Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 25 din 6 martie 1991 pentru acceptarea de către România a Statutului Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 54 DIN 19/03/91 -
LEGE Nr. 25 din 6 martie 1991pentru acceptarea de către România a Statutului Conferintei de la Haga de drept internaţional privat Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 19 martie 1991

Articolul 1România accepta Statutul Conferintei de la Haga de drept internaţional privat, adoptat la cea de-a 7-a Sesiune a conferintei din anul 1951, intrat în vigoare la 15 iulie 1955. Articolul 2În aplicare prevederilor art. 6 din statut, se desemnează Ministerul Justiţiei ca organ naţional pentru efectuarea comunicărilor cu Biroul permanent al Conferintei de la Haga de drept internaţional privat. STATUTUL *) CONFERINTEI DE LA HAGAde drept internaţional privat Guvernele statelor enumerate mai jos: Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franţa, Republica Federala Germania, Italia, Japonia, Luxemburg, Norvegia, Olanda, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Spania şi Suedia, considerind caracterul permanent al Conferintei de la Haga de drept internaţional privat, dorind sa accentueze acest caracter, apreciind în acest scop, ca este de dorit să se atribuie conferintei un statut, au convenit asupra următoarelor dispoziţii: Articolul 1Conferinţa de la Haga are ca scop sa acţioneze pentru unificarea progresiva a regulilor de drept internaţional privat. Articolul 2Sînt membre ale Conferintei de la Haga de drept internaţional privat statele care au participat deja la una sau mai multe sesiuni ale conferintei şi care accepta prezentul statut. Pot deveni membre orice alte state a căror participare prezintă un interes de natura juridică pentru lucrările conferintei. Admiterea de noi membrii se hotărăşte de guvernele statelor participante, la propunerea unuia sau mai multora dintre ele, cu majoritatea voturilor exprimate într-un termen de 6 luni, socotit din ziua în care guvernele au fost sesizate cu aceasta propunere. Admiterea devine definitivă prin faptul acceptării prezentului statut de către statul interesat. Articolul 3Funcţionarea conferintei este asigurata de Comisia de stat olandeza, instituită prin Decretul Regal din 20 februarie 1987, în vederea promovării codificarii dreptului internaţional privat. Comisia asigura aceasta funcţionare prin intermediul unui birou permanent ale cărui activităţi le conduce. Ea examinează toate propunerile destinate a fi incluse pe ordinea de zi a conferintei. Ea este libera sa aprecieze prioritatea ce urmează să se dea acestor propuneri. Comisia de stat vizează, după consultarea membrilor conferintei, data şi ordinea de zi a sesiunilor. Ea se adresează Guvernului Olandei pentru convocarea membrilor. Sesiunile ordinare ale conferintei vor avea loc de regula, la fiecare 4 ani În caz de nevoie Comisia de stat poate, cu avizul favorabil, al membrilor, sa roage Guvernul Olandei sa recunoască conferinţa în sesiune extraordinară. Articolul 4Biroul permanent îşi are sediul la Haga. El este format dintr-un secretar general şi doi secretari, de naţionalitati diferite, care sînt numiţi de Guvernul OLandei, la recomandarea Comisiei de stat. Secretarul general şi secretarii vor trebui să aibă cunoştinţe juridice şi o experienta practica corespunzătoare. Numărul secretarilor poate fi mărit după consultarea membrilor conferintei. Articolul 5Sub direcţia Comisiei de stat, Biroul permanent este însărcinat: a) cu pregătirea şi organizarea sesiunilor Conferintei de la Haga şi reuniunilor comisiilor speciale; b) cu lucrările de secretariat ale sesiunilor şi ale reuniunilor prevăzute mai sus; c) cu toate obligaţiile care intră în activitatea unui secretariat. Articolul 6În vederea facilitării comunicărilor între membrii conferintei şi Biroul permanent, guvernul fiecăruia dintre membri trebuie să desemneze un organ naţional. Biroul permanent poate coresponda cu toate organele naţionale astfel desemnate şi cu organizaţiile internaţionale competente. Articolul 7Conferinţa şi în intervalul dintre sesiuni, Comisia de stat pot institui comisii speciale, în vederea elaborării de proiecte de convenţii sau a studierii tuturor programelor de drept internaţional privat care intră în obiectivele conferintei. Articolul 8Cheltuielile de funcţionare şi întreţinere ale Biroului permanent şi ale comisiilor speciale sînt repartizate între membrii conferintei, cu excepţia indemnizaţiilor de deplasare şi de şedere ale delegaţilor la comisiile speciale ale căror indemnizaţii intră în sarcina guvernelor reprezentate. Articolul 9Bugetul Biroului permanent şi al comisiilor speciale este supus, în fiecare an, aprobării reprezentanţilor diplomatici la Haga ai membrilor. Aceşti reprezentanţi fixează, de asemenea, repartizarea între membrii a cheltuielilor stabilite prin buget în sarcina acestora din urma. Reprezentanţii diplomatici se reunesc în acest scop, sub preşedinţia ministrului afacerilor externe al Olandei. Articolul 10Cheltuielile rezultate din sesiunile ordinare ale conferintei sînt suportate de Guvernul Olandei. În caz de sesiune extraordinară, cheltuielile sînt repartizate între membrii conferintei reprezentaţi la sesiune. În toate cazurile, indemnizaţiile de deplasare şi de şedere ale delegaţilor sînt în sarcina guvernelor respective. Articolul 11Uzanţele conferintei continua să se menţină în măsura în care nu contravin prezentului statut sau regulamentului. Articolul 12Pot fi aduse modificări prezentului statut dacă ele sînt aprobate de două treimi din membri. Articolul 13Dispoziţiile prezentului statut vor fi completate printr-un regulament, în scopul de a-i asigura executarea. Acest regulament va fi stabilit de Biroul permanent şi supus aprobării guvernelor statelor membre. Articolul 14Prezentul statut va fi supus acceptării guvernelor statelor care au participat la una sau mai multe sesiuni ale conferintei. El va intră în vigoare de îndată ce va fi acceptat de majoritatea statelor reprezentate la cea de-a 7- a sesiune. Declaraţia de acceptare va fi depusa pe lîngă Guvernul Olandez, care o va face cunoscută guvernelor vizate în primul alineat al acestui articol. Se va proceda, în mod similar, în cazul admiterii unui nou stat, în cea ce ce priveşte declaraţia de acceptare a acestui stat. Articolul 15Fiecare membru va putea denunta prezentul statut după o perioadă de 5 ani de la data intrării sale în vigoare, în condiţiile art. 14 alin. 1. Denunţarea va trebui să fie notificată la Ministrul Afacerilor Externe al Olandei, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea anului bugetar al conferintei, şi îşi va produce efectele la expirarea a acelui an, dar numai faţă de statul membru care o va fi notificat.

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 419 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 13 octombrie 2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 35 din 19 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 75 din 14 decembrie 1991 pentru modificarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 45 din 23 februarie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 320 din 6 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 345 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea retragerii rezervei formulate de România la art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 decembrie 1950
 • LEGE nr. 164 din 3 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă
 • LEGE nr. 68 din 26 noiembrie 1991 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 30 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 144 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001-RO9915, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019 bugetului de stat pe anul 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 69 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2001 pentru completarea art. 19^49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
 • LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
 • LEGE nr. 187 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 366 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Azerbaidjan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Baku la 29 octombrie 2002
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 195 din 20 iulie 2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • LEGE nr. 158 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 11 din 24 februarie 2004 pentru formularea unei rezerve la Convenţia Europeană privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai 1989, şi pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei convenţii, a autorităţilor competente
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 19 septembrie 2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere, convenite prin Scrisoarea părţii române din 12 august 2002 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 28 august 2002
 • LEGE nr. 628 din 19 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 94 din 10 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional convenit prin notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României şi al Consiliului de Miniştri al Republicii Albania, transmise la Bucureşti la 26 mai 2005 şi, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 11 mai 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 46 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE din 19 aprilie 1935 cu privire la unele dispoziţiuni pentru înlesnirea şi refacerea creditului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 19 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 119 din 7 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1999 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor importate prin servicii poştale şi în regim de curierat rapid de către persoanele juridice
 • LEGE nr. 64 din 12 martie 2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGEA nr. 4 din 13 iulie 1990 privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 28 mai 1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 180 din 6 iunie 1947 pentru modificarea art. 1.191-1.195, 1.621, 1.686 din Codul civil, art. 478 din Codul comercial şi art. 35 din Legea nr. 358 din 3 iulie 1944
 • LEGE nr. 138 din 29 iunie 1998 privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 472 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2001 pentru sancţionarea unor acte de terorism şi a unor fapte de încălcare a ordinii publice
 • LEGE nr. 6 din 29 aprilie 1971 privind acordarea unor scutiri şi reduceri de impozit pe veniturile realizate de gospodăriile agricole aparţinînd membrilor cooperativelor agricole de producţie şi producătorilor individuali
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021