financiar al statului Articolul 4Controlul financiar al statului se organizează şi funcţionează în Ministerul Finanţelor şi se realizează prin: a) Direcţia generală a controlului financiar de stat; b) Garda financiară. În judeţe şi municipiul Bucureşti se organizează direcţii sau direcţii generale ale controlului financiar de stat, avînd în structura secţii ale Gărzii financiare. Structura organizatorică, numărul de personal al Direcţiei generale a controlului financiar de stat, Gărzii financiare şi unităţilor teritoriale, nivelul salariilor şi al indemnizaţiilor de conducere, precum şi al stimulentelor ce se pot acorda, se aproba de ministrul finanţelor, în condiţiile legii. Secţiunea 1 Direcţia generală a controlului financiar de stat Articolul 5Direcţia generală a controlului financiar de stat din Ministerul Finanţelor şi unităţile subordonate acesteia au următoarele atribuţii: a) controlează administrarea şi utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuielile de funcţionare şi întreţinere a organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, unităţilor finanţate de la buget; b) controlează utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investiţii de interes general, subvenţionarea unor activităţi şi produse şi pentru alte destinaţii prevăzute de lege; c) verifica folosirea mijloacelor şi a fondurilor din dotare şi respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital de stat; d) verifica exactitatea şi realitatea înregistrărilor în evidentele prevăzute de lege şi de actele de constituire a societăţilor comerciale şi a celorlalţi agenţi economici, urmărind stabilirea corecta şi îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat; e) îndeplineşte şi alte atribuţii de control stabilite, potrivit legii, în sarcina Ministerului Finanţelor. Articolul 6Sarcinile, condiţiile de încadrare şi promovare, precum şi exercitarea drepturilor prevăzute de lege pentru aparatul Direcţiei generale a controlului financiar de stat şi unităţile teritoriale, se stabilesc de ministrul finanţelor. Articolul 7Ministerul Finanţelor, în baza constatărilor rezultate din controlul efectuat de către organele sale specializate, are dreptul sa dispună: a) luarea de măsuri în vederea inlaturarii şi prevenirii neregulilor constatate în activitatea financiar-contabila a administraţiei centrale şi locale, precum şi a regiilor autonome; b) corectarea şi completarea bilanţurilor contabile şi vărsarea la buget a impozitelor şi altor venituri legal datorate statului; c) aplicarea de măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul preţurilor şi tarifelor; d) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar - contabile şi fiscale. Articolul 8La cererea organelor de control financiar, conducerile şi salariaţii administraţiei, instituţiilor de stat şi agenţilor economici supuşi controlului au obligaţia: a) sa pună la dispoziţie registrele şi corespondenta, actele, piesele justificative, dările de seama, bilanţurile contabile şi alte documente necesare controlului; b) să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit legii, intra sub incidenţa controlului; c) sa dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului; d) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate; e) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor. Articolul 9Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de le 15.000 la 20.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. a); b) de la 10.000 la 15.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. b); c) de la 3.000 la 5.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. c); d) de la 2.000 la 4.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. d) şi e). Limitele amenzilor prevăzute la lit. a) şi b) se dublează în cazul repetarii săvîrşirii contravenţiei, putindu-se lua şi măsura suspendării activităţii pe o perioadă de pînă la 6 luni. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control financiar împuternicite în acest scop de Ministerul Finanţelor. Dispoziţiile alin. 1-3 se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor din art. 25-27 din acea lege. Articolul 10Într-un an calendaristic un agent economic poate face obiectul unui singur control al contabilităţii, pentru sinceritatea bilanţurilor şi determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului; este supusă controlului întreaga perioadă scursa de la precedenta verificare de aceeaşi natura şi cu aceleaşi obiective care, potrivit legii, nu s-a prescris. De la prevederile alin. 1 fac excepţie acţiunile documentare, analiza şi urmărire a implementarii unor reglementări care se pot efectua numai după notificarea şi obţinerea acordului agentului economic, precum şi verificarea reclamatiilor cu privire la existenta unor eludari ale legilor financiare şi fiscale, care se efectuează ori de cîte ori este cazul. Articolul 11Durata maxima a unei acţiuni de control prevăzută la art. 10 alin. 1, la sediul unui agent economic, este de 3 luni, indiferent de perioada supusă controlului; prin norme ale Ministerului Finanţelor se vor stabili durate maxime diferenţiate în funcţie de categorii de agenţi economici, de natura acţiunilor de control, precum şi de perioada cuprinsă în control. Articolul 12Pe parcursul controlului contabilităţii pentru determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului, agenţii economici au dreptul să fie asistaţi de către un consilier, la alegere, de regula din rindul contabililor autorizaţi sau experţilor autorizaţi. Articolul 13Măsurile dispuse ca urmare a controlului se comunică celor controlati în termen de 30 de zile de la terminarea verificării la sediul acestora şi pot fi contestate, la Ministerul Finanţelor, în 30 de zile de la data primirii notificării lor. Ministerul Finanţelor va soluţiona contestaţiile şi va comunică soluţiile în termen de 45 de zile. Decizia de soluţionare a Ministerului Finanţelor este executorie şi poate fi atacată în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa, la organele judecătoreşti competente. Secţiunea a 2-a Garda financiară Articolul 14Garda financiară este un corp de control financiar, militarizat, neincazarmat, care funcţionează potrivit legii, în cadrul Ministerului Finanţelor. Articolul 15Garda financiară exercita controlul operativ şi inopinat în legătură cu: a) aplicarea şi executarea legilor fiscale şi a reglementărilor vamale, urmărind împiedicarea oricărei sustrageri sau eschivari de la plata impozitelor şi taxelor; b) respectarea normelor de comerţ, urmărind sa împiedice activităţile de contrabanda şi orice procedee interzise de lege. Garda financiară îndeplineşte orice alte atribuţii şi activităţi date în competenţa, potrivit legii. Articolul 16În exercitarea atribuţiilor sale, Garda financiară desfăşoară zilnic sau la anumite perioade controale de specialitate fără a fi necesar un ordin special, în cazul atribuţiilor de la art. 15 lit. a) şi b), precum şi acţiuni care se executa numai în baza ordinelor sau delegatiilor speciale date de Ministerul Finanţelor, în cazul atribuţiilor de la art. 15 alin. ultim. Articolul 17În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, organele Gărzii financiare sînt în drept: a) să efectueze controale în localurile şi dependintele în care se produc, se depozitează, se comercializează bunurile sau se desfăşoară activităţi care fac obiectul impozitării; b) sa verifice existenta şi autenticitatea documentelor justificative, pe timpul transportului, precum şi în locurile de desfăşurare a unor activităţi de producţie, prestări servicii, acte şi fapte de comerţ, cînd exista indicii de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale sau de realizare a unor procedee interzise de lege; c) sa verifice registrele şi orice alte documente din care rezultă îndeplinirea obligaţiilor fiscale; d) să efectueze, în condiţiile şi potrivit dispoziţiilor Codului de procedura penală, perchezitii în localuri publice sau particulare - case, curţi, dependinţe şi grădini - dacă exista indicii ca în aceste locuri sînt ascunse mărfuri sau instalaţii cu care se fabrica produse fără îndeplinirea obligaţiilor fiscale sau dacă se comit alte fraude fiscale; e) sa confiste, în condiţiile legii, obiectele sau produsele, corpuri delicte, sustrase de la plata impozitelor şi taxelor sau a căror fabricaţie şi desfacere este interzisă, precum şi sa ridice documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau contravenţiilor descoperite; f) să constate contravenţii şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit competentei prevăzute de lege; g) sa sesizeze organele de urmărire penală în legătură cu infracţiunile constatate cu ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu; h) sa poarte uniforma, sa păstreze, sa folosească şi să facă uz de armamentul şi mijloacele din dotare, în condiţiile legii. Articolul 18Garda financiară este pusă sub comanda unui comisar general, iar activitatea sa este coordonata de comandamentul gărzii, condus de un secretar sau subsecretar de stat din Ministerul Finanţelor; comandamentul gărzii este alcătuit din conducătorii direcţiilor de impozite şi taxe, Direcţiei generale a controlului financiar de stat, Direcţiei generale a regiilor publice şi participatiilor statului, Direcţiei generale a vamilor, Inspecţiei generale de preţuri şi tarife, precum şi comisarul general al Gărzii financiare. Articolul 19Membrii Gărzii financiare sînt funcţionari publici şi au următoarele ierarhii comisar şef, comisar principal I şi comisar principal II. Articolul 20Modul de organizare şi funcţionare a aparatului Gărzii financiare, condiţiile de recrutare, drepturile şi obligaţiile personalului, precum şi procedura de constatare şi contestare a actelor încheiate, se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul finanţelor şi publicat în Monitorul Oficial al României. Capitolul 3 Dispoziţii finale Articolul 21Modul de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu pentru unităţile prevăzute la art. 2 şi pentru regiile autonome se stabileşte prin norme ale Ministerului Finanţelor, aprobate prin hotărîre a Guvernului. Articolul 22Prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţia direcţiilor controlului financiar de stat, din judeţe şi municipiul Bucureşti, spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, potrivit prezentei legi. Articolul 23Membrii Gărzii financiare depun, la angajare, jurămîntul solemn pentru respectarea şi aplicarea dispoziţiilor legale. Conţinutul jurămîntului se stabileşte prin hotărîre a Guvernului. Articolul 24Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi H.C.M. nr. 1047/1970 pentru aplicarea acesteia, Legea nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv, Decretul nr. 94/1990 privind înfiinţarea corpului de control economico-financiar al primului-ministru al Guvernului, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 16 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 51/1969 pentru modificarea Decretului nr. 504/1957 privind producţia, vinzarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice
 • LEGE nr. 159 din 28 iulie 1998 privind cooperarea autorităţilor române cu Tribunalul Internaţional pentru urmărirea persoanelor presupuse a fi responsabile de grave violări ale dreptului internaţional umanitar, comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând cu anul 1991
 • LEGE nr. 101 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 şi nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
 • LEGE nr. 508 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2000 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor vamale a unei drage absorbant-refulante autopropulsate, cu magazie proprie cu capacitate de 2.500 mc
 • LEGE nr. 117 din 23 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 25 iunie 2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 566 din 19 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
 • LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport
 • LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2019 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2018 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
 • LEGE nr. 175 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 311 din 17 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 198 din 10 decembrie 1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 24 decembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
 • LEGE nr. 275 din 11 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 19 octombrie 1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 februarie 2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 58 din 8 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 239 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 21 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 74 din 8 aprilie 2008 pentru completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995
 • LEGE nr. 170 din 6 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1999 privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
 • LEGE nr. 237 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 14 din 22 octombrie 1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale şi aprovizionarea tehnico-materială
 • LEGE nr. 64 din 31 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 19 din 28 februarie 1997 privind ratificarea Convenţiei europene pentru reprimarea terorismului
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 *** Republicată pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGE nr. 163 din 7 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la Banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi"
 • LEGE nr. 45 din 1 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Codului de procedura penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 16 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 148 din 11 mai 2004 pentru abrogarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002 privind comasarea prin absorbţie a Regiei Autonome "Locato" de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 67 din 24 iunie 1995 privind ajutorul social
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 237 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 74 din 16 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 314 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020