Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 14 din 8 februarie 1991 LEGEA salarizării
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL 32 DIN 09/02/91 -
LEGE Nr. 14 din 8 februarie 1991LEGEA salarizarii Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 32 din 9 februarie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare persoana are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului. (2) Salariul cuprinde salariul de baza, adaosurile şi sporurile la acesta. (3) Salariul de baza se stabileşte pentru fiecare salariat în raport cu calificarea, importanţa, complexitatea lucrărilor ce revin postului în care este încadrat, cu pregătirea şi competenţa profesională. (4) Adaosurile şi sporurile la salariul de baza se acordă în raport cu rezultatele obţinute, condiţiile concrete în care se desfăşoară activitatea şi, după caz, vechimea în munca. (5) Adaosurile şi sporurile la salariul de baza se iau în calcul la stabilirea drepturilor care se determina în raport de salariu, în măsura în care se prevede prin lege. (6) Salariul de baza, adaosurile şi sporurile sînt confidenţiale. Articolul 2La stabilirea salariului nu pot fi făcute discriminări pe criterii politice, etnice, confesionale, de vîrsta, sex sau de stare materială. Articolul 3Prevederile prezentei legi se aplică: a) persoanelor angajate cu domiciliul în România sau care au autorizaţie de a lucra în România, dacă îşi desfăşoară activitatea în ţara; b) cetăţenilor români angajaţi ai unităţilor constituite pe teritoriul României, care îşi desfăşoară activitatea peste hotare. Capitolul 2 Modul de stabilire a salariilor şi rolul statului în protecţia socială a salariaţilor Articolul 4 (1) Sistemul de salarizare pe baza căruia se fixează salariile individuale se stabileşte potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu forma de organizare a unităţii, modul de finanţare şi caracterul activităţii. (2) Salariile se stabilesc prin negocieri colective sau, după caz, individuale, între persoanele juridice sau fizice care angajează şi salariaţi sau reprezentanţi ai acestora, în funcţie de posibilităţile financiare ale persoanei care angajează. (3) Fac excepţie: a) salariile personalului unităţilor bugetare, care se stabilesc de către Guvern, cu consultarea sindicatelor, precum şi salariile personalului organelor puterii legislative, executive şi judecătoreşti, care se stabilesc prin lege; b) salariile personalului regiilor autonome cu specific deosebit, nominalizate de Guvern, care se stabilesc în acelaşi mod ca la unităţile bugetare; c) salariile conducătorilor de societăţi comerciale şi regii autonome, care se stabilesc de către organele împuternicite sa numească aceste persoane. (4) Modificarea salariilor determinate prin negociere nu poate fi cerută de părţile din contractul de muncă mai înainte de împlinirea unui an de la data stabilirii lor. Articolul 5 (1) Salariul de baza minim pe ţara se stabileşte prin hotărîre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatului. (2) Salariile de baza determinate prin negociere, precum şi cele stabilite prin hotărîri ale Guvernului sau prin legi, nu pot fi mai mici decît salariul de baza minim pe ţara aprobat pentru programul normal de muncă. Articolul 6În condiţiile creşterii preţurilor şi tarifelor, sistemul de compensare - indexare a salariilor de baza se stabileşte cu consultarea sindicatelor şi a patronatului, prin hotărîre a Guvernului. Capitolul 3 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 7 (1) Plata salariului se face periodic, la intervale de cel mult o luna. (2) Drepturile băneşti cuvenite angajatului se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale unităţii. (3) Salariul nu poate fi urmărit sau reţinut decît în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. (4) În cazul decesului salariatului, drepturile băneşti care i se cuvin pînă la data la care s-a produs decesul se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor lui, iar în lipsa acestora se plătesc celorlalţi moştenitori în condiţiile dreptului comun. Articolul 8Pentru frînarea procesului inflationist şi a somajului, Guvernul, cu consultarea sindicatelor, poate lua, pentru o perioadă de cel mult un an, măsuri de moderare a creşterii salariilor prin introducerea unor impozite suplimentare suportate de către cel care angajează. Articolul 9La propunerea Guvernului, prin lege, se pot aproba prelungirea duratei de timp prevăzute la art. 8, precum şi inghetarea salariilor pe perioade limitate. Articolul 10În cazul în care, cu ocazia negocierii salariilor pentru anul 1991, apar divergenţe care nu pot fi soluţionate în termen de 30 de zile calendaristice, se va aplica sistemul de arbitraj reglementat prin Legea privind soluţionarea conflictelor colective de muncă. Articolul 11Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României. Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga actele normative prevăzute în anexa, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 5 februarie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 februarie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea salarizarii şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU Anexa 1 ACTE NORMATIVEcare se abroga la intrarea în vigoare a Legii salarizarii - Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57 din 29 octombrie 1974, republicată în 23 iulie 1980 în Buletinul Oficial nr. 59-60, cu excepţia art. 75, 193 alin. 1, art. 196 şi art. 197. - Legea cu privire la principiile de baza ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a veniturilor oamenilor muncii nr. 2 din 9 iulie 1983, publicată în Buletinul Oficial nr. 51 din 9 iulie 1983. - Legea privind retribuirea în acord global şi în acord direct a personalului muncitor nr. 1 din 3 aprilie 1986, publicată în Buletinul Oficial nr. 21 din 10 aprilie 1986. - Legea cu privire la majorarea retributiilor personalului muncitor nr. 4 din 29 iunie 1988, publicată în Buletinul Oficial nr. 36 din 4 iulie 1988. - Legea privind perfecţionarea sistemului de retribuire pentru stimularea producţiei de export şi a exportului nr. 15 din 2 decembrie 1988, publicată în Buletinul Oficial nr. 62 din 7 decembrie 1988. - Decretul Consiliului de Stat pentru aplicarea Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, nr. 100 din 7 martie 1979. - Decretul Consiliului de stat pentru majorarea retributiei personalului muncitor nr. 325 din 9 septembrie 1983, publicat în Buletinul Oficial nr. 66 din 10 septembrie 1983, cu excepţia art. 11 alin. 1. - Decretul Consiliului de Stat privind aplicarea formei de retribuire în acord global şi a altor forme de retribuire specifice unor ramuri sau activităţi nr. 335 din 10 septembrie 1983, publicat în Buletinul Oficial nr. 69 din 13 septembrie 1983. - Decretul Consiliului de Stat privind calcularea şi controlul utilizării fondului de retribuire nr. 336 din 10 septembrie 1983, publicat în Buletinul Oficial nr. 70 din 17 septembrie 1983. - Decretul-lege privind modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la salarizare şi alte drepturi ale personalului trimis în străinătate pentru realizarea de obiective şi lucrări nr. 79 din 8 februarie 1990, cu excepţia art. 5 şi art. 7. - Decretul Consiliului de Stat pentru aplicarea majorării retributiilor personalului muncitor nr. 206 din 25 iulie 1988, publicat în Buletinul Oficial nr. 40 din 26 iulie 1988, cu excepţia art. 7. - Decretul Consiliului de Stat privind fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor şi a fondului de premiere pentru anul 1988 şi cotele de constituire a acestor fonduri pe anul 1989 nr. 105 din 24 aprilie 1989. -------------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 56 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 259/1971 pentru abrogarea articolului 44 alineatul 1 litera d. din Decretul nr. 141/1967 privind pensiile militare de stat şi pensia suplimentară, astfel cum a fost republicat în Buletin Oficial, Partea I, nr. 17-18 din 1 februarie 1969
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 24 octombrie 2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 61 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2000
 • LEGE nr. 272 din 5 octombrie 2005 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 63 din 18 aprilie 2019 pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
 • LEGE nr. 48 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 361/1970 pentru modificarea Decretului nr. 704/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, aprobat prin Legea nr. 63/1969
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 105 din 18 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 127 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnat la Zagreb la 25 ianuarie 1996
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 53 din 1 iunie 1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 7 din 4 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe din cadrul Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 181 din 18 octombrie 2012 pentru ratificarea Protocolului de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993, şi a Protocolului adiţional la acesta, semnate la Luxemburg la 4 octombrie 2011
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 71 din 17 mai 2012 pentru ratificarea Acordului încheiat între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Kleinmond la 11 septembrie 2009, de modificare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, semnat la Pretoria la 11 octombrie 1999
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului*)
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 148 din 23 iulie 2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice
 • LEGE nr. 111 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 149 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile
 • LEGE nr. 135 din 8 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 65 din 8 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, privind unele fapte de corupţie
 • LEGE nr. 135 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 octombrie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 106 din 27 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare
 • LEGE nr. 137 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2000 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 5 octombrie 2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.
 • LEGE nr. 127 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 19 din 13 martie 2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013
 • LEGE nr. 197 din 25 mai 2004 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi Oficiul European de Poliţie, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 655 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 108/2002 privind achiziţionarea dintr-o singura sursa a produselor şi serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor şi documentelor de legitimare ale poliţiştilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021