Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGEA nr. 42 din 18 decembrie 1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 147 DIN 19/12/90 -
Selectați versiunea
LEGEA nr. 42 din 18 decembrie 1990pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 19 decembrie 1990

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Pentru cinstirea şi eternizarea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 se instituie titlul de "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989".Titlul de "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989" se conferă post-mortem; brevetul de atestare şi însemnul titlului se predau, spre păstrare, familiei celui decorat. Articolul 2În semn de preţuire şi recunoştinţă pentru cei care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 se instituie titlul de "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989". Articolul 3Titlurile prevăzute la art. 1 şi 2 se conferă, potrivit legii, de către Preşedintele României, la propunerea unei comisii; componenta şi regulile de funcţionare ale comisiei sînt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta lege. Articolul 4Descrierea şi modul de atribuire a insemnului titlului "Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989", precum şi descrierea, modul de atribuire şi purtare a insemnului titlului "Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989", se stabilesc printr-un regulament aprobat prin hotărîre a parlamentului.Conferirea titlurilor prevăzute la art. 1 şi 2 se atesta prin brevet. Articolul 5Urmaşii eroilor-martiri ai revoluţiei vor primi împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 1 şi suma de 30.000 lei.Răniţii revoluţiei vor primi împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 2 şi suma de 20.000 lei. Articolul 6Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, au dreptul la următoarele pensii minime, dacă pensia calculată potrivit legii pentru accident de muncă sau în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat ori obşteşti nu este mai mare:- 4.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;- 3.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;- 3.000 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;- 2.250 lei lunar pentru fiecare urmaş care beneficiază de pensie de urmaş.Persoanele încadrate în gradul I de invaliditate primesc şi o indemnizaţie lunară de îngrijire de 1.000 lei.Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială, referitoare la plata, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor, se aplică în mod corespunzător şi pensiilor stabilite potrivit prezentului articol. Articolul 7Urmaşii eroilor-martiri ai revoluţiei, răniţii, precum şi pensionării de invaliditate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în lupta pentru victoria revoluţiei, beneficiază şi de următoarele drepturi: a) prioritate la închirierea şi cumpărarea de locuinţe din fondul de stat; b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevăzut pentru un salariu sau o pensie de pînă la 800 lei lunar, fără aplicarea majorărilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar; c) acordarea unei camere în plus pensionarilor de invaliditate de gradul I; d) acordarea de credite pentru cumpărarea sau construirea de locuinţe, în condiţiile cele mai favorabile prevăzute de lege; e) atribuirea fără plata a locurilor de veci în cimitire; f) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii; g) medicamente gratuite; h) acordarea gratuita de proteze; i) acces gratuit la sanatorii şi baze de tratament, aparţinînd Ministerului Sănătăţii; j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun, aparţinînd unităţilor cu capital de stat şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I, dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 12 călătorii gratuite pe an, dus-întors, cu trenul sau cu autobuzul unităţilor cu capital de stat, pînă în localitatea reşedinţa de judeţ; k) scutire de plată taxelor şi impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent; l) scutire de plată impozitului pe salariu; m) posibilitatea cumulării pensiei cu orice alte venituri; n) acces gratuit la creşele şi grădiniţele subvenţionate de stat; o) acordarea gratuita a unui mototriciclu pentru persoanele care şi-au pierdut membrele inferioare ori cu alte deficiente locomotorii care se încadrează în criteriile medicale în vigoare, prioritate la cumpărarea unui autoturism hycomat, cu plata în rate, cu un acont de 20%, pentru invalizii cu deficiente locomotorii; p) asistenţa juridică gratuita; r) pensionarea, cu reducerea virstei prevăzute de lege cu cinci ani, pentru mamele eroilor-martiri ai revoluţiei, precum şi pentru sotiile acestora dacă nu se recasatoresc; s) burse de elevi şi studenţi în instituţiile de învăţămînt de stat, în condiţiile legii, indiferent de venituri, pentru copii eroilor-martiri, invalizilor sau răniţilor revoluţiei;s,) obţinerea cu prioritate de împrumuturi bancare pentru investiţii, cu termen de rambursare dublu faţă de cel prevăzut de lege şi cu reducerea dobinzii la 50% .Drepturile prevăzute la alin. 1 lit. f)-i) se acordă numai pe perioada în care beneficiarii îşi păstrează calitatea de urmaş sau de pensionar de invaliditate, iar răniţii pînă la vindecare. Articolul 8Drepturile prevăzute la art. 6 şi art. 7 alin. 1 pentru urmaşi pot fi acordate, după caz, şi părinţilor, bunicilor, fraţilor sau surorilor eroilor-martiri, dacă la data decesului se aflau în întreţinerea acestora şi sînt lipsiţi de mijloace de întreţinere. Articolul 9Prefecturile şi primăriile vor acorda sprijinul necesar persoanelor care fac obiectul prezentei legi, pentru obţinerea de locuinţe, locuri de muncă, precum şi pentru soluţionarea altor probleme de ordin social şi profesional cu care se confrunta. Articolul 10Consiliul de administraţie al Fundaţiei pentru Fondul "Libertatea", constituit în temeiul Decretului-lege nr. 124/1990, se completează cu cîte un reprezentant al celor 9 asociaţii ale răniţilor şi urmaşilor eroilor revoluţiei. Articolul 11Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi personalului Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne. Articolul 12Guvernul României va aduce la îndeplinire prevederile prezentei legi, asigurind resursele materiale şi financiare necesare, inclusiv suplimentarea fondurilor valutare puse la dispoziţia Ministerului Sănătăţii, în vederea trimiterii la tratament în străinătate, ori de cîte ori aceasta se impune, a persoanelor care au suferit afecţiuni deosebit de grave în luptele pentru victoria revoluţiei. Articolul 13Decretul-lege nr. 76/1990, prevederile referitoare la pensionării invalizi ca urmare a participării la Revoluţia din decembrie 1989 din Hotărîrea Guvernului nr. 1065/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi, se abroga. Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 decembrie 1990.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 1990.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 1990.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989 şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU Anexa 1 A. Componenta Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989:- 5 senatori;- 5 deputaţi;- cîte un reprezentant din cele 9 asociaţii ale răniţilor şi urmaşilor eroilor revoluţiei din decembrie 1989;- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- un reprezentant al Procuraturii Generale;- un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale;- un reprezentant al Ministerului de Interne;Comisia va fi condusă de către cel mai în vîrsta parlamentar şi va funcţiona pe lîngă Secretariatul general al guvernului, care va asigura lucrările de secretariat. Comisia ia hotărîri cu votul majorităţii simple a membrilor săi.Regulamentul de lucru va fi stabilit de către comisie.B. Competenţa: comisia constata, din oficiu sau la cererea celor interesaţi, calitatea de martir sau rănit în Revoluţia din decembrie 1989, eliberează certificate doveditoare celor îndreptăţiţi legal şi propune acordarea titlurilor prevăzute de art. 1 şi 2 din prezenta lege.Calitatea de martir sau aceea de rănit se recunoaşte celor care au decedat sau au fost răniţi în acţiunile pentru victoria revoluţiei, în perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990. Sînt martiri ai revoluţiei şi cei care au decedat după acest interval, dacă motivul care a determinat decesul se plaseaza în acest interval şi este în legătură cu victoria revoluţiei. Sînt consideraţi răniţi cei care în acest interval au suferit, în sensul legii, vătămări grave corporale.Pentru a-şi îndeplini aceste atribuţii, comisia este imputernicita să solicite relaţii de la orice organ de stat, precum şi de la persoanele fizice şi juridice.---------------

Noutăți

 • LEGE nr. 54 din 19 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/1999 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mărci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de către Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii cu capital majoritar românesc
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 10 martie 1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2017 pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 201 din 22 mai 2006 privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studenţeşti private
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 22 decembrie 2011 privind prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
 • LEGE nr. 279 din 24 iunie 2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 13 septembrie 2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 iunie 2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 51 din 27 mai 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Republica Austria, încheiat la Viena la 1 aprilie 1992
 • LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social
 • LEGE nr. 281 din 23 iunie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 23 octombrie 1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 134 din 21 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum şi a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 15 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 3/25 "Veniturile extrabugetare şi cheltuielile finanţate din acestea pe anul 1999" la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 *** Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 170 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum şi pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 113 din 9 noiembrie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Helsinki la 26 martie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 13 iunie 2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 7 din 7 ianuarie 2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013
 • LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 Legea arendării
 • LEGE nr. 239 din 12 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie
 • LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019 bugetului de stat pe anul 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 6 noiembrie 2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în anul 2012
 • LEGE nr. 194 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 317 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 572 din 22 decembrie 2003 privind declararea municipiului Lugoj Oraş-martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 141 din 21 mai 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 18 aprilie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 15 aprilie 2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate
 • LEGE nr. 173 din 11 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale
 • LEGE nr. 126 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 209 din 28 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind ajustarea structurală a sectorului privat, semnat la Washington la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 5 septembrie 2018 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 311 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 158 din 12 iulie 2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate
 • LEGE nr. 173 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România
 • LEGE nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021