Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 218 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009 -
LEGE nr. 218 din 2 iunie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 11 iunie 2009

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 17 iunie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 8, 9 și 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:8. autogară - spațiu special delimitat, amenajat și dotat pentru a permite plecarea și sosirea autobuzelor, inclusiv a celor aflate în tranzit, asigurând urcarea sau coborârea persoanelor, precum și condiții și servicii pentru autobuze și pentru persoanele aflate în așteptare;9. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinație, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public. În condițiile în care în interiorul unei localități există două sau mai multe puncte de plecare sau de destinație, după caz, localitatea respectivă va fi considerată cap de traseu;......................................................................................16. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea capului de traseu de destinație, revine la capul de traseu de plecare, în cadrul aceleiași operațiuni de transport de persoane;2. La articolul I punctul 2, punctul 16^1 al alineatului (1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:16^1. declarație pentru transportul internațional de persoane, act prin care un operator de transport declară că va efectua transport rutier public în calitate de subcontractant în cadrul unui serviciu regulat de transport de persoane în trafic internațional;3. La articolul I punctul 3, punctele 18 și 34 ale alineatului (1) al articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:18. grafic de circulație - document care conține denumirea traseului, autogările, stațiile publice și capetele de traseu aflate pe un traseu, distanțele dintre acestea, orele de plecare, respectiv de sosire, zilele în care se efectuează transporturile;....................................................................................34. program de transport interjudețean - program întocmit și aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulație, capetele de traseu, autogările, stațiile publice, numărul autovehiculelor necesare, precum și capacitatea de transport minimă a acestora. Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii;4. La articolul I, punctul 5 se abrogă.5. La articolul I punctul 6, punctul 40 al alineatului (1) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:40. traseu - parcurs care asigură legătura dintre capul de traseu de plecare și capul de traseu de destinație, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale. În funcție de amplasarea capetelor de traseu și de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, județene, interjudețene și internaționale. Traseele dintr-o asociație de dezvoltare intercomunitară având ca obiect transportul public rutier de persoane prin servicii regulate sunt considerate trasee locale. Traseele dintre municipiul București și alte localități sunt trasee interjudețene, cu excepția traseelor dintre municipiul București și localitățile din județul Ilfov, care sunt trasee locale. Traseele dintre aceleași două capete de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite;6. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 46^1, cu următorul cuprins:46^1. transport rutier local de persoane - transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, efectuat în interiorul unei localități, precum și în limitele unei asociații intercomunitare având ca obiect transportul rutier public de persoane, este considerat transport local;7. La articolul I, după punctul 6^1 se introduce un nou punct, punctul 6^2, cu următorul cuprins:6^2. La articolul 3 alineatul (1), punctul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:48. transport rutier interjudețean - transport rutier care se efectuează între capul de traseu de plecare și capul de traseu de destinație, situate pe teritoriul a două județe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor județe; în sensul prezentei ordonanțe de urgență, transportul rutier dintre municipiul București și alte județe este considerat transport rutier interjudețean, cu excepția transportului dintre municipiul București și localitățile județului Ilfov, care este considerat transport local;8. La articolul I punctul 8, literele a) și e) ale punctului 1 și litera a) a punctului 2 ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) este o activitate care asigură desfășurarea activităților principale ale întreprinderii;........................................................................................e) vehiculele utilizate de întreprindere pentru astfel de transporturi sunt conduse de conducători auto angajați ai întreprinderii, de persoana fizică autorizată sau de titularul întreprinderii individuale ori de un membru al întreprinderii familiale, după caz;........................................................................................a) este o activitate care asigură desfășurarea activităților principale ale întreprinderii;9. La articolul I punctul 9, articolul 12^1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 12^1(1) În cazul unei operațiuni de transport combinat, dacă transportul de pe segmentul rutier inițial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12 pct. 1, transportul de pe segmentul rutier final pentru transportarea la destinație a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile deține și utilizează autovehicule conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat transportul pe segmentul rutier inițial.(2) Dacă transportul de pe segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în condițiile prevăzute la art. 12 pct. 1, transportul de pe segmentul rutier inițial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile deține și utilizează autovehicule conform prevederilor art. 12 pct. 1, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt deținute de transportatorul rutier destinatar care va efectua transportul pe segmentul rutier final.10. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Operațiunile de transport rutier public în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport din statele membre ale Uniunii Europene sunt permise numai în condițiile prevăzute de legislația națională și comunitară.11. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:19^1. Articolul 29 se abrogă.12. La articolul I, punctul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:23. La articolul 34, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Programul de transport județean se întocmește și se aprobă prin hotărâre a consiliului județean respectiv, iar programele de transport interjudețene se întocmesc și se aprobă de către Autoritatea Rutieră Română în corelare cu programele de transport județene aprobate.13. La articolul I punctul 24, alineatul (5) al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Programele de transport județene sau interjudețene pot fi modificate cel mult o dată pe an.14. La articolul I punctul 25, alineatele (1) și (3) ale articolului 34^2 se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 34^2(1) Licența de traseu conține traseul, precum și numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului utilizat pe acel traseu, iar în anexă, graficul de circulație pentru traseele interjudețene sau caietul de sarcini pentru traseele județene......................................................................................(3) În transportul rutier de persoane în trafic județean, interjudețean sau internațional se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului.15. La articolul I punctul 30, articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 45(1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean, interjudețean sau internațional, plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în autogări.(2) În cazul în care administrația publică locală solicită ca într-o localitate, pe lângă plecările, sosirile sau opririle în tranzit, realizate într-o autogară, să existe și alte opriri în tranzit, autoritatea competentă poate aproba această solicitare.(3) În localitățile în care nu există autogări sau capacitatea acestora este depășită, plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în stații publice stabilite de administrația publică locală, la solicitarea Autorității Rutiere Române, în conformitate cu programele de transport aprobate.(4) Pentru traseele dintre municipiul București și județul Ilfov, respectiv localitățile din județul Ilfov, plecările, sosirile și opririle în tranzit se realizează în stațiile publice stabilite de administrația publică locală, după caz.16. La articolul I punctul 31, articolul 48^2 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 48^2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, persoanele cu funcții care concură la siguranța rutieră sunt conducătorul auto care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 sau 14, persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier a operatorului de transport/întreprinderii și consilierul de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase.17. La articolul I, după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu următorul cuprins:32^1. După articolul 48^9 se introduc două noi articole, articolele 48^10 și 48^11, cu următorul cuprins: Articolul 48^10Autoritatea competentă poate stabili prin norme și alte obligații pe care le au întreprinderile/operatorii de transport în ceea ce privește siguranța rutieră. Articolul 48^11Autoritatea competentă poate stabili prin norme și alte obligații pe care le au operatorii de activități conexe transportului rutier în ceea ce privește siguranța rutieră.18. La articolul I, punctul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:33. La capitolul VII, după articolul 48^11 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 2^1-a, cuprinzând articolele 48^12-48^14, cu următorul cuprins: Secţiunea a 2^1-aȘcoli de conducători auto Articolul 48^12(1) Școlile de conducători auto autorizate fac parte din cadrul instituțional național în domeniul siguranței rutiere, care asigură pregătirea persoanelor în vederea obținerii permiselor de conducere, în baza programelor de școlarizare și a metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică, aprobate de autoritatea competentă.(2) Pentru a putea funcționa, școlile de conducători auto vor fi autorizate de către autoritatea competentă pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii. Articolul 48^13(1) Pregătirea teoretică și practică a unei persoane în vederea obținerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se realizează numai într-o școală de conducători auto autorizată, în condițiile existenței unui contract încheiat între persoană și școala respectivă.(2) Pregătirea teoretică și practică se efectuează, în școlile prevăzute la alin. (1), cu propriii profesori de legislație rutieră atestați și propriii instructori de pregătire practică atestați.(3) Pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se efectuează numai cu autovehicule care îndeplinesc condițiile normelor prevăzute la art. 48^12 alin. (2).(4) Persoana prevăzută la alin. (1) poate efectua pregătirea practică numai după finalizarea pregătirii teoretice în școala respectivă. Articolul 48^14(1) Pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conducere pentru categoriile A, B și BE și subcategorii ale acestora, efectuată de școlile autorizate, se poate realiza și cu instructori de pregătire practică atestați, care sunt persoane fizice înregistrate la oficiul registrului comerțului, atestate și autorizate de către autoritatea competentă, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) Instructorii prevăzuți la alin. (1) pot efectua pregătirea practică a persoanelor numai cu autovehicule deținute în proprietate sau cu contract de leasing, care îndeplinesc condițiile normelor prevăzute la art. 48^12 alin. (2).(3) Instructorul prevăzut la alin.(1) poate efectua activitate de pregătire practică a persoanelor, în condițiile prevăzute la art. 48^13 alin. (4), numai pe baza unui contract de prestări de servicii încheiat de instructor cu școala respectivă, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificările ulterioare.(4) Instructorul de pregătire practică prevăzut la alin. (1) poate fi autorizat numai dacă a activat cel puțin 3 ani ca instructor auto atestat în cadrul școlilor autorizate prevăzute la art. 48^12 și nu a avut suspendat permisul de conducere și/sau atestatul în perioada respectivă.19. La articolul I, punctul 36 se abrogă.20. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 37^1, cu următorul cuprins:37^1. Articolul 56^2 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 56^2(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inspectorii de trafic au dreptul să oprească orice autovehicul care circulă pe drumul public și execută activități de transport rutier în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, precum și activitatea de instruire practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere. Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziția statică în același mod ca și polițiștii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.(2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autovehiculele inspectorilor de trafic vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roșie, de care pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activitățile prevăzute la alin. (1).21. La articolul I, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 38^1, cu următorul cuprins:38^1. Alineatul (2) al articolului 57^3 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) De faptele menționate la art. 57^2 lit. a), c), d) și e) este răspunzător conducătorul auto, după caz.22. La articolul I, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 41^1, cu următorul cuprins:41^1. La articolul 58, literele f) și h) se abrogă.23. La articolul I punctul 43, literele ae), af), ag), ah) și ai) ale articolului 58 se modifică și vor avea următorul cuprins:ae) efectuarea de către școlile de conducători auto a pregătirii persoanelor fără respectarea programei de pregătire aprobate;af) nerespectarea de către școlile de conducători auto a prevederilor privind evidența cursanților;ag) utilizarea de către școlile de conducători auto, în cadrul procesului de pregătire, a personalului de pregătire teoretică și practică, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;ah) utilizarea de către școlile de conducători auto sau de către instructorii auto, autorizați în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în procesul de pregătire, a vehiculelor rutiere care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;ai) nerespectarea de către școlile de conducători auto sau de către persoana desemnată care conduce și organizează activitatea școlii de conducători auto a obligațiilor ce îi revin conform legislației în vigoare.24. La articolul I punctul 44, literele a) și b) ale alineatului (1) al articolul 59 se modifică și vor avea următorul cuprins:a) de la 1.000 lei la 1.500 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), i), q) și aa);b) de la 4.000 lei la 5.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y), z), ab), ac) și ad);25. La articolul I, punctul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:47. La articolul 59, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă școlilor de conducători auto sau instructorilor auto autorizați ori persoanei desemnate, după caz, faptele prevăzute la art. 58 lit. ae), af), ag), ah) și ai).(4^2) Se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, aplicabilă școlilor de conducători auto, nerespectarea prevederilor art. 48^12 alin. (2) și ale art. 48^13.(4^3) Se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, aplicabilă instructorilor auto prevăzuți la art. 48^14 alin. (1), pentru nerespectarea prevederilor art. 48^14.26. La articolul I, punctul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:48. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 62(1) În cazul utilizării pentru transport a unui vehicul fără a se putea face dovada că se dețin următoarele documente valabile, după caz: licență de transport, copia conformă a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licență de traseu, autorizația specială de transport, autorizația de transport internațional sau documentul de transport persoane prin servicii ocazionale, după caz, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului prin reținerea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, aplicându-se și sancțiunea contravențională corespunzătoare.(2) Inspectorii de trafic au dreptul să rețină documentele prevăzute la alin. (1), precum și certificatul de competență profesională, dacă acestea au valabilitatea depășită, nu sunt conforme cu transportul efectuat sau nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acestora, după caz.(3) Plăcuțele de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare și o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției și de reținere a plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se predau la inspectoratul județean de poliție respectiv, care notifică deținătorului autovehiculului faptul că suspendarea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reținere a acestora.(4) Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum și de reținere a certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare, conform prevederilor alin. (1)-(3), se stabilesc prin norme de către autoritatea competentă.27. Articolul II se abrogă.28. După articolul II se introduce un nou articol, articolul II^1, cu următorul cuprins: Articolul II^1Transportul rutier local de persoane, așa cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 46^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, va fi reglementat, organizat, controlat și gestionat în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, coroborate cu prevederile corespunzătoare din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.29. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006, cu modificările și completările ulterioare. Articolul IILicențele de traseu eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân în vigoare până la expirarea termenului lor de valabilitate. Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 2 iunie 2009.Nr. 218.----

  Noutăți

 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 27 septembrie 1997 pentru modificarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
 • LEGE nr. 81 din 17 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 117 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 363 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 136 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de cai de comunicaţie terestre - autostrăzi şi cai ferate
 • LEGE nr. 11 din 11 martie 1993 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1992 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 18 decembrie 2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
 • LEGE nr. 110 din 11 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 9 septembrie 2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 87 din 22 septembrie 1995 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Turkmenistan, semnată la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 115 din 17 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
 • LEGE nr. 117 din 16 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 21 octombrie 1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 206 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România*)
 • LEGE nr. 39 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucureşti la 28 august 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 162 din 6 decembrie 2001 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanţarea Proiectului de modernizare a căilor ferate, semnat la Luxemburg şi la Bucureşti la 30 iunie 1998
 • LEGE nr. 27 din 6 martie 1991 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind statutul şi modalităţile de funcţionare a centrelor culturale în cele doua tari
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 683 din 28 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Zagreb la 30 septembrie 2000
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România
 • LEGE nr. 63 din 21 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
 • LEGE nr. 161 din 21 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Insulei Man privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal, semnat la Londra la 4 noiembrie 2015
 • LEGE nr. 129 din 29 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*) privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 199 din 4 noiembrie 2016 privind modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 260 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2018 pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • LEGE nr. 51 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 94 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Moldova, încheiat la Bucureşti la 15 februarie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 18 mai 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare
 • LEGE nr. 254 din 14 decembrie 2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021