Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 27 din 6 martie 1991 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind statutul şi modalităţile de funcţionare a centrelor culturale în cele doua tari
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 54 DIN 19/03/91 -
LEGE Nr. 27 din 6 martie 1991pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind statutul şi modalităţile de funcţionare a centrelor culturale în cele doua tari Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 19 martie 1991

Articolul UNICSe ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind statutul şi modalităţile de funcţionare a centrelor culturale în cele doua tari, încheiat la Paris la 26 septembrie 1990. ACORDîntre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind statutul şi modalităţile de funcţionare a centrelor culturale Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, denumite mai jos părţi, inspirindu-se din principiile şi dispoziţiile Actului final al Conferintei pentru securitate şi cooperare în Europa, semnat la Helsinki la 1 august 1975, şi a documentului de încheiere a Reuniunii de la Viena din 15 ianuarie 1989, luînd în consideraţie Acordul cultural dintre guvernele celor două state, semnat la 11 ianuarie 1965, avînd în vedere Acordul dintre guvernele celor două state privind înfiinţarea Bibliotecii române din Paris şi a Bibliotecii franceze din Bucureşti la 25 iunie 1969, avînd în vedere Convenţia dintre guvernele celor două state privind evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venituri, semnată la 27 septembrie 1974, au convenit asupra următoarelor: Anexa 1 Articolul 1Crearea de centre culturale româneşti în Franţa, dintre care unul la Paris, precum şi a unui institut francez la Bucureşti şi a altor centre culturale franceze, în primul rind la Cluj, iaşi şi Timişoara, denumite mai jos centre culturale. Articolul 2Centrele culturale au ca misiune să contribuie la dezvoltarea relaţiilor dintre România şi Franţa în domeniile culturii, artei, învăţămîntului, informatiei în special audiovizuale, ştiinţei şi tehnicii şi de a face cunoscute direct publicului valorile şi realizarile fiecăreia din cele doua tari în aceste diferite domenii şi, în ceea ce priveşte partea franceza, cele ale francofoniei. Ele pot contribui la punerea în aplicare a Acordului cultural din 11 ianuarie 1965, precum şi a programelor de cooperare pendinte de ministere şi alte organisme publice ale colectivităţilor locale sau stabilite de societăţi, asociaţii şi alte persoane particulare din cele doua state. Articolul 3Centrele culturale româneşti sînt plasate sub autoritatea Ambasadei României din Franţa şi a Fundaţiei Culturale Române, iar Institutul francez din Bucureşti, ca şi celelalte centre culturale franceze din România, sînt plasate sub autoritatea Ambasadei Frantei din România. Articolul 4Activităţile centrelor culturale pot să se desfăşoare în cadrul unei cooperări descentralizate în România şi Franţa. În acest scop, centrele culturale pot stabili relaţii directe cu ministerele şi alte organisme publice, colectivităţi locale, societăţi, asociaţii şi alte persoane particulare din cele doua state. Articolul 5Activităţile centrelor culturale cuprind în principal: - organizarea de conferinţe, colocvii şi alte intilniri, spectacole, concerte şi expoziţii; - participarea la manifestări culturale, ştiinţifice şi tehnice organizate în Franţa şi în România; - proiectii de filme şi de documente audiovizuale; - primirea, în cadrul activităţilor centrelor culturale, de cercetători, scriitori, ziarişti, conferenţiari şi artişti, propuşi de ţara trimitatoare; - informarea asupra aspectelor culturale, ştiinţifice şi tehnice din ţara trimitatoare; - funcţionarea unei biblioteci şi a unei sali de lectura, permitind consultarea şi împrumutul de cărţi, ziare, reviste, discuri, casete, diapozitive, filme şi alte documente cu caracter cultural, didactic, ştiinţific şi tehnic oricare ar fi suportul material; - publicarea şi difuzarea de programe informative, de cataloage şi alte instrumente cu caracter cultural, didactic, ştiinţific şi tehnic, oricare ar fi suportul material; - invatarea şi pedagogia limbilor; - iniţierea în civilizatia tarii trimitatoare. Pe baza unui acord prealabil al părţilor, centrele culturale pot participa şi la alte activităţi sau să le organizeze. Articolul 6Centrele culturale îşi exercită activităţile lor cu respectarea dreptului intern al statului primitor, sub rezerva dispoziţiilor prezentului acord, şi a dreptului internaţional. Articolul 7Părţile contractante îşi acorda reciproc asistenţa pentru ca centrele culturale înfiinţate prin prezentul acord să fie instalate în localuri corespunzătoare. Articolul 8În acord cu statul primitor, centrele culturale îşi pot organiza activităţile în afară clădirilor lor şi utiliza alte localuri pentru a desfăşura activităţi vizind articolul 5. Articolul 9Părţile garantează accesul liber al publicului la activităţile centrelor culturale, care au loc în clădirile lor sau în alte localuri, şi veghează ca centrele culturale sa folosească toate mijloacele disponibile pentru informarea publicului asupra activităţilor lor. Articolul 10Centrele culturale dispun de capacitatea de a transfera, în statul primitor, actele necesare funcţionarii lor. Articolul 11Centrele culturale nu au scop lucrativ. În condiţiile fixate prin prezentul acord şi cu respectarea reglementărilor comerciale în vigoare în statul primitor, centrele culturale pot: - sa perceapă drepturi de intrare la manifestările pe care le organizează şi drepturi de înscriere la formele de învăţămînt şi de alte activităţi; - sa vinda cataloage, afişe, cărţi, discuri, materiale didactice şi audiovizuale, oricare ar fi suportul material, şi alte obiecte în relaţie directa cu manifestările pe care le organizează; - sa întreţină un bufet pentru publicul lor. Articolul 12Centrele culturale beneficiază în statul primitor pentru toate impozitele şi taxele, cu excepţia taxelor provenite din servicii prestate, de aceleaşi scutiri ca instituţiile sau serviciile publice pedinte de bugetul acestui stat şi exercitind activităţi similare. Acest regim fiscal este precizat, în caz de nevoie, prin schimb de scrisori transmise pe cale diplomatică. Regimul fiscal al personalului centrelor culturale este reglementat de legislaţia statului primitor şi de dispoziţiile corespunzătoare decurgind din convenţia dintre guvernele celor două state privind evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venituri, semnată la 27 septembrie 1974. Articolul 13Centrele culturale beneficiază, pe bază de reciprocitate şi cu respectarea reglementărilor vamale în vigoare în statul primitor, de scutire de drepturi de vama şi de alte drepturi şi taxe datorate titlului de import: - mobilier, materiale şi furnituri de birou necesare funcţionarii lor administrative curente; - cataloage, afişe, programe, cărţi, discuri, materiale didactice şi audiovizuale, oricare ar fi provenienţă lor, sub rezerva de a nu fi vîndute în statul primitor; - filme destinate proiectării în localurile centrelor culturale. Bunurile menţionate mai sus nu pot fi împrumutate, închiriate, oferite în gaj sau vîndute decît în condiţiile acceptate în prealabil de autorităţile competente ale statului primitor. Articolul 14Centrul cultural român din Paris primeşte în dotare bunurile şi fondurile Bibliotecii române din Paris. Institutul francez din Bucureşti primeşte în dotare bunurile şi fondurile Bibliotecii franceze din Bucureşti. Acordul din 25 iunie 1969 expira în ziua intrării în vigoare a prezentului acord. Articolul 15Fiecare centru cultural este administrat de un director însărcinat sa conducă activităţile şi să asigure funcţionarea serviciilor sale. Directorul exercita autoritatea sa asupra întregului personal. Cu acordul prealabil al părţilor, directorii pot fi membri ai personalului diplomatic ai misiunii diplomatice a statului trimiţător. Fiecare dintre părţi numeşte personalul centrelor culturale pe care le întreţine. Efectivele personalului sînt fixate de comun acord. Personalul poate fi numit dintre cetăţenii statului trimiţător sau cei ai statului primitor sau dintr-un stat terţ; în acest ultim caz, numirea trebuie să primească acordul statului primitor. Părţile se informează reciproc asupra recrutarii membrilor personalului pentru centrele culturale, oricare ar fi naţionalitatea lor. Ele se informează, de asemenea, asupra sosirii şi plecării definitive a agenţilor săi, precum şi asupra intrării în funcţie şi încetării misiunilor lor în centrele culturale. Articolul 16Directorul şi membrii personalului centrelor culturale care vor locui temporar în statul primitor, precum şi cei care sînt în întreţinerea lor, vor fi supuşi regimului de securitate socială şi legislaţiei muncii în vigoare în statul trimiţător. Articolul 17Fiecare parte permite membrilor personalului centrelor culturale ale celeilalte părţi sa importe, cu scutire de orice drept sau taxe în termen de un an, începînd cu intrarea lor în funcţie, mobilier şi efecte personale, precum şi autoturismul lor în curs de folosinţă şi să le reexporte la terminarea misiunii lor. Aceste dispoziţii nu sînt aplicabile membrilor personalului centrelor culturale care sînt cetăţeni ai statului primitor sau rezidenţi permanenţi ai statului primitor. Articolul 18Fiecare parte acorda, pe bază de reciprocitate, membrilor personalului centrelor culturale ale celeilalte părţi, precum şi sotiilor/soţilor şi copiilor aflaţi în sarcina lor pe perioada funcţionarii agentului, vize (viza de intrare şi vize de sejur cu intrari multiple) şi titlul de sejur necesar, care sînt stabilite de către ministerul afacerilor externe al statului primitor. Articolul 19Problemele privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi tratate pe cale diplomatică. Articolul 20Fiecare parte va notifica celeilalte îndeplinirea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, care va fi efectivă în ziua primirii celei de-a doua notificări. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă de cinci ani şi se reînnoieşte prin tacită reconducţiune pe perioade de aceeaşi durata El va putea fi denunţat după un termen de cinci ani, în orice moment, cu un preaviz de un an. Încheiat la Paris la 26 septembrie 1990, în doua exemplare în limbile română şi franceza, ambele texte avînd aceeaşi valoare.

Noutăți

 • LEGE nr. 527 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administraţia Naţională a Drumurilor din România”
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iulie 2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 20 februarie 2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006
 • LEGE nr. 227 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 102 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1995 cu privire la bonificarea dobânzii la creditele acordate pentru constituirea stocurilor de produse agricole, agroalimentare şi hortiviticole din recolta anului 1995
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 487 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2000 privind organizarea în universităţi a unor formaţiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulaţie internaţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 23 aprilie 2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 606 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2000 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 113 din 10 octombrie 1996 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Ungara, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 209 din 25 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 492 din 1 octombrie 2001 pentru completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 236 din 28 noiembrie 2016 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei, semnat la Bucureşti la 31 iulie 2015, suplimentar la Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Canadei privind cooperarea în dezvoltarea şi folosirea energiei atomice în scopuri paşnice, semnat la Ottawa la 24 octombrie 1977
 • LEGE nr. 457 din 1 noiembrie 2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 46 din 8 martie 2019 privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 31 din 26 mai 1993 privind ratificarea celui de-al patrulea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, încheiat la Washington la 14 decembrie 1989
 • LEGE nr. 107 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 5 iunie 2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 4 din 5 martie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Export-Import Bank - Japonia, semnat la Tokyo la 18 decembrie 1992
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 25 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 523 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 12 din 20 februarie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 317 din 13 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 9 din 22 noiembrie 1972 Legea finanţelor
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 8 februarie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 3 decembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • LEGE nr. 181 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010
 • LEGE nr. 536 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/1999 privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei Atletismul Românesc (Fundaţia Română de Atletism)
 • LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 245 din 12 iulie 2007 pentru anularea unor obligaţii de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele Companiei Naţionale "Romarm" - S.A., aferente perioadei 1991-2003
 • LEGE nr. 213 din 27 iulie 2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene
 • LEGE nr. 32 din 13 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 61 din 12 aprilie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021