Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 26 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010 -
LEGE nr. 26 din 2 martie 2010pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Auditul financiar reprezintă activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit standardelor internaţionale de audit şi altor reglementări adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera. (2) Auditul financiar cuprinde şi auditul statutar, desfăşurat potrivit legii."2. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Auditorii financiari care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei, desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: a) auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în situaţiile prevăzute de lege; b) auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ale entităţilor care au optat pentru auditarea situaţiilor financiare anuale; c) misiuni de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare; d) misiuni de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de Cameră; e) audit intern. (3) Auditorii financiari pot desfăşura şi alte activităţi, precum: a) consultanţă financiar-contabilă; b) management financiar-contabil; c) pregătire profesională de specialitate în domeniu; d) expertiză contabilă, evaluare, reorganizare judiciară şi lichidare, consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective şi a principiului independenţei, după caz."3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Se înfiinţează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, potrivit legii, care funcţionează ca organizaţie profesională de utilitate publică fără scop patrimonial. (2) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România. (3) Camera elaborează următoarele reglementări: a) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Regulamentul cuprinde prevederi referitoare la:- organele de conducere a Camerei şi modul de alegere a acestora;- atribuţiile şi răspunderile Camerei;- regulile şi condiţiile de atribuire, respectiv de retragere a calităţii de auditor financiar, în condiţiile legii;- cerinţele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activităţii de audit financiar;- regulile privind investigarea abaterilor disciplinare, dispunerea sancţiunilor disciplinare şi procedura de disciplină, în condiţiile legii;- alte norme necesare ducerii la îndeplinire a atribuţiilor Camerei; b) codul etic; c) standardele de audit; d) normele de desfăşurare a examenului de aptitudini profesionale; e) normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar; f) regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari; g) normele privind procedurile minimale de audit; h) normele privind documentarea în audit; i) normele privind sistemul de asigurare a calităţii; j) normele privind raportarea auditului. (4) Reglementările prevăzute la alin. (3) lit. b)-j) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei. (5) Camera are următoarele atribuţii: a) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii în condiţiile stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare; b) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continuă a auditorilor financiari; c) controlează calitatea activităţii de audit financiar; d) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar şi audit intern, în concordanţă cu prevederile legii şi cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale în domeniu; e) adoptă normele interne privind activitatea Camerei; f) retrage dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar, în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei; g) asigură reprezentarea internaţională a profesiei de auditor financiar din România; h) adoptă alte norme privind auditul statutar, în condiţiile legii; i) adoptă reguli, norme şi instrucţiuni în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, prin care să se asigure respectarea prevederilor legii."4. La articolul 6, alineatul (5) se abrogă.5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi şi persoane juridice. (2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii Camerei care sunt incompatibili cu exercitarea activităţii de audit financiar. Situaţiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, în condiţiile legii. (3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul public pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declaraţiei date pe propria răspundere."6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile stabilite prin normele aprobate de Cameră. (2) Pentru a asigura capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice a căror testare este inclusă în examen, persoana fizică efectuează un stagiu de pregătire practică de cel puţin 3 ani, care cuprinde, printre altele, participarea la auditarea situaţiilor financiare anuale sau a situaţiilor financiare anuale consolidate. (3) Camera poate stabili, prin norme proprii, condiţiile în care pot fi acordate derogări cu privire la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, în vederea accesului la stagiu, la reducerea vechimii în activitatea financiar-contabilă cerută pentru accesul la stagiu, precum şi de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională."7. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIAtribuirea calităţii de auditor financiar, educaţie continuă şi recunoaştere reciprocă"8. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Condiţiile şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se stabilesc prin regulamentul emis de Cameră."9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Camera stabileşte norme pentru aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi pentru înregistrarea auditorilor financiari şi a entităţilor de audit din terţe ţări."10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de competenţă profesională prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice, precum şi aptitudinea de a le aplica. (2) Examenele pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei. Este interzisă instituirea oricăror excepţii de la testul de aplicare a cunoştinţelor în practică din cadrul examenului de competenţă profesională."11. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - (1) Auditorii financiari trebuie să urmeze programe adecvate de formare profesională continuă, pentru a-şi menţine cunoştinţele teoretice şi competenţele profesionale la un nivel înalt. Camera emite norme cuprinzând obligaţiile ce revin auditorilor financiari cu privire la formarea profesională continuă a acestora. (2) Nerespectarea cerinţelor privind formarea profesională continuă se sancţionează potrivit reglementărilor emise în acest sens. (3) Camera adoptă standardele de etică profesională şi normele de control intern de calitate al activităţii auditorilor financiari.Art. 13^2. - (1) Camera este autoritatea competentă pentru efectuarea de revizuiri în vederea asigurării calităţii serviciilor prestate de auditorii financiari. (2) Camera emite norme şi proceduri de revizuire a calităţii activităţii de audit financiar, precum şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, potrivit legii."12. Articolul 17 se abrogă.13. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Profesia de auditor financiar poate fi exercitată numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile de independenţă şi integritate prevăzute de legislaţia în domeniu."14. Articolul 19 se abrogă.15. Titlul capitolului VII se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIISupravegherea publică"16. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Activitatea Camerei se desfăşoară sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, potrivit legii."17. Articolele 27 şi 28 se abrogă.18. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - La entităţile economice ale căror situaţii financiare trebuie auditate, precum şi la entităţile care optează pentru auditarea situaţiilor financiare auditul se efectuează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi legislaţiei în vigoare."19. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi promovează spre adoptare proiecte de acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Camerei, cu consultarea acesteia şi a Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar."20. Titlul capitolului VIII se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIIRegistrul public"21. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Auditorii financiari activi şi nonactivi se înscriu în Registrul public. (2) Registrul public se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Modificările intervenite în Registrul public se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea I."22. Titlul capitolul IX se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IXInvestigaţii şi sancţiuni"23. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. 32. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a reglementărilor emise de Cameră atrage, după caz, răspunderea administrativă sau disciplinară."24. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - Abaterile pentru care se aplică sancţiuni, procedura de constatare şi sancţionare a acestora, precum şi răspunderea auditorului financiar se stabilesc prin norme emise de Cameră."25. Articolul 33 se abrogă.26. Capitolul X "Dispoziţii tranzitorii", cuprinzând articolele 34-37, se abrogă.27. Articolul 38 se abrogă.28. La articolul 39, alineatul (2) se abrogă.29. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 40, cu următorul cuprins:"Art. 40. - Hotărârile Conferinţei Camerei, ale Consiliului Camerei, precum şi legislaţia care reglementează organizarea şi funcţionarea Camerei Auditorilor Financiari din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I." Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 2 martie 2010.Nr. 26._________

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 11 octombrie 2001 privind stingerea obligaţiilor bugetare ale agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid
 • LEGE nr. 195 din 20 aprilie 2001 voluntariatului
 • LEGE nr. 66 din 3 iulie 1996 (*republicată*) privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului
 • LEGE nr. 225 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 164 din 11 iulie 2011 privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu
 • LEGE nr. 6 din 10 iulie 1970 cu privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum
 • LEGE nr. 4 din 28 martie 1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
 • LEGE nr. 53 din 21 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 15 noiembrie 2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
 • LEGE nr. 77 din 4 mai 2000 bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 23 decembrie 2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 164 din 1 iunie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 114 din 19 mai 2015 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003
 • LEGE nr. 224 din 27 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013
 • LEGE nr. 378 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale
 • LEGE nr. 400 din 17 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenţa comunei Coşbuc în componenţa comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 67 din 8 iulie 1992 privind constituirea unui depozit în lei la C.E.C., în vederea creditării construcţiilor de locuinţe
 • LEGE nr. 738 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 185 din 25 noiembrie 2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 26 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 29 martie 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. privind finanţarea Proiectului pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., semnat la Luxemburg la 5 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 8 decembrie 2000
 • LEGE nr. 80 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea redistribuirii unor posturi din cadrul aparatului de lucru al Guvernului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 153 din 11 iulie 2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 333 din 22 noiembrie 2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • LEGE nr. 105 din 4 iulie 2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene
 • LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 9 din 24 februarie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 228 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 115 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1995 privind unele măsuri pentru perfecţionarea coordonării şi sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 163 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1999 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Timişoara privind finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timişoara, în valoare de 19.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 20 august 1999 şi la Luxemburg la 18 august 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 406 din 10 iulie 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 206 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/1999 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara
 • LEGE nr. 256 din 24 septembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011
 • LEGE nr. 132 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 234 din 31 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 141 din 18 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 175 din 18 octombrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind înfiinţarea şi funcţionarea de centre culturale, semnat la Constanţa la 18 aprilie 1996
 • LEGE nr. 82 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1994 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1994 privind asigurarea surselor de finanţare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conţinut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba şi a Termocentralei electrice de 3 x 12 MW de la Cao-Cun - Republica Populară Chineză
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020