Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 189 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009 -
LEGE nr. 189 din 26 mai 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 2 iunie 2009

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 6 noiembrie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă2. La articolul I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul ILegea nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:3. La articolul I, înainte de punctul 1, care devine punctul 1^1, se introduce un nou punct, punctul 1, cu următorul cuprins:1. Titlul legii va avea următorul cuprins:LEGEprivind educația tinerilor capabili de performanță înaltă4. La articolul I punctul 1, devenit punctul 1^1, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 1Prezenta lege creează cadrul juridic de organizare instituțională și de desfășurare a programelor de educație diferențiată pentru tinerii capabili de performanță înaltă.5. La articolul I, după punctul 1^1 se introduc zece noi puncte, punctele 1^2-1^11, cu următorul cuprins:1^2. Articolul 2 se abrogă1^3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: Articolul 3Educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă se poate realiza prin:a) adaptarea obiectivelor, conținuturilor, a strategiilor didactice de predare, învățare și evaluare la posibilitățile aptitudinale, cognitive, afective și motrice, la ritmul și la stilul de învățare ale tinerilor capabili de performanță înaltă;b) educarea tinerilor capabili de performanță înaltă în centre specializate, publice sau private, prin intermediul claselor specializate, al școlilor de weekend, al taberelor de instruire, al școlilor de vară și al programelor de învățământ la distanță sau prin alte forme.1^4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: Articolul 4În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile folosite au următoarele semnificații:a) tineri capabili de performanță înaltă - tinerii identificați prin metode științifice ca având realizări și/sau aptitudini potențiale în oricare dintre următoarele domenii, izolate sau în combinație: capacitate intelectuală generală, aptitudini academice specifice, gândire productivă și creativă, abilitate în leadership, talent pentru arte, aptitudini psihomotrice;b) trasee curriculare diferențiate - curriculum și organizarea programului școlar adaptate nevoilor individuale ale tinerilor capabili de performanță înaltă.1^5. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Identificarea tinerilor capabili de performanță înaltă se realizează de echipe formate din specialiști în domeniu, psihologi, pedagogi, profesori și satisface exigențele de obiectivitate, fidelitate, validitate și fiabilitate.(2) Membrii acestor echipe nu pot efectua activități de pregătire cu tinerii selectați.1^6. Articolul 6 se abrogă.1^7. Articolul 7 va avea următorul cuprins: Articolul 7În procesul de identificare se utilizează profiluri psihocomportamentale, studii de caz, ghiduri de nominalizare, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, individuale și colective, de inteligență, de creativitate, de aptitudini speciale, analiza activității și a rezultatelor școlare, precum și alte instrumente și procedee elaborate de specialiști.1^8. Articolul 8 va avea următorul cuprins: Articolul 8Procedurile de identificare a tinerilor capabili de performanță înaltă proveniți din medii socioeconomice dezavantajate se adaptează specificului lor și prin implicarea reprezentanților comunității locale.1^9. Articolul 9 se abrogă.1^10. Articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10Traseele curriculare diferențiate se structurează în conformitate cu principiile generale ale curriculumului național, în funcție de domeniul de manifestare a abilității și ținându-se cont de nevoile specifice ale tinerilor capabili de performanță înaltă.1^11. Articolele 11-14 se abrogă.6. La articolul I, după punctul 2 se introduc cinci noi puncte, punctele 2^1-2^5, cu următorul cuprins:2^1. Articolul 16 va avea următorul cuprins: Articolul 16Strategiile didactice se adaptează formelor specifice de organizare a procesului instructiv-educativ pentru tineri capabili de performanță înaltă, contextului sociocultural, precum și profilului de personalitate și gradului de maturitate psihologică ale acestora.2^2. Articolul 17 se abrogă.2^3. Articolul 18 va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Evaluarea tinerilor capabili de performanță înaltă se adaptează în funcție de traseele curriculare diferențiate, ținându-se cont de standardele curriculare aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.(2) La sfârșitul fiecărui an școlar, tinerii incluși în program sunt evaluați de echipele prevăzute la art. 5, în vederea menținerii sau excluderii din programul de pregătire.2^4. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins: Capitolul IVPregătirea personalului didactic implicat în instruirea tinerilor capabili de performanță înaltă2^5. Articolul 19 va avea următorul cuprins: Articolul 19Formarea cadrelor didactice necesare selectării, instruirii și evaluării anuale a tinerilor capabili de performanță înaltă se face pe baza unor programe de pregătire specifice care vizează atât aplicarea de curriculum, cât și metodele de selecție și evaluare a tinerilor capabili de performanță înaltă.7. La articolul I, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 3^1-3^3, cu următorul cuprins:3^1. Articolul 21 va avea următorul cuprins: Articolul 21Formarea continuă certificată a cadrelor didactice include și programe de perfecționare în domeniul psihopedagogiei tinerilor capabili de performanță înaltă.3^2. Articolul 22 va avea următorul cuprins: Articolul 22Formarea altor categorii de specialiști, cum ar fi: psihologi, asistenți sociali, pedagogi, psihopedagogi, include cursuri specializate în domeniul identificării tinerilor capabili de performanță înaltă, al consilierii, psihoterapiei și managementului personal al acestora.3^3. Articolul 23 va avea următorul cuprins: Articolul 23Ministerul Educației, Cercetării și Inovării coordonează organizarea unor programe naționale de formare în domeniul educației tinerilor capabili de performanță înaltă.8. La articolul I punctul 4, titlul capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins: Capitolul VInstruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă9. La articolul I punctul 5, articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Instruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă este coordonată metodologic de Centrul Național de Instruire Diferențiată, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.(2) Centrul Național de Instruire Diferențiată este înființat în scopul identificării, pregătirii, stimulării și valorificării potențialului tinerilor capabili de performanță înaltă.10. La articolul I punctul 6, articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 25În domeniul instruirii diferențiate a tinerilor capabili de performanță înaltă, Centrul Național de Instruire Diferențiată are următoarele atribuții:a) elaborarea și aplicarea de strategii și politici pentru selecția, pregătirea, stimularea și susținerea tinerilor și a cadrelor didactice în activități de performanță înaltă;b) coordonarea realizării de trasee curriculare diferențiate și a strategiilor didactice specifice educației tinerilor capabili de performanță înaltă;c) elaborarea de liste orientative de resurse informaționale, în scopul aplicării programelor de educație diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă;d) colaborarea cu instituțiile de învățământ superior, cu departamentele de pregătire a personalului didactic, în vederea realizării unor programe de pregătire a specialiștilor în metodologiile de predare specifice educației tinerilor capabili de performanță înaltă;e) coordonarea metodologică a activității centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București;f) pregătirea și promovarea unui suport informațional privind educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă și participarea la acțiuni de informare referitoare la educația diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă;g) elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare a centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București.11. La articolul I punctul 7, articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București înființează centre de instruire diferențiată județene/al municipiului București, conform unei metodologii elaborate de Centrul Național de Instruire Diferențiată.(2) La nivel județean, instruirea diferențiată a tinerilor capabili de performanță înaltă se realizează în microcentre de performanță, care funcționează în unități de învățământ care demonstrează capacitatea de a desfășura astfel de acțiuni, sub coordonarea centrelor de instruire diferențiată județene/al municipiului București, iar finanțarea se face de la bugetul local.(3) Metodologia de organizare și desfășurare a instruirii diferențiate la nivel județean/al municipiului București se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.12. La articolul I punctul 8, articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 27Ministerul Educației, Cercetării și Inovării alocă, din bugetul propriu, fonduri pentru programe de instruire diferențiată ale Centrului Național de Instruire Diferențiată și ale inspectoratelor școlare județene, respectiv ale Inspectoratului Școlar al Municipiului București.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 26 mai 2009.Nr. 189._________

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 154 din 15 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 mai 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 65 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/1998 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 7 la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
 • LEGE nr. 356 din 6 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 256 din 14 decembrie 2010 pentru instituirea Zilei limbii tătare
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 252 din 13 decembrie 2017 pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronavelor, adoptate la Cape Town la 16 noiembrie 2001
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 200 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 112 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 170 din 10 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea şi completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 31 martie 1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Polona în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României fata de Republica Polona, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 11 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 488 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 3 din 28 februarie 2005 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 76 din 23 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 611 din 13 noiembrie 2002 privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 621 din 7 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 511 din 28 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 18 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 80 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 108 din 8 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 377 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 103 din 24 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • LEGE nr. 774 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 43 din 11 aprilie 2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare*)
 • LEGE nr. 145 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 193 din 21 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 25 februarie 2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • LEGE nr. 141 din 10 iulie 2008 pentru modificarea art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
 • LEGE nr. 438 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021