Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 333 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009 -
LEGE nr. 333 din 11 noiembrie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, punctul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:1. serviciu media audiovizual - serviciul aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, al cărui obiectiv principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg, prin rețele de comunicații electronice. Un astfel de serviciu media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune, astfel cum este definit la pct. 2, fie un serviciu media audiovizual la cerere, astfel cum este definit la pct. 3, și/sau un serviciu media care constituie o comunicare comercială audiovizuală, astfel cum este definită la pct. 15;2. La articolul I punctul 1, după punctul 5 al articolului 1 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. servicii publice de televiziune și de radiodifuziune - serviciile de programe de televiziune oferite de Societatea Română de Televiziune și serviciile de programe de radiodifuziune oferite de Societatea Română de Radiodifuziune;3. La articolul I punctul 1, punctele 9, 17 și 31 ale articolului 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:9. serviciu de videotext - totalitatea mesajelor puse la dispoziția publicului sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile ori al unui catalog, realizate de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma și conținutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă și conținut cu acestea;................................................................17. publicitate televizată - orice formă de mesaj difuzat fie în schimbul unei plăți, fie al unei contraprestații sau difuzat în scopuri de autopromovare, de către o persoană juridică publică sau privată ori de către o persoană fizică, în legătură cu o activitate comercială, ramură de activitate, meserie ori profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri și servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi și obligații;................................................................31. licență de emisie - actul juridic prin care Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații acordă titularului de licență audiovizuală analogică dreptul de a utiliza, pentru o perioadă determinată, una sau mai multe frecvențe radio, după caz, în conformitate cu licența audiovizuală analogică;4. La articolul I punctul 1, după punctul 31 al articolului 1 se introduc două noi puncte, punctele 31^1 și 31^2, cu următorul cuprins:31^1. sistem digital terestru - sistemul de radiodifuziune și/sau televiziune în care semnalele sunt transmise de la stațiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră sub formă de multiplex, în conformitate cu un standard de radiodifuziune/televiziune digitală audio/video;31^2. licență de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru - actul administrativ prin care se acordă unei persoane fizice sau juridice, autorizate în condițiile legii de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații să furnizeze rețele de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice destinate publicului, dreptul de a utiliza pe o perioadă determinată frecvențele radio, în sistem digital terestru;5. La articolul I punctul 1, punctul 33 al articolului 1 se abrogă.6. La articolul I punctul 1, punctele 34-37 ale articolului 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:34. multiplex digital terestru - grupul de servicii de programe de radiodifuziune și televiziune, servicii multimedia suplimentare și alte date asociate de identificare transmise de la stațiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulație digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvență, având acoperire națională, regională ori locală, după caz;35. operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care deține licență de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru și care are dreptul de a opera o rețea/stație de radiodifuziune sonoră sau de televiziune, în condițiile legii, în scopul furnizării unuia sau mai multor grupuri de programe de radiodifuziune și televiziune, de servicii multimedia suplimentare și de date asociate de identificare, multiplexate;36. codare - procedeul de prezentare a informației în format electronic, ce permite accesarea numai prin intermediul utilizării unui cod;37. criptare - modalitatea de modificare a unui flux de informații în format electronic după un algoritm prestabilit, în vederea protejării acestuia la transmisia prin medii nesigure, reconstituirea informației inițiale fiind posibilă doar prin folosirea unui algoritm de decriptare adecvat;7. La articolul I punctul 1, după alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definițiile prevăzute la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la rețelele publice de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările și completările ulterioare.8. La articolul I punctul 3, la articolul 2, după litera b) a alineatului (4) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) utilizează o stație de emisie pe unde scurte pentru transmisia de programe spre alte țări.9. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Răspunderea pentru conținutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condițiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale.10. La articolul I punctul 8, literele g), i) și l) ale alineatului (3) al articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:g) transparența organizării, funcționării și finanțării mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual;...........................................................i) creșterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură cu utilizarea serviciilor media audiovizuale, prin dezvoltarea și promovarea educației pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale;.............................................................l) monitorizarea serviciilor de programe și a serviciilor media audiovizuale, inclusiv a celor la cerere, în vederea respectării de către acestea a prevederilor legale în materie.11. La articolul I punctul 8, alineatul (5) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Controlul exercitat de Consiliu asupra conținutului serviciilor de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale și asupra ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii se realizează periodic și ori de câte ori Consiliul consideră că este necesar sau primește o plângere cu privire la nerespectarea de către un furnizor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu ori a obligațiilor înscrise în licența audiovizuală.12. La articolul I punctul 10, la articolul 17 alineatul (1), punctele 3 și 11 ale literei d) vor avea următorul cuprins:3. asigurarea echidistanței și a pluralismului opiniilor;.............................................................11. normele și regulile de reflectare a desfășurării campaniilor electorale și a celor pentru referendum, în serviciile de programe audiovizuale, în cadrul și pentru punerea în aplicare a legislației electorale;13. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte normative prin care se reglementează activități din domeniul audiovizual ori în legătură cu acesta.14. La articolul I punctul 16, alineatul (1) al articolului 27 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 27(1) Publicitatea televizată și teleshoppingul trebuie să fie ușor de identificat și trebuie să fie separate de conținutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice și/sau acustice și/sau spațiale între publicitatea televizată, teleshopping și, respectiv, celelalte părți ale programelor.15. La articolul I punctul 17, alineatul (5) al articolului 28 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Difuzarea programelor pentru copii poate fi întreruptă de publicitate televizată și/sau de teleshopping o singură dată în timpul unei durate programate de 30 de minute, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 30 de minute.16. La articolul I punctul 17, alineatul (7) al articolului 28 se abrogă.17. La articolul I punctul 20, la articolul 31, partea introductivă și litera a) ale alineatului (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Programele care conțin plasare de produse trebuie să îndeplinească cumulativ cel puțin următoarele condiții:a) conținutul și, în cazul serviciilor de programe de televiziune, intervalul orar afectat acestora să nu fie în nicio situație influențat într-un mod care să afecteze responsabilitatea și independența editorială a furnizorului de servicii media audiovizuale;18. La articolul I, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:22^1. La articolul 34, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Sponsorizarea serviciilor sau a programelor media audiovizuale de persoane fizice sau juridice ale căror activități includ fabricarea sau comercializarea produselor și a tratamentelor medicale se poate face prin promovarea numelui, a siglei și/sau a oricărui alt element distinctiv al sponsorului sau ale anumitor produse ori servicii medicale ale acestuia, cu excepția numelui sau a imaginii produselor medicamentoase ori ale tratamentelor medicale care sunt disponibile numai pe bază de prescripție medicală.19. La articolul I punctul 24, alineatele (2) și (3) ale articolului 36 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Acestea trebuie să fie clar delimitate și identificate prin semnale optice și acustice corespunzătoare.(3) Teleshoppingul nu trebuie să incite minorii să solicite cumpărarea sau închirierea de bunuri ori servicii.20. La articolul I punctul 25, alineatul (2) al articolului 37 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul serviciilor de programe prevăzute la alin. (1), dispozițiile art. 22-24 privind promovarea operelor europene și a operelor producătorilor independenți, precum și cele ale art. 28 și 35 nu se aplică.21. La articolul I punctul 28, alineatele (2) și (3) ale articolului 39 se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Difuzarea în serviciile de televiziune și de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiționat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situații normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.(3) Difuzarea într-o formă necodată sau fără alte măsuri tehnice de restricționare a accesului a programelor prevăzute la alin. (2) se poate face numai după prezentarea unei atenționări acustice sau grafice, pe toată durata programului asigurându-se prezența unui simbol vizual de avertizare.22. La articolul I punctul 32, alineatul (1) al articolului 43 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 43(1) Radiodifuzorii sunt persoane juridice de drept public sau privat, fundații ori asociații fără scop patrimonial, precum și persoane fizice autorizate conform legii.23. La articolul I punctul 32, alineatul (2) al articolului 43 se abrogă.24. La articolul I punctul 33, alineatele (1) și (3) ale articolului 44 se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 44(1) Pentru a proteja pluralismul de opinii și diversitatea culturală, concentrarea proprietății și extinderea cotei de audiență în domeniul audiovizualului sunt limitate la dimensiuni care să asigure eficiența economică, dar care să nu genereze apariția de poziții preponderente în formarea opiniei publice............................................................(3) În procedura de evaluare a poziției preponderente în formarea opiniei publice, unei persoane fizice sau juridice i se ia în considerare acele servicii de programe din categoria celor definite la alin. (2) lit. d) pe care aceasta fie le furnizează în calitate de titular de licență audiovizuală, fie la care aceasta deține, direct sau indirect, o cotă mai mare de 20% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societăți titulare de licență audiovizuală.25. La articolul I punctul 35, litera f) a articolului 48 se abrogă.26. La articolul I punctul 37, articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 50(1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicția României se poate face numai în baza licenței audiovizuale analogice și, după caz, a licenței de emisie.(2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicția României se poate face numai în baza licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licențelor audiovizuale digitale.27. La articolul I punctul 39, la articolul 52, literele a) și b) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) dețin o licență audiovizuală analogică al cărei termen de valabilitate nu s-a împlinit și optează și pentru difuzarea serviciului de programe într-un multiplex digital terestru;b) urmează să înceteze transmisia analogică sau a căror transmisie analogică nu va mai fi protejată, în condițiile măsurilor impuse prin prezenta lege și prin strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național.28. La articolul I punctul 39, alineatele (3) și (5) ale articolului 52 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) La acordarea licențelor audiovizuale digitale se conferă radiodifuzorilor posibilitatea de a opta pentru multiplexul în cadrul căruia vor fi incluse serviciile sale de programe de televiziune/radiodifuziune...........................................................(5) Difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune în sistem analogic se realizează de un operator de rețele de comunicații electronice, pe baza licenței de emisie acordate acestuia de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.29. La articolul I punctul 39, după alineatul (5) al articolului 52 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune în sistem digital terestru se realizează de un furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice, pe baza licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru acordate acestuia de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în condițiile prevăzute la art. 59 alin. (4)-(7).30. La articolul I, după punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 39^1, cu următorul cuprins:39^1. Articolul 53 se abrogă.31. La articolul I punctul 40, la articolul 54, litera h) a alineatului (1) se abrogă.32. La articolul I punctul 40, la articolul 54, literele j) și k) ale alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:j) frecvența/frecvențele sau canalul/canalele asignate, în cazul licenței audiovizuale analogice;k) multiplexul digital în care se încadrează licența audiovizuală digitală.(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele și în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) și e).33. La articolul I punctul 42, alineatul (1) al articolului 56 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 56(1) Licența audiovizuală analogică sau digitală poate fi cedată către un terț numai cu acordul Consiliului, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligațiilor decurgând din licență și cu prezentarea certificatului fiscal al societății titulare a licenței.34. La articolul I, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 42^1, cu următorul cuprins:42^1. La articolul 57, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins: Articolul 57(1) Licența audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situații:35. La articolul I punctul 43, la articolul 57, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licența audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, și mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului;36. La articolul I, după punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 43^1, cu următorul cuprins:43^1. După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 57^1, cu următorul cuprins: Articolul 57^1 Licența audiovizuală digitală se retrage de Consiliu în următoarele situații:a) titularul nu furnizează serviciul de programe către operatorul de multiplex;b) titularul încetează să furnizeze serviciul de programe către operatorul de multiplex;c) pentru încălcarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. b), c), c^1), d) și e).37. La articolul I punctul 45, alineatele (1) și (2) ale articolului 59 se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 59(1) În cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvențe radio terestre pentru emisie analogică, aceasta se face în baza licenței audiovizuale analogice, precum și a licenței de emisie, care se acordă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații titularului de licență audiovizuală.(2) În cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvențe radio terestre pentru transmisie digitală, aceasta se face pe baza licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru și numai în beneficiul titularilor licențelor audiovizuale digitale.38. La articolul I punctul 45, după alineatul (3) al articolului 59 se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:(4) Licențele de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru se acordă de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații unor operatori de multiplex de radiodifuziune/televiziune, pe baza unor proceduri de selecție organizate de aceasta și în conformitate cu strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național.(5) Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru poate fi condiționată de plată către bugetul statului a unei taxe de licență.(6) Modul de desfășurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), condițiile de acordare a licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, precum și cuantumul taxei de licență prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(7) Criteriile de precalificare de natură tehnică, administrativă și/sau financiară, precum și obligațiile ce trebuie asumate de persoanele care obțin licențele de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru se stabilesc prin caietul de sarcini realizat în vederea organizării procedurilor de selecție, document care ține cont de strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, adoptată în conformitate cu prevederile prezentei legi.39. La articolul I punctul 46, articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 60Procedura, precum și condițiile de eliberare și modificare a licenței de emisie se stabilesc prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.40. La articolul I, după punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 47^1, cu următorul cuprins:47^1. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins: Articolul 61^1(1) Termenul de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru este de 10 ani de la data comunicării acesteia.(2) Licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru poate fi prelungită din 10 în 10 ani, în condițiile stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.(3) La prelungirea perioadei de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații poate revizui condițiile ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a licenței.(4) În situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații îl informează pe titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru cu privire la modificările ce trebuie operate și îi acordă un termen de conformare proporțional cu natura calitativă și cantitativă a acestora.41. La articolul I, punctul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:48. La articolul 62, alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins: Articolul 62(1) Titularul licenței de emisie sau al licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru are obligația de a plăti anual, anticipat, un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu excepția titularului licenței de emisie care transmite programele publice de radiodifuziune și televiziune...............................................................(3) Obligația de plată a tarifului corespunzător primului an de valabilitate al licenței devine scadentă în termen de 45 de zile de la comunicarea licenței de emisie ori a licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru.(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.42. La articolul I, după punctul 48 se introduc două noi puncte, punctele 48^1 și 48^2, cu următorul cuprins:48^1. La articolul 62, alineatele (2) și (5) se abrogă.48^2. După articolul 62 se introduce un nou articol, articolul 62^1, cu următorul cuprins: Articolul 62^1Operatorul de multiplex ce difuzează programele publice de radiodifuziune și televiziune, titular al licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, este obligat la plata unui tarif de utilizare a spectrului radio diminuat corespunzător cu lărgimea de bandă alocată/asignată pentru transportul acestora.43. La articolul I punctul 49, articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 63Monitorizarea și controlul parametrilor prevăzuți în licențele de emisie, licențele de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, precum și în autorizația tehnică față de reglementările tehnice în vigoare din domeniul radiocomunicațiilor, respectiv monitorizarea și controlul acestora pe parcursul perioadei de valabilitate a acestora se realizează de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, pe baza unei proceduri stabilite de aceasta.44. La articolul I punctul 50, articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 64Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații poate modifica licențele de emisie și licențele de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, fără întreruperea serviciului de programe și cu asigurarea unei recepții de calitate echivalentă, în condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare.45. La articolul I punctul 51, articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 65Licența de emisie se retrage de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în următoarele situații:a) titularul nu obține, din motive care îi sunt imputabile, autorizația tehnică de funcționare în termen de 12 luni de la data obținerii licenței de emisie;b) ca urmare a retragerii licenței audiovizuale analogice;c) pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în licența de emisie;d) titularul nu depune la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;e) la cererea titularului;f) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadență, a tarifului de utilizare a spectrului și a majorărilor de întârziere.46. La articolul I, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 51^1, cu următorul cuprins:51^1. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 65^1, cu următorul cuprins: Articolul 65^1Licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru se poate retrage de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în următoarele situații:a) pentru încălcarea obligațiilor prevăzute în licență;b) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadență, a tarifului de utilizare a spectrului și a majorărilor de întârziere;c) la cererea titularului;d) ca urmare a retragerii regimului de autorizare generală;e) titularul nu depune la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.47. La articolul I punctul 52, articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 66(1) Licența de emisie poate fi cedată către un terț numai împreună cu licența audiovizuală analogică, cu acordul prealabil al Consiliului și al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligațiilor decurgând din licențe și cu prezentarea certificatului fiscal al societății titulare a licenței.(2) Licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru poate fi cedată unui terț numai cu acordul prealabil al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, cu avizul consultativ al Consiliului Național al Audiovizualului și numai cu asumarea de către noul titular a tuturor obligațiilor decurgând din licență.48. La articolul I, după punctul 52 se introduc trei noi puncte, punctele 52^1-52^3, cu următorul cuprins:52^1. Articolul 67 se abrogă.52^2. Articolul 69 va avea următorul cuprins: Articolul 69Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații propune repartizarea frecvențelor radio pe multiplexe, bazată pe rezultatele obținute la coordonarea internațională a frecvențelor.52^3. Articolele 70-72 se abrogă.49. La articolul I punctul 53, articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 73(1) Utilizarea stațiilor de emisie aflate sub jurisdicția României, în scopul furnizării oricărui serviciu de programe, pe sau de pe teritoriul României, se poate face numai după obținerea autorizației tehnice de la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, pe baza procedurii stabilite de aceasta.(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.50. La articolul I punctul 58, alineatul (1) al articolului 82 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 82(1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin rețele de comunicații electronice, cu excepția celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligația să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societății Române de Televiziune destinate publicului din România, precum și alte servicii de programe, libere la retransmisie și fără condiționări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privați, aflați sub jurisdicția României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin rețeaua respectivă, precum și serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaționale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privați este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audiență.51. La articolul I punctul 62, alineatul (2) al articolului 86 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Radiodifuzorul aflat sub jurisdicția României care a dobândit drepturi de exclusivitate asupra unui eveniment de mare interes pentru public are obligația de a asigura accesul, în condițiile alin. (1), pentru câte un singur radiodifuzor din fiecare stat membru al Uniunii Europene.52. La articolul I punctul 63, alineatul (1) al articolului 88 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 88(1) Supravegherea respectării, controlul îndeplinirii obligațiilor și sancționarea încălcării prevederilor prezentei legi, precum și a deciziilor și instrucțiunilor cu caracter normativ emise în baza și pentru aplicarea acesteia revin Consiliului, cu excepția prevederilor aplicabile licențelor de emisie, licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru ori autorizațiilor tehnice, a căror respectare, supraveghere, control și, respectiv, sancționare a încălcării revin de drept Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în conformitate cu atribuțiile pe care le are, conform legii.53. La articolul I punctul 63, alineatul (2) al articolului 88 se abrogă.54. La articolul I punctul 64, la articolul 90, litera h) a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 17 alin. (4), art. 49, art. 54 alin. (2) și ale art. 58 alin. (1);...............................................................(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.55. La articolul I, după punctul 64 se introduce un nou punct, punctul 64^1, cu următorul cuprins:64^1. După articolul 90 se introduce un nou articol, articolul 90^1, cu următorul cuprins: Articolul 90^1(1) Constituie contravenții și următoarele fapte:a) transmisia serviciilor de programe fără licență de emisie, licență de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru sau autorizație tehnică;b) nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a condițiilor din licența de emisie, din licența de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru sau din autorizația tehnică;c) fapta titularului licenței de emisie ori a titularului licenței de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru de a refuza să se supună controlului sau să pună la dispoziția persoanelor împuternicite documentele solicitate.(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă contravențională de la 5.000 lei la 100.000 lei.56. La articolul I punctul 65, alineatele (1) și (3) ale articolului 91 se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 91(1) Constituie contravenție nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii a dispozițiilor prezentei legi prevăzute la art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) și (2), art. 26^1 alin. (1), art. 31 alin. (1), (3), (4) și (5), art. 39^1 și art. 48, precum și ale deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu..............................................................(3) În cazul în care furnizorul sau distribuitorul de servicii nu intră în legalitate în termenul și în condițiile stabilite prin somație ori încalcă din nou aceste prevederi, se aplică o amendă contravențională de la 5.000 lei la 100.000 lei.57. La articolul I punctul 67, alineatele (1) și (3) ale articolului 93 se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 93(1) Sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legi se aplică prin acte emise de Consiliu sau de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care acționează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop.............................................................(3) Actele emise în condițiile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate direct la secția de contencios administrativ a curții de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspendă de drept efectele acestora.58. La articolul I, după punctul 67 se introduc două noi puncte, punctele 67^1 și 67^2, cu următorul cuprins:67^1. După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu următorul cuprins: Articolul 93^1(1) Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancțiune sau i s-a adresat o somație de intrare în legalitate de către Consiliu are obligația de a comunică publicului motivele și obiectul sancțiunii sau ale somației, în formularea transmisă de Consiliu.(2) În cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somației sau al sancțiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor și vizual, de cel puțin 3 ori, în intervalul orar 18,00-22,00, din care o dată în principala emisiune de știri.(3) În cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, textul somației sau al sancțiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puțin 3 ori, în intervalul 6,00-14,00, din care o dată în principala emisiune de știri.(4) Pentru serviciile de programe de televiziune sau de radiodifuziune sonoră care, în intervalele orare precizate la alin. (2) și (3), retransmit un alt serviciu de programe, modalitatea de difuzare este stabilită prin decizia de sancționare sau în somație.(5) Nerespectarea prevederilor alin. (1)-(4) se sancționează cu amendă contravențională de la 2.500 lei la 50.000 lei.67^2. Articolul 94 va avea următorul cuprins: Articolul 94Contravențiilor constatate de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 28 alin. (1) și ale art. 32.59. La articolul I punctul 70, alineatul (1) al articolului 96 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 96(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 5.000 lei la 100.000 lei transmisia serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune fără licență de emisie sau licență de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, dacă fapta prezintă pericol pentru siguranța națională, ordinea publică sau sănătatea publică ori poate crea probleme de natură economică sau operațională altor furnizori de rețele ori servicii de comunicații electronice sau utilizatorilor.60. La articolul I, după punctul 70 se introduce un nou punct, punctul 70^1, cu următorul cuprins:70^1. Alineatele (2) și (3) ale articolului 96 se abrogă.61. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I^1, cu următorul cuprins: Articolul I^1În tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, sintagma rețele de telecomunicații se înlocuiește cu sintagma rețele de comunicații electronice, iar denumirea Autoritatea Națională pentru Comunicații se înlocuiește cu denumirea Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.62. La articolul II, alineatele (1), (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul II(1) Dispozițiile alin. (1)-(5) ale art. 31 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, sunt aplicabile numai programelor produse după 19 decembrie 2009.(2) Licențele audiovizuale analogice de televiziune existente la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi prelungite până la o dată impusă de măsurile stabilite de strategia privind tranziția de la televiziunea analogică la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național și nu mai târziu de data încetării obligatorii a emisiei analogice.(3) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va elabora, în colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, Ministerul Finanțelor Publice, Consiliul Național al Audiovizualului și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră și implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel național, document care se aprobă prin hotărâre a Guvernului................................................................(5) În procesul de elaborare și implementare a strategiei prevăzute la alin. (3) vor fi adoptate acele soluții tehnice care asigură cea mai eficientă utilizare a spectrului radio, cu respectarea cerințelor de calitate a semnalului transmis.63. La articolul II, alineatele (4) și (6) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  TEODOR VIOREL MELEȘCANU
  București, 11 noiembrie 2009.Nr. 333.--------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 37 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE privind Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, încheiat la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 20 noiembrie 2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 766 din 29 decembrie 2001 pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 132 din 19 martie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 27 din 28 decembrie 1966 (*republicată*) privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 178 din 12 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 18 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
 • LEGE nr. 48 din 28 februarie 1948 pentru reabilitarea infractorilor care au luptat pe frontul de Vest
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • LEGE nr. 157 din 22 septembrie 2000 privind Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală aferent Programului SAPARD pentru cofinanţarea acestuia de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 195 din 31 octombrie 2016 pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 7 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2012 privind transmiterea dreptului de administrare asupra acţiunilor deţinute de stat la Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, şi transferul Societăţii Comerciale "Sanevit 2003" - S.A. Arad şi acţiunilor aferente deţinute în numele statului de la Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 25 septembrie 2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 255 din 2 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 23 iunie 2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 28 iunie 2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 aprilie 2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 477 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
 • LEGE Nr. 52 din 21 iunie 1996 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiana referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la 29 martie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 170 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 17 martie 2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 44 din 14 martie 2013 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 170 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 183 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 20 aprilie 2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 200 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
 • LEGE nr. 326 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor
 • LEGE nr. 327 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2004 privind trecerea satului Bichigiu din componenţa comunei Coşbuc în componenţa comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 178 din 19 noiembrie 2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timişoara
 • CODUL MUNCII (Legea nr. 10 din 25 noiembrie 1972)
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 (*republicată*) privind securitatea generală a produselor*)
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 605 din 6 noiembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Crizbav, judeţul Braşov
 • LEGE nr. 3 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 18 februarie 2000 privind aprobarea achiziţiei unui spaţiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021