Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 12 din 26 ianuarie 2010 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 27 ianuarie 2010 -
LEGE nr. 12 din 26 ianuarie 2010bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 27 ianuarie 2010

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2010 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2010. Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 Articolul 2 (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 41.005,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 41.005,9 milioane lei. (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 310 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 54,3 milioane lei, cu un excedent de 255,7 milioane lei. (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/03. (5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03. Articolul 3 (1) Numărul total al locurilor la tratament balnear şi odihnă ce poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi cel care poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme legale în vigoare se stabilesc prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget, până cel mai târziu la 15 martie 2010, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de administraţie al acestei instituţii. (2) Fondurile alocate decontării biletelor de odihnă nu pot depăşi 10% din totalul fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu biletele de tratament balnear şi odihnă la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Asistenţă socială", alineatul "Ajutoare sociale în natură". (3) Numărul locurilor la tratament balnear ce se acordă gratuit nu poate depăşi 15% din numărul total al locurilor contractate. (4) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2010 se asigură şi plata biletelor de tratament balnear şi odihnă utilizate şi rămase nedecontate în anul 2009. (5) Tarifele practicate de unităţile de tratament din proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (6) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va contracta biletele de tratament balnear numai pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2010, respectiv 1 septembrie - 31 decembrie 2010. Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 Articolul 4 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.566,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.943,4 milioane lei, cu un deficit de 1.376,6 milioane lei. (3) Deficitul sistemului de asigurări pentru şomaj ce se va înregistra la sfârşitul anului 2010 se acoperă din disponibilităţile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru şomaj în anii precedenţi. (4) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 253 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 21,3 milioane lei, cu un excedent de 231,7 milioane lei. (5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (6) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04. (7) Sinteza sumelor alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este prevăzută în anexa nr. 6/04. Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi Articolul 5 (1) Pentru anul 2010, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit, altor facilităţi şi instrumente postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete. (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora, şi au avizul de principiu al autorităţii de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilităţii asupra eligibilităţii activităţilor din cadrul proiectelor propuse la finanţare. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România; b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj; c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare. (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetelor de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) să efectueze, pe parcursul exerciţiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi în condiţiile prevăzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 6 (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi la proiectele prevăzute la art. 5 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete, conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare, de către autorităţile de management/gestiune al/a fondurilor/instrumentelor/facilităţilor sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi ori instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor ce nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România, virează cu celeritate în conturile de venituri sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective. Articolul 7 (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2010. (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu. Articolul 8 (1) În bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute şi sume reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională - "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă". (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (4) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri", alineatul "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. Articolul 9În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare pre- şi postaderare, precum şi a programelor cu finanţare rambursabilă. Articolul 10Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Articolul 11Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Articolul 12 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale. Articolul 13Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli. Articolul 14Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la aceste bugete. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 15 (1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2010, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate şi se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective. (2) Cheltuielile efectuate pentru informarea şi consultarea populaţiei, respectiv tipărirea şi transmiterea unor informaţii legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. Articolul 16 (1) Valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2010. (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 este de 1.836 lei. Articolul 17Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 1.836 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 918 lei. Articolul 18 (1) În baza prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2010 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 20,8% datorată de angajatori; b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 25,8% datorată de angajatori; c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 30,8% datorată de angajatori. (2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă şi cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cotele prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. Articolul 19 (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, pentru anul 2010 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor: a) contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0,5%; b) contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 0,5%; c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1%; d) contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. (3) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei. Articolul 20 (1) Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. Articolul 21Anexele nr. 1/03 - 5/03 şi nr. 1/04 - 6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,TEODOR VIOREL MELEŞCANUBucureşti, 26 ianuarie 2010.Nr. 12. Anexa 1/03MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALE BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2010 - SINTEZA -
   
  - mii lei -
                 
  Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicator2010 Program
  AB1
  000103         VENITURI - TOTAL41.315.919
  0002           l. VENITURI CURENTE34.259.819
  2000           B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI34.121.640
  2003           CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR23.880.271
    01         Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori23.603.199
    04         Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori277.072
  2103           CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR10.241.369
    01         Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi11.672.543
    04         Contribuţia altor persoane asigurate380.415
    05         Contribuţii facultative ale asiguraţilor11.000
    06         Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurarea2
    07         Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-1.822.591
  290003         C. VENITURI NEFISCALE138.179
  3000           C1. VENITURI DIN PROPRIETATE33.001
  3003           VENITURI DIN PROPRIETATE1.000
    07         Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale1.000
  3103           VENITURI DIN DOBÂNZI32.001
    06         Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale32.001
  330003         C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII105.178
  3303           VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI75.178
    11         Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă75.178
  3603           DIVERSE VENITURI30.000
    50         Alte venituri30.000
  410003         IV. SUBVENŢII7.056.100
  4200           SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE7.056.100
  4203           SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT7.056.100
    24         Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat7.056.100
  490301         Venituri sistem public de pensii41.005.844
    02         Venituri sistem accidente de muncă şi boli profesionale310.075
  5003           CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT41.060.185
        01     CHELTUIELI CURENTE41.053.078
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL122.311
        20     TIT1UL II BUNURI ŞI SERVICII466.476
        30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.590
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.405.916
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.107
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.107
  680003         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE41.060.185
        01     CHELTUIELI CURENTE41.053.078
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL122.311
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICE466.476
        30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.590
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
        56     TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.405.916
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.107
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.107
  6803           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ41.005.844
        01     CHELTUIELI CURENTE40.998.837
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL117.419
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII465.652
        30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
        57     TITLUL XI ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.359.881
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.007
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.007
  680303         Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe39.690.449
    04         Asistenţă acordată persoanelor în vârstă332.540
    09         Ajutoare pentru urmaşi336.892
    50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale645.963
      02       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor396.903
      03       Alte cheltuieli de administrare fond249.060
  6903           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE54.341
        01     CHELTUIELI CURENTE54.241
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4.892
        20 51     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI824
              PUBLICE1.590
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
        57     TITLUL XI ASISTENŢĂ SOCIALĂ46.035
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL100
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE100
  690305         Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi44.133
      01       Asistenţă socială în caz de boli26.276
      02       Asistenţă socială în caz de invaliditate17.857
    07         Asigurări pentru şomaj738
    09         Ajutoare pentru urmaşi2.754
    15         Prevenirea excluderii sociale900
      50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale900
    50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale5.816
      03       Alte cheltuieli de administrare fond5.816
  9903           EXCEDENT/DEFICIT255.734
    11         Excedent/Deficit sistem accidente de muncă şi boli profesionale255.734
Anexa 2/03MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEISOCIALE SINTEZA cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anul 2010
   
  - mii lei -
                 
  Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicator2010 Program
  AB1
  5000           TOTAL GENERAL  
              -------------41.060.185
        01     CHELTUIELI CURENTE41.053.078
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL122.311
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII466.476
        30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE I1.590
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.405.916
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.107
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.107
  6800           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ41.005.844
        01     CHELTUIELI CURENTE40.998.837
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL117.419
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII465.652
        30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.359.881
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.007
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.007
  6900           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE54.341
        01     CHELTUIELI CURENTE54.241
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4.892
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII824
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.590
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ46.035
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL100
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE100
  5003           CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT41.060.185
        01     CHELTUIELI CURENTE41.053.078
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL122.311
          01   Cheltuieli salariale în bani95.930
            01Salarii de bază71.571
            03Indemnizaţie de conducere2.514
            04Spor de vechime9.053
            05Sporuri pentru condiţii de muncă3.115
            06Alte sporuri140
            07Ore suplimentare115
            08Fond de premii4.380
            09Prima de vacanţă4.144
            12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii470
            13Indemnizaţii de delegare202
            30Alte drepturi salariale în n bani226
          03   Contribuţii26.381
            01Contribuţii de asigurări sociale de stat19.954
            02Contribuţii de asigurări de şomaj479
            03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate5.016
            04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale144
            06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii788
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII466.476
          01   Bunuri şi servicii28.789
            01Furnituri de birou3.150
            02Materiale pentru curăţenie204
            03Încălzit, iluminat şi forţă motrică4.366
            04Apă, canal şi salubritate847
            05Carburanţi şi lubrifianţi1.370
            06Piese de schimb306
            07Transport55
            08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet6.975
            09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional250
            30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare11.266
          02   Reparaţii curente3.500
          03   Hrană232
            01Hrană pentru oameni d232
          04   Medicamente şi materiale sanitare545
            01Medicamente320
            02Materiale sanitare225
          05   Bunuri de natura obiectelor de inventar1.514
            03Lenjerie şi accesorii de pat103
            30Alte obiecte de inventar1.411
          06   Deplasări, detaşări, transferări1.712
            01Deplasări interne, detaşări, transferări1.505
            02Deplasări în străinătate207
          11   Cărţi, publicării şi materiale documentare127
          12   Consultanţă şi expertiză43
          13   Pregătire profesională1.045
          14   Protecţia muncii20
          30   Alte cheltuieli428.949
            02Protocol şi reprezentare22
            04Chirii2.613
            06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor396.903
            09Executarea silită a creanţelor bugetare10
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii29.401
        30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
          03   Alte dobânzi50.000
            02Dobândă datorată trezoreriei statului50.000
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.590
          01   Transferuri a curente1.590
            21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională1.590
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
          01   A. Transferuri interne900
            17Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale900
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
          01   Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)5.885
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.405.916
          01   Asigurări sociale39.690.449
          02   Ajutoare sociale715.467
            01Ajutoare sociale în numerar369.407
            02Ajutoare sociale în natură346.060
        70     CHELTUIELI DE C CAPITAL7.107
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.107
          01   Active fixe5.200
            01Construcţii2.600
            03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale600
            30Alte active fise2.000
          03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe1.907
  6803           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ41.005.844
        01     CHELTUIELI CURENTE40.998.837
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL117.419
          01   Cheltuieli salariale în bani92.093
            01Salarii de bază68.884
            03Indemnizaţie de conducere2.500
            04Spor de vechime8.810
            05Sporuri pentru condiţii de muncă3.000
            06Alte sporuri140
            07Ore suplimentare115
            08Fond de premii4.000
            09Primă de vacanţă3.974
            12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii470
            13Indemnizaţii de delegare200
          03   Contribuţii25.326
            01Contribuţii de asigurări sociale de stat19.157
            02Contribuţii de asigurări de şomaj460
            03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate4.816
            04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale138
            06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii755
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII465.652
          01   Bunuri şi servicii28.112
            01Furnituri de birou3.100
            02Materiale pentru curăţenie200
            03Încălzit, iluminat şi forţă motrică4.300
            04Apa, canal şi salubritate839
            05Carburanţi şi lubrifianţi1.200
            06Piese de schimb300
            07Transport50
            08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet6.873
            09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional250
            30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare11.000
          02   Reparaţii curente3.500
          03   Hrană232
            01Hrană pentru oameni232
          04   Medicamente şi materiale sanitare545
            01Medicamente320
            02Materiale sanitare225
          05   Bunuri de natura obiectelor de inventar1.505
            03Lenjerie şi accesorii de pat103
            30Alte obiecte de inventar1.402
          06   Deplasări, detaşări, transferări1.700
            01Deplasări interne, detaşări, transferări1.500
            02Deplasări în străinătate200
          11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare122
          12   Consultanţă şi expertiză43
          13   Pregătire profesională1.000
          14   Protecţia muncii20
          30   Alte cheltuieli428.873
            02Protocol şi reprezentare20
            04Chirii2.613
            06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor396.903
            09Executarea silită a creanţelor bugetare10
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii29.327
        30     TITLUL III DOBÂNZI50.000
          03   Alte dobânzi50.000
            02Dobânda datorată trezoreriei statului50.000
        56     TITLUL VIII O PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE5.885
          01   Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)5.885
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ40.359.881
          01   Asigurări sociale39.690.449
          02   Ajutoare sociale669.432
            01Ajutoare sociale în numerar336.892
            02Ajutoare sociale în natură332.540
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.007
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.007
          01   Active fixe5.100
            01Construcţii2.600
            03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale500
            30Alte active fixe2.000
          03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe1.907
  680303         Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe39.690.449
    04         Asistenţă acordată persoanelor în vârstă332.540
    09         Ajutoare pentru urmaşi336.892
    50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale645.963
      02       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor396.903
      03       Alte cheltuieli de administrare fond249.060
  6903           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE54.341
        01     CHELTUIELI CURENTE54.241
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL4.892
          01   Cheltuieli salariale în bani3.837
            01Salarii de bază2.687
            03Indemnizaţie de conducere14
            04Spor de vechime243
            05Sporuri pentru condiţii de muncă115
            08Fond de premii380
            09Primă de vacanţă170
            13Indemnizaţii de delegare2
            30Alte drepturi salariale în bani226
          03   Contribuţii1.055
            01Contribuţii de asigurări sociale de stat797
            02Contribuţii de asigurări de şomaj19
            03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate200
            04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale6
            06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii33
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII824
          01   Bunuri şi servicii677
            01Furnituri de birou50
            02Materiale pentru curăţenie4
            03Încălzit, iluminat şi forţă motrică66
            04Apă, canal şi salubritate8
            05Carburanţi şi lubrifianţi170
            06Piese de schimb6
            07Transport5
            08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv. internet102
            30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare266
          05   Bunuri de natura obiectelor de inventar9
            30Alte obiecte de inventar9
          06   Deplasări, detaşări, transferări12
            01Deplasări interne, detaşări, transferări5
            02Deplasări în străinătate7
          11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare5
          13   Pregătire profesională45
          30   Alte cheltuieli76
            02Protocol şi reprezentare2
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii74
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI1.590
              PUBLICE  
          01   Transferuri curente1.590
            21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru pers. aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională1.590
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI900
          01   A. Transferuri interne900
            17Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale900
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ46.035
          02   Ajutoare sociale46.035
            01Ajutoare sociale în numerar32.515
            02Ajutoare sociale în natură13.520
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL100
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE100
          01   Active fixe100
            03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale100
  690305         Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi44.133
      01       Asistenţă socială în caz de boli26.276
      02       Asistenţă socială în caz de invaliditate17.857
    07         Asigurări pentru şomaj738
    09         Ajutoare pentru urmaşi2.754
    15         Prevenirea excluderii sociale900
      50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale900
    50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale5.816
      03       Alte cheltuieli de administrare fond5.816
Anexa 3/03/20/116MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEI - Credite de angajamentII - Credite bugetare                                         SINTEZA         proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente          Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,                    precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare
   
  mii lei
                       
  Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţare   CodValoarea totală a proiectuluiRealizări 2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii următori
  0     1=2+3+...+82345678
                       
  TOTAL CHELTUIELI   50.03                
  I. Credite de angajament     30.157         5.88524.140132
  II. Credite bugetare     30.157         5.88524.140132
  din care:                    
  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)   56.01                
  I. Credite de angajament     30.157         5.88524.140132
  II. Credite bugetare     30.157         5.88524.140132
  din acesta:                    
  2. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)                    
  I. Credite de angajament     25.874         5.14920.725  
  II. Credite bugetare     25.874         5.14920.725  
  4. Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)                    
  I. Credite de angajament     4.283         7363.415132
  II. Credite bugetare     4.283         7363.415132
Anexa 3/03/20/116/01MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALEProgram/facilitate/instrument: 2 - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)I - Credite de angajamentII - Credite bugetare FIŞA PROIECTULUI finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricole şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
mii lei
                       
  Denumirea proiectului şi/sau Nr. data contract/decizie/ ordin de finanţare   CodValoarea totală a proiectuluiRealizări 2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii următori
  0     1=2+3+...+82345678
                       
  Proiectul: 1 Servicii publice electronice destinate cetăţenilor, contribuabili şi beneficiari ai sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
  TOTAL CHELTUIELII   25.874     5.14920.725      
  II   25.874     5.14920.725      
  FEN postaderareI   17.548     3.43214.116      
  II   17.548     3.43214.116      
  Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  CHELTUIELI CURENTEI50.0325.874     5.14920.725      
  II   25.874     5.149Z0.725      
  PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERAREI5625.874     5.14920.725      
  II   25.874     5.14920.725      
  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)I56.0125.874     5.14920.725      
  II   25.874     5.14920.725      
  Proiectul: 2 Implementarea unui instrument modern de măsurare a performanţelor activităţii caselor judeţene de pensii
  TOTAL CHELTUIELII   2.912     4792.433      
  II   2.912     4792.433      
  FEN postaderareI   2.122     3421.780      
  II   2.122     3421.780      
  Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  CHELTUIELI CURENTEI50.032.912     4792.433      
  II   2.912     4792.433      
  PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERAREI562.912     4792.433      
  II   2.912     4792.433      
                       
  Programe din Fundul European Regională de Dezvoltare (FEDR)I56.012.912     4792.433      
  II   2.912     4792.433      
                         
  Proiectul: 3 Dezvoltarea competenţelor digitale şi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS şi caselor teritoriale de pensii
  TOTAL CHELTUIELII   1.371     257982132    
  II   1.371     257982132    
  FEN postaderareI   1.007     184723100    
  II   1.007     184723100    
  Capitolul bugetar: 6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  CHELTUIELI CURENTEI50.031.371     257982      
  II   1.371     257982132    
  PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERAREI561.371     257982132    
  II   1.371     257982132    
                       
  Programe din Fondul European Regională de Dezvoltare (FEDR)I56.011.371     257982132    
  II   1.371     257982132  
Anexa 4/03MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE NUMĂR MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anii 2009-2010 (Sume alocate prin bugetul asigurărilor sociale de stat)
             
    Număr de posturi finanţate în anul 2009Salariul mediu de bază din luna decembrie 2009  - lei -Modificarea numărului de posturi în anul 2010 (+/-) faţă de anul 2009Număr de posturi finanţate în anul 2010Fond aferent salariilor de bază pe anul 2010 - mii lei -
  01234=1+35=2x4x12 luni/1000
  5003 TOTAL BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT4.575   -644.51171.571
  6803 TOTAL ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ4.420   -514.36968.884
  I. Funcţii de demnitate publică1     180
  II. Funcţii asimilate celor de demnitate publică1     180
  Preşedinte16.691   180
  III. Cabinetul demnitarului5   -14108
  Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referent (secretar personal)11.523-1    
  Director de cabinet12.769   133
  Consilier (consilier personal)12.769   133
  Expert   2.5221130
  Consultant (asistent de cabinet)11.701-1    
  Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal, şofer)1933   111
  IV. Funcţii publice3.481   -1693.31252.543
  A. Funcţii publice generale3.479   -1693.31052.481
  1. Înalţi funcţionari publici2   -1153
  Secretar general14.421   153
  Secretar general adjunct13.893-1    
  2. Funcţii publice de conducere429   -1332966.880
  Director general   2.0511125
  Director102.051   10246
  Director adjunct22.051   249
  Şef serviciu242.051125615
  Şef birou22.051-2    
  Director executiv421.920-42    
  Director executiv adjunct911.920-91    
  Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş2161.920   2164.977
  Şef birou, şef administraţie financiară - nivel comună821.920   42968
  3. Funcţii publice de execuţie3.048   -353.01345.549
  a) Clasa 1 - studii superioare1.707   1641.87132.024
  Consilier superior treapta 1522.051-1339984
  Consilier superior treapta 261.79428172
  Consilier superior treapta 3181.625-126117
  Expert superior treapta 132.0511498
  Expert superior treapta 211.794   122
  Expert superior treapta 3121.625-9359
  Inspector superior treapta 351.625-5    
  Consilier juridic superior treapta 112.0511249
  Consilier juridic superior treapta 331.625-3    
  Consilier principal treapta 1   1.45677122
  Consilier principal treapta Z   1.3093347
  Consilier principal treapta 3271.212-198116
  Expert principal treapta 1   1.4565587
  Expert principal treapta 2   1.3091116
  Expert principal treapta 371.212-5229
  Inspector principal treapta 1   1.4563352
  Inspector principal treapta 2   1.3092231
  Inspector principal treapta 3121.212-9344
  Consilier juridic principal treapta 1   1.4561117
  Consilier juridic principal treapta 2   1.3091116
  Consilier juridic principal treapta 361.212-6    
  Consilier asistent treapta 121.0921517223
  Consilier asistent treapta 221.0176898
  Consilier asistent treapta 349451317193
  Expert asistent treapta 111.092   113
  Expert asistent treapta 2   1.0174449
  Expert asistent treapta 3   9454445
  Inspector asistent treapta 111.0926792
  Inspector asistent treapta 211.017   112
  Inspector asistent treapta 3   9457779
  Consilier juridic asistent treapta 1   1.0922226
  Consilier juridic asistent treapta 2   1.0174449
  Consilier juridic asistent treapta 33945-1223
  Consilier debutant1699-1    
  Expert debutant1699-1    
  Inspector debutant3699-3    
  Auditor superior treapta 122.868   269
  Auditor superior treapta 311.857-1    
  Auditor principal treapta 2   1.3111116
  Consilier superior treapta 13161.920503668.433
  Consilier superior treapta 2211.721728578
  Consilier superior treapta 3101.5601020374
  Expert superior treapta 121.920   246
  Expert superior treapta 221.721   241
  Expert superior treapta 3   1.56099168
  Inspector superior treapta 1121.920618415
  Inspector superior treapta 251.721   5103
  Inspector superior treapta 321.560991011.891
  Consilier juridic superior treapta 1361.920-234783
  Consilier juridic superior treapta 211.72156124
  Consilier juridic superior treapta 331.5601316300
  Consilier principal treapta 1521.397-1141687
  Consilier principal treapta 2111.2564051769
  Consilier principal treapta 391.163-2798
  Expert principal treapta 1191.397-712201
  Expert principal treapta 241.25659136
  Expert principal treapta 321.1635798
  Inspector principal treapta 11671.397321993.336
  Inspector principal treapta 2701.256911612.427
  Inspector principal treapta 3441.1631011452.024
  Consilier juridic principal treapta 1281.397-199151
  Consilier juridic principal treapta 251.25627106
  Consilier juridic principal treapta 341.1631418251
  Consilier asistent treapta 1251.047   25314
  Consilier asistent treapta 220978828329
  Consilier asistent treapta 37908   776
  Expert asistent treapta 181.047-6225
  Expert asistent treapta 249782670
  Expert asistent treapta 349081554
  Inspector asistent treapta 11791.047-721071.344
  Inspector asistent treapta 2126978-261001.174
  Inspector asistent treapta 3158908-12929316
  Consilier juridic asistent treapta 1511.047-1437465
  Consilier juridic asistent treapta 220978121246
  Consilier juridic asistent treapta 317908118196
  Expert debutant1699-1    
  Consilier debutant8699-8    
  Inspector debutant25699-25    
  Consilier juridic debutant7699-7    
  Auditor superior treapta 1281.920230691
  Auditor superior treapta 231.721   362
  Auditor superior treapta 341.560-3119
  Auditor principal treapta 141.397-4    
  Auditor asistent treapta 131.047-1225
  Auditor asistent treapta 23978-2112
  Auditor asistent treapta 32908-2    
  b) Clasa II - Studii superioare de scurtă durată104   -22821.287
  Referent de specialitate superior treapta 141.662-1360
  Referent de specialitate superior treapta 311.214-1    
  Referent de specialitate superior treapta 1411.649-932633
  Referent de specialitate superior treapta 241.338   464
  Referent de specialitate superior treapta 381.203311159
  Referent de specialitate principal treapta 1221.115-913174
  Referent de specialitate principal treapta 281.087-1791
  Referent de specialitate principal treapta 338272550
  Referent de specialitate asistent treapta 19691-4541
  Referent de specialitate asistent treapta 21661-1    
  Referent de specialitate asistent treapta 33624-1215
  c) Clasa III - Studii medii1.237   -1771.06012.237
  Referent superior treapta 1551.087-2530391
  Referent superior treapta 2129401123259
  Referent superior treapta 35839   550
  Referent principal treapta 11747   19
  Referent principal treapta 2   704118
  Referent principal treapta 34680-318
  Referent asistent treapta 2   640118
  Referent asistent treapta 3   619117
  Referent superior treapta 18261.054-1416858.664
  Referent superior treapta 2429111052568
  Referent superior treapta 3397984281776
  Referent principal treapta 1135747-6174663
  Referent principal treapta 212697-21084
  Referent principal treapta 3146751529235
  Referent asistent treapta 144651-1232250
  Referent asistent treapta 220638-416122
  Referent asistent treapta 325617-718133
  Referent debutant3595-3    
  B. Funcţii publice specifice2     262
  4. Manageri publici2     262
  Manager public asistent12.564   131
  Manager public asistent12.564   131
  VI. Personal cu contract de muncă933   1191.05216.153
  a) Personal de specialitate755   11987414.414
  Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA (O.G. 10./2008 Aparatul Central)211.7391331543.214
  Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I (O.G.10./2008 Aparatul Central)21.523   237
  Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II (O.G. 10./2008 Aparatul Central)41.380-1350
  Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III (O.G.10./2008 Aparatul Central)101.238-19134
  Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV (O.G.10./2008 Aparatul Central)91.110   9120
  Referent, inspector, revizor contabil; debutanţi O.G. 10./2008 Aparatul Central)3578-1214
  Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)11.523   118
  Consilier juridic gradul IA (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)11.441   117
  Consilier juridic gradul III (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)1992   112
  Referent IA (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)68889-167715
  Referent I (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)23774   23214
  Referent II (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)20719   20173
  Referent III (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)19630   19144
  Referent IV (O.G. 10./2008 Administraţia Centrală)4599   429
  Referent debutant (O.G. 10/2008 Administraţia Centrală)2563   214
  Cercetător ştiinţific principal gradul II (O.G. 10./2008 - Cercetare)32.367   385
  Cercetător ştiinţific principal gradul III (0.G.10./2008 - Cercetare)31.847   366
  Cercetător ştiinţific (O.G. 10./2008 - Cercetare)31.429-1234
  Asistent de cercetare ştiinţifică (O.G. 10./2008 - Cercetare)11.124   113
  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist11.454   117
  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical11.120   113
  Soră medicală principală11.039   112
  Infirmieră, agent D.D.D.15681-114114
  Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare32619-230223
  Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor, gradul I; inginer, economist; specialist IA (O.G. 10/2008 - alte unităţi bugetare)61.441   6104
  Analist (programator) ajutor III (O.G. 10/2008 Unităţi de informatică)1759   19
  Operator, controlor date; I (O.G. 10/2008 Unităţi de informatică)1915   111
  Operator, controlor date; IV (O.G. 10/2008 Unităţi de informatică)1689   18
  Medic primar (Sănătate - anexa 1)1601.850   1603.552
  Medic specialist (Sănătate - anexa 1)421.589-141782
  Farmacist specialist (Sănătate - anexa 1)11.477   118
  Asistent medical principal (Sănătate - anexa 1)301.368-228460
  Asistent medical (Sănătate - anexa 1)101.220   10146
  Asistent medical principal (Sănătate - anexa 1)691.078   69893
  Asistent medical (Sănătate - anexa 1)85964-283960
  Statistician medical, registrator medical; principal (Sănătate - anexa 1)31.039   337
  Statistician medical, registrator medical (Sănătate - anexa 1)4895-1332
  Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist (Sănătate - anexa 1)21.454   235
  Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principal (Sănătate - anexa 1)21.773   243
  Şofer autosanitară II (Sănătate - personal auxiliar)2701   217
  Medic primar (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate)272.199   27712
  Medic specialist (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate)211.775   21447
  Asistent medical, moaşă; principal (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate)221.773   22468
  Asistent medical, moaşă (Sănătate - anexa 2 personal de specialitate)11.328   116
  Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA10890   10107
  Tehnician, merceolog, contabil, referent; I2827   220
  Tehnician, merceolog, contabil, referent; III2683   216
  Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III economist, referent, inginer gr. II31.073   339
  b) Personal care ocupă funcţii comune178     1781.740
  Secretar-dactilograf, dactilograf; I13775   13121
  Secretar-dactilograf, dactilograf; II3707   325
  Casier magaziner; I18829   18179
  Casier magaziner; II10744   1089
  Funcţionar arhivar; I25810   25243
  Funcţionar arhivar; II6744   654
  Funcţionar arhivar; III7679   757
  Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I20675   20162
  Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II1657   18
  Şofer52933   52582
  Muncitor calificat I3894   332
  Muncitor calificat II7850   771
  Muncitor calificat III6792   657
  Muncitor calificat IV3744   327
  Muncitor calificat V1687   18
  Muncitor calificat VI1675   18
  Muncitor Necalificat2657   216
  6903 TOTAL ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE155   -131422.687
  IV. Funcţii publice141   -111302.474
  A. Funcţii publice generale141   -111302.474
  1. Înalţi funcţionari publici1   -1    
  2. Funcţii publice de conducere2   13102
  Director general   4.4211153
  Director22.051   249
  Director genera] executiv14.421-1    
  Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş   1.920      
  3. Funcţii publice de execuţie138   -111272.372
  a) Clasa I - studii superioare138   -121262.363
  Consilier superior treapta 1102.051-28197
  Consilier superior treapta 211.794   122
  Consilier superior treapta 321.625-1120
  Expert superior treapta 112.051   125
  Expert superior treapta 311.625-1    
  Consilier juridic superior treapta 3   1.6251120
  Consilier principal treapta 1   1.4561117
  Consilier principal treapta 321.212-2    
  Expert principal treapta 2   1.3091116
  Expert principal treapta 3   1.2121115
  Inspector principal treapta 211.309   116
  Consilier asistent treapta 1   1.0921113
  Consilier asistent treapta 31945-1    
  Consilier juridic asistent treapta 3   9451111
  Consilier juridic debutant1699-1    
  Consilier superior treapta 1261.920-620461
  Consilier superior treapta 271.721411227
  Consilier superior treapta 371.560-3475
  Expert superior treapta 171.920613300
  Expert superior treapta 2101.721-55103
  Expert superior treapta 331.560   356
  Inspector superior treapta 121.920-2    
  Inspector superior treapta 311.5603475
  Consilier principal treapta 161.397-2467
  Consilier principal treapta 211.2562345
  Consilier principal treapta 321.163   228
  Expert principal treapta 191.397110168
  Expert principal treapta 231.257-2115
  Expert principal treapta 3   1.1631114
  Inspector principal treapta 181.397-26101
  Inspector principal treapta 241.256-2230
  Inspector principal treapta 321.1632456
  Consilier asistent treapta 121.047-2    
  Expert asistent treapta 141.047-1338
  Expert asistent treapta 22978-1112
  Expert asistent treapta 32908-1111
  Inspector asistent treapta 121.047-2    
  Inspector asistent treapta 239781447
  Inspector asistent treapta 329081333
  Consilier juridic asistent treapta 33908   333
  c) Clasa III - Studii medii     119
  Referent principal treapta 1   747119
  VI. Personal cu contract de muncă14   -212213
  a) Personal de specialitate12   -210191
  Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA (O.G. 10/2008 Aparatul Central)101.739-28167
  Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II (O.G. 10/2008 Aparatul Central)11.380   117
  Referent IV (O.G. 10/2008 Administraţia Centrală)1599   17
  b) Personal care ocupă funcţii comune2     222
  Şofer2933   222
Anexa 5/03/20/118BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT Programul de investiţii publice
                     
  - mii lei -
  I - Credite de angajament   TOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
  II - Credite bugetare
  CAPITOL/GRUPA/SURSA
   
  0123456789
  TOTAL GENERAL  
  5000 TOTAL GENERALI182.191137.58015.3497.1077.3857.3857.385  
  II182.191137.58015.3497.1077.3857.3857.385  
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI71.50736.3765.8697.1077.3857.3857.385  
  II71.50736.3765.8697.1077.3857.3857.385  
  50037101 Active fixeI60.74534.3713.9195.2005.8855.8855.485  
  II60.74534.3713.9195.2005.8855.8855.485  
  5003710101 ConstrucţiiI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.976   9006001.4001.2003.876  
  II7.976   9006001.4001.2003.876  
  5003710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
  II5.400   1.8192.000527527527  
  50037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  5006 CREDITE EXTERNEI110.684101.2049.480          
  II110.684101.2049.480          
  50067101 Active fixeI110.684101.2049.480          
  II110.684101.2049.480          
  5006710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
  II3.930   3.930          
  5006710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
  II5.550   5.550          
  A - Obiective (proiecte) de investiţii în conti nuare
  5000 TOTAL GENERALI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  50037101 Active fixeI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  5003710101 ConstrucţiiI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  C - Alte cheltuieli de investiţii
  5000 TOTAL GENERALI169.193137.58014.1494.5073.4273.2276.303  
  II169.193137.58014.1494.5073.4273.2276.303  
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI58.50936.3764.6694.5073.4273.2276.303  
  II58.50936.3764.6694.5073.4273.2276.303  
  50037101 Active fixeI47.74734.3712.7192.6001.9271.7274.403  
  II47.74734.3712.7192.6001.9271.7274.403  
  5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.976   9006001.4001.2003.876  
  II7.976   9006001.4001.2003.876  
  5003710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
  II5.400   1.8192.000527527527  
  50037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  5006 CREDITE EXTERNEI110.684101.2049.480          
  II110.684101.2049.480          
  50067101 Active fixeI110.684101.2049.480          
  II110.684101.2049.480          
  5006710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
  II3.930   3.930          
  5006710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
  II5.550   5.550          
  b. Dotări independente
  5000 TOTAL GENERALI145.080133.1744.8306001.4001.2003.876  
  II145.080133.1744.8306001.4001.2003.876  
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI42.31134.3359006001.4001.2003.876  
  II42.31134.3359006001.4001.2003.876  
  50037101 Active fixeI42.31134.3359006001.4001.2003.876  
  II42.31134.3359006001.4001.2003.876  
  5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.976   9006001.4001.2003.876  
  II7.976   9006001.4001.2003.876  
  5006 CREDITE EXTERNEI102.76998.8393.930          
  II102.76998.8393.930          
  50067101 Active fixeI102.76998.8393.930          
  II102.76998.8393.930          
  5006710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
  II3.930   3.930          
  e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
  5000 TOTAL GENERALI24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
  II24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
  5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATI16.1982.0413.7693.9072.0272.0272.427  
  II16.1982.0413.7693.9072.0272.0272.427  
  50037101 Active fixeI5.436361.8192.000527527527  
  II5.436361.8192.000527527527  
  5003710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
  II5.400   1.8192.000527527527  
  50037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  5006 CREDITE EXTERNEI7.9152.3655.550          
  II7.9152.3655.550          
  50067101 Active fixeI7.9152.3655.550          
  II7.9152.3655.550          
  5006710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
  II5.550   5.550          
  TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIA LĂ
  6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI175.261131.15015.2497.0077.2857.2857.285  
  II175.261131.15015.2497.0077.2857.2857.285  
  6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI64.57729.9465.7697.0077.2857.2857.285  
  II64.57729.9465.7697.0077.2857.2857.285  
  68037101 Active fixeI53.81527.9413.8195.1005.7855.7855.385  
  II53.81527.9413.8195.1005.7855.7855.385  
  6803710101 ConstrucţiiI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  6803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.476   8005001.3001.1003.776  
  II7.476   8005001.3001.1003.776  
  6803710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
  II5.400   1.8192.000527527527  
  68037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI110.684101.2049.480          
  II110.684101.2049.480          
  68067101 Active fixeI110.684101.2049.480          
  II110.684101.2049.480          
  6806710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
  II3.930   3.930          
  6806710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
  II5.550   5.550          
  TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIA LĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI B OLI PROFESI ONALE
  6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
  II6.9306.430100100100100100  
  6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
  II6.9306.430100100100100100  
  69037101 Active fixeI6.9306.430100100100100100  
  II6.9306.430100100100100100  
  6903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI500   100100100100100  
  II500   100100100100100  
  A - Obiective (proiecte) de investiţii în conti nuare
  6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  68037101 Active fixeI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  6803710101 ConstrucţiiI12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  II12.998   1.2002.6003.9584.1581.082  
  C - Alte cheltuieli de Investiţii                  
  6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI162.263131.15014.0494.4073.3273.1276.203  
  II162.263131.15014.0494.4073.3273.1276.203  
  6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI51.57929.9464.5694.4073.3273.1276.203  
  II51.57929.9464.5694.4073.3273.1276.203  
  68037101 Active fixeI40.81727.9412.6192.5001.8271.6274.303  
  II40.81727.9412.6192.5001.8271.6274.303  
  6803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.476   8005001.3001.1003.776  
  II7.476   8005001.3001.1003.776  
  6803710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
  II5.400   1.8192.000527527527  
  68037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI110.684101.2049.480          
  II110.684101.2049.480          
  68067101 Active fixeI110.684101.2049.480          
  II110.684101.2049.480          
  6806710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
  II3.930   3.930          
  6806710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
  II5.550   5.550          
  6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
  II6.9306.430100100100100100  
  6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
  II6.9306.430100100100100100  
  69037101 Active fixeI6.9306.430100100100100100  
  II6.9306.430100100100100100  
  6903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI500   100100100100100  
  II500   100100100100100
Anexa 5/03/20/118/01BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATCOD OBIECTIV 2 Fişa obiectivului de investiţii b. Dotări independente
                       
  Tipul cheltuielii:C - Alte cheltuieli de investiţii
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare- mii lei -
  Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
  0123456789
  5000 TOTAL GENERALI145.080133.1744.8306001.4001.2003.876  
  II145.080133.1744.8306001.4001.2003.876  
  6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI138.150126.7444.7305001.3001.1003.776  
  II138.150126.7444.7305001.3001.1003.776  
  6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI35.38127.9058005001.3001.1003.776  
  II35.38127.9058005001.3001.1003.776  
  68037101 Active fixeI35.38127.9058005001.3001.1003.776  
  II35.38127.9058005001.3001.1003.776  
  6803710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI7.476   8005001.3001.1003.776  
  II7.476   8005001.3001.1003.776  
  6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI102.76998.8393.930          
  II102.76998.8393.930          
  68067101 Active fixeI102.76998.8393.930          
  II102.76998.8393.930          
  6806710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI3.930   3.930          
  II3.930   3.930          
  6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
  II6.9306.430100100100100100  
  6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALEI6.9306.430100100100100100  
  II6.9306.430100100100100100  
  69037101 Active fixeI6.9306.430100100100100100  
  II6.9306.430100100100100100  
  6903710103 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporaleI500   100100100100100  
  II500   100100100100100
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    COD OBIECTIV 5                           Fişa obiectivului de investiţii                     c. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
                       
  Tipul cheltuielii:C - Alte cheltuieli de investiţii
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare- mii lei -
  Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
  0123456789
  5000 TOTAL GENERALI24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
  II24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
  6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
  II24.1134.4069.3193.9072.0272.0272.427  
  6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI16.1982.0413.7693.9072.0272.0272.427  
  II16.1982.0413.7693.9072.0272.0272.427  
  68037101 Active fixeI5.436361.8192.000527527527  
  II5.436361.8192.000527527527  
  6803710130 Alte active fixeI5.400   1.8192.000527527527  
  II5.400   1.8192.000527527527  
  68037103 Reparaţii capitale aferente activelor fixeI10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  II10.7622.0051.9501.9071.5001.5001.900  
  6806 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI7.9152.3655.550          
  II7.9152.3655.550          
  68067101 Active fixeI7.9152.3655.550          
  II7.9152.3655.550          
  6806710130 Alte active fixeI5.550   5.550          
  II5.550   5.550        
    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    COD OBIECTIV 760                           Fişa obiectivului de investiţii                       BIROURI ŞI ARHIVĂ DMPS ŞI CJP GIURGIU
                             
  Tipul cheltuielii:A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
  A. DATE GENERALE  
    1. Date geografice:  
      1.1. Judeţ/SectorGiurgiu
      1.2. Municipiu/Oraş/ComunaGiurgiu
      1.3. AmplasamentStr. Dorobanţi nr. 18
    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1. Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)Ordin 41/01.07.2008
  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
    1. Valoarea totală aprobată (mii lei)1806
    2. Data preţului pentru calculul valorii totale (lună/an)03/2008
    3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)SC 606 42 MP; SD 1792 02 MP
    4. Durata de realizări aprobată (număr luni)18
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
    1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei)1806
    2. Data preţului (lună/an)01/2009
    3. Durata de realizare contractată (nr. luni)18
    4. Data începerii investiţiei (lună/an)01/2009
    5. Data programată a terminării şi PIF (lună/an)06/2010
    6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)  
    7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei)700
    8. Valoare rămasă de finanţat la 31.12.2009 (mii lei)1106
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare- mii lei -
  Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
  0123456789
  5000 TOTAL GENERALI1.806   7001.106        
  II1.806   7001.106        
  6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI1.806   7001.106        
  II1.806   7001.106        
  6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI1.806   7001.106        
  II1.806   7001.106        
  68037101 Active fixeI1.806   7001.106        
  II1.806   7001.106        
  6803710101 ConstrucţiiI1.806   7001.106        
  II1.806   7001.106      
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    COD OBIECTIV 761                           Fişa obiectivului de investiţii                                  SEDIU CJP GORJ
                           
  Tipul cheltuielii:A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
      1.1. Judeţ/Sector Gorj
      1.2. Municipiu/Oraş/Comună Târgu Jiu
      1.3. Amplasament Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 2A
    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1. Numărul şi data Acordului MFP
      2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Ordin 417/01.07.2008
  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 11408
    2. Data preţului pentru calculul valorii totale (lună/an) 03/2008
    3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 1122 MP; SD 3468 MP; 80
    SALARIAŢI 4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 11408
    2. Data preţului (lună/an) 01/2009
    3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 24
    4. Data începerii investiţiei (luna/an) 06/2009
    5. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) 06/2011
    6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)
    7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei) 500
    8. Valoare rămasă de finanţat la 31.12.2009 (mii lei) 9310
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare- mii lei -
  Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
  0123456789
  5000 TOTAL GENERALI9.810   5007943.2764.1581.082  
  II9.810   5007943.2764.1581.082  
  6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI9.810   5007943.2764.1581.082  
  II9.810   5007943.2764.1581.082  
  6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI9.810   5007943.2764.1581.082  
  II9.810   5007943.2764.1581.082  
  68037101 Active fixeI9.810   5007943.2764.1581.082  
  II9.810   5007943.2764.1581.082  
  6803710101 ConstrucţiiI9.810   5007943.2764.1581.082  
  II9.810   5007943.2764.1581.082
    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT    COD OBIECTIV 762                           Fişa obiectivului de investiţii                            EXTINDERE SEDIU CNPAS
                           
  Tipul cheltuielii:A - Obiective (proiecte) de investiţii în continuare
  A. DATE GENERALE
    1. Date geografice:
      1.1. Judeţ/Sector Sector 2
      1.2. Municipiu/Oraş/Comună Bucureşti
      1.3. Amplasament Str. Latină nr. 8
    2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1. Numărul şi data Acordului MFP
      2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret) Decizie 847/11.11.2008
  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1. Valoarea totală aprobată (mii lei) 1382
    2. Data preţului pentru calculul valorii totale (lună/an) 10/2008
    3. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) SC 339 26 MP
    4. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12
  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1. Valoarea totală aprobată la deschiderea finanţării (mii lei) 1382
    2. Data preţului (lună/an) 01/2009
    3. Durata de realizare contractată (nr. luni) 12
    4. Data începerii investiţiei (lună/an) 04/2004
    5. Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
    6. Valoarea decontată până la 31 decembrie 2008 (mii lei)
    7. Valoarea programată în anul 2009 (mii lei)
    8. Valoare rămasă de finanţat la 31.12.2009 (mii lei) 1382
  D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare- mii lei -
  Surse de finanţare şi costuri de finanţareI/IITOTALCheltuieli efectuate până la 31.12.2008Execuţie preliminată 2009Propuneri 2010Estimări 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări anii ulteriori
  0123456789
  5000 TOTAL GENERALI1.382     700682      
  II1.382     700682      
  6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI1.382     700682      
  II1.382     700682      
  6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂI1.382     700682      
  II1.382     700682      
  68037101 Active fixeI1.382     700682      
  II1.382     700682      
  6803710101 ConstrucţiiI1.382     700682      
  II1.382     700682    
Anexa 1/04    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                        BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                                 pe anul 2010                                 ─ SINTEZA ─
   
  - mii lei -
                 
  Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicator2010 Program
  AB1
  000104         VENITURI - TOTAL1.819.790
  0002           I. VENITURI CURENTE1.724.522
  1604           Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi33
    03         Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare33
  200004         B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI1.399.515
  2004           CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR812.490
    02         Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori590.521
      01       Contribuţii ale angajatorului şi ale persoanelor juridice asimilate angajatorului590.521
    06         Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale221.969
  2104           CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR587.025
    02         Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asigurări587.025
      01       Contribuţii individuale586.715
      02       Contribuţii datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru şomaj310
  290004         C. VENITURI NEFISCALE324.974
  3000           C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI317.406
  3104           VENITURI DIN DOBÂNZI317.406
    03         Alte venituri din dobânzi287.125
    04         Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale30.281
  3600           C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII7.568
  3604           DIVERSE VENITURI7.568
    12         Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale757
    50         Alte venituri6.811
  4004           ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE60.000
    03         Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii60.000
  4504           SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI35.268
    01         Fondul European de Dezvoltare Regională84
    02         Fondul Social European35.184
  490401         Venituri sistem asigurări pentru şomaj1.566.783
    02         Venituri fond garantare pentru plata creanţelor salariale253.007
  5004           CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ2.964.715
        01     CHELTUIELI CURENTE2.935.107
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL99.295
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII71.133
        30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
        40     TITLUL IV SUBVENŢII4.094
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE692.020
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.190
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE43.906
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.988.498
        59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL9.008
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE9.008
        79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600
        80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600
  640004         Partea a III-a ACŢIUNI SOCIAL-CULTURALE2.694.746
        01     CHELTUIELI CURENTE2.685.738
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL99.295
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICE70.043
        30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
        40     TITLUL IV SUBVENŢII291
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE647.255
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.834.883
        59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL9.008
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE9.008
  6404           CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE21.324
        01     CHELTUIELI CURENTE21.324
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL601
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII652
        59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
  640401         Asigurări pentru plata creanţelor salariale20.071
    02         Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanţelor salariale1.253
      01       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor207
      02       Alte cheltuieli de administrare fond1.046
  6504           ÎNVĂŢĂMÂNT29.805
        01     CHELTUIELI CURENTE27.941
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL326
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII11.363
        40     TITLUL IV SUBVENŢII291
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE13.730
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.231
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.864
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE1.864
  650407         Învăţământ nedefinibil prin nivel13.730
      01       Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare13.730
    50         Alte cheltuieli în domeniul învăţământului16.075
  6804           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.643.617
        01     CHELTUIELI CURENTE2.636.473
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL98.368
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII58.028
        30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE633.525
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.832.652
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.144
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.144
  680407         Asigurări pentru şomaj2.451.023
    15         Prevenirea excluderii sociale15.154
      50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale15.154
    50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale177.440
      02       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor17.951
      03       Alte cheltuieli de administrare fond159.489
  800004         Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE269.969
  8004           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ269.969
        01     CHELTUIELI CURENTE249.369
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.090
        40     TITLUL IV SUBVENŢII3.803
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE44.765
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.190
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE43.906
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ153.615
        79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600
        80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600
  800402         Acţiuni generale de muncă269.969
      04       Măsuri active pentru combaterea şomajului45.855
      05       Stimularea creării de locuri de muncă157.418
      30       Alte acţiuni generale de muncă66.696
  890401         Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj2.943.391
    02         Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor salariale21.324
  9904           EXCEDENT/DEFICIT-1.144.925
    10         Excedent/Deficit sistem asigurări pentru şomaj-1.376.608
    11         Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanţelor salariale231.683
Anexa 2/04    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE                       BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                                 SINTEZA                    cheltuielilor pe surse de finanţare,                capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de              cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anul 2010
   
  - mii lei -
                 
  Capi- tolSub- capi- tolPa- ra- grafGru- pa/ TitluAr- ti- colAli- ne- atDenumire indicator2010 Program
  AB1
  5000           TOTAL GENERAL  
              -------------2.964.715
        01     CHELTUIELI CURENTE2.935.107
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL99.295
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII71.133
        30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
        40     TITLUL IV SUBVENŢII4.094
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE692.020
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.190
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE43.906
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.988.498
        59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL9.008
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE9.008
        79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600
        80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600
  6400           CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE21.324
        01     CHELTUIELI CURENTE21.324
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL601
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII652
        59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
  6500           ÎNVĂŢĂMÂNT29.805
        01     CHELTUIELI CURENTE27.941
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL326
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII11.363
        40     TITLUL IV SUBVENŢII291
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE13.730
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.231
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.864
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE1.864
  6800           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.643.617
        01     CHELTUIELI CURENTE2.636.473
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL98.368
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII58.028
        30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE633.525
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.832.652
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.144
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE7.144
  8000           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ269.969
        01     CHELTUIELI CURENTE249.369
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.090
        40     TITLUL IV SUBVENŢII3.803
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE44.765
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.190
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE43.906
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ153.615
        79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600
        80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600
  5004           CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ŞOMAJ2.964.715
        01     CHELTUIELI CURENTE2.935.107
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL99.295
          01   Cheltuieli salariale în bani74.834
            01Salarii de bază49.675
            02Salarii de merit602
            03Indemnizaţie de conducere2.912
            04Spor de vechime9.413
            06Alte sporuri1.008
            07Ore suplimentare200
            08Fond de premii4.319
            09Prima de vacanţă4.400
            12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii1.800
            13Indemnizaţii de delegare500
            30Alte drepturi salariate în bani5
          02   Cheltuieli salariale în natură100
            04Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa50
            05Transportul la şi de la locul de muncă50
          03   Contribuţii24.361
            01Contribuţii de asigurări sociale de stat18.087
            02Contribuţii de asigurări de şomaj503
            03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate4.515
            04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale302
            06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii954
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII71.133
          01   Bunuri şi servicii39.757
            01Furnituri de birou585
            02Materiale pentru curăţenie111
            03Încălzit, iluminat şi forţă motrică3.684
            04Apă, canal şi salubritate378
            05Carburanţi şi lubrifianţi430
            06Piese de schimb215
            08Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet2.750
            09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional27.592
            30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare3.712
          02   Reparaţii curente1.000
          05   Bunuri de natura obiectelor de inventar500
            30Alte obiecte de inventar500
          06   Deplasări, detaşări, transferări960
            01Deplasări interne, detaşări, transferări760
            02Deplasări în străinătate200
          11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare69
          12   Consultanţă şi expertiză40
          13   Pregătire profesională20
          14   Protecţia muncii60
          30   Alte cheltuieli28.727
            02Protocol şi reprezentare20
            04Chirii6.450
            06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor18.158
            09Executarea silită a creanţelor bugetare20
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii4.079
        30     TITLUL III DOBÂNZI13.900
          03   Alte dobânzi13.900
            02Dobânda datorată trezoreriei statului13.900
        40     TITLUL IV SUBVENŢII4.094
          09   Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor291
          19   Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de muncă3.803
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE692.020
          01   Transferuri curente692.020
            01Transferuri către instituţii publice13.730
            17Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat526.405
            18Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă44.765
            19Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate106.861
            20Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri pe durata practicii profesionale259
        55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.190
          01   A. Transferuri interne1.990
            08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă1.990
          02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)200
            01Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale200
        56     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE43.906
          01   Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)98
          02   Programe din Fondul Social European (FSE)43.798
          24   Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană10
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ1.988.498
          01   Asigurări sociale1.817.498
          02   Ajutoare sociale171.000
            01Ajutoare sociale în numerar168.769
            02Ajutoare sociale în natură2.231
        59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
          25   Sume aferente plăţii creanţelor salariale20.071
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL9.008
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE9.008
          01   Active fixe4.669
            01Construcţii2.194
            02Maşini, echipamente şi mijloacele transport2.300
            30Alte active fixe175
          03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe4.339
        79     OPERAŢIUNI FINANCIARE20.600
        80     TITLUL XV ÎMPRUMUTURI20.600
          04   Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj20.600
  6404           CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE21.324
        01     CHELTUIELI CURENTE21.324
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL601
          01   Cheltuieli salariale în bani562
            01Salarii de bază477
            02Salarii de merit2
            04Spor de vechime50
            08Fond de premii2
            30Alte drepturi salariale în bani1
          03   Contribuţii39
            01Contribuţii de asigurări sociale de stat34
            02Contribuţii de asigurări de şomaj1
            03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate2
            04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale1
            06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii1
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII652
          01   Bunuri şi servicii395
            01Furnituri de birou45
            02Materiale pentru curăţenie42
            03Încălzit, iluminat şi forţă motrică84
            04Apă, canal şi salubritate42
            09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional120
            30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare62
          30   Alte cheltuieli257
            06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor207
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii50
        59     TITLUL X ALTE CHELTUIELI20.071
          25   Sume aferente plăţii creanţelor salariale20.071
  640401         Asigurări pentru placa creanţelor salariale20.071
    02         Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanţelor salariale1.253
      01       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor207
      02       Alte cheltuieli de administrare fond1.046
  6504           ÎNVĂŢĂMÂNT29.805
        01     CHELTUIELI CURENTE27.941
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL326
          01   Cheltuieli salariale în bani254
            01Salarii de bază180
            03Indemnizaţie de conducere12
            04Spor de vechime33
            06Alte sporuri8
            08Fond de premii17
            30Alte drepturi salariale în bani4
          03   Contribuţii72
            01Contribuţii de asigurări sociale de stat53
            02Contribuţii de asigurări de şomaj2
            03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate13
            04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale1
            06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii3
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII11.363
          01   Bunuri şi servicii10.522
            01Furnituri de birou20
            02Materiale pentru curăţenie9
            03Încălzit, iluminat şi forţă motrică600
            04Apă, canal şi salubritate36
            05Carburanţi şi lubrifianţi20
            06Piese de schimb15
            08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet150
            09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.772
            30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare900
          02   Reparaţii curente200
          05   Bunuri de natura obiectelor de inventar200
            30Alte obiecte de inventar200
          06   Deplasări, detaşări, transferări10
            01Deplasări interne, detaşări, transferări10
          11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare10
          13   Pregătire profesională20
          14   Protecţia muncii1
          30   Alte cheltuieli400
            04Chirii300
            30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii100
        40     TITLUL IV SUBVENŢII291
          09   Plăţi către angajatori pentru formarea profesională a angajaţilor291
        51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE13.730
          01   Transferuri curente13.730
            01Transferuri către instituţii publice13.730
        57     TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.231
          02   Ajutoare sociale2.231
            02Ajutoare sociale în natură2.231
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.864
        71     TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE1.864
          01   Active fixe300
            02Maşini, echipamente şi mijloace de transport300
          03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe1.564
  650407         Învăţământ nedefinibil prin nivel13.730
      01       Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare13.730
    50         Alte cheltuieli în domeniul învăţământului16.075
  6804           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ2.643.617
        01     CHELTUIELI CURENTE2.636.473
        10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL98.368
          01   Cheltuieli salariale în bani74.018
            01Salarii de bază49.018
            02Salarii de merit600
            03Indemnizaţie de conducere2.900
            04Spor de vechime9.300
            06Alte sporuri1.000
            07Ore suplimentare200
            08Fond de premii4.300
            09Prima de vacanţă4.400
            12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii1.600
            13Indemnizaţii de delegare500
          02   Cheltuieli salariale în natură100
            04Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa50
            05Transportul la şi de la locul de muncă50
          03   Contribuţii24.250
            01Contribuţii de asigurări sociale de stat18.000
            02Contribuţii de asigurări de şomaj500
            03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate4.500
            04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale300
            06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii950
        20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII58.028
          01   Bunuri şi servicii28.840
            01Furnituri de birou520
            02Materiale pentru curăţenie60
            03Încălzit, iluminat şi forţă motrică3.000