Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL Nr. 1 din 8 ianuarie 1991 -
Selectați versiunea
LEGE Nr. 1 din 7 ianuarie 1991privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 8 ianuarie 1991

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Persoanele apte de muncă, ce nu pot fi încadrate din lipsa de locuri disponibile corespunzătoare pregătirii lor, sînt considerate şomeri şi beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de ajutor de şomaj şi de alte forme de protecţie socială, precum şi de sprijin în vederea reintegrarii lor profesionale prin calificare şi recalificare. Articolul 2Sînt îndreptăţiţi sa primească ajutorul de şomaj în condiţiile prezentei legi: a) absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în vîrsta de 18 ani împliniţi, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel puţin jumătate din salariul minim stabilit pe economie, indexat, şi care într-o perioadă de 60 de zile nu au reuşit a se încadra în munca potrivit pregătirii lor profesionale; b) ţinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu erau încadraţi cu contract de muncă şi care, într-o perioadă de 30 de zile de la data lasarii lor la vatra, nu s-au putut angaja; c) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii pentru motivele prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii sau cărora, după caz, le-a încetat calitatea de membru în cooperatia mestesugareasca din motive neimputabile lor; d) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii, dacă s-a stabilit prin dispoziţia sau hotărîrea organului competent nelegalitatea măsurii luate de unitate ori lipsa vinovatiei persoanei în cauza, iar reintegrarea în munca nu mai este obiectiv posibila la unitatea în care a fost încadrată anterior sau la unitatea la care a preluat patrimoniul acesteia; e) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reincadrare nu întrerup vechimea în aceeaşi unitate, dacă au o vechime în munca de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de şomaj; f) persoanele care au fost încadrate cu contract de muncă pe durata determinata şi care au încetat activitatea la expirarea termenului prevăzut în contract, dacă au o vechime în munca de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de şomaj. Capitolul 2 Ajutorul de şomaj şi alte forme de protecţie socială a şomerilor Articolul 3Ajutorul de şomaj consta într-o sumă calculată în mod diferenţiat, pe categorii de persoane şi vechime în munca, avîndu-se în vedere salariul minim pe economie, indexat, sau ultimul salariu tarifar lunar avut, indexat, după cum urmează: a) 60% din salariul minim pe economie, indexat, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care provin din rindul absolvenţilor şcolilor din învăţămîntul preuniversitar, profesional sau de ucenicie, în vîrsta de minimum 18 ani, precum şi al celor care au o vechime în munca sub un an; b) 70% din salariul minim pe economie, indexat, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care provin din rindul absolvenţilor învăţămîntului superior; c) 50% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 1 pînă la 5 ani, dar nu mai puţin de 75% din salariul minim pe economie, indexat; d) 55% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 5 pînă la 15 ani, dar nu mai puţin de 80% din salariul minim pe economie, indexat; e) 60% din ultimul salariu tarifar avut, lunar, indexat, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de 15 ani şi peste, dar nu mai puţin de 85% din salariul minim pe economie, indexat. Articolul 4Pentru a putea beneficia de ajutorul de şomaj, persoanele prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie înscrise la oficiile forţei de muncă din cadrul direcţiei de muncă şi protecţie socială din judeţe sau din municipiul Bucureşti, unde îşi au domiciliul sau, după caz, unde îşi au reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă în acea localitate; b) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, să le permită să fie încadrate în munca. Articolul 5 (1) Nu beneficiază de ajutor de şomaj: a) persoanele care deţin în proprietate terenuri agricole în suprafaţa de cel puţin 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de cel puţin 20.000 mp în zonele montane; b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege şi care obţin pe aceste cai un venit de cel puţin jumătate din salariul minim stabilit pe economie, indexat; c) persoanele cărora li s-a oferit loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor, situaţiei personale şi stării de sănătate, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau li s-a recomandat de către oficiile forţei de muncă, în scris, să urmeze cursuri de calificare sau recalificare şi au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea; d) persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie pentru munca depusa şi limita de vîrsta; e) membrii cooperaţiei agricole de producţie sau cărora le-a încetat aceasta calitate. (2). Situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) de la alin. (1) se dovedesc cu acte eliberate de primăria localităţii de domiciliu, respectiv de organele financiare teritoriale, şi prin declaraţie pe proprie răspundere a salariatului. Articolul 6 (1) Persoanele care au fost încadrate în munca au dreptul sa primească ajutorul de şomaj din momentul încetării contractului de muncă sau, după caz, a calităţii de membru în cooperatia mestesugareasca în condiţiile prevăzute la art. 2, dacă s-au înscris la oficiile forţei de muncă în termen 30 de zile de la încetarea activităţii. (2) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. d) dobîndesc dreptul de a primi ajutor de şomaj de la data hotărîrii definitive de reintegrare, a dispoziţiei sau hotărîrii definitive de achitare ori a punerii în libertate, dacă s-au înscris la oficiul forţei de muncă în termen de 30 de zile de la data respectiva sau de la data înscrierii, cînd aceasta a avut loc după expirarea termenului de 30 de zile. (3) Persoanele care nu au fost încadrate în munca dobîndesc dreptul de a primi ajutorul de şomaj după cum urmează: a) după o perioadă de 30 de zile pentru absolvenţii învăţămîntului preuniversitar şi învăţămîntului superior, de la data la care s-au adresat oficiilor forţei de muncă sau altor organe competente, potrivit legii, solicitînd încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii; b) după o perioadă de 30 de zile de la data la care persoanele care au terminat serviciul militar obligatoriu s-au adresat oficiilor forţei de muncă, solicitînd încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii. (4) Termenele de 30 de zile prevăzute la alin. (3) încep să curgă la expirarea termenelor de 60 de zile, respectiv de 30 de zile, prevăzute la art. 2 lit. a) şi b). Articolul 7 (1) Ajutorul de şomaj se plăteşte la cererea persoanelor îndreptăţite potrivit legii. (2) Ajutorul de şomaj se plăteşte de la data dobîndirii dreptului. Retroactiv nu poate fi plătit pe o perioadă mai mare de 30 de zile de la data înregistrării cererii de plată. Articolul 8Cererile pentru plata ajutorului de şomaj se adresează direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti. Articolul 9 (1) Ajutorul de şomaj se plăteşte pe o durată de cel mult 180 de zile calendaristice. (2) Beneficiază de plată ajutorului de şomaj în continuare, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice, persoanele apte de muncă care, temporar, din motive legate de starea sănătăţii, nu pot fi cuprinse la cursurile de calificare sau recalificare organizate de direcţiile de muncă şi protecţie socială. (3) Persoanele cuprinse la cursurile de calificare sau recalificare primesc în continuare ajutor, pe toată durata cursurilor şi pînă la data primei repartizari în munca, dar nu mai mult de 30 de zile de la absolvire. Articolul 10- (1) Persoanele care urmează cursurile de calificare sau recalificare, organizate potrivit legii, au obligaţia la absolvire să se încadreze în unităţile la care sînt repartizate. (2) Absolvenţii care refuza fără motive temeinice doua repartizari au obligaţia sa restituie ajutorul de şomaj primit pe durata cursurilor pînă la repartizare, precum şi cheltuielile de şcolarizare. La data înscrierii la cursuri, persoanele respective vor încheia cu direcţia de muncă şi protecţie socială un angajament în acest sens, care, în cazul nerespectării de către titular a obligaţiilor asumate, constituie titlu executoriu. Articolul 11După expirarea perioadei de acordare a ajutorului de şomaj, persoanele în cauza urmează sa beneficieze de drepturile de ocrotiri sociale prevăzute de lege. Articolul 12Pe perioada în care unei persoane i se plăteşte ajutorul de şomaj, aceasta beneficiază de alocaţia pentru copii în aceleaşi condiţii ca în perioada anterioară somajului, precum şi de asistenţa medicală gratuita. Locuinta de serviciu se păstrează pe întreaga perioadă în care chiriaşul primeşte ajutor de şomaj, cu excepţia cazului în care aceasta este situata în incinta unităţii sau este legată direct de asigurarea permanentei sau continuităţii în serviciu. Articolul 13Perioada pentru care o persoană este indreptatita sa primească ajutorul de şomaj constituie vechime în munca şi nu întrerupe vechimea în munca şi în aceeaşi unitate. Articolul 14Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în perioada pentru care sînt îndreptăţite sa primească ajutor de şomaj şi cît urmează un curs de calificare sau recalificare beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege pentru persoanele încadrate în munca, inclusiv de pensie de invaliditate. Articolul 15 (1) Beneficiarul ajutorului de şomaj este obligat ca, de doua ori pe luna, pe baza programării efectuate sau ori de cîte ori este solicitat, să se prezinte la oficiul forţei de muncă. (2) Persoana care primeşte ajutor de şomaj şi se încadrează în munca sau începe sa realizeze venituri din sursele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) are obligaţia de a înştiinţa în termen de 3 zile oficiul forţei de muncă. (3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) revine şi persoanei juridice sau fizice care a efectuat angajarea. Articolul 16Calitatea de beneficiar al ajutorului de şomaj şi îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 15 se dovedesc cu carnetul de evidenta eliberat şi vizat bilunar de oficiul forţei de muncă. Articolul 17 (1) Ajutorul de şomaj se plăteşte lunar de direcţiile de muncă şi protecţie socială proporţional cu numărul de zile calendaristice cît titularul este îndreptăţit sa primească acest ajutor, pe baza buletinului de identitate şi carnetului de evidenta. (2) Ajutorul de şomaj nu este impozabil. Articolul 18 (1) Plata ajutorului de şomaj încetează în următoarele situaţii: a) la împlinirea termenelor prevăzute la art. 9; b) la încadrarea în munca a titularului sau după 30 de zile de la obţinerea de către acesta a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi pe cont propriu; c) în cazul refuzului nejustificat de a se încadra într-o unitate, cu contract de muncă pe durata nedeterminată sau determinata, într-un loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor somerului, situaţiei personale şi stării de sănătate a acestuia; d) la data refuzului nejustificat de a urma un curs de calificare sau, după caz, la data întreruperii sau neabsolvirii cursului, organizat potrivit art. 10 alin. (2) din prezenta lege, din motive imputabile. (2) Plata ajutorului de şomaj se suspenda: a) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 15; b) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor militare; c) pe perioada în care titularul îşi stabileşte domiciliul în străinătate; d) pe perioada în care titularul este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate; e) pe perioada în care este încadrat cu contract de muncă pe timp determinat. Articolul 19Persoanele care au fost reintegrate în munca de organele de jurisdicţie competente şi li s-au acordat despăgubiri pentru perioada nelucrata vor restitui ajutorul de şomaj primit pe aceeaşi perioadă de timp. Capitolul 3 Constituirea şi utilizarea fondului pentru plata ajutorului de şomaj Articolul 20Fondul necesar pentru plata ajutorului de şomaj se constituie din următoarele surse; a) o cota de 4 la suta aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar de regii autonome, societăţi comerciale, instituţii publice, organizaţii cooperatiste, particulare şi mixte, de organizaţiile economice străine cu sediul în România, de reprezentantele din România ale societăţilor străine care angajează personal român şi de persoanele fizice autorizate care utilizează munca salariata; b) o contribuţie de 1 la suta din salariul tarifar lunar de încadrare, plătită de salariaţii unităţilor prevăzute la lit. a); c) o contribuţie de 1 la suta din veniturile lunare obţinute din munca prestată de către membrii cooperaţiei meşteşugăreşti; d) o subvenţie de la bugetul de stat pentru completarea fondului, în caz ca sursele de la lit. a), b) şi c) nu acoperă plăţile datorate. Articolul 21 (1) Fondul pentru plata ajutorului de şomaj se păstrează într-un cont al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale deschis la Banca Naţionala, este gestionat de acesta şi este purtător de dobinda. (2) Sumele neconsumate într-o perioadă se reportează în perioadele imediat următoare, fără a exista obligaţia de a fi vărsate la bugetul statului. Articolul 22Din fondul constituit potrivit art. 20 din prezenta lege se vor face plati şi pentru: a) acoperirea unor cheltuieli legate de efectuarea plăţii ajutorului de şomaj; b) acoperirea unor cheltuieli privind calificarea şi recalificarea şomerilor. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 23Pentru urmărirea desfăşurării activităţii privind stabilirea şi plata ajutorului de şomaj prevăzute de lege, la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi la direcţiile de muncă şi protecţie socială, se constituie un corp de control specializat. Numărul de personal al corpului de control, precum şi modul de salarizare a acestuia, se stabilesc prin hotărîre a guvernului. Articolul 24 (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) şi (3) şi art. 28 şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) şi (3); b) cu amendă de la 1.500 la 4.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 28. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de organele corpului de control prevăzut la art. 23. (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor. Articolul 25 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, guvernul va stabili prin hotărîre modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare şi recalificare a persoanelor care primesc ajutor de şomaj, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor în cauza. (2) Guvernul are obligaţia de a asigura, în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, o baza materială corespunzătoare bunei desfăşurări a procesului de calificare şi recalificare a şomerilor. (3) Centrele de calificare şi recalificare vor fi organizate prin preluarea unor spaţii din reţeaua de învăţămînt care nu-şi mai justifica funcţionarea, a altor spaţii existente, precum şi prin preluarea personalului necesar din aceste unităţi. (4) Centrele de calificare şi recalificare vor funcţiona în subordinea direcţiilor de muncă şi protecţie socială. (5) Pentru a asigura utilizarea tuturor posibilităţilor existente, direcţiile de muncă şi protecţie socială vor putea organiza cursuri de calificare şi recalificare a personalului care primeşte ajutor de şomaj şi în şcoli profesionale sau alte unităţi similare. Articolul 26Procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj se va stabili în termen de 15 zile de la publicarea legii, prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, ce se va publică în Monitorul Oficial. Articolul 27Litigiile privind stabilirea şi plata ajutorului de şomaj se soluţionează de către instanţele judecătoreşti, potrivit procedurii aplicabile litigiilor de muncă. Articolul 28Unităţile au obligaţia de a comunică la oficiile forţei de muncă toate posturile libere în termen de 3 zile de la data cînd au devenit vacante, iar direcţiile de muncă şi protecţie socială au obligaţia de a tine evidenta şi a afişa locurile de muncă vacante. Articolul 29 (1) Persoanele prevăzute la art. 2, care sînt neincadrate în munca la data intrării în vigoare a prezentei legi şi sînt înscrise la oficiile forţei de muncă, beneficiază de ajutor de şomaj de la data cererii. (2) În cazul cînd persoanele prevăzute la alin. (1) nu sînt înscrise la oficiile forţei de muncă, ele dobîndesc dreptul de ajutor de şomaj după 30 de zile de la data înscrierii. Articolul 30 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 758/1990 cu privire la salarizarea personalului devenit, în mod temporar, disponibil. (2) Fondurile constituite în baza Decretului-lege nr. 144/1990 pentru prelungirea termenului de aplicare a Decretului-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea şi salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activităţii se virează în contul fondului de plată a ajutorului de şomaj. (3) Dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială şi art. 51 din Legea nr. 5/1973 se modifica corespunzător prevederilor prezentei legi. (4) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Prezenta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 1990. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUPrezenta lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 decembrie 1990. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 265 din 7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Guernsey privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 12 ianuarie 2011 şi în Guernsey la 17 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 37 din 26 noiembrie 1975 (*republicată*) privind sistematizarea, proiectarea şi realizarea arterelor de circulaţie în localităţile urbane şi rurale
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 259 din 12 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 638 din 7 decembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1998 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la datoria Societăţii Comerciale "Petrotel" - S.A. Ploieşti, prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, şi la protecţia mediului înconjurător din arealul petrolier Ploieşti ca urmare a declanşării procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul petrolier
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 36 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 9 februarie 2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 167 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
 • LEGE nr. 199 din 16 iulie 2015 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 88 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 22 din 13 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 53 din 7 iunie 1995 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1995 pentru ratificarea unor acorduri de împrumuturi externe
 • LEGE nr. 31 din 20 ianuarie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 54/1997 privind modificarea art. 63 alin. (4) din Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 140 din 1 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea şi revitalizarea Centrului istoric Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 27 noiembrie 2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantităţii de 2.000 tone motorină pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
 • LEGE nr. 12 din 28 februarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 17 octombrie 2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului Naţional Anticorupţie şi instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea în Palatul de Justiţie din municipiul Bucureşti
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 octombrie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 57 din 22 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuări precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 6 noiembrie 2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 81 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 31 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 9 decembrie 1999 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • LEGEA nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*republicată*) voluntariatului*)
 • LEGE nr. 68 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 279 din 12 noiembrie 2015 pentru instituirea Zilei Limbii maghiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 27 decembrie 2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW"
 • LEGE nr. 184 din 24 iulie 2017 pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021