Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 162 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009 -
LEGE nr. 162 din 8 mai 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 14 mai 2009

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 30 octombrie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor2. Articolul I se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul ILegea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 litera A, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:17. reasigurare - operațiunea care constă în preluarea riscurilor cedate de un asigurător/reasigurător;2. La articolul 2 litera A, punctul 23 se abrogă.3. La articolul 2 litera B, partea introductivă și punctele 25, 30, 35, 39 și 50 se modifică și vor avea următorul cuprins:B. Definiții pentru asigurări și reasigurări25. stat membru gazdă - statul membru, altul decât statul de origine, în care asigurătorul sau reasigurătorul își desfășoară activitatea;......................................................................30. interes de participare - drepturi în capitalul social al altor societăți comerciale, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legături durabile cu aceste societăți, sunt destinate să contribuie la activitatea societății comerciale. Deținerea unei părți din capitalul social al unei alte societăți comerciale se presupune că reprezintă un interes de participare atunci când depășește un procentaj de 20%;......................................................................35. holding mixt de asigurare - o societate-mamă, alta decât o societate de asigurare sau de reasigurare, decât o societate de asigurare sau de reasigurare dintr-o țară terță, decât un holding de asigurare sau un holding financiar mixt, care numără printre filialele sale cel puțin o societate de asigurare sau de reasigurare;......................................................................39. reasigurător - persoana juridică autorizată în condițiile prezentei legi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de autoritatea competentă a statului membru de origine, care desfășoară exclusiv activitate de reasigurare și/sau operațiuni legate de aceasta;......................................................................50. tranzacții intragrup - totalitatea tranzacțiilor pe care o societate de asigurare și/sau reasigurare, o instituție de credit sau o societate de investiții financiare ori o societate de administrare a investițiilor din cadrul unui conglomerat financiar le desfășoară direct sau indirect cu o altă societate din cadrul aceluiași grup sau cu orice persoană fizică sau juridică ce are legături strânse cu societățile din cadrul grupului, în vederea îndeplinirii obligațiilor sale, indiferent de natura acestora;4. La articolul 2 litera C, punctele 55 și 56 se modifică și vor avea următorul cuprins:55. intermediari în asigurări - persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare broker de asigurare, asistent în brokeraj, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfășoară activitate de intermediere în asigurări, în schimbul unui/unei comision/remunerații, autorizat sau înregistrat în condițiile stabilite de prezenta lege și de normele emise în aplicarea acesteia, precum și intermediarii din statele membre care desfășoară pe teritoriul României activitate de intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire și libertății de a presta servicii, după caz;56. intermediar în reasigurări - persoana fizică sau juridică română autorizată în condițiile prezentei legi, denumită în continuare broker de reasigurare, care intermediază, în schimbul unui/unei comision/remunerații, în principal, activitatea de reasigurare, precum și intermediarii din statele membre care desfășoară pe teritoriul României activitate de intermediere în reasigurări, conform dreptului de stabilire și libertății de a presta servicii, după caz;5. La articolul 2 litera C, după punctul 57^2 se introduce un nou punct, punctul 57^3, cu următorul cuprins:57^3. broker în asigurări/reasigurări - persoană fizică, atestată profesional în conformitate cu prevederile normelor emise în aplicarea prezentei legi și care își desfășoară activitatea numai în baza unei relații contractuale cu un broker de asigurare/reasigurare;6. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Activitatea de reasigurare se grupează în:a) reasigurări de viață;b) reasigurări generale;c) reasigurări de viață și generale, denumite reasigurări compozite.7. La articolul 5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) autorizează asigurătorii, reasigurătorii și brokerii de asigurare și/sau de reasigurare să desfășoare activitate de asigurare, reasigurare, respectiv intermediere în asigurări și/sau în reasigurări, după caz, și aprobă orice modificare a documentelor sau condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare; prin documente se înțelege statutul și/sau actul constitutiv al societății, studiul de fezabilitate și, numai în cazul persoanelor semnificative, organigrama și/sau regulamentul de organizare și funcționare, precum și orice alte acte stabilite prin normele de autorizare, emise în aplicarea prezentei legi. Aprobarea modificărilor, inclusiv în cazul persoanelor menționate la lit. d), se solicită în cel mult 10 zile calendaristice de la adoptarea hotărârii ori deciziei privind modificarea documentelor sau a condițiilor;8. La articolul 5, litera b^1) se modifică și va avea următorul cuprins:b^1) aprobă, pentru înregistrarea ca asigurător/reasigurător la oficiul registrului comerțului, fondatorii, acționarii direcți și/sau indirecți, în baza prevederilor normelor emise în aplicarea prezentei legi;9. La articolul 5, după litera h^3) se introduce o nouă literă, litera h^4), cu următorul cuprins:h^4) înființează și coordonează Institutul de Management în Asigurări, constituit ca persoană juridică de drept privat, nonprofit;10. La articolul 5, litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:r) deschide și menține Registrul asigurătorilor/ reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, precum și Registrul actuarilor, ale căror formă și conținut sunt stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi;11. La articolul 8 alineatul (2), literele f) și h^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) aprobă, în conformitate cu normele emise în aplicarea prezentei legi, la asigurătorii/reasigurătorii autorizați, inclusiv la cei ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață bursieră, persoanele fizice sau juridice care doresc să devină acționari semnificativi direct și/sau indirect, după caz, care doresc să își majoreze drepturile de vot ori a poziției de acționar semnificativ direct sau indirect, care doresc să renunțe la calitatea de acționar semnificativ direct sau indirect sau să își diminueze drepturile sale de vot ori a poziției de acționar semnificativ direct sau indirect, după ce a fost aprobată intenția acestora de a deveni acționari semnificativi, de a-și majoră cota de participare, de renunțare la calitatea de acționar semnificativ sau de diminuare a cotei de participare;......................................................................h^2) stabilește/precizează alte obiective de interes și/sau instituie obligații privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului de protecție a victimelor străzii și a entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională;12. La articolul 10 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) contribuția prevăzută la art. 5 lit. c);13. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins: Capitolul IIIAutorizarea asigurătorilor/reasigurătorilor14. La articolul 12, alineatul (4^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^3) Autoritățile competente ale statelor membre vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor înainte de a emite o autorizație de funcționare pentru un asigurător/reasigurător aflat în una dintre următoarele situații:a) este o filială a unui asigurător/reasigurător autorizat într-un alt stat membru;b) este o filială a unei societăți de asigurare-mamă a unui asigurător/reasigurător autorizat într-un alt stat membru;c) este controlat de aceeași persoană fizică sau juridică de care este controlat un asigurător sau reasigurător în respectivul stat membru.15. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (4^4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^4) Autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit sau societățile de servicii și investiții financiare dintr-un stat membru vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor înainte de a emite o autorizație de funcționare pentru un asigurător/reasigurător care se află în una dintre următoarele situații:16. La articolul 12, alineatul (4^6) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^6) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va putea solicita autorităților competente în cauză orice informații considerate relevante despre acționariatul unui asigurător/reasigurător sau despre reputația și experiența persoanelor semnificative ale acestuia, atât în vederea emiterii unei autorizații de funcționare, cât și în ceea ce privește evaluarea permanentă a modului de desfășurare a activității acelui asigurător/reasigurător, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.17. La articolul 12^1, alineatele (7), (9) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Actuarul poate fi numit sau revocat numai de către consiliul de administrație și/sau consiliul director și/sau consiliul de supraveghere, după caz, al asigurătorului sau reasigurătorului și nu poate fi membru al unui astfel de consiliu.......................................................................(9) Organul competent, dintre cele menționate la alin. (7), este obligat să numească un nou actuar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data revocării actuarului precedent.(10) În cazul în care organul competent încalcă obligația prevăzută la alin. (9), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numește, în termen de 10 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la același alineat, un actuar pentru o perioadă de maximum 6 luni.18. La articolul 13, alineatele (2) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentației de către solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.......................................................................(9) Un asigurător, reasigurător sau un intermediar în asigurare și/sau de reasigurare, Fondul de protecție a victimelor străzii sau o entitate care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională, care solicită aprobarea pentru modificări la condițiile și documentele în baza cărora s-a acordat autorizația/avizul, precum și orice informații sau certificări din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru a-i servi în relațiile cu terții, va achita o taxă de aprobare, după caz, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României la data plății.19. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins: Articolul 13^1Prevederile art. 13 se aplică întocmai și reasigurătorilor autorizați să desfășoare activitate de reasigurare de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.20. Titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins: Capitolul IVActivitatea asigurătorilor/reasigurătorilor21. La articolul 16, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) La majorarea capitalului social cu aport în numerar echivalent valută se va utiliza cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data efectuării subscrierii sau a vărsării acestuia.22. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) Activele unui asigurător/reasigurător admise să reprezinte rezervele tehnice brute trebuie să fie localizate în România sau într-un alt stat membru, pentru riscurile subscrise în România ori în alt stat membru.23. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins: Articolul 21^1Prevederile art. 20-21 se aplică și reasigurătorilor.24. La articolul 23, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: Articolul 23(1) Un asigurător/reasigurător poate realiza, pe baza unui acord, un transfer de portofoliu de asigurări/reasigurări, prin care o parte sau întreaga activitate de asigurare este transferată altui asigurător/reasigurător.......................................................................(4) Aprobarea transferului de portofoliu se solicită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în condițiile legii, și în cazul în care asigurătorul/reasigurătorul fuzionează, se divizează, intră în procedura de redresare financiară, reorganizare sau lichidare, după caz.25. După articolul 26^7 se introduce un nou articol, articolul 26^8, cu următorul cuprins: Articolul 26^8Prevederile art. 26^1-26^7 se aplică și reasigurătorilor.26. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Articolul 28(1) Activele aferente fondului asigurărilor de viață vor garanta siguranța asiguraților care au contracte de asigurări de viață și vor fi folosite numai în raport cu obligațiile aferente fondului asigurărilor de viață.27. După articolul 28^1 se introduce un nou articol, articolul 28^2, cu următorul cuprins: Articolul 28^2Prevederile art. 28^1 se aplică și reasigurătorilor.28. La articolul 33, alineatele (10) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:(10) Toate persoanele numite în funcția de administrator și/sau în conducerea executivă trebuie să îndeplinească criteriile și condițiile pentru aprobarea persoanelor semnificative ale intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi.......................................................................(12) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va putea introduce cerere împotriva intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări prevăzuți la alin. (11), pentru pornirea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.29. La articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentației de către solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.30. La articolul 38^1, alineatele (11) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(11) Controalele periodice și tematica acestora vor fi notificate conducerii executive a asigurătorilor, reasigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare sau, dacă este cazul, Consiliului director al Fondului, agenților de asigurare sau de reasigurare și agenților de asigurare subordonați, persoane juridice, cu 15 zile lucrătoare înainte de data începerii......................................................................(13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor și informărilor periodice sau anuale ori a reclamațiilor și sesizărilor înregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, privind activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, Fondului sau a entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională, după caz.31. La articolul 39 alineatul (2), literele c), i), j), k) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) încălcarea, în orice mod, de către asigurători, reasigurători, intermediari în asigurări și/sau în reasigurări, Fond sau de entitățile care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională, după caz, a dispozițiilor art. 5 lit. b), b^1), c), d), e), f), g), h), h^1), h^2), h^3), i), j), l), l^1) și m), ale art. 18, ale normelor emise în aplicarea prezentei legi, precum și a avizelor, deciziilor sau solicitărilor de informații, documente și rapoarte;......................................................................i) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 44 alin. (2) și ale normelor emise în aplicarea prezentei legi privind transferul de portofoliu;j) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor prevăzute la art. 27, 28, 28^1 și 28^2;k) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (3), (4), (4^1), (6), (7) și (14), art. 34, art. 38^1 alin. (6), (12) și (14), precum și a normelor privind desfășurarea activității agenților de asigurare, a subagenților și agenților de asigurare subordonați;......................................................................n) desfășurarea de către asigurători sau reasigurători a activității de asigurare, de reasigurare sau de bancassurance prin intermediari neautorizați, neavizați și/sau neînregistrați potrivit legii sau fără calificarea și pregătirea profesională corespunzătoare;».32. La articolul 39 alineatul (2), după litera t) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:u) nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (8^1).33. La articolul 39 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) amendă aplicabilă: asigurătorilor/reasigurătorilor, de la 5.000 lei la 100.000 lei; intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, de la 2.500 lei la 50.000 lei; agenților de asigurare, persoane fizice, subagenților și agenților de asigurare subordonați, persoane fizice, de la 500 lei la 1.000 lei; conducătorilor entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională, de la 1.000 lei la 10.000 lei; membrilor consiliului de administrație și/sau directoratului și/sau ai consiliului de supraveghere, ai conducerii executive, ai conducătorilor activităților de asigurări de viață și de asigurări generale, în cazul asigurătorilor cu activitate compozită, ai persoanelor desemnate în funcții de conducere specifice domeniului asigurărilor, care vor fi stabilite prin norme emise în aplicarea prezentei legi, conducătorului sau, după caz, conducerii executive a intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, persoane juridice și membrilor Consiliului director al Fondului, de la 2.500 lei la 50.000 lei.34. La articolul 39 alineatul (3), după litera c^1) se introduc două noi litere, literele c^2) și c^3), cu următorul cuprins:c^2) amendă aplicabilă oricărei persoane care utilizează denumirile de asigurător, reasigurător, broker de asigurare și/sau de reasigurare, agent de asigurare sau de reasigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat sau derivatele acestora, fără a avea autorizație emisă sau fără a fi înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de la 10.000 lei până la 100.000 lei, pentru persoanele juridice, și de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele fizice;c^3) interzicerea liberei alocări a activelor din România ale unui asigurător/reasigurător;35. La articolul 39 alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) retragerea autorizației asigurătorilor, reasigurătorilor sau brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, retragerea aprobării pentru persoanele semnificative ale asigurătorilor, reasigurătorilor, brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare și, după caz, retragerea avizului, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protecție a victimelor străzii, revocarea unui membru sau a întregului Consiliu director al Fondului, revocarea aprobării acordate entităților care organizează cursuri de calificare, pregătire și perfecționare profesională și/sau lectorilor, dispunerea către asigurători, reasigurători și brokeri de asigurare/reasigurare a radierii agenților de asigurare, persoane fizice sau juridice, a subagenților, a agenților de asigurare subordonați sau a asistenților în brokeraj din registrele speciale în care aceștia au fost înregistrați, precum și retragerea aprobării pentru entitățile și/sau persoanele menționate la art. 5 lit. h^3).36. La articolul 39, alineatul (11) se abrogă.37. La articolul 43, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Actul prin care se constată și se individualizează obligația de plată a unui asigurător, reasigurător, broker de asigurare și/sau de reasigurare, agent de asigurare autorizat sau înregistrat ori a persoanelor prevăzute la art. 39 alin. (3) lit. c), după caz, întocmit sau emis de către organele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, conform legii, constituie titlu de creanță.3. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins: Articolul IIIÎn tot cuprinsul Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, termenul autovehicul se înlocuiește cu termenul vehicul.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 8 mai 2009.Nr. 162.------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 2 februarie 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii
 • LEGE nr. 431 din 27 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 507 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 11 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
 • LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 34 din 31 martie 1936 pentru modificarea unor dispoziţiuni din legea timbrului şi a impozitului pe acte şi fapte juridice, precum şi art. 27 din legea contractului de consignaţie
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 503 din 28 decembrie 2006 pentru ratificarea Acordului, semnat la Bucureşti la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului central european de comerţ liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992
 • LEGE nr. 85 din 20 iunie 2012 pentru ratificarea Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro
 • LEGE nr. 197 din 20 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Addendei la memorandumurile de finanţare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundaţii, încheiată la Bucureşti la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană şi Guvernul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 319 din 27 mai 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 *** Republicată privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 104 din 24 noiembrie 1994 privind declararea ca municipii a unor oraşe
 • LEGE nr. 3 din 2 februarie 2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
 • LEGE nr. 76 din 8 noiembrie 1993 pentru ratificarea Constituţiei şi a Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 12 noiembrie 1998 privind transferul sumei de 90 miliarde lei din bugetul de stat în bugetul asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 177 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • LEGE nr. 188 din 19 iunie 2007 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 30 din 26 ianuarie 1999 pentru sprijinirea exporturilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2004 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 17 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 273 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor
 • LEGE nr. 24 din 12 aprilie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 162 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2007 pentru modificarea alin. (19) al art. 35 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 738 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 756 din 27 decembrie 2001 asupra transferării persoanelor condamnate în străinătate
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 7 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 64 din 12 martie 2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public
 • LEGE nr. 95 din 30 aprilie 2015 privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 28 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 10 septembrie 1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 189 din 16 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021