Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 189 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009 -
LEGE nr. 189 din 26 mai 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă2. La articolul I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul ILegea nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:3. La articolul I, înainte de punctul 1, care devine punctul 1^1, se introduce un nou punct, punctul 1, cu următorul cuprins:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:LEGEprivind educația tinerilor capabili de performanță înaltă4. La articolul I punctul 1, devenit punctul 1^1, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezenta lege creează cadrul juridic de organizare instituțională și de desfășurare a programelor de educație diferențiată pentru tinerii capabili de performanță înaltă.5. La articolul I, după punctul 1^1 se introduc zece noi puncte, punctele 1^2-1^11, cu următorul cuprins:1^2. Articolul 2 se abrogă1^3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: Articolul 3Educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă se poate realiza prin:a) adaptarea obiectivelor, conținuturilor, a strategiilor didactice de predare, învățare și evaluare la posibilitățile aptitudinale, cognitive, afective și motrice, la ritmul și la stilul de învățare ale tinerilor capabili de performanță înaltă;b) educarea tinerilor capabili de performanță înaltă în centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al școlilor de weekend, al taberelor de instruire, al școlilor de vară și al programelor de învățământ la distanță sau prin alte forme.1^4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile folosite au următoarele semnificații:a) tineri capabili de performanță înaltă - tinerii identificați prin metode științifice ca având realizări și/sau aptitudini potențiale în oricare dintre următoarele domenii, izolate sau în combinație: capacitate intelectuală generală, aptitudini academice specifice, gândire productivă și creativă, abilitate în leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;b) trasee curriculare diferențiate - curriculum și organizarea programului școlar adaptate nevoilor individuale ale tinerilor capabili de performanță înaltă.1^5. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Identificarea tinerilor capabili de performanță înaltă se realizează de echipe formate din specialiști în domeniu, psihologi, pedagogi, profesori și satisface exigențele de obiectivitate, fidelitate, validitate și fiabilitate.(2) Membrii acestor echipe nu pot efectua activități de pregătire cu tinerii selectați.1^6. Articolul 6 se abrogă.1^7. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7În procesul de identificare se utilizează profiluri psihocomportamentale, studii de caz, ghiduri de nominalizare, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, de inteligență, de creativitate, de aptitudini speciale, analiza activității și a rezultatelor școlare, precum și alte instrumente și procedee elaborate de specialiști.1^8. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8Procedurile de identificare a tinerilor capabili de performanță înaltă proveniți din medii socioeconomice dezavantajate se adaptează specificului lor și prin implicarea reprezentanților comunității locale.1^9. Articolul 9 se abrogă.1^10. Articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10Traseele curriculare diferențiate se structurează în conformitate cu principiile generale ale curriculumului național, în funcție de domeniul de manifestare a abilității și ținându-se cont de nevoile specifice ale tinerilor capabili de performanță înaltă.1^11. Articolele 11-14 se abrogă.6. La articolul I, după punctul 2 se introduc cinci noi puncte, punctele 2^1-2^5, cu următorul cuprins:2^1. Articolul 16 va avea următorul cuprins: Articolul 16Strategiile didactice se adaptează formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ pentru tineri capabili de performanță înaltă, contextului sociocultural, precum și profilului de personalitate și gradului de maturitate psihologică ale acestora.2^2. Articolul 17 se abrogă.2^3. Articolul 18 va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Evaluarea tinerilor capabili de performanță înaltă se adaptează în funcție de traseele curriculare diferențiate, ținându-se cont de standardele curriculare aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.(2) La sfârșitul fiecărui an școlar, tinerii incluși în program sunt evaluați de echipele prevăzute la art. 5, în vederea menținerii sau excluderii din programul de pregătire.2^4. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins: Capitolul IVPregătirea personalului didactic implicat în instruirea tinerilor capabili de performanță înaltă2^5. Articolul 19 va avea următorul cuprins: Articolul 19Formarea cadrelor didactice necesare selectării, instruirii și evaluării anuale a tinerilor capabili de performanță înaltă se face pe baza unor programe de pregătire specifice care vizează atât aplicarea de curriculum, cât și metodele de selecție și evaluare a tinerilor capabili de performanță înaltă.7. La articolul I, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 3^1-3^3, cu următorul cuprins:3^1. Articolul 21 va avea următorul cuprins: Articolul 21Formarea continuă certificată a cadrelor didactice include și programe de perfecționare în domeniul psihopedagogiei tinerilor capabili de performanță înaltă.3^2. Articolul 22 va avea următorul cuprins: Articolul 22Formarea altor categorii de specialiști, cum ar fi: psihologi, asistenți sociali, pedagogi, psihopedagogi, include cursuri specializate în domeniul identificării tinerilor capabili de performanță înaltă, al consilierii, psihoterapiei și managementului personal al acestora.3^3. Articolul 23 va avea următorul cuprins: Articolul 23Ministerul Educației, Cercetării și Inovării coordonează organizarea unor programe naționale de formare în domeniul educației tinerilor capabili de performanță înaltă.8. La articolul I punctul 4, titlul capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins: Capitolul VInstruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă9. La articolul I punctul 5, articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Instruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă este coordonată metodologic de Centrul Național de Instruire Diferențiată, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.(2) Centrul Național de Instruire Diferențiată este înființat în scopul identificării, pregătirii, stimulării și valorificării potențialului tinerilor capabili de performanță înaltă.10. La articolul I punctul 6, articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 25În domeniul instruirii diferențiate a tinerilor capabili de performanță înaltă, Centrul Național de Instruire Diferențiată are următoarele atribuții:a) elaborarea și aplicarea de strategii și politici pentru selecția, pregătirea, stimularea și susținerea tinerilor și a cadrelor didactice în activități de performanță înaltă;b) coordonarea realizării de trasee curriculare diferențiate și a strategiilor didactice specifice educației tinerilor capabili de performanță înaltă;c) elaborarea de liste orientative de resurse informaționale, în scopul aplicării programelor de educație diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă;d) colaborarea cu instituțiile de învățământ superior, cu departamentele de pregătire a personalului didactic, în vederea realizării unor programe de pregătire a specialiștilor în metodologiile de predare specifice educației tinerilor capabili de performanță înaltă;e) coordonarea metodologică a activității centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București;f) pregătirea și promovarea unui suport informațional privind educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă și participarea la acțiuni de informare referitoare la educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă;g) elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare a centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București.11. La articolul I punctul 7, articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București înființează centre de instruire diferențiată județene/al municipiului București, conform unei metodologii elaborate de Centrul Național de Instruire Diferențiată.(2) La nivel județean, instruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă se realizează în microcentre de performanță, care funcționează în unități de învățământ care demonstrează capacitatea de a desfășura astfel de acțiuni, sub coordonarea centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București, iar finanțarea se face de la bugetul local.(3) Metodologia de organizare și desfășurare a instruirii diferențiate la nivel județean/al municipiului București se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.12. La articolul I punctul 8, articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 27Ministerul Educației, Cercetării și Inovării alocă, din bugetul propriu, fonduri pentru programe de instruire diferențiată ale Centrului Național de Instruire Diferențiată și ale inspectoratelor școlare județene, respectiv ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 26 mai 2009.Nr. 189._________

  Noutăți

 • LEGE nr. 608 din 22 decembrie 2003 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 185 din 9 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Raca, prin reorganizarea comunei Popeşti, judeţul Argeş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 253 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 216 din 5 iulie 2005 pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 8 din 10 ianuarie 2002 privind jurământul de credinţa fata de ţara şi popor al senatorilor şi deputaţilor din Parlamentul României
 • LEGE nr. 29 din 21 martie 1991 pentru prelungirea unor termene din Legea fondului funciar, nr. 18/1991
 • LEGE nr. 481 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 88 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
 • LEGE nr. 486 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 14 mai 2004 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabila a zootehniei şi a eficientei sectorului de producţie animaliera, precum şi reabilitarea sectorului piscicol din România"
 • LEGE nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • LEGE nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2008 pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 12 martie 2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
 • LEGE nr. 122 din 1 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 8 septembrie 2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
 • LEGE nr. 178 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 4 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 6 decembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 237 din 5 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 114 din 27 aprilie 2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 8 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 167/1975 privind majorarea duratei concediului de odihnă a militarilor în termen
 • LEGE nr. 110 din 16 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1998 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externa a României pentru anul 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 44 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea decretului nr. 93/1971 pentru completarea decretului nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Legea nr. 69/1969, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 (*republicată*) pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 258 din 30 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al adopţiei*)
 • LEGE nr. 109 din 3 mai 2005 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 21 mai 2008 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 1 din 21 ianuarie 1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenta
 • LEGE nr. 751 din 27 decembrie 2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 47 din 27 februarie 2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021