Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 387 din 17 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009 -
LEGE nr. 387 din 17 decembrie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 2, literele a) și b) ale alineatului (2) al articolului 151 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) educatori/educatoare - în învățământul preșcolar;b) învățători/învățătoare - în învățământul primar;2. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 3 și 4, cu următorul cuprins:3. La articolul 151 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) și d^2), cu următorul cuprins:d^1) profesori pentru învățământul preșcolar - în învățământul preșcolar;d^2) profesori pentru învățământul primar - în învățământul primar. gt; gt;4. La articolul 151 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) profesor - în învățământul preșcolar, primar, secundar și postliceal.3. La articolul II punctul 1, literele a) și b) ale alineatului (1) al articolului 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) în învățământul preșcolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; profesor pentru învățământul preșcolar; profesor;b) în învățământul primar: învățător/învățătoare; institutor/ institutoare; profesor pentru învățământul primar; profesor.4. La articolul II, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 7 alineatul (1), literele c)-g) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) pentru funcția de institutor - absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior de lungă durată sau de scurtă durată ori de absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență ori absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic și metodic; prevederile prezentei litere nu se aplică absolvenților de Pedagogia Învățământului Preșcolar și Primar, care beneficiază de aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d);d) pentru funcția de profesor pentru învățământul preșcolar și profesor pentru învățământul primar - absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmată de absolvirea unei instituții de învățământ superior de scurtă sau de lungă durată în profilul pedagogic;e) pentru funcția de profesor în învățământul liceal și postliceal - absolvirea cu examen de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum și îndeplinirea condiției cerute de art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii unui liceu pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic și deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;f) pentru funcția de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diplomă a unei școli postliceale în domeniu sau absolvirea, cu examen de licență sau de absolvire, a unei instituții de învățământ superior în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum și îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;g) pentru funcțiile de profesor documentarist, cadru didactic-tutore și cadru didactic-mentor - absolvirea cu examen de licență, examen de diplomă ori examen de absolvire a unei instituții de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum și îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic; gt; gt;.1^2. La articolul 7 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1 și d^2), cu următorul cuprins:d^1) pentru funcția de profesor în învățământul gimnazial și școala de arte și meserii - absolvirea, cu examen de licență ori examen de absolvire, a unei instituții de învățământ superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum și îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;d^2) pentru funcția de profesor la anul de completare - absolvirea cu examen de licență ori examen de absolvire a unei instituții de învățământ superior de lungă sau scurtă durată ori a unui colegiu pedagogic în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puțin un an și jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum și îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiția deținerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic; gt; gt;5. La articolul II, punctul 2 se abrogă.6. La articolul II punctul 5, litera b^2) a alineatului (1) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:b^2) pretransferarea la cerere și transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desființarea unor unități școlare se realizează și între nivelurile de învățământ, cu condiția suplimentară a parcurgerii unui program de perfecționare/formare continuă în ultimii 5 ani; Articolul IIÎncepând cu data de 1 ianuarie 2010, salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar se va face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TEODOR VIOREL MELEȘCANU
  București, 17 decembrie 2009.Nr. 387.

  Noutăți

 • LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 103 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 30 din 13 martie 2009 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2009 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 *** Republicată privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 199 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 94 din 10 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional convenit prin notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României şi al Consiliului de Miniştri al Republicii Albania, transmise la Bucureşti la 26 mai 2005 şi, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modificări aduse la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Albania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 153 din 8 septembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/1997 privind derularea împrumutului de euroobligaţiuni în mărci germane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 148 din 11 octombrie 1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 85^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • LEGE nr. 145 din 22 iulie 2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 23 din 13 ianuarie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 93 din 10 noiembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice
 • LEGE nr. 447 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2003 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe
 • LEGE nr. 48 din 8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare
 • LEGE nr. 496 din 11 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 148 din 14 iulie 1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 164 din 30 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea unor prevederi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 53 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2000 RO 0004-RO 0007, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 55 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 445/1978 privind încadrarea temporară în munca, în activitatea productiva din anumite sectoare ale economiei naţionale, a unor categorii de pensionari
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 549 din 14 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 246 din 30 iunie 2009 pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 365 din 20 noiembrie 2009 privind acceptarea amendamentelor la Statutul Fondului Monetar Internaţional, propuse şi aprobate de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, prin Rezoluţia 63-2 pentru perfecţionarea sistemului de vot şi a reprezentativităţii în cadrul Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 28 aprilie 2008, şi, respectiv, prin Rezoluţia 63-3 pentru extinderea autorităţii investiţionale a Fondului Monetar Internaţional, la Washington la data de 5 mai 2008
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 753 din 27 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 28 octombrie 1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 256 din 16 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2004 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 17 din 12 februarie 1948 pentru modificarea legii pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 212 din 10 noiembrie 2017 pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 11 martie 2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • LEGE nr. 330 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 27 din 19 ianuarie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1997 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, Banca Naţionala a României şi Comunitatea Europeană, precum şi a Memorandumului de înţelegere suplimentar dintre România şi Comunitatea Europeană, semnate la 10 iulie 1997 la Bucureşti şi la 24 iulie 1997 la Bruxelles
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021