Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 4 din 11 ianuarie 1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 12 ianuarie 1991 -
LEGE Nr. 4 din 11 ianuarie 1991privind încheierea şi ratificarea tratatelor Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 12 ianuarie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Preşedintele României reprezintă statul în relaţiile internaţionale şi, în aceasta calitate, încheie tratate în numele României sau poate da împuterniciri, în acest scop, primului-ministru, ministrului afacerilor externe, altor membri ai guvernului sau unor reprezentanţi diplomatici ai României.Pe baza împuternicirii date de Preşedintele României, guvernul ia măsuri pentru iniţierea şi negocierea tratatelor internaţionale care se încheie în numele României. Articolul 2Guvernul poate negocia şi semna acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale la nivel guvernamental. El aproba încheierea de acorduri, convenţii şi alte înţelegeri la nivel departamental. Articolul 3Negocierea şi semnarea tratatelor internaţionale încheiate în numele României se fac, pe baza împuternicirii date de către preşedinte, de către delegatiile aprobate de acesta.Negocierea şi semnarea de acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale la nivel de guvern sau la nivel departamental se fac pe baza împuternicirii primite de către delegatiile aprobate în acest scop. Articolul 4Tratatele internaţionale semnate în numele României, precum şi acordurile, convenţiile şi înţelegerile semnate la nivelul guvernului român, care se referă la colaborarea politica şi militară, cele care fac necesară adoptarea unor legi noi sau revizuirea legilor în vigoare, precum şi cele care implica un angajament politic sau financiar ori se referă la probleme privind regimul politic şi teritorial al statului sau la statutul persoanelor, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau participarea la organizaţii internaţionale, precum şi acelea care prevăd expres aceasta, sînt supuse Parlamentului pentru ratificare prin lege.Prevederile alin. 1 cu privire la ratificarea de către Parlament se aplică şi pentru aderarea la tratatele internaţionale prevăzute în acest alineat.Denunţarea tratatelor internaţionale prevăzute la alin. 1 şi 2 urmează aceeaşi procedura. Articolul 5Acordurile, convenţiile şi alte înţelegeri internaţionale care, prin obiectul lor, nu se includ în prevederile art. 4, sînt de competenţa guvernului. După negociere şi semnare ele vor fi supuse aprobării acestuia.Guvernul informează Preşedintele României şi Parlamentul despre orice acord, convenţie sau alte înţelegeri internaţionale pe care le încheie şi care nu trebuie să fie supuse ratificării. Articolul 6Acordurile şi înţelegerile în forma simplificata, încheiate de Ministerul Afacerilor Externe prin schimb de note sau scrisori, pot intră în vigoare de la data efectuării lui, fără a mai fi supuse ratificării sau aprobării ulterioare.Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică acordurilor, convenţiilor şi înţelegerilor internaţionale care, potrivit prevederilor art. 4, fac necesară adoptarea unei legi. Articolul 7Iniţierea, negocierea şi semnarea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri internaţionale, în numele României sau la nivel guvernamental, se fac, cu respectarea dispoziţiilor art. 3, de către Ministerul Afacerilor Externe. Ele se pot face şi de către ministerele şi organele centrale ce au primit atribuţii şi împuterniciri în acest sens, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, organul specializat prin care guvernul asigura coordonarea şi politica unitară în acest domeniu.Ministerul Afacerilor Externe prezintă guvernului, singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere, propunerile cu privire la semnarea, ratificarea, aprobarea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi a celorlalte înţelegeri sau aderarea la acestea ori pentru denunţarea lor. Articolul 8Împuternicirile pentru semnarea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri cu caracter guvernamental se consemnează în deplinele puteri, care se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe, fiind semnate de ministrul afacerilor externe, potrivit reglementărilor şi practicii internaţionale.Preşedintele României, primul-ministru al guvernului şi ministrul afacerilor externe pot negocia şi semna tratate, acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale, fără a prezenta depline puteri. Articolul 9Ratificarea sau aderarea, respectiv denunţarea tratatelor încheiate în numele României, se consemnează în instrumentele de ratificare sau aderare, respectiv de denunţare, semnate de Preşedintele României, investite cu sigiliul statului şi contrasemnate de ministrul afacerilor externe.Instrumentele sus-menţionate urmează a fi schimbate între părţi sau depuse la depozitar, în conformitate cu regulile dreptului internaţional şi practica internationala.Aprobarea acordurilor, convenţiilor şi înţelegerilor încheiate la nivelul guvernului se notifica celeilalte părţi contractante sau depozitarului, pe cale diplomatică. Articolul 10Guvernul ia măsurile necesare pentru aplicarea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi celorlalte înţelegeri internaţionale şi controlează modul în care se realizează acestea.Guvernul informează periodic Preşedintele României şi Parlamentul în legătură cu problemele pe care le ridica aplicarea unor tratate, acorduri, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale, în vederea soluţionării operative a acestora, în deplina concordanta cu principiile dreptului internaţional şi interesele părţii române. Articolul 11Legile pentru ratificarea tratatelor internaţionale şi hotărîrile pentru aprobarea acordurilor, convenţiilor şi a altor înţelegeri internaţionale, precum şi textele acestora, se publică în Monitorul Oficial.Parlamentul şi, respectiv, guvernul pot hotărî ca anumite tratate, acorduri, convenţii sau alte înţelegeri internaţionale sa nu fie publicate.Ministerul Afacerilor Externe asigura publicarea în Monitorul Oficial a datelor şi informaţiilor privind viaţa principalelor tratate, acorduri, convenţii şi a altor înţelegeri internaţionale la care România participa, precum şi înregistrarea lor la Organizaţia Naţiunilor Unite.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 ianuarie 1991.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 8 ianuarie 1991.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind încheierea şi ratificarea tratatelor şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 177 din 9 mai 2003 pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARD - Măsura 2.1 - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 25 septembrie 2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 67 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 62 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • LEGE nr. 155 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 58 din 26 martie 2015 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 210 din 3 noiembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 29 decembrie 1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 340 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 52 din 2 martie 2018 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 21 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 592 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/1998 pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 100 din 3 iunie 2010 privind împădurirea terenurilor degradate
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 2 aprilie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 62 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 1 din 8 februarie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Comunitatea Economică Europeană, semnat la Bruxelles la 7 decembrie 1992, precum şi a memorandumului de înţelegere anexat la acesta
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 5 februarie 2010 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială pentru anul 2010
 • LEGE nr. 82 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
 • LEGE nr. 186 din 24 octombrie 2012 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 9 februarie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 147 din 31 octombrie 2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 95 din 26 mai 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 iunie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 76 din 24 noiembrie 1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din învăţământ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 3 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 117 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 275 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2000 privind finanţarea Centrului editorial şi a Studioului cinematografic din cadrul Grupului mass-media al armatei din creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 14 aprilie 1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
 • LEGE nr. 41 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome
 • LEGE nr. 108 din 3 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • LEGE nr. 454 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 4 din 24 ianuarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit parţii române
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 130 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind contractul colectiv de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 247 din 30 noiembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I"
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 287 din 11 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021