Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 42 din 18 martie 2010 privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 23 martie 2010 -
LEGE nr. 42 din 18 martie 2010privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 23 martie 2010

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa a unei suprafeţe de 1.077,22 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 1. Articolul 2Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Năvodari a unei suprafeţe de 207,42 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 2. Articolul 3Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ovidiu a unei suprafeţe de 493,75 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 3. Articolul 4Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea a unui teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Miniport turistic în localitatea Sarichioi, judeţul Tulcea". Articolul 5Predarea-preluarea suprafeţelor prevăzute la art. 1-4 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 6La data încheierii protocolului de predare-preluare pentru suprafeţele prevăzute la art. 1-4, Administraţia Naţională "Apele Române", respectiv Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", şi Consiliul Local al Municipiului Constanţa, Consiliul Local al Oraşului Năvodari, Consiliul Local al Oraşului Ovidiu, respectiv Consiliul Judeţean Tulcea, după caz, procedează la delimitarea acestora în teren, în vederea înregistrării dreptului de administrare. Articolul 7Reglementarea din punctul de vedere al folosinţei suprafeţelor prevăzute la art. 1-3 se realizează de către autorităţile abilitate, în condiţiile legii. Articolul 8Consiliul Local al Municipiului Constanţa, Consiliul Local al Oraşului Năvodari, Consiliul Local al Oraşului Ovidiu şi Consiliul Judeţean Tulcea se subrogă în drepturile şi obligaţiile Administraţiei Naţionale "Apele Române", respectiv ale Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", care decurg din actele încheiate de acestea din urmă, care au ca obiect suprafeţele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Articolul 9După realizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru imobilele prevăzute la anexele nr. 1 şi 2, se va actualiza în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 18 martie 2010.Nr. 42. Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor din lacul Siutghiol, aflate în proprietatea publicăa statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române",care trec în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa,Consiliului Local al Oraşului Năvodari şi aConsiliului Local al Oraşului Ovidiu
*Font 8*
Nr. crt. Locul unde este situată partea de imobil care se transmite în administrare Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare asupra părţii de imobil Persoana juridică la care se transmite partea de imobil Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil Numărul de identi- ficare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
1. Lacul Siutghiol zona de est, sud-est Statul român - Administraţia Naţională "Apele Române" Municipiul Constanţa - Consiliul Local al Municipiului Constanţa ● Lacul Siutghiol, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa ● suprafaţa = 1.077,22 ha ● Vecini: - în partea de nord şi nord-vest, oraşul Năvodari - în partea de vest, oraşul Ovidiu - în partea de sud şi est, domeniul public şi privat al municipiului Constanţa şi proprietăţi private - nr. M.F.P.: 63933 (parţial)
2. Lacul Siutghiol zona de nord, nord-est şi nord-vest Statul român - Administraţia Naţională "Apele Române" Oraşul Năvodari - Consiliul Local al Oraşului Năvodari ● Lacul Siutghiol, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa ● suprafaţa = 207,42 ha ● Vecini: - în partea de nord, nord-vest şi nord-est, oraşul Năvodari (domeniul public şi privat) şi proprietăţi private - în partea de sud, municipiul Constanţa - nr. M.F.P.: 63933 (parţial)
3. Lacul Siutghiol zona de sud, sud-vest şi vest Statul român - Administraţia Naţională "Apele Române" Oraşul Ovidiu - Consiliul Local al Oraşului Ovidiu ● Lacul Siutghiol, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa ● suprafaţa = 493,75 ha ● Vecini: - în partea de est, municipiul Constanţa - în partea de sud, municipiul Constanţa - în partea de sud şi vest, oraşul Ovidiu (domeniul public şi privat) şi proprietăţi private - în partea de nord, oraşul Năvodari - nr. M.F.P.: 63933 (parţial)
Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa terenului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării",care trece în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea
*Font 9*
Nr. crt. Locul unde este situat terenul care se transmite în administrare Persoana juridică de la care se doreşte transmiterea dreptului de administrare asupra terenului Persoana juridică la care se transmite terenul Caracteristicile tehnice ale terenului
1. Extravilan comuna Sarichioi, judeţul Tulcea Ministerul Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" Consiliul Judeţean Tulcea ● Baltă, stufăriş, canale pescăreşti, tarlaua 66, parcela Hp 1.203, parcela Hc 1.149 ● nr. MFP: 108436 (parţial) ● Suprafaţa = 13,44 ha ● Vecini: - în partea de nord şi est, Ministerul Mediului şi Pădurilor - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - în partea de sud, Consiliul Local Sarichioi - păşune - în partea de vest, drumul judeţean DJ 222
-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 145 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural în zona montană, Delta Dunării şi litoralul Marii Negre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 254 din 14 decembrie 2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 89 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative
 • LEGE nr. 308 din 30 decembrie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 176 din 18 octombrie 2000 (*republicată*) privind dispozitivele medicale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 240 din 7 decembrie 2010 privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi a României
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 153 din 15 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 111 din 21 noiembrie 1995 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 369 din 2 octombrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005
 • LEGE nr. 110 din 19 mai 2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
 • LEGE nr. 147 din 1 aprilie 2002 pentru ratificarea Convenţiei civile asupra corupţiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 130 din 20 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38 din 5 august 1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor
 • LEGE nr. 198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 62 din 22 septembrie 1993 pentru modificarea articolului 43 alineatul (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 119 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 9 septembrie 2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 352 din 2 mai 1945 pentru înfiinţarea organelor de control cetatenesc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 29 decembrie 1999 pentru amânarea de la plata a obligaţiilor vamale (taxe vamale, suprataxa de import şi T.V.A. în vama) aferente importurilor de combustibili necesari Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pe perioada iernii 1999-2000
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 101 din 12 noiembrie 1994 pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 148 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 103 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 9 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 12 din 1 aprilie 1986 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 75/1986 privind completarea Statutului cooperativei agricole de producţie, aprobat prin Decretul nr. 93/1983
 • LEGE nr. 20 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenţia internaţionala privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), şi a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinţei părţilor la aceasta convenţie la Londra la 7 iulie 1995, precum şi a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluţii ale Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 27 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 80 din 26 martie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Flămânzi, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 68 din 19 martie 2018 pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2) la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998
 • LEGE nr. 385 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 460 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Aeronautica şi Medalia Virtutea Aeronautica
 • LEGE nr. 201 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021